Bestiář

Felk Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Skupina: Ostatní

Životaschopnost: 22+1

Útočné číslo: jen zvl.

Obranné číslo: (-8 + 20) = 12

Odolnost: 27

Inteligence: 10

Velikost: C-D

Zranitelnost: B1/2, C, D1/2,G, I, J, K, N

Pohyblivost: viz. níže

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: felkovníky

Zkušenost: 2100

Bojovnost: -

Popis:

Strom zvaný též Řeřavec, Mlžina či Ďáblův prst, je ve světě velice vzácný. Však není jenom tak ledasjaký. Stojí samojediný v širém kraji, při lemech menších močálů pijí jeho kořeny mrtvou vodu, jež je pro jiné rostliny zkázonosná. Odkud se vzal tento podivný velikán, jehož korunu jako by rozčísnul blesk?

Je to starý strom, na nějž se věšelo. Avšak pod tíhou utrpení a váhou strhanými větvemi, změnil se k nepoznání. Větve se pokřivily a jako údy rachitických strašidel spadají a boří se do bažinné hladiny. Půda pod ním se zblátila a vyhnala okolní rostliny. Jedině felkové kořeny podobné chapadlům drží se přisáté k zemi. Mrtvolný slinný zápach kopromlasků šíří se z vod do širokého okolí. Také podivný pach síry a mlha neustále obklopují kdysi majestátnou korunu a vůbec celý zmrzačený strom. Zuhelnatělé tělo připomíná ohořelý kmen. Zdá se, že se na něm neustále samovzněcuje sirnatá kůra a doutnání vytváří zvláštní mlžný opar. Jeho dřevo barví jako saze.

Jaké to asi je, vzpomínat na to, kterak přes vaše ruce několikrát přehazovali oprátku? Vrásčitá, bradavičnatě prskající kůra by mohla jistě vyprávět své. Žádný pták, žádný havran, moucha, dokonce ani kůrovec jej nikdy nenavštíví. Pouze kosti několika mrtvých, jež se ještě nerozpadly v prach, spočívají nedaleko pod ním. Kolik let již snáší život v utrpení? Možná čtyři nebo pět set let. Před tím nějakých sto let pokojného života. To je opravdu úctyhodný věk.

Je to ale prokletí stromů, které se mstí za doby krutých regentů a vládců, doby krvežíznivých skřetích výprav nebo zlotřilosti loupeživých band. Oni teď zasévají zlo, utrpení a smrt kolem sebe. Množství legend jimiž jsou opředeny vypráví o Skalnatém felku u Dalmozu, Dřevěném spáru, Krvavém platanu či Bludném stromu z kouřové země. Nás dnes ovšem nezajímají ani tak příběhy (o tom snad jindy), jako spíše skutečná podstata a prokletí samo.

Podstata

Felk není druh stromu, ale druhem prokletí stromy postihující. Teoreticky by se mohl stát felkem jakýkoliv listnáč i jehličnan, ovšem s největší pravděpodobností se bude jednat o dub, buk, lípu, platan, jilm nebo habr. V souvislosti s tím, by mohl pán jeskyně drobně poupravovat životaschopnost a zkušenost. Uvedené údaje jsou kompromisní – přirovnáním pro starý, dříve dobře rostlý dub. Připomínám, že by se ale měl držet výše zmíněné poznámky, že jde o jev velice vzácný. Prokletí postihuje stromy, které musely buď na svém těle snášet množství utrpení, nebo ve svém okolí byly donuceny se na něj dívat. Základní podmínkou je ovšem jejich umístění v přírodě. Toto prokletí je totiž dílem přírodní magie, tudíž buk na nádvoří zemana Fouska se nepromění, stejně jako habr u kostela ve vesnici. Naopak třeba lípa na odlehlém místě poblíž kupecké stezky je možným příkladem.
Jde o hněv přírody pramenící ze surové magie přírodního ekosystému. Běžný biologický, nekouzelný strom se stane prokletým čímž se promění několik jeho vlastností a bezprostřední okolí v němž žije.
Co se týče okolí, je to poměrně jednoduchá záležitost. Strom je středem kružnice a od něj v poloměru 8-10 sáhů začne vznikat bažina, která pohltí vše živé v této oblasti. Kořeny stromu se velice rychle prorostou a celkový vzhled stromu se změní podobným způsobem, jak je popsáno v úvodu. Pohyblivost zůstane stejná, jako pohyblivost běžných stromů. Změní se ale zranitelnost, inteligence a strom „získá“ několik pozoruhodných vlastností navíc. U zranitelnosti nelze felk otrávit ani na něj nepůsobí kyselina a obyčejné zbraně mu způsobují pouze poloviční zranění. U inteligence se z něj stane myslící bytost s průměrným úsudkem a přesvědčením zákonné zlo. O dalších nově získaných schopnostech viz. níže. Celá proměna na felk potom trvá asi jeden měsíc, přičemž během tohoto procesu se až do osudného dne finální proměny bere stále jako obyčejný strom (je možné jej například pokácet).

Zvláštní schopnosti a vlastnosti

Dým

Strom permanentně doutná, podobně jako kouzelníkovo kouzlo dým, s tím rozdílem, že nejde o pravou kouřovou clonu, ale poněkud slabší – více průhlednou variaci. Dým lze bez problémů proniknout ultrasluchem i infraviděním, jelikož je narozdíl od kouzelníkova kouzla chladné povahy. Dým není jedovatý ale mírně štiplavý, čímž více zhoršuje viditelnost. Při boji zblízka každé kolo -2 ÚČ pro útočníka na strom, při střelbě či vrhání na strom každé kolo -1 ÚČ, na magii nemá vliv. Dým vychází z praskliny ve stromu a má krychlový rozsah vždy tak, aby obaloval strom + dosah na celou oblast bažiny s tím, že postupně směrem od stromu slábne. Stejně jako kouzelníkovo kouzlo dým je závislý na počasí (zde nechávám volnou ruku pánovi jeskyně). Tento dým vzniká z vlastní magenergie stromu, ovšem je vyjmut z níže uváděné denní magenergie (jinak řečeno, strom má více magů než níže, tyto jsou odpočítány automaticky a nelze je využít jinak než na kouzlo dým).

Zápach

V celé bažinaté oblasti kolem stromu (onen kruh o poloměru 8-12 sáhů) se šíří silný mrtvolný a sirný zápach. Postavy, které se v tomto prostoru nacházejí déle než dvě kola, musí si házet proti pasti Odl-8-nic/nevolnost (-1ÚČ a OČ, snížení pravděpodobnosti úspěchu sesílání kouzel pro kouzelníka i pro hraničáře o 3% - všechny postihy na jedno kolo). Po dalších třech kolech (při setrvání v dané oblasti) se vždy hází na past znovu (bez závislosti na předchozím úspěchu či neúspěchu). Zápach není magický.

Bažina

Klasická bažina, mokřad , močál hluboká asi 1 sáh a 20 coulů. Základní pohyblivost postavy stojící v močálu je snížena o jednu čtvrtinu. Při boji dává bažina postih -2 k OČ a -1 k ÚČ. Na rozdíl od jiných „klasických“ bažin v ní ale nečíhají žádné pijavice, ani nehrozí nebezpečí nákazy, nemoci atp.

Dezorientace

Dezorientace pracuje na způsobu dezorientačního magického pole, přičemž strom funguje podobně jako bludný kořen. Rozsah pole je kruh o poloměru 500sáhů. Pravidlově je při přechodu tímto územím o 10% větší pravděpodobnost bloudění k základu podle typu krajiny. Mimo to jsou v tomto poli vyřazena veškerá orientační kouzla hraničářská (např. orientace) i případná orientační kouzla kouzelnická. Hlavním nebezpečím je ale spíše nalákání stromu, aby k němu bytost přistoupila a prohlédla si ho zblízka. V okruhu 40 sáhů kolem stromu si postavy hází na past Int-6-nic/postava se chce přiblížit ke stromu a prohlédnout si jej. Ověřování není, pokud uspěje proti pasti, ztratí o strom pravděpodobně zájem.

Kůra

Dojde-li k bezprostřednímu kontaktu mezi kůži (srstí, pokožkou) nějaké bytosti s kmenem nebo větví stromu, ztrácí postava jeden život za mírné popálení/poleptání. Při nepohyblivosti stromu je toto možné pouze při záměrném dotyku postavy. Zranění je magické povahy.

Felkovníky

Viz. odstavec temní druidi a nekrotheurgie

Magie stromu

Strom má vlastní magenergii – 24 magů na den, tento počet se doplňuje vždy při východu měsíce. Pomocí této magenergie umí strom sesílat iluze, podobně jako kouzelníkovo kouzlo fata morgána. Tyto iluze stojí stejně 4 magy a kouzlo má naprosto stejné parametry jako fata morgána (viz. kouzelník - PPP). Felk se bere jako kouzelník na 8. úrovní.

Zvláštní útok - Jedovatý dým

Rozsah: oblak 2x2x2 sáhy
Dosah: 12 sáhů
Síla: Odolnost – 7 – 1k6životů/2k6+2životy
Barva, chuť, zápach: šedá, hořká (dráždí ke kašli), sirnatý
Trvání: 1 kolo / 1 kolo trvá sesílání
Popis: Z praskliny stromu vyjde šedý oblak, kterým se snaží felk otrávit postavu. Útočí vždy na nejbližšího tvora
* Dým je povahy chemické, lze jej seslat 12x denně

Chování a boj

Z předchozích odstavců se již jistě rýsuje povědomí o tom, kterak se bude asi felk chovat. Jde o zákonně zlou existenci a jeho hlavní snahou bude využití své vlastnosti dezorientace, společně se škozením bytostem svým zápachem a jedovatým dechem. Dým je pouze jakési roucho, do kterého je strom rád zahalen, aby si připadal majestátněji a tajemněji, než jak působí jeho obnažené a zmrzačené tělo.

Strom škodí všem tvorům bez rozdílu, kromě druidů (i temných), kterým (jestliže je rozpozná) nebude škodit nijak do chvíle, dokud jej sami nenapadnou. Nutno též zmínit, že strom neumí mluvit, nemá zrak ani sluch a jeho jediným smyslem je čich (výstupek s otvorem na kmeni), který je schopen vycítit bytost v okruhu o poloměru padesáti sáhů ve svém okolí.

O ústech by se dalo mluvit jako o prasklině z které vychází dým a jedovaté výpary – jestliže čaruje. Felk nevyjednává, nic jiného než škození jej nezajímá. V boji se bude snažit postavu vlákat do bažiny, do dýmu a do zápachu, aby ji potom otrávil v boji na blízko svým jedovatým dechem. Jestliže na něj bude útočeno zdálky a bude si připadat bezmocně, může chvíli vyčkávat, ale při větším zranění začne sesílat iluzorní obrazy, kdy se především bude snažit vytvořit různé útvary – například jemu podobné stromy, nebo jeho samotného na vysokém kopci apod., aby své protivníky zmátl, případně vlákal blíže k sobě.

Snímání prokletí, smrt stromu

Bohužel není v moci žádné síly sejmout prokletí felku. Dokonce ani samotná příroda pokud takto strom prokleje, nikdy své rozhodnutí nevrátí. Jedinou možností by teoreticky mohlo být speciální kouzlo hromadně seslané určitým množstvím dobrých druidů na dosti vysoké úrovni (toto nechám na uvážení pána jeskyně). Respektive v moci družiny samotné nebude možné toto prokletí sejmout. Jakmile strom ztratí všechny své životy – bude usmrcen, podobně jako při přeměně bude trvat jeden měsíc, než jeho pahýly neztrouchniví a bažinatá plocha se nevysuší. Na místě, kde dojde ke zmizení prokletého felku a zacelení země, zakoření obyčejný strom stejného druhu, jakého byl původní strom před prokletím.

Temní druidi a nekrotheurgie

Felk má také další stinnou stránku. Nekrotheurgické hanzy si najímají skupiny zlotřilých chodců a dobrodruhů, které pro jejich účely získávají plody tzv. felkovníky. Felkovníky jsou plody, které se na stromu po prokletí objeví v množství 10+3k10 kusech a již se dále jejich počet nerozrůstá. Jakmile jsou tedy sesbírány, strom je bez plodů. Tyto velké bobule fialové barvy, s tvrdým obalem o průměru 8 coulů, obsahují 7-10 alchymistických magů (jedna). Nekrotheurgy jsou využívány nejen k destilaci, ale také jako přísady k výrobě tajemných alchymistických předmětů a lektvarů.

Druhou nekrotheurgickou zvrhlostí využívání temného stromu je větší pravděpodobnost úspěšného styku s astrálním světem při vyvolávání démonů posedlosti a jiných s astrálem souvisejících nekrotheurgických praktik. V praxi to vypadá potom tak, že nekrotheurg navazující spojení s astrálem má v oblasti 50 sáhů v okolí stromu pravděpodobnost jako by byl o jednu úroveň výše, bez závislosti na tom o jaký astrál se "pokouší". Naopak běžní theurgové mají v této oblasti pravděpodobnost, jako by byli o úroveň níže. Podobně jsou postiženi též běžní druidové, kteří v padesátisáhové lokaci potřebují o jednu směnu déle, jestliže meditují. Naproti tomu temným druidům stačí meditovat o směnu méně než obvykle.

Temní druidi ale využívají, podobně jako nekrotheurgové, felku ještě jiným způsobem. Ani ve společenství těch nejzvrhlejších a nejsilnějších druidů odvrácené strany by se nepodařilo toto prokletí „uměle“ vyvolat. To je opravdu pouze v moci přírody. Mohou ovšem společnými silami vytvořit kouzlo Procitnutí felku.

Procitnutí felku

magenergie: 50magů
rozsah: jeden felk
vyvolání: 1směna
četnost: 1x denně
druh: hromadná

Tímto kouzlem může skupina temných druidů společně začarovat felk tak, aby procitnul. Procitnutí znamená, že strom se bude schopen pohybovat podobně jako velký zlý strom a též útočit svými větvemi. Pohyblivost: 7/magický tvor: /Útočné číslo: 8 (větve)- 2útoky za kolo (buď jeden útok na dvě postavy najednou, či dva útoky na jednu postavu) /Obranné číslo: (-4 + 20) = 16. Felku zůstanou všechny zvláštní schopnosti a vlastnosti, u schopnosti „zápach“ se past snižuje na polovinu a mění se pochopitelně také jeho chování a styl boje. Na rozdíl od velkého zlého stromu se nijak nemění jeho vzhled, není stále schopen komunikovat, telepatie apod. – také nemůže být druidy nijak ovládán ani navigován. Dá se pouze do pohybu.

Toto procitnutí trvá do východu slunce, pokud je vyvolán během noci (večera), či do východu měsíce, pokud je vyvolán během dne. Po dobu druidského rituálu se do jedné směny vysuší okolní bažina a strom se dá do pohybu. Po vypršení trvání strom okamžitě ustrne a do jedné směny se kolem něj opět rozprostře bažina. Strom ustrne v místě, na kterém se momentálně nalézal, bez ohledu na okolí. Co se týče jeho pohybu, bude bezcílně bloudit krajem, ovšem pouze v rámci přírody (nezavítá tedy do vesnice apod.).

pozn.: strom je imunní vůči kouzlům jako rychlý růst, rychlé vadnutí, průchod živým dřevem a podobným zaklínadlům. Veskrze totiž nejde o skutečně živý strom, jako spíše o magického tvora (lze jej pokácet, v souvislosti s jeho zranitelností obyčejnými zbraněmi jde ale o velice! namáhavou, obtížnou a neefektivní akci).

pozn.2; veškeré vysychání a obnovování bažiny je způsobeno magií, tudíž je rychlejší než běžné přírodní procesy.

Doslov

Věřím, že všechny pravidla a vlastnosti stromu nejsou příliš složitá, leč byl to záměr postavám co nejvíce ztížit souboj s touto „rostlinou“. Nestvůr rostlinné povahy není ve světě dračího doupěte zrovna mnoho, což byl hlavní popud pro vytvoření tohoto příspěvku. „Nestvůra“ samotná může hrát pouze zpestřovací roli, stejně jako se může stát hlavním objektem nějakého dobrodružství – její využití se mně osobně jeví jako poměrně různorodé (od zdánlivě banálního nevědomého bloudění, až po zamínku stojící u zrodu střetu mezi dobrem a zlem, respektive jejich představiteli ze skupin druidů nebo theurgů). Těším se na přízeň u dalšího bojového stromu, jehož sepsání na sebe doufám nenechá dlouho čekat.


-M-

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 22

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

obluda, kterou potkam kdekoli "venku" muze vypadat opravdu vselijak. co vsak skutecne ocenim, tu na tomto webu v teto sekci, je kvalita popisu nestvury takovim zpusobem, ze bych mohl vect dobrodruzstvi, ktere bude zalozene prave na teto "nestvure".. dekuji


 Uživatel úrovně 0

Super...myslím že toto dílo za sebou nechává i některé potvory z pravidel.


 Uživatel úrovně 5

Dodatek: Nejmenší počet životů na zranění felku je 16.


 Uživatel úrovně 0

Poštou jsme probrali s Morterem ty útoky. Vychází z toho jako výsledek, že nejpoužitelnější bude pravidlový "útok na neživé předměty" ačkoliv Felk není ani neživý ani předmět. Jde o impotenci pravidel vyrovnat se s útokem na podobné kytkoidní a skáloidní příšery jiným způsobem.

Útok na nehybnou postavu či na vyřazenou postavu oba počítají s hody na obranu dané postavy (bez použití akce obrana), které zase předpokládají určitou obratnost, o které u nepohyblivých potvor (stromů) nelze hovořit.

Mortera proto poprosím o doplnění nejmenšího počtu životů pro zranění.

S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 5

Poznámka k doslovu: Zpracování nápadu na další rostlinnou nestvůru se zřejmě poněkud oddálí, jelikož jsem na tom výhledově s časem nedostatkově, navíc bych si ve volné chvíli chtěl pro změnu napřed pohrát s nápadem na jeden, do hry zajímavý, lektvar.

-M-


 Uživatel úrovně 5

Pozdě ale přece - v maximálním časovém vytížení. Byl jsem popostrčen k reakci, tedy snažím se v rychlosti vyjít vstříc:

Lišák:
První věc: Zde se vyjádřím souhrnně pro všechny uživatele

Druhá věc:
Vázání felku na přírodní magii. Citace: "Jde o hněv přírody pramenící ze surové magie přírodního ekosystému." Pozor neslučovat přírodní ekosystém s magií hvozdu. Felk nemusí být
přímo na hvozd nijak vázán, pokud není přímo v něm, nebo na jeho okraji, kde by se jeho moc
na něj ještě vztahovala. Přírodním ekosystémem může být například podvodní plocha, horská oblast, planina apod. Pro upřesnění je tedy v tomto případě za přírodní ekosystém považována
oblast, která není osídlena. Přesněji tedy nedá se považovat za sídlo apod. Ještě drobná poznámka - tvá citace: "Nebo jen ekosystém zcela nezasažený člověkem? To se ale patrně poněkud vylučuje s množstvím lidského utrpení, které ten strom musel snášet." Utrpení v okolí stromu či přímo na něj nelze ztotožnit s mírou zásahu člověka do krajiny. Například válečné vraždění a přepadávání v oblasti kolem stromu nemusí přírodu nijak zdevastovat. Ale,
to už je jenom poznámka, nemá smysl vést o tom polemiku.

Třetí věc:
Felk by při svém procitnutí nemohl z bažiny vyjít a ona po té vyschla. Bylo by to pro něj opravdu velice obtížné, však si to zkus jenom představit. Sama k němu náležející bažina by pro něj byla velikým problémem. Nechat bažinu zmizet během jedné směny je jednodušší a není to ani v rozporu se vznikem měsíčním. Důvodem je totiž, že v případě surové přírodní síly jde o plynulý proces, kdežto rituál a temnodruidské vyvolávání je úplně jiné působení, jde o kouzlo, nikoli o proklínání, tudíž se klidně může bleskově rozptýlit nebo třeba právě uvíznout v hyperprostorové kapse. Možnosti magie jsou nepředvídatelné neohraničené.

Tuvy:
Drobné chyby:
Kůra - citace: "Zranění je magické povahy" a také jde o "popálení/poleptání" - čili je jasné že se zranění bere jako magické popálení například ohnivou koulí, ohnivým deštěm apod.
Dým - takto jak je to popsáno se berou všechny nestvůrné dechy. Chápej, že pravidla nejsou od toho, aby vždy plné míře obsahovaly 100% realističnost. Bylo by chybné tak hru pojímat. Pravděpodobně by stačilo zadržet dech. Jde o to, že samotný útok netrvá ani jedno kolo, asi dvě sekundy. Pokud se na to podíváš skutečně a ne matematicky, boj neprobíhá já útok jedno kolo, ty útok druhé kolo, ale prostě se imaginárně odehrává a tohle je jeho "zpravidlování". Řekněme tedy, že postava neví, že zrovna teď toto kolo, tyto dvě sekundy, v tento interval nestvůra vypouští dech a může "pouze" předvídat, nebo by musela mít zatajený dech pořád. Zranění i v případě neúspěchu je proto, že jed je velice silný a dráždivý a záleží pouze na odolnosti a na štěstí kolik toho postava vydrží, ale rozhodně jej nepřestojí bez úhony, leda by k tomu byla nějak magicky (nedej bože mechanicky) vybavena.
Zkušenosti - popsal jsem jen co se mění, zkušenost jsem neměnil, pokud myslíš, že by měla být jiná, pak by měla být vyšší, patrně by dosahovala spíše k 2600.

Nejasné otázky:
Počet druidů: druh hromadná je tuším řešen v pravidlech i počty druidů při sesílání. V tomto případě bych ale nechal vyvolávat alespoň dva temné druidy.
Zranitelnost: Jsou vyjmuta POUZE pro procitnutý felk. Obě poznámky jsou v odstavci, který se týká pouze procitnutého felku.
Odvracení: Ne. Felk je dílem přírody i když si tím sama uškodí, chce tak demonstrovat svůj hněv. Druidi by tak sice chránili hvozd, ale šli proti "matce přírodě", která pro něj imaginární asi stojí výše. Felk ve své podstatě přírodu výjma bažiny, která se ale nerozrůstá, nedevastuje, je jen v pozici jakéhosi odporného predátora.
Felkovníky: Zajímavá myšlenka, ale felk vypěstovat nelze :o)- Přepočet na suroviny je magenergie děleno dvěma = počet zl. MOžná se to zdá hodně, ale jde o velmi! cenné suroviny.
Felkovníky lze posbírat, ale nemají žádnou cenu, pokud nejsou utrhnuty z "živého" stromu.
Dým: Vlastnostmi jde o kouzelníkovo kouzlo, ale není to kouzelníkovo kouzlo, je to speciální kouzlo felka. Při převodu na kouzelníka je astronomické, ale dát permanentní schopnost dýmu mi astronomické nepřijde. Účel světí prostředky :o)

Nápady:
1) Nenapadlo mne. Ale nestvůra by se již dostala do jiné dimenze, navíc felk není ani schopen artikulovat zaklínadla apod.
2) Zřejmě jsem měl doplnit, ale zapomněl jsem.
Proč ne/proč ne

Nyní k oné chybě a kámenu úrazu, který v díle je připouštím. Jde o to, že pravidla jsem četl a naposledy držel v ruce před několika lety. Chtěl jsem tak obranu udělat co nejjednodušší a nebýt MS, ani bych se nad tímto nepozastavoval. Měl bych nyní jako autor uvést, jak by to mělo správně být. Předem je třeba zavrhnout mou chybu s počítáním obrany jaká je v příspěvku. Poté zavrhněme i možnost útoku na neživé předměty, jelikož felk nesplňuje podmínku předmět ani podmínku neživý - je pouze nepohyblivý a je to bestie. Útok na něj by tedy měl probíhat jako útok na nehybného protivníka, případně (opět nemohu teď pracovat s pravidly protože je nemám a moc si je nepamatuju) by se také mohlo počítat s felkem i jako s postavou vyřazenou z boje útoku na ní, pokud tyto dvě věci nejsou v pravidlech totožné. Nemělo by to vypadat jako definitivní slovo, ale jeví se mi to jako bezprotipravidlové a jediné možné řešení.

Díky za zájem, kritiku, pochvalu etc., hlavně je to pro hráče


 Uživatel úrovně 0

Já bych to udělal prostě tak, že buď:
a) někdo to udělá podle normální obrany,
b) někdo to udlěá podle útoku na neživé předměty.
Jak se to každému líbí, nemá cenu se tu hádat,

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Lišák: Ne, útok na neživé předměty nemá nic společného s určením jejich životů. "Počet životů u různých důležitých věcí, například lodí nebo obléhacích strojů, je uveden přímo v popisu těchto věcí" - zde je jasně uveden počet životů formou životaschopnosti. Úroveň minimálního zranění je pochopitelně na autorovi (k doplnění) - svůj skromný odhad jsem prezentoval.

Vyvaruj se prosím pro příště prezentování podobných pravidlových znásilnění nastřelených od boku, jako jsi nadnesl níže.
S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Tuvy:
Z toho důvodu, že při útoku na neživé předměty se počítá jinak počet jejich životů. Tento mechanismus je dělaný na útok na neživé předměty, živému tvoru stačí k poškození obvykle jiný (menší) úbytek životů.

Krom otázky je zbytek posledního tvého příspěvku opravdu OT.
Můj názor na tvé jednání máš v poště.


 Uživatel úrovně 0

Lišák: Nevím proč by ses chtěl vyhýbat mechanismu útoku na neživé předměty - je pro tuhle situaci doslova udělaný. Příště budeš vymýšlet útok vrženou sekerou jako variantu útoku TvT s tím, že si obránce nebude počítat štít aby to bylo početně vyrovnané?

Myslím, že takhle se diskuse dostala OT.
T.