Bestiář

Felk Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Skupina: Ostatní

Životaschopnost: 22+1

Útočné číslo: jen zvl.

Obranné číslo: (-8 + 20) = 12

Odolnost: 27

Inteligence: 10

Velikost: C-D

Zranitelnost: B1/2, C, D1/2,G, I, J, K, N

Pohyblivost: viz. níže

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: felkovníky

Zkušenost: 2100

Bojovnost: -

Popis:

Strom zvaný též Řeřavec, Mlžina či Ďáblův prst, je ve světě velice vzácný. Však není jenom tak ledasjaký. Stojí samojediný v širém kraji, při lemech menších močálů pijí jeho kořeny mrtvou vodu, jež je pro jiné rostliny zkázonosná. Odkud se vzal tento podivný velikán, jehož korunu jako by rozčísnul blesk?

Je to starý strom, na nějž se věšelo. Avšak pod tíhou utrpení a váhou strhanými větvemi, změnil se k nepoznání. Větve se pokřivily a jako údy rachitických strašidel spadají a boří se do bažinné hladiny. Půda pod ním se zblátila a vyhnala okolní rostliny. Jedině felkové kořeny podobné chapadlům drží se přisáté k zemi. Mrtvolný slinný zápach kopromlasků šíří se z vod do širokého okolí. Také podivný pach síry a mlha neustále obklopují kdysi majestátnou korunu a vůbec celý zmrzačený strom. Zuhelnatělé tělo připomíná ohořelý kmen. Zdá se, že se na něm neustále samovzněcuje sirnatá kůra a doutnání vytváří zvláštní mlžný opar. Jeho dřevo barví jako saze.

Jaké to asi je, vzpomínat na to, kterak přes vaše ruce několikrát přehazovali oprátku? Vrásčitá, bradavičnatě prskající kůra by mohla jistě vyprávět své. Žádný pták, žádný havran, moucha, dokonce ani kůrovec jej nikdy nenavštíví. Pouze kosti několika mrtvých, jež se ještě nerozpadly v prach, spočívají nedaleko pod ním. Kolik let již snáší život v utrpení? Možná čtyři nebo pět set let. Před tím nějakých sto let pokojného života. To je opravdu úctyhodný věk.

Je to ale prokletí stromů, které se mstí za doby krutých regentů a vládců, doby krvežíznivých skřetích výprav nebo zlotřilosti loupeživých band. Oni teď zasévají zlo, utrpení a smrt kolem sebe. Množství legend jimiž jsou opředeny vypráví o Skalnatém felku u Dalmozu, Dřevěném spáru, Krvavém platanu či Bludném stromu z kouřové země. Nás dnes ovšem nezajímají ani tak příběhy (o tom snad jindy), jako spíše skutečná podstata a prokletí samo.

Podstata

Felk není druh stromu, ale druhem prokletí stromy postihující. Teoreticky by se mohl stát felkem jakýkoliv listnáč i jehličnan, ovšem s největší pravděpodobností se bude jednat o dub, buk, lípu, platan, jilm nebo habr. V souvislosti s tím, by mohl pán jeskyně drobně poupravovat životaschopnost a zkušenost. Uvedené údaje jsou kompromisní – přirovnáním pro starý, dříve dobře rostlý dub. Připomínám, že by se ale měl držet výše zmíněné poznámky, že jde o jev velice vzácný. Prokletí postihuje stromy, které musely buď na svém těle snášet množství utrpení, nebo ve svém okolí byly donuceny se na něj dívat. Základní podmínkou je ovšem jejich umístění v přírodě. Toto prokletí je totiž dílem přírodní magie, tudíž buk na nádvoří zemana Fouska se nepromění, stejně jako habr u kostela ve vesnici. Naopak třeba lípa na odlehlém místě poblíž kupecké stezky je možným příkladem.
Jde o hněv přírody pramenící ze surové magie přírodního ekosystému. Běžný biologický, nekouzelný strom se stane prokletým čímž se promění několik jeho vlastností a bezprostřední okolí v němž žije.
Co se týče okolí, je to poměrně jednoduchá záležitost. Strom je středem kružnice a od něj v poloměru 8-10 sáhů začne vznikat bažina, která pohltí vše živé v této oblasti. Kořeny stromu se velice rychle prorostou a celkový vzhled stromu se změní podobným způsobem, jak je popsáno v úvodu. Pohyblivost zůstane stejná, jako pohyblivost běžných stromů. Změní se ale zranitelnost, inteligence a strom „získá“ několik pozoruhodných vlastností navíc. U zranitelnosti nelze felk otrávit ani na něj nepůsobí kyselina a obyčejné zbraně mu způsobují pouze poloviční zranění. U inteligence se z něj stane myslící bytost s průměrným úsudkem a přesvědčením zákonné zlo. O dalších nově získaných schopnostech viz. níže. Celá proměna na felk potom trvá asi jeden měsíc, přičemž během tohoto procesu se až do osudného dne finální proměny bere stále jako obyčejný strom (je možné jej například pokácet).

Zvláštní schopnosti a vlastnosti

Dým

Strom permanentně doutná, podobně jako kouzelníkovo kouzlo dým, s tím rozdílem, že nejde o pravou kouřovou clonu, ale poněkud slabší – více průhlednou variaci. Dým lze bez problémů proniknout ultrasluchem i infraviděním, jelikož je narozdíl od kouzelníkova kouzla chladné povahy. Dým není jedovatý ale mírně štiplavý, čímž více zhoršuje viditelnost. Při boji zblízka každé kolo -2 ÚČ pro útočníka na strom, při střelbě či vrhání na strom každé kolo -1 ÚČ, na magii nemá vliv. Dým vychází z praskliny ve stromu a má krychlový rozsah vždy tak, aby obaloval strom + dosah na celou oblast bažiny s tím, že postupně směrem od stromu slábne. Stejně jako kouzelníkovo kouzlo dým je závislý na počasí (zde nechávám volnou ruku pánovi jeskyně). Tento dým vzniká z vlastní magenergie stromu, ovšem je vyjmut z níže uváděné denní magenergie (jinak řečeno, strom má více magů než níže, tyto jsou odpočítány automaticky a nelze je využít jinak než na kouzlo dým).

Zápach

V celé bažinaté oblasti kolem stromu (onen kruh o poloměru 8-12 sáhů) se šíří silný mrtvolný a sirný zápach. Postavy, které se v tomto prostoru nacházejí déle než dvě kola, musí si házet proti pasti Odl-8-nic/nevolnost (-1ÚČ a OČ, snížení pravděpodobnosti úspěchu sesílání kouzel pro kouzelníka i pro hraničáře o 3% - všechny postihy na jedno kolo). Po dalších třech kolech (při setrvání v dané oblasti) se vždy hází na past znovu (bez závislosti na předchozím úspěchu či neúspěchu). Zápach není magický.

Bažina

Klasická bažina, mokřad , močál hluboká asi 1 sáh a 20 coulů. Základní pohyblivost postavy stojící v močálu je snížena o jednu čtvrtinu. Při boji dává bažina postih -2 k OČ a -1 k ÚČ. Na rozdíl od jiných „klasických“ bažin v ní ale nečíhají žádné pijavice, ani nehrozí nebezpečí nákazy, nemoci atp.

Dezorientace

Dezorientace pracuje na způsobu dezorientačního magického pole, přičemž strom funguje podobně jako bludný kořen. Rozsah pole je kruh o poloměru 500sáhů. Pravidlově je při přechodu tímto územím o 10% větší pravděpodobnost bloudění k základu podle typu krajiny. Mimo to jsou v tomto poli vyřazena veškerá orientační kouzla hraničářská (např. orientace) i případná orientační kouzla kouzelnická. Hlavním nebezpečím je ale spíše nalákání stromu, aby k němu bytost přistoupila a prohlédla si ho zblízka. V okruhu 40 sáhů kolem stromu si postavy hází na past Int-6-nic/postava se chce přiblížit ke stromu a prohlédnout si jej. Ověřování není, pokud uspěje proti pasti, ztratí o strom pravděpodobně zájem.

Kůra

Dojde-li k bezprostřednímu kontaktu mezi kůži (srstí, pokožkou) nějaké bytosti s kmenem nebo větví stromu, ztrácí postava jeden život za mírné popálení/poleptání. Při nepohyblivosti stromu je toto možné pouze při záměrném dotyku postavy. Zranění je magické povahy.

Felkovníky

Viz. odstavec temní druidi a nekrotheurgie

Magie stromu

Strom má vlastní magenergii – 24 magů na den, tento počet se doplňuje vždy při východu měsíce. Pomocí této magenergie umí strom sesílat iluze, podobně jako kouzelníkovo kouzlo fata morgána. Tyto iluze stojí stejně 4 magy a kouzlo má naprosto stejné parametry jako fata morgána (viz. kouzelník - PPP). Felk se bere jako kouzelník na 8. úrovní.

Zvláštní útok - Jedovatý dým

Rozsah: oblak 2x2x2 sáhy
Dosah: 12 sáhů
Síla: Odolnost – 7 – 1k6životů/2k6+2životy
Barva, chuť, zápach: šedá, hořká (dráždí ke kašli), sirnatý
Trvání: 1 kolo / 1 kolo trvá sesílání
Popis: Z praskliny stromu vyjde šedý oblak, kterým se snaží felk otrávit postavu. Útočí vždy na nejbližšího tvora
* Dým je povahy chemické, lze jej seslat 12x denně

Chování a boj

Z předchozích odstavců se již jistě rýsuje povědomí o tom, kterak se bude asi felk chovat. Jde o zákonně zlou existenci a jeho hlavní snahou bude využití své vlastnosti dezorientace, společně se škozením bytostem svým zápachem a jedovatým dechem. Dým je pouze jakési roucho, do kterého je strom rád zahalen, aby si připadal majestátněji a tajemněji, než jak působí jeho obnažené a zmrzačené tělo.

Strom škodí všem tvorům bez rozdílu, kromě druidů (i temných), kterým (jestliže je rozpozná) nebude škodit nijak do chvíle, dokud jej sami nenapadnou. Nutno též zmínit, že strom neumí mluvit, nemá zrak ani sluch a jeho jediným smyslem je čich (výstupek s otvorem na kmeni), který je schopen vycítit bytost v okruhu o poloměru padesáti sáhů ve svém okolí.

O ústech by se dalo mluvit jako o prasklině z které vychází dým a jedovaté výpary – jestliže čaruje. Felk nevyjednává, nic jiného než škození jej nezajímá. V boji se bude snažit postavu vlákat do bažiny, do dýmu a do zápachu, aby ji potom otrávil v boji na blízko svým jedovatým dechem. Jestliže na něj bude útočeno zdálky a bude si připadat bezmocně, může chvíli vyčkávat, ale při větším zranění začne sesílat iluzorní obrazy, kdy se především bude snažit vytvořit různé útvary – například jemu podobné stromy, nebo jeho samotného na vysokém kopci apod., aby své protivníky zmátl, případně vlákal blíže k sobě.

Snímání prokletí, smrt stromu

Bohužel není v moci žádné síly sejmout prokletí felku. Dokonce ani samotná příroda pokud takto strom prokleje, nikdy své rozhodnutí nevrátí. Jedinou možností by teoreticky mohlo být speciální kouzlo hromadně seslané určitým množstvím dobrých druidů na dosti vysoké úrovni (toto nechám na uvážení pána jeskyně). Respektive v moci družiny samotné nebude možné toto prokletí sejmout. Jakmile strom ztratí všechny své životy – bude usmrcen, podobně jako při přeměně bude trvat jeden měsíc, než jeho pahýly neztrouchniví a bažinatá plocha se nevysuší. Na místě, kde dojde ke zmizení prokletého felku a zacelení země, zakoření obyčejný strom stejného druhu, jakého byl původní strom před prokletím.

Temní druidi a nekrotheurgie

Felk má také další stinnou stránku. Nekrotheurgické hanzy si najímají skupiny zlotřilých chodců a dobrodruhů, které pro jejich účely získávají plody tzv. felkovníky. Felkovníky jsou plody, které se na stromu po prokletí objeví v množství 10+3k10 kusech a již se dále jejich počet nerozrůstá. Jakmile jsou tedy sesbírány, strom je bez plodů. Tyto velké bobule fialové barvy, s tvrdým obalem o průměru 8 coulů, obsahují 7-10 alchymistických magů (jedna). Nekrotheurgy jsou využívány nejen k destilaci, ale také jako přísady k výrobě tajemných alchymistických předmětů a lektvarů.

Druhou nekrotheurgickou zvrhlostí využívání temného stromu je větší pravděpodobnost úspěšného styku s astrálním světem při vyvolávání démonů posedlosti a jiných s astrálem souvisejících nekrotheurgických praktik. V praxi to vypadá potom tak, že nekrotheurg navazující spojení s astrálem má v oblasti 50 sáhů v okolí stromu pravděpodobnost jako by byl o jednu úroveň výše, bez závislosti na tom o jaký astrál se "pokouší". Naopak běžní theurgové mají v této oblasti pravděpodobnost, jako by byli o úroveň níže. Podobně jsou postiženi též běžní druidové, kteří v padesátisáhové lokaci potřebují o jednu směnu déle, jestliže meditují. Naproti tomu temným druidům stačí meditovat o směnu méně než obvykle.

Temní druidi ale využívají, podobně jako nekrotheurgové, felku ještě jiným způsobem. Ani ve společenství těch nejzvrhlejších a nejsilnějších druidů odvrácené strany by se nepodařilo toto prokletí „uměle“ vyvolat. To je opravdu pouze v moci přírody. Mohou ovšem společnými silami vytvořit kouzlo Procitnutí felku.

Procitnutí felku

magenergie: 50magů
rozsah: jeden felk
vyvolání: 1směna
četnost: 1x denně
druh: hromadná

Tímto kouzlem může skupina temných druidů společně začarovat felk tak, aby procitnul. Procitnutí znamená, že strom se bude schopen pohybovat podobně jako velký zlý strom a též útočit svými větvemi. Pohyblivost: 7/magický tvor: /Útočné číslo: 8 (větve)- 2útoky za kolo (buď jeden útok na dvě postavy najednou, či dva útoky na jednu postavu) /Obranné číslo: (-4 + 20) = 16. Felku zůstanou všechny zvláštní schopnosti a vlastnosti, u schopnosti „zápach“ se past snižuje na polovinu a mění se pochopitelně také jeho chování a styl boje. Na rozdíl od velkého zlého stromu se nijak nemění jeho vzhled, není stále schopen komunikovat, telepatie apod. – také nemůže být druidy nijak ovládán ani navigován. Dá se pouze do pohybu.

Toto procitnutí trvá do východu slunce, pokud je vyvolán během noci (večera), či do východu měsíce, pokud je vyvolán během dne. Po dobu druidského rituálu se do jedné směny vysuší okolní bažina a strom se dá do pohybu. Po vypršení trvání strom okamžitě ustrne a do jedné směny se kolem něj opět rozprostře bažina. Strom ustrne v místě, na kterém se momentálně nalézal, bez ohledu na okolí. Co se týče jeho pohybu, bude bezcílně bloudit krajem, ovšem pouze v rámci přírody (nezavítá tedy do vesnice apod.).

pozn.: strom je imunní vůči kouzlům jako rychlý růst, rychlé vadnutí, průchod živým dřevem a podobným zaklínadlům. Veskrze totiž nejde o skutečně živý strom, jako spíše o magického tvora (lze jej pokácet, v souvislosti s jeho zranitelností obyčejnými zbraněmi jde ale o velice! namáhavou, obtížnou a neefektivní akci).

pozn.2; veškeré vysychání a obnovování bažiny je způsobeno magií, tudíž je rychlejší než běžné přírodní procesy.

Doslov

Věřím, že všechny pravidla a vlastnosti stromu nejsou příliš složitá, leč byl to záměr postavám co nejvíce ztížit souboj s touto „rostlinou“. Nestvůr rostlinné povahy není ve světě dračího doupěte zrovna mnoho, což byl hlavní popud pro vytvoření tohoto příspěvku. „Nestvůra“ samotná může hrát pouze zpestřovací roli, stejně jako se může stát hlavním objektem nějakého dobrodružství – její využití se mně osobně jeví jako poměrně různorodé (od zdánlivě banálního nevědomého bloudění, až po zamínku stojící u zrodu střetu mezi dobrem a zlem, respektive jejich představiteli ze skupin druidů nebo theurgů). Těším se na přízeň u dalšího bojového stromu, jehož sepsání na sebe doufám nenechá dlouho čekat.


-M-

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 22

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Tobša:
Nu, já také nejsem proti tomu, aby měla životy, jako živý tvor. Mechanismus obrany by se ale měl lišit.
Co to je za obratnost, když se tvor nehýbe? Ať už dáš -5 nebo -8, je to divné. Tady se prostě obratnosti nedá mluvit. Felk přece ráně neuhýbá špatně, aby na to měl postihy, on aktivně neuhýbá vůbec. Ani sebeneobratnějšího krolla s postihy nesložíš přece tak, že bys do něj ve dvojici řezal pilou. Ať je jak chce nešikovný, tohle ti prostě znemožní. U stromu by se ti to mělo podařit.

Osobně bych se ovšem raději vyhnul i mechanismu útoku na neživé předměty (není neživý předmět). Snad bych raději použil útok na nehybného protivníka s tím, že jeho obratnost neuvažuješ. Možná by si místo toho felk neměl vůbec házet na obranu (na rozdíl od zajatce cukajícího se v poutech nemá možnost jakkoli aktivně ovlivnit místo zásahu a náhoda je už obsažena v hodu na útok).
To je ovšem můj nástřel, muselo by se to jako mechanismus herně vyzkoušet.


 Uživatel úrovně 0

Tobša: Strom se nehýbe. Zasáhnout strom je velmi jednoduché. Žádné brnění nepoužívá. Dle pravidel tedy odpovídá neživému předmětu a útok na něj bude probíhat také tímto způsobem.

Syrus: Vycházím pochopitelně již z toho, že útok na Felk probíhá jako útok na neživý předmět a tomu odpovídá i účinnost kouzel - tedy hraničářské údery a léčení jsou nepoužitelné (nejsou schopny ho zasáhnout)? Jde o výklad - proto není ani zařazeno mezi chybami, ale mezi otázkami.

S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Lišák:
Stále se o něm musí uvažovat jako o bestii. Je nehybná a proto má obratnost jakou má. A není to předmět, aby se na něj útočilo jako na neživou věc.
I když nikdo nebrání PJům udělat si vlastní změny. :-)

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 8

Tuvy:
pokud jsem to dobře pochopil, pak je felk vyňat z účinků lesních kouzel. Na druhou stranu existuje poměrně široká paleta kouzel jiných: od hraničářských úderů, až po léčivá kouzla.

Zranitelnost L jsem navrhoval taky. Felk má hmtné tělo, takže není důvod, proč by měl být proti fyzickým kouzlům imuní.

K té pohyblivost:
myslím, že pohyblivost se vztahuje k oživlému felku. Pohyblivost stromů je popsána v pravidlech pro hvozd PPE


 Uživatel úrovně 0

Rozhodl jsem se pro nižší hlasování, protože to IMHO přece jen není čistokrevná 5*.
Z důležitých chyb je zde problém způsobu obrany (tedy divného bonusu za obratnost, podivně velkého KZ a lepšího řešení skrze útoku na neživé předměty)
(uniká mi důvod -2UČ u dýmu, jedná se o poněkud silný bonus k obraně. Nevím, jestli se takový vyskytuje i u běžného dýmu. Pokud má být způsoben špatnou vyditelností, tak by se měl v případě úspěšného zásahu opět přičítat ke zranění(jak u boje s neviditelným protivníkem), pokud se jedná o postih způsobená štiplavostí apod. chybí zde past na Odl.)
Nelíbí se mi přílišná nebezpečnost u zápachu. - to je věc autorské licence, ale přece jenom je výrazně nebezpečnější než jiné konstantní pasti na Odl. Čekal bych že s Odl +5 by neměl být problém nějaký štiplavý zápach ignorovat.
Za důležitou chybu považuji nedodání pravidel pro interakci s hvozdem,. hlavně s probouzecí magenergií hvozdu (denní příspěvek, započítávání magie použitých kouzel, schopnost používat probouzecí magii)
Další důležité chybi zmíněné jinými krytiky.

Tuvy - schopnost povolání nemrtvých by stvořila bestii zcela jiného filozofického typu.


 Uživatel úrovně 0

Tobša:
Já ano. Tahle se na rozdíl od nich nehýbe.


 Uživatel úrovně 0

Lišák: Jop, ale to se týká útoky na neživé předměty. Všechny potvory alá bestiář (tak 99% řekl bych) mají tuto standardizovanou obranu. A nevidím důvod, proč by ji neměla mít i tato bestie,

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Zdravím

K otázce obrany a útoku na strom - jelikož Felk má stejnou pohyblivost jako původní strom (žádnou), probíhají útoky na něj jako útoky na neživé předměty. OČ by tedy mělo být zásadně 1 a vzhledem ke ztvrzení kůry bych minimální zranění tipoval na 20 životů. (viz. PPP - str. 88 -89)

Dále pár drobných chyb:
Zvláštní schonpost "Kůra" - není jasné, jakého typu je její zranění.
Zvláštní útok jedovatý dým - dle zápisu trvá jedno kolo. Stačí tedy zadržet dech? Proč je vždy spojen se zraněním (i při úspěchu na past)?
Procitnutý Felk - chybí zkušenost za zabití.

Nejasné otázky:
Může procitnutí felku seslat i jeden druid? Pokud je nutná skupina, kolik osob je třeba?
Proč je Felk zranitelný typem kouzel "I", když snad všechna kouzla z této skupiny, která by ho mohla zranit jsou v poznámce na konci vyjmuta?
V případě přítomnosti Felku ve Hvozdu by druidové rozhodně měli mít možnost se s ním vypořádat po druidsku - dle mého názoru je dost podobný nemrtvým, lze jej takto odvrátit?
Felkovníky - pokud je lze použít jako přísady, kolika zl. surovin odpovídají? Lze z nich vypěstovat Felk (jak)?
Proč na Felk nelze seslat fyzická kouzla (typ zranění "L") - Mágův velký mix, Smrtící déšť?
Lze Felkovníky posbírat i po smrti Felku? Jak dlouho...
Kouzelník na 8. úrovni - tedy bez schopností mága ni čaroděje? - V tom případě je Felkovo kouzlo "Dým" je asi 6000x účinější než čarodějova varianta.
(plocha bažiny 8x8x3,14=200 sáhů, výška min. 2sáhy - ve středu je výška (dubu) kolem 30 sáhů - 200x30/3+200=2200sáhů krychlových, 3 sáhy krychlové dýmu na 1-6 směn = 1 mag => tj. 35200 magů pro tento objem na den, strom má 29magů dle tabulky pro kouzelníka 8. úrovně - tedy 5 magů pro toto kouzlo)

Nápady:
Přišlo by mi jako dobré dát Felku možnost oživování základních nemrtvých z těl pohřbených v určitém okruhu kolem něj (třeba v okruhu bažiny) - jednalo by se o minimální potřebnou ochranu proti trochu nebojácnějším chasníkům, kteří by ho záhy po jeho objevení pokáceli.
Interakce s Hvozdem (probouzení magenergie atd.), možná i interakce s obyvatelstvem (spokojenost) - ale to jsou opravdu už okrajovky.


Jinak výborně zpracovaná potvůrka - pro družiny na nižších úrovních bych řekl. Čaroděj či Mág na vyšší úrovni se Felka zbaví několika ohnivými dešti.

S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Pilipo:
Kolik může mít objem takový strom?
A kolik vody obsahuje bažina o průměru 16 - 24 sáhů a hloubce kolem 120 cm?
Obávám se, že tady polemika neobstojí, stačí počítat.

Tobša:
Pozor, věc jako stěna, dveře... přece podle pravidel nemá žádnou obratnost. Když je chceš poškodit, používají se tu pravidla na ničení.

Ty se mi tu jako celek příliš vhodná nezdají, ale pokud je stejně jako ty dveře nehybný i ten strom, také by neměl obratnost mít. Nemůže přece nijak uhýbat, nemůže se bránit (jinak, než kouzly). Takže dle mého názoru by jeho jedinou obranou měla být silná a špatně poškoditelná kůra (třeba OČ = 12, 15, 20...) a neměl by si vůbec házet na obranu.


 Uživatel úrovně 0

Lišák:

K té obraně. Každá věc má svoji obratnost a svoji obranu s tím, že minima (myšleny bonusy/postihy) jsou u obratnosti -5 a u obrany je to hodnota 0. Myslím, že jsme to zrovna u tohoto příspěvku řešili i v MS. Samozřejmě -8 tam být nesmí, mělo by tam být -5. Velký zlá strom má KZ 9. Tudíž tento "stromeček" by měl mít obranu formulovanou nanejvýše jako (-5 + 9) = 4, spíše méně,... ale to je spíše taková nepozornost než chyb, řekl bych,

s úctou,

Tobša