Nové Rasy

Avanger Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Avanger


Avangeři jsou námezdní rasou, rozdělenou do dvou oblastí: hor a pouští. Patří mezi schopné a bojechtivé válečníky a již od narození prochází ráznými výcviky.
Zvláštní je zejména jejich vzhled a postoj vůči slabším tvorům. Váží si dokonce jejich existence, a tak zbytečně nemrhají lidskými životy.
Naneštěstí mají v oblibě válčení, a proto vyhledávají silné a schopné kmeny jiných národů, jen aby se s nimi mohli bít, dokázat jim svou nebojácnost a okrást je o drahocennosti, jež považují za válečné trofeje.
Každý avanger navíc věří, že zabije-li ve spravedlivém boji nepřátelského válečníka, získá jeho sílu, moudrost i duši.Vzhled


Někteří jedinci dosahují výšky téměř dva a půl sáhu, průměrná velikost však činí u mužů 200 – 235 coulů, u žen kolem dvou metrů.
Pozoruhodná je jejich hlava. Je podobná té orlí, avšak majestátnější a oči jsou přeci jen lidštější. Hrozivý nažloutlý zobák nahání hrůzu kdejakému nepříteli a bystré oči zaručeně zachytí každý pohyb protivníka.
Postavou jsou urostlí a svalnatí. Pokožka je stejná jako u lidí, jen o něco pevnější a kromě toho ještě porostlá orlím peřím. To avangeři většinou zakrývají různým ošacením a obrněním (válečníci používají zejména šupinovou zbroj).
Prsty jsou zakončené nebezpečně vyhlížejícími pařáty. Každý měří maximálně sedm coulů, i tak jsou ale nebezpečnou zbraní (pokud avenger ztratí zbraň). Tyto pařáty jsou úplně stejné i u chodidel.
Vzhledem k tomu, že avangeři jsou statní humanoidé, kteří mají v prvopočátcích křížení se zvířaty (nejpravděpodobněji se jedná o orla), jsou u nich i další tělesné změny.
Tak například u nich vymizely prsní bradavky, což souvisí také s tím, že čerstvě narození avangeři mohou rovnou pozřít menší kus masa atp. (nejsou kojeni). To platí pro muže i ženy (samce a samice).
Nadále nemají vlasy a ochlupení, místo toho přišlo opeření (na hlavě a téměř po celém těle). Zmizely uši, nos i rty (logicky). Lidské smysly jsou tedy tímto utlumeny a nahrazují je orlí smysly. Vidí tedy lépe a pomocí ultrafialového světla. I ostatní smysly se řídí podle ptačích.Výskyt a způsob života


Máme dva druhy avangerů. Inteligentnější a o něco obratnější – pouštní, a pak ty odolnější a nepatrně silnější – horské.
Když se avangeři objevili poprvé, jeden kmen se začal toulat světem, až se nastálo usadil v horách a skalních plošinách. Druhý kmen se vydal jiným směrem, dokud nenarazil na rozsáhlá pouštní teritoria. Zde se také zabydlil.
Avangeři nepatří k nijak ohroženým národům, zato nejsou moc rozšíření (jako například orkové, skřeti a jiné podobné bojovné kmeny). Dali by se co do hojnosti přirovnat ke krollům. Dožívají se přibližně stejného věku, jako lidé a barbaři. Zhruba stejně rychle i dospívají.
Horští avangeři stavějí pomenší kamenná sídla a domy, což je jistě kvalitnější, nežli dřevěná stavení pouštních Langerů (dřevo tamní muži získávají většinou z palem), zato však při stavbě namáhavější a koneckonců i nebezpečnější.
Oba druhy těchto tvorů jsou zruční i vytrvalí v práci. To také potvrzuje fakt, že v každé – byť sebemenší – osadě se tyčí majestátní totem zakončený mohutnou orlí hlavou.
Průměrná avangeří osada - horská i pouštní – čítá zhruba kolem stovky jedinců. Nejméně jedna třetina obsahuje válečníky, zbylý počet jsou stařešinové, ženy (samice) a příliš mladí avangeři, zatím nehodni pojmenování „válečník“. Vysoký počet válečníků dokazuje, že Avangeři jsou v boji dlouho výkonní.
Co se týče potravy, avangeři jsou zásadně masožraví. Mohou pozřít jak maso zpracované, tak syrovou potravu. Ostrý a silný zobák je výbornou pomůckou na vytrhávání masa z kořisti. V horských oblastech loví nejčastěji kamzíky, divoké kozy a příležitostně i medvědy a jiné okolní šelmy v revíru. Nepohrdnou ani různými hady a plazy. V nejvyšší nouzi se uchýlí k menším humanoidům (třebas i skřetům).
V pouštích preferují zejména velbloudy a jiné větší savce, na něž případně narazí. V opačném případě i hlodavce a hady.
Naskytne-li se vhodná příležitost, obchodují. To se stane ale jen zřídkakdy, neboť avangeři jsou od přírody nedůvěřiví k ostatním rasám a – to především – taktéž bojechtiví. Nedá se říci, že přímo agresivní, ale když se objeví nějaká potulná banda jiných válečníků, je velká šance, že dojde ke střetu.
Avangeři tráví život lovem, bojem, stavebnictvím a zdokonalováním vlastních obydlí, kovářstvím, nájezdy a zřídkakdy obchodem.
Jejich kovářský um je na úrovni vcelku slušné. Díky svým orlím smyslům a bystrosti jsou zdatnými a vytrvalými lovci. V boji „muž proti muži“ převyšují většinu ostatních válečníků jiných ras.
Co se týče nájezdů, mají pouštní avangeři navrch díky Emunům, tvorům, jež používají jako jezdecké nestvůry. Horští je nemají.
Jsou to zvířata, která chovají avangeři již od narození. Slouží pouze avangerům, dobrodruhy ani jinými rasami je za normálních okolností nelze ochočit, neboť lze na ně narazit pouze v avangeřích osadách.
Emuni jsou tvorové dost velcí na to, aby unesli na svém hřbetě válečníky, zároveň jsou však v pouštích úžasně pohybliví a rychlí. Jsou všežraví, vcelku mohutní a nad nozdrami je zdobí nebezpečně vyhlížející roh (podobný nosorožčímu). Jsou tedy schopní bojovat, navíc mají bonus za rozběh +6 k ÚČ.
Jak vypadají? Představte si nosorožce, jen o něco útlejšího v těle a navíc všežravého. Barva kůže není šedavá, leč spíše béžová (taková nažloutlá). Emuni mají silnou kůži, podobně jako nosorožci.
V každé osadě je na 10 – 15 jedinců. Z toho několik samic, jejichž atributy (v tabulce vlastností a parametrů) jsou kupodivu stejné.


Tabulka vlastností a parametrů:

Životaschopnost: 6
Útočné číslo: (+4+5) = 9
Obranné číslo: (+3+5) = 8
Odolnost: 20
Velikost: C – D
Bojovnost: 7
Zranitelnost: zvíře
Pohyblivost: 20/zvíře
Vytrvalost: 21/zvíře
Inteligence: 1
Zkušenost: 300


Historie národa


Jestli je někdo názoru, že avangeři vznikli podlými experimenty, je zčásti na omylu. Jedná se o „čistou“ rasu, jež vznikla následkem evoluce. Mohlo by se hovořit o humanoidní větvi orla, či tak nějak podobně. Stejně jako orkové, goblini, elfové, lidé a jiné podobné humanoidní rasy, i avangeři jsou původním národem, jenž se časem objevil, a postupně se začal zdokonalovat a poznávat okolní národy a jejich kulturu. Pravda, nejedná se o rasu ranou, jakož jsou například elfové či lidé. Avangeři jsou národem relativně mladým.
Je dosti možné, že první exempláře byly stvořeny pomocí magie nebo křížením s orly (což ale není příliš oblíbená teorie) – a takové tvrzení nikdo nevyvrací - , ale další a další avangeři se začali postupně tak vyvinovat, že se u nich objevilo klasické pohlavní množení (jako u většiny jiných humanoidů i zvířat).
Když to šlo takhle nadále, časem začali porozumívat tomu, o co na světě vlastně jde. Objevili se první náčelníci, kteří vedli svůj lid dále do civilizace, a postupně se tento kočovný národ rozdělil na dva velké kmeny. Jeden odešel do hor, kde – podle jejich mínění – měl být dostatek zlata a zvěři. Druhý kmen do pouští, kde – opět podle jejich názoru – měl být nadbytek teritorií a válkychtivých nepřátel.
A tak se také stalo. Každý kmen se aklimatizoval dle daného prostředí, až z pouhých dvou kmenů vznikly dva o něco rozdílné druhy avangerů.
O podrobnější historii se moc nedá hovořit, neboť avangeři se nevěnují záležitostem, jakož jsou psaní, počítání a čtení. A tudíž z toho lze odvodit, že se nemohl nikdy najít žádný schopný kronikář, jenž by mohl dát do kupy podrobnou historii svého národa. A ostatní humanoidé? Nemají přeci čas na to, aby sepisovali historii avangerů.Kultura, jazyk a rozlišení dvou druhů


Horští avangeři: Všechny kmeny horských avangerů věří pouze ve velikého Utamoha, jenž je podle jejich názoru stvořitelem avengerů a snad i celého světa. Utamoh má prý podobu obrovského avengeřího válečníka s orlími křídly, jenž oplývá čtyřmi barvami (jež jsou udělané do duhového zbarvení). Každá z nich vyobrazuje jeden element (voda, vzduch, oheň, země). Avangeři přináší Utamohovi za normálních okolností denně nekrvavé oběti, jdou-li však válečníci do boje, nejčastěji zabijí a obětují jedno zvíře.
V každém horském kmeni (osadě) lze naleznout jeden velký totem, zakončený orlí hlavou. Obyvatele osady jsou natolik zruční a trpěliví, že vyrobí i dřevěná křídla, jež připevní zezadu k totemu. Totem má znázorňovat velikého Utamoha.
V každém kmeni je jeden náčelník, specificky nazýván Yagnor. Yagnorem se stane pouze tehdy, zabije-li medvěda, přežije sám týden v horách a nakonec složí přísahu (pro lidi je nejspíš přísaha nezávazná a moc pro ně neznamená, avšak pro avangery znamená hodně. Vkládají do ní svou čest a hrdost). Poruší-li přísahu, stane se vyděděncem.
Pouštní avangeři: Pouštní avangeři věří ve velikého Ištachu, jenž je dle jejich mínění stvořitelem. Má však docela jinou podobu, nežli Utamoh. A sice bývá na totemech znázorňován jako mohutný orel s roztaženými křídly. Veškeré praktiky v uctívání apod. jsou stejné jako u horských avangerů.
Náčelníkem je též Yagnor, ovšem u něj jsou jiné podmínky k vladaření. Stačí „pouze“, aby vydržel dva týdny holé poušti. Samozřejmě sám a bez surovin (tudíž i bez pití). Jediné, co se mu ponechá, jsou zbraně. Uspěje-li, stane se náčelníkem – Yagnorem, jehož pravomoc je v podstatě neomezené a avangery je brán jakožto polobůh (jeden z poslů velikého Ištachy).
Pro oba druhy: U avangerů je možnost, že odchytí obecnou řeč a pokusí se jí ovládat. Ovšem jejich původní jazyk je ostatním humanoidům nesrozumitelný a zní spíše jako taková směs syčení a chraplaní. (Je tedy na PJ, jakou udělá možnost ovládání obecné řeči, když na ně narazí družina). Samozřejmě, že je-li určitý avanger v družině, měl by znát obecnou řeč. Nebo by měla být alespoň vyšší pravděpodobnost, že ji ovládá, než u normálních kmenových jedinců. Avangeři se dokážou domluvit se všemi druhy dravců.
Co se týče božstva, v každé osadě se většinou vybere pár inteligentních avangerů, kteří pak mají za úkol starat se o totem, sledovat a řídit obětování a zajistit, aby jméno boha neupadlo nikdy v zapomnění. Dalo by se říci, že se jedná o jakési avangeří kněze, jež mají na svých bedrech pouze správu náboženství.
Co se pak Yagnorů týče, mají povinnosti jako každý jiný náčelník u jiné rasy. Spravují osadu, plánují a taktizují; jedná se většinou o dobré stratégy. Nadále rozhodují o termínu nájezdů, kočovných výprav a přesunů obyvatel vesnice. Jak již bylo zmíněno, daný jedinec, jenž absolvuje zkoušku na Yagnora, musí splnit specifický úkol. Ano, nemusí to být tak těžké a teoreticky by se mohl vybrat každý avanger, avšak lid vždy vybere toho nejstatnějšího jedince. Hlavní je síla a odolnost, vše ostatní jde stranou.
Ustanovíme tedy pravidlo, že každý horský Yagnor má sílu na rozdíl od ostatních bojovníků 13 – 18 a odolnost 14 – 19. U pouštního náčelníka snížíme tuto hranici (která je u horských Yagnorů) o 1, ale plus to, že mu přidáme +1 k inteligenci.
Co se týče postavení, ženy (samice) nejsou ani na nižším, ani na vyšším postu. Stejně jako válečníci, i Ony vykonávají svou určitou práci a povinnosti. Válečníci si jsou vědomi toho, že bez nich nemohli vést a dále rozšiřovat kmen, a tak si jich váží stejně, jako jiných bojovníků svého druhu.Boj


Avangeři dávají přednost zbraním, které lze uplatnit jak v boji, tak při lovu. Samozřejmě, že dovedou bojovat i s těžšími (už jen díky jejich síle), leč mají raději vrhací a střelné zbraně. Dostávají bonus +1 k ÚČ u střeleckého souboje. Jejich rodnou zbraní je oštěp . Mohou s ním velice ohrozit nepřítele na dálku i na blízkost, zároveň s ním zručně zacházejí též na lovu.
Avangeři nosí brnění, ale ne nijak těžké, neboť to by je zbytečně zpomalovalo. Preferují tedy maximálně šupinové brnění, Yagnor však může nosit i kroužkovou zbroj (není to ale podmínkou).
Co se týče samotné bojové praxe, jsou to nelítostní bojovníci. Pravda, žádní velcí stratégové a inteligenti, avšak dobří válečníci, kteří to se zbraněmi opravdu umí.Atributy


Parametry pařátů (drápů):

SZ: 3
Útočnost: +1
Obrana: -1
Délka: až 7 coulů


Horský avanger:

Síla: 12 – 17
Obratnost: 6 – 11
Odolnost: 13 – 18
Inteligence: 3 – 8
Charisma: 2 – 12
Pohyblivost: 11


Výška: 200 – 235 coulů
Váha: 1900 – 3700 mn


Pouštní avanger

Síla: 11 – 16
Obratnost: 7 – 12
Odolnost: 12 – 17
Inteligence: 5 – 10
Charisma: 3 – 13
Pohyblivost: 11


Výška: 195 – 230 coulů
Váha: 1800 – 3500 mn


Opravy parametrů:

Horský avanger

Síla: +3
Obratnost: -3
Odolnost: +3
Inteligence: -2
Charisma: -3


Pouštní avanger

Síla: +3
Obratnost: -2
Odolnost: +2
Inteligence: -1
Charisma: -2


Dodatky

Možná se ptáte, proč hrát zrovna za avangery… Tady je pár typů a vysvětlení:
Představte si výjimečné smysly dravců. Jejich pronikavý a bystrý zrak, který vímá ultrafialové světlo (jež se využije například při lovu). Naopak čich i sluch, který je oproti tomu lidskému špatný. Takové smysly mají avangeři.
Avangeři nejsou nijak nároční, co se potravy týče. Jsou též houževnatí a vytrvalí. Nadále se jedná o statné válečníky a nikdo nezachází tak zručně s oštěpy, jako právě avangeři. Nejedná se ale o žádné zdatné čaroděje, zloděje či alchymisty. Nejvhodnější povolání pro avengera je: válečník, hraničář.
Výjimečná je i komunikace s létavými dravci, se kterými komunikují svým přirozeným jazykem/řečí. Jedná se o ono skřehotání, tolik podobné tomu orlímu. Avanger nemůže dravce nabádat a poroučet mu, leč může od ptáka zjistit určité informace (zejména pak, je-li v družině).
A ještě poslední dodatek na konec: Původně existuje slovo „Avenger“ což v překladu z angličtiny do češtiny znamená „Mstitel“. Ale mně se ten překlad nelíbil – a konec konců by to ani nebylo logické -, a tak jsem pozměnil jedno písmenko a vzniknul tak „Avanger“.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Hele...a nedostals ten nápad z Avengerů v Age Of Mythology? Navíc by mně zajímalo, jak můžeš skřížit člověka s orlem :)


 Uživatel úrovně 0

Hmmm . . .
Tak čekal sem co na mě vykoukne pod obalem avanger a kde nic tu nic
Spousta výtek už byla řečena ale já půjdu se svou troškou do mlýna
Pro mě bylo tohle čtení nudné četl sem některé věty několikrát za sebou a stále mi unikal smysl slov, prostě to nemá tu potřebnou šťávu
Jen dva kmeny a každý žije uplně jinak dobrá ale kamenné domy pro ptákotvory(promiň mi to označejí ale jiné mě nenapadá) spíše nějaké chýše a brát dřevo z palem je divné páč palma je bylina a tudíž nemá dřevo
Historii jsi teda pěkně odfláknul to jako si enpředávájí ani legendy ústně???

toliko mé kritiky měj se fajn pilipo


 Uživatel úrovně 0

Nelíbí se mi:

těžkopádný sloh a popis (hlavně úvodní odstavec: co to je "námezdní rasa"?, chybí definice slabších tvorů /co třebas lidé - jsou slabší a tak s nimi nebojují anebo s nimi bojují, jelikož jsou většinou organizováni v silné národy a mají schopné rytíře a bojovníky?/)

popis - menší chybky (vzhled - popsána hlava, částečně tělo /již zmíněná barva peří, či lysá místa, když i člověk má chlupaté nohy a hrudník, ale holá chodidla, dlaně, víceméně zadek či kolena a lokty/, ale chybí popsat ruce /stavba dlaně, prstů/, nohy /drápy - ano či ne?, chodidla?/)

trochu rozporná místa (úvod x způsob života: zbytečně nezabíjejí slabší tvory x ale v nouzi se uchýlí k humanoidům, vzhled x způsob život - 7coulové drápy (jak již zmínil Firefanatic) a hlavně (větší rozpor) nízká obratnost x "jsou zruční", vznik je plný rozporů, ale to nevadí/na to se zvykne a člověk si může vybrat/, historie - hloupé je použití analogie pouště /tam přeci nikdo nehledá dostatek nepřátel/ k horám)

faktické chyby - většinu zmínil Zharradan-Marr (velikost; číselně zrak, hluch ale i vzdálenost na jakou je schopen komunikovat skřehotáním /např. s orlem lze většinou jen na dálku, musí být výrazné/)

použití obecné řeči - již u seveřana vytknuta přílišná orientace na tvůj svět, obecnou nemá každý, stačilo napsat, že je schopen se naučit jazykům běžných ras (s tím a tím postihem kvůlivá obtížnější výslovnosti)

zbytečnosti - ultrafialové vnímání: je odvislé od zdroje záření (přirozený zdroj ultrafialového záření je slunce), tudíž se mi zdá, že ve tmě nevidí, mohl by asi vidět RTG paprsky, ale nevím jak by se to projevilo...,

jméno a jeho vysvětlení - pokud se ti nelíbí slovo mstitel, nestačí úprava jediného písmenka

Líbí se mi:

výskyt - sice někomu chybí zdůvodnění, ale je to úplně jasné stačilo napsat: díky převážné orientaci svým orlím zrakem se mu nejlépe žije v oblastech s dalekým rozhledem (hory, pouště, pak by se ještě naskýtala step (jediný nedostatek - na tu Falhir asi zapomněl), ale problém je třeba se savanou (2m tráva překáží výhledu), ve stepi by se zdůvodnili Emuni /uživí se tam, dobrý terén k běhu/)

vývoj - krásně stručně popsaný, výstižný, použita správná analogie, problém s hypotetickou (z toho, že jsou válečnická rasa, rozhodně nevyplývá) vyšší úmrtností lze vyřešit jednoduše vyšší porodností,

kultura, náboženství - žádní zbyteční neoriginální bohové jako u seveřanů, jenom maličko chybí rozepsat se o té víře o přejímání vlastností od mrtvých soupeřů (jaké to má důsledky - obecně /získává-li vlastnosti po sežrání kusu masa/ bývá typický kanibalismus, také by to mohla být nějaká fantaskní schopnost (po 10 zabitých s vyšší silou se zvyšuje stupeň síly o 1)), to už mi daleko více vadí nedostatečné návrhy na hraní rasy (vztah k povoláním)

boj - mě se myšlenka líbí, částečně nechápu Nathaky Warriora a Zharradan-Marra (Skřetoštěpova je nejasná, asi to nepochopil) kritiku boje na dálku, vždyť v takovémto příliš "logickém" přístupu by téměř jakýkoliv válečník (kromě člověka, hobita a elfa) odmítal střílet či vrhat, jenže střelecký souboj ti dává právě výhodu, že protivníka (zvláště bez střelných zbraní) atakuješ, aniž bys mohl být inzultován zblízka - bonus evidentně zohledňuje dlouholetý trénink (možná i vrozené schopnosti), Avangar se stále brání neobratně, ale přitom je schopen slušně zasáhnout (Drd bohužel není schopno zohlednit rozpor mezi použitím obratnosti na obranu (hbitost) a na útok (míření, přesnost, jistá ruka), tímto bonusem se to částečně kompensuje), je to velmi dobrý nápad

Celkově: na první přečtení se mi to nelíbilo (hlavně myšlenka pokládat jej za humanoida mi byla odporná, teď vím, že to trochu "způsobil" Syrus odmítnutím v Bestiáři), ale když jsem se zamyslel nad jednotlivinami a oprostil se od emocí, musel jsem dílku přiznat aspiraci na 4*, zbytečné chybky dílko srážejí na trochu lepší průměr, ale stále je daleko lepší než nějaký seveřan


 Uživatel úrovně 0

Vzhled - Popis je poměrně ucházející, nicméně uvítal bych pár údajů "navíc".
- Tak například zbarvení - dočetl jsem se jen, že mají nažloutlý zobák - a co jejich opeření, oči, případně nohy /či běhák; z textu to není zcela patrné/?
- Vykazují avangeři nějaké další pohlavní rozdíly, krom toho, že jsou jejich ženy v průměru menší? Liší se ve zbarvení? Lze od pohledu rozeznat samce od samice?
- Váha 80 až 185 kg se mi vzhledem k ptačím atributům zdá trochu přehnaná (ačkoliv uznávám, že čísla uvedená v pravidlech jsou také spíše pro pořádné "pořízky").
- Není uvedena třída velikosti, což je povinný údaj.

Atributy, Boj - Jak už napsal Nathaka Warrior, u "ptačích lidí" bych čekal spíše vyšší obratnost než sílu - to je ale asi jen otázka vkusu...
- Rodová zbraň je tedy oštěp. Z jakého důvodu však mají bonus +1 ke střelbě? Pokud je to díky jejich ostrému zraku, pak by měl pouze redukovat postih za velkou vzdálenost.
- Parametry pařátů 3/+1/-1 jsou předpokládám pro boj oběma rukama. Slušelo by se však uvést parametry také pro jednu ruku (druhou může mít svázanou, ochromenou, uťatou apod.)
- V dodatcích jsou zminěny odlišné dravčí smysly - lepší zrak a horší sluch a čich - není však uvedena konkrétní korekce postřehu. Naopak zmiňovat ultrafialové vnímání je zbytečné.

Historie, Kultura, Způsob života - Rozsah skutečně odpovídá spíše příspěvku do bestiáře; zde to však k dostažení více jak 3 hvězdiček nestačí.

Nemíním hodnotit styl psaní, ale párkrát jsem se zarazil nad vyzněním některých vět...

Avangeři nepatří k nijak ohroženým národům, zato nejsou moc rozšíření (jako například orkové, skřeti a jiné podobné bojovné kmeny).
- Závorka je tu zcela špatně - takhle to totiž vyznívá, že orkové, skřeti a jim podobní nejsou moc rozšíření.

V každé osadě je na 10 – 15 jedinců. Z toho několik samic, jejichž atributy (v tabulce vlastností a parametrů) jsou kupodivu stejné.
- Působí to dojmem, že samice jsou u emunů méně časté (z 10 až 15 jedinců je jich "jen několik"). A tím "kupodivu" jakoby se autor divil sám sobě.

Ve výsledku to vidím jako takový slabší průměr...
Pro příště doporučuju při tvorbě průběžně nahlížet do koncepce rubriky.
Také by neuškodilo používat více podnadpisů (namísto dlouhých nepřehledných odstavců).


 Uživatel úrovně 0

No...přiznám se, že jsem na "Falhirovinou" přemýšle, jestli to už není moc. Bylo to skutečnš zamýšleno s humorem ale asi jsem se netrefil zrovna přesně.
Takže se omlouvám. Jesli budeš chctít, tak to přepíšu

Za ostatním si ale bohužel stojím. Ber jako bonus, ýže jsem nehlasoval protože nedokážu najít nic, za co bych mohl dílo ohodnotit...prostě jen nesedí mě osobně, takže sem ti nic nedal.

Jinak chuť do dalšího tvoření ti neberu...naopak tě povzbuzuji
JInak, k Wywernám: To se mil íbí, a s tím, co jsem napsal, by to byla ideální forma "draka" na nižších levelech


 Uživatel úrovně 0

Tvé výtky ti brát nemohu, neb na ně máš pravo jako každý jiný uživatel. Ale teď mě prosím poslouchej, Skřetoštěpe: to s tou "Falhirovinou" se mi ani trochu nelíbí. Já beru některé věci s humorem, ale tohle bylo vůči mně nepěkné a ještě u diskuze. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu.
Mám hodně rozdělaných děl, jen co je pravda, ale tak například na jednom už pracuji vcelku dost dlouho a nemyslím si, že u všch mým děl vítězí "kvantita nad kvalitou". Každý má někdy své nezdary. Ani já nepatřím k těm, co se tomu dokážou bez problémů vyvarovat.


 Uživatel úrovně 0

Falhire, Falhire...
Kdybys raději uděla jedno dílo pořádně. Ale tys jich vychrlil mračno o pokuhávající kvalitě.

Tvoje díla se bohužel žačínají nést v duchu kvantita, nikoliv kvalita....že je to tak špatně, asi ani nemusím zdůrazňovat :)

Dále bych řekl, že se nám na našem krásném serveru rýsuje nový pojem a tím je "Falhirovina"
Nevěděl jsem kdo zplodil Avangery. Ovšem po přečtení díla si řikám...žes to musel být ty. Asi tak před týdnem jsem hodnotil tvé Seveřany a Avangeři jsou víceméně to samé. (Jen je to Fogel)
U čtení, které bylo útrpné...bohužel (a to mě mrzí) to musim uznat. Přečíst tohle dílo bylo peklem! Takže u toho čtení mě napadly dvě věci: Hrál jsi AoM a četl jsi "Nádraží Perdido".
Skloubením těchto dvou pramenů totiož podle mě vznikly Avangeři.

K dílu samotnému:
Obydlí: Spíš chýši než domy...je to jaksi víc "hnízdovité"
Drápy: Souhlas a zdůraznění kritiky
Boj: Nezdá se mi dobré, když národ, který v střeleckém souboji dosahuje mizivých výsledků tento boj preferuje. Podívj: Vyzkouším si různé styly boje a zjistím, že lukem trefim leda vrata od stodoly, zato s sekerou, jsem schopný operovat......myslíš, že ze mě bude lučištník?
Emun: Kdyyž se dají tahjle zvířata nalézt jen ve vesnici Avangerů, kde je berou Avangeři?
btw: Celý tenhle "Emoň" mi přijde překombinovaný. Promiň

Zkrátka, tvá díla (viz: seveřané) jsou bez nápadu. Je mi opravbdu líto tvé snahy ale nezbývá mi než kritizovat. Není to určitá výtka, je to zkrátka to, že na mě dílo působí nedotáhnutě, vykonstruované na základech (AoM+Perdido) a celkově takové ušité horkou jehlou.
U tohoto díla nebudu hodnotit, protože mi prostě nesedí na celé čáře.
Omlouvám se, že to není ideální příspěvek.

Zkus se zamyslet nad "kvantita vs. kvalita"


 Uživatel úrovně 1

400 zvuků ti sotva zastoupí obecnou řeč a taky... jak ty slova od papoušků zní? Ale to je celkem hloupost řešit, fantasy je fantasy, tam kolikrát mluví i kameny :) O to přece až tak nejde.


 Uživatel úrovně 8

K mluvě - papoušci mluví dobře pár slov, loskuták mluví dobře pár slov, některý druhy rajek vydávaj až 400 zvuků od motorovky po řev jaguára.... tak fakt nevidim jedinej důvod, proč by se nyvyvinuly hlasivky schopné krákat i mluvit...


 Uživatel úrovně 8

Jen pro úplnost dodávám, že v zamítacím mailu jsem psal:

"Po přečtení tvého příspěvku jsem se rozhodl jej zamítnout. Hlavním důvodem je to, že dílo nepatří do Bestiáře. Po mém soudu se jedná o novou rasu.

Příspěvek tedy doporučuji rozšířit ve smyslu koncepce rubriky Nové rasy (zejména co se týče kultury) a odeslat ke schválení tam.

Příspěvku by rovněž prospěla jazyková korektura, protože po slohové stránce je dost nejasný a matoucí."

Jakákoliv případná odfláknutost díla po stránce kultury a dalších náležitostí rubriky Nové rasy padá na hlavu autora. Ať se laskavě nezaklíná tím, že mu někdo řekl, aby to poslal do Ras jak to stojí a leží.