Nové Rasy

Avanger Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Avanger


Avangeři jsou námezdní rasou, rozdělenou do dvou oblastí: hor a pouští. Patří mezi schopné a bojechtivé válečníky a již od narození prochází ráznými výcviky.
Zvláštní je zejména jejich vzhled a postoj vůči slabším tvorům. Váží si dokonce jejich existence, a tak zbytečně nemrhají lidskými životy.
Naneštěstí mají v oblibě válčení, a proto vyhledávají silné a schopné kmeny jiných národů, jen aby se s nimi mohli bít, dokázat jim svou nebojácnost a okrást je o drahocennosti, jež považují za válečné trofeje.
Každý avanger navíc věří, že zabije-li ve spravedlivém boji nepřátelského válečníka, získá jeho sílu, moudrost i duši.Vzhled


Někteří jedinci dosahují výšky téměř dva a půl sáhu, průměrná velikost však činí u mužů 200 – 235 coulů, u žen kolem dvou metrů.
Pozoruhodná je jejich hlava. Je podobná té orlí, avšak majestátnější a oči jsou přeci jen lidštější. Hrozivý nažloutlý zobák nahání hrůzu kdejakému nepříteli a bystré oči zaručeně zachytí každý pohyb protivníka.
Postavou jsou urostlí a svalnatí. Pokožka je stejná jako u lidí, jen o něco pevnější a kromě toho ještě porostlá orlím peřím. To avangeři většinou zakrývají různým ošacením a obrněním (válečníci používají zejména šupinovou zbroj).
Prsty jsou zakončené nebezpečně vyhlížejícími pařáty. Každý měří maximálně sedm coulů, i tak jsou ale nebezpečnou zbraní (pokud avenger ztratí zbraň). Tyto pařáty jsou úplně stejné i u chodidel.
Vzhledem k tomu, že avangeři jsou statní humanoidé, kteří mají v prvopočátcích křížení se zvířaty (nejpravděpodobněji se jedná o orla), jsou u nich i další tělesné změny.
Tak například u nich vymizely prsní bradavky, což souvisí také s tím, že čerstvě narození avangeři mohou rovnou pozřít menší kus masa atp. (nejsou kojeni). To platí pro muže i ženy (samce a samice).
Nadále nemají vlasy a ochlupení, místo toho přišlo opeření (na hlavě a téměř po celém těle). Zmizely uši, nos i rty (logicky). Lidské smysly jsou tedy tímto utlumeny a nahrazují je orlí smysly. Vidí tedy lépe a pomocí ultrafialového světla. I ostatní smysly se řídí podle ptačích.Výskyt a způsob života


Máme dva druhy avangerů. Inteligentnější a o něco obratnější – pouštní, a pak ty odolnější a nepatrně silnější – horské.
Když se avangeři objevili poprvé, jeden kmen se začal toulat světem, až se nastálo usadil v horách a skalních plošinách. Druhý kmen se vydal jiným směrem, dokud nenarazil na rozsáhlá pouštní teritoria. Zde se také zabydlil.
Avangeři nepatří k nijak ohroženým národům, zato nejsou moc rozšíření (jako například orkové, skřeti a jiné podobné bojovné kmeny). Dali by se co do hojnosti přirovnat ke krollům. Dožívají se přibližně stejného věku, jako lidé a barbaři. Zhruba stejně rychle i dospívají.
Horští avangeři stavějí pomenší kamenná sídla a domy, což je jistě kvalitnější, nežli dřevěná stavení pouštních Langerů (dřevo tamní muži získávají většinou z palem), zato však při stavbě namáhavější a koneckonců i nebezpečnější.
Oba druhy těchto tvorů jsou zruční i vytrvalí v práci. To také potvrzuje fakt, že v každé – byť sebemenší – osadě se tyčí majestátní totem zakončený mohutnou orlí hlavou.
Průměrná avangeří osada - horská i pouštní – čítá zhruba kolem stovky jedinců. Nejméně jedna třetina obsahuje válečníky, zbylý počet jsou stařešinové, ženy (samice) a příliš mladí avangeři, zatím nehodni pojmenování „válečník“. Vysoký počet válečníků dokazuje, že Avangeři jsou v boji dlouho výkonní.
Co se týče potravy, avangeři jsou zásadně masožraví. Mohou pozřít jak maso zpracované, tak syrovou potravu. Ostrý a silný zobák je výbornou pomůckou na vytrhávání masa z kořisti. V horských oblastech loví nejčastěji kamzíky, divoké kozy a příležitostně i medvědy a jiné okolní šelmy v revíru. Nepohrdnou ani různými hady a plazy. V nejvyšší nouzi se uchýlí k menším humanoidům (třebas i skřetům).
V pouštích preferují zejména velbloudy a jiné větší savce, na něž případně narazí. V opačném případě i hlodavce a hady.
Naskytne-li se vhodná příležitost, obchodují. To se stane ale jen zřídkakdy, neboť avangeři jsou od přírody nedůvěřiví k ostatním rasám a – to především – taktéž bojechtiví. Nedá se říci, že přímo agresivní, ale když se objeví nějaká potulná banda jiných válečníků, je velká šance, že dojde ke střetu.
Avangeři tráví život lovem, bojem, stavebnictvím a zdokonalováním vlastních obydlí, kovářstvím, nájezdy a zřídkakdy obchodem.
Jejich kovářský um je na úrovni vcelku slušné. Díky svým orlím smyslům a bystrosti jsou zdatnými a vytrvalými lovci. V boji „muž proti muži“ převyšují většinu ostatních válečníků jiných ras.
Co se týče nájezdů, mají pouštní avangeři navrch díky Emunům, tvorům, jež používají jako jezdecké nestvůry. Horští je nemají.
Jsou to zvířata, která chovají avangeři již od narození. Slouží pouze avangerům, dobrodruhy ani jinými rasami je za normálních okolností nelze ochočit, neboť lze na ně narazit pouze v avangeřích osadách.
Emuni jsou tvorové dost velcí na to, aby unesli na svém hřbetě válečníky, zároveň jsou však v pouštích úžasně pohybliví a rychlí. Jsou všežraví, vcelku mohutní a nad nozdrami je zdobí nebezpečně vyhlížející roh (podobný nosorožčímu). Jsou tedy schopní bojovat, navíc mají bonus za rozběh +6 k ÚČ.
Jak vypadají? Představte si nosorožce, jen o něco útlejšího v těle a navíc všežravého. Barva kůže není šedavá, leč spíše béžová (taková nažloutlá). Emuni mají silnou kůži, podobně jako nosorožci.
V každé osadě je na 10 – 15 jedinců. Z toho několik samic, jejichž atributy (v tabulce vlastností a parametrů) jsou kupodivu stejné.


Tabulka vlastností a parametrů:

Životaschopnost: 6
Útočné číslo: (+4+5) = 9
Obranné číslo: (+3+5) = 8
Odolnost: 20
Velikost: C – D
Bojovnost: 7
Zranitelnost: zvíře
Pohyblivost: 20/zvíře
Vytrvalost: 21/zvíře
Inteligence: 1
Zkušenost: 300


Historie národa


Jestli je někdo názoru, že avangeři vznikli podlými experimenty, je zčásti na omylu. Jedná se o „čistou“ rasu, jež vznikla následkem evoluce. Mohlo by se hovořit o humanoidní větvi orla, či tak nějak podobně. Stejně jako orkové, goblini, elfové, lidé a jiné podobné humanoidní rasy, i avangeři jsou původním národem, jenž se časem objevil, a postupně se začal zdokonalovat a poznávat okolní národy a jejich kulturu. Pravda, nejedná se o rasu ranou, jakož jsou například elfové či lidé. Avangeři jsou národem relativně mladým.
Je dosti možné, že první exempláře byly stvořeny pomocí magie nebo křížením s orly (což ale není příliš oblíbená teorie) – a takové tvrzení nikdo nevyvrací - , ale další a další avangeři se začali postupně tak vyvinovat, že se u nich objevilo klasické pohlavní množení (jako u většiny jiných humanoidů i zvířat).
Když to šlo takhle nadále, časem začali porozumívat tomu, o co na světě vlastně jde. Objevili se první náčelníci, kteří vedli svůj lid dále do civilizace, a postupně se tento kočovný národ rozdělil na dva velké kmeny. Jeden odešel do hor, kde – podle jejich mínění – měl být dostatek zlata a zvěři. Druhý kmen do pouští, kde – opět podle jejich názoru – měl být nadbytek teritorií a válkychtivých nepřátel.
A tak se také stalo. Každý kmen se aklimatizoval dle daného prostředí, až z pouhých dvou kmenů vznikly dva o něco rozdílné druhy avangerů.
O podrobnější historii se moc nedá hovořit, neboť avangeři se nevěnují záležitostem, jakož jsou psaní, počítání a čtení. A tudíž z toho lze odvodit, že se nemohl nikdy najít žádný schopný kronikář, jenž by mohl dát do kupy podrobnou historii svého národa. A ostatní humanoidé? Nemají přeci čas na to, aby sepisovali historii avangerů.Kultura, jazyk a rozlišení dvou druhů


Horští avangeři: Všechny kmeny horských avangerů věří pouze ve velikého Utamoha, jenž je podle jejich názoru stvořitelem avengerů a snad i celého světa. Utamoh má prý podobu obrovského avengeřího válečníka s orlími křídly, jenž oplývá čtyřmi barvami (jež jsou udělané do duhového zbarvení). Každá z nich vyobrazuje jeden element (voda, vzduch, oheň, země). Avangeři přináší Utamohovi za normálních okolností denně nekrvavé oběti, jdou-li však válečníci do boje, nejčastěji zabijí a obětují jedno zvíře.
V každém horském kmeni (osadě) lze naleznout jeden velký totem, zakončený orlí hlavou. Obyvatele osady jsou natolik zruční a trpěliví, že vyrobí i dřevěná křídla, jež připevní zezadu k totemu. Totem má znázorňovat velikého Utamoha.
V každém kmeni je jeden náčelník, specificky nazýván Yagnor. Yagnorem se stane pouze tehdy, zabije-li medvěda, přežije sám týden v horách a nakonec složí přísahu (pro lidi je nejspíš přísaha nezávazná a moc pro ně neznamená, avšak pro avangery znamená hodně. Vkládají do ní svou čest a hrdost). Poruší-li přísahu, stane se vyděděncem.
Pouštní avangeři: Pouštní avangeři věří ve velikého Ištachu, jenž je dle jejich mínění stvořitelem. Má však docela jinou podobu, nežli Utamoh. A sice bývá na totemech znázorňován jako mohutný orel s roztaženými křídly. Veškeré praktiky v uctívání apod. jsou stejné jako u horských avangerů.
Náčelníkem je též Yagnor, ovšem u něj jsou jiné podmínky k vladaření. Stačí „pouze“, aby vydržel dva týdny holé poušti. Samozřejmě sám a bez surovin (tudíž i bez pití). Jediné, co se mu ponechá, jsou zbraně. Uspěje-li, stane se náčelníkem – Yagnorem, jehož pravomoc je v podstatě neomezené a avangery je brán jakožto polobůh (jeden z poslů velikého Ištachy).
Pro oba druhy: U avangerů je možnost, že odchytí obecnou řeč a pokusí se jí ovládat. Ovšem jejich původní jazyk je ostatním humanoidům nesrozumitelný a zní spíše jako taková směs syčení a chraplaní. (Je tedy na PJ, jakou udělá možnost ovládání obecné řeči, když na ně narazí družina). Samozřejmě, že je-li určitý avanger v družině, měl by znát obecnou řeč. Nebo by měla být alespoň vyšší pravděpodobnost, že ji ovládá, než u normálních kmenových jedinců. Avangeři se dokážou domluvit se všemi druhy dravců.
Co se týče božstva, v každé osadě se většinou vybere pár inteligentních avangerů, kteří pak mají za úkol starat se o totem, sledovat a řídit obětování a zajistit, aby jméno boha neupadlo nikdy v zapomnění. Dalo by se říci, že se jedná o jakési avangeří kněze, jež mají na svých bedrech pouze správu náboženství.
Co se pak Yagnorů týče, mají povinnosti jako každý jiný náčelník u jiné rasy. Spravují osadu, plánují a taktizují; jedná se většinou o dobré stratégy. Nadále rozhodují o termínu nájezdů, kočovných výprav a přesunů obyvatel vesnice. Jak již bylo zmíněno, daný jedinec, jenž absolvuje zkoušku na Yagnora, musí splnit specifický úkol. Ano, nemusí to být tak těžké a teoreticky by se mohl vybrat každý avanger, avšak lid vždy vybere toho nejstatnějšího jedince. Hlavní je síla a odolnost, vše ostatní jde stranou.
Ustanovíme tedy pravidlo, že každý horský Yagnor má sílu na rozdíl od ostatních bojovníků 13 – 18 a odolnost 14 – 19. U pouštního náčelníka snížíme tuto hranici (která je u horských Yagnorů) o 1, ale plus to, že mu přidáme +1 k inteligenci.
Co se týče postavení, ženy (samice) nejsou ani na nižším, ani na vyšším postu. Stejně jako válečníci, i Ony vykonávají svou určitou práci a povinnosti. Válečníci si jsou vědomi toho, že bez nich nemohli vést a dále rozšiřovat kmen, a tak si jich váží stejně, jako jiných bojovníků svého druhu.Boj


Avangeři dávají přednost zbraním, které lze uplatnit jak v boji, tak při lovu. Samozřejmě, že dovedou bojovat i s těžšími (už jen díky jejich síle), leč mají raději vrhací a střelné zbraně. Dostávají bonus +1 k ÚČ u střeleckého souboje. Jejich rodnou zbraní je oštěp . Mohou s ním velice ohrozit nepřítele na dálku i na blízkost, zároveň s ním zručně zacházejí též na lovu.
Avangeři nosí brnění, ale ne nijak těžké, neboť to by je zbytečně zpomalovalo. Preferují tedy maximálně šupinové brnění, Yagnor však může nosit i kroužkovou zbroj (není to ale podmínkou).
Co se týče samotné bojové praxe, jsou to nelítostní bojovníci. Pravda, žádní velcí stratégové a inteligenti, avšak dobří válečníci, kteří to se zbraněmi opravdu umí.Atributy


Parametry pařátů (drápů):

SZ: 3
Útočnost: +1
Obrana: -1
Délka: až 7 coulů


Horský avanger:

Síla: 12 – 17
Obratnost: 6 – 11
Odolnost: 13 – 18
Inteligence: 3 – 8
Charisma: 2 – 12
Pohyblivost: 11


Výška: 200 – 235 coulů
Váha: 1900 – 3700 mn


Pouštní avanger

Síla: 11 – 16
Obratnost: 7 – 12
Odolnost: 12 – 17
Inteligence: 5 – 10
Charisma: 3 – 13
Pohyblivost: 11


Výška: 195 – 230 coulů
Váha: 1800 – 3500 mn


Opravy parametrů:

Horský avanger

Síla: +3
Obratnost: -3
Odolnost: +3
Inteligence: -2
Charisma: -3


Pouštní avanger

Síla: +3
Obratnost: -2
Odolnost: +2
Inteligence: -1
Charisma: -2


Dodatky

Možná se ptáte, proč hrát zrovna za avangery… Tady je pár typů a vysvětlení:
Představte si výjimečné smysly dravců. Jejich pronikavý a bystrý zrak, který vímá ultrafialové světlo (jež se využije například při lovu). Naopak čich i sluch, který je oproti tomu lidskému špatný. Takové smysly mají avangeři.
Avangeři nejsou nijak nároční, co se potravy týče. Jsou též houževnatí a vytrvalí. Nadále se jedná o statné válečníky a nikdo nezachází tak zručně s oštěpy, jako právě avangeři. Nejedná se ale o žádné zdatné čaroděje, zloděje či alchymisty. Nejvhodnější povolání pro avengera je: válečník, hraničář.
Výjimečná je i komunikace s létavými dravci, se kterými komunikují svým přirozeným jazykem/řečí. Jedná se o ono skřehotání, tolik podobné tomu orlímu. Avanger nemůže dravce nabádat a poroučet mu, leč může od ptáka zjistit určité informace (zejména pak, je-li v družině).
A ještě poslední dodatek na konec: Původně existuje slovo „Avenger“ což v překladu z angličtiny do češtiny znamená „Mstitel“. Ale mně se ten překlad nelíbil – a konec konců by to ani nebylo logické -, a tak jsem pozměnil jedno písmenko a vzniknul tak „Avanger“.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

2*
Rasa mne rozhodně nazaujala. Přijde mi taková...prostě nezajímavá, celé dílo je dost stručné, ale to pro někoho může být plus. Proto hodnotím tak, jak hodnotím

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Dielko je to pekné, ale je tam veľa nelogičností (napríklad prečo si vybrali hory a púšť, keď ako dobyvatelia mohli mať podstatne príjemnejšie prostredia a podobne...)
A neviem si pomoc, ale podľa mňa je to také... skrátka ako keď veľa slov povie strašne málo a dosť sa tam opakuješ... viac ako 3* ti dať nemôžem


 Uživatel úrovně 0

Avanger původně měl jít do Bestiáře a také tam šel. Dostal jsem ale zprávu, že bytost patří do Nových ras a ne do Bestiáře.
Že je to dílo odfláklé? Pak je má veškerá snaha odfláklá, neboť jsem na díle dělal dlouho.

1) Smýšlení o světě. Je tam napsáno to hlavní - jaký mají pohled na jiné bojovníky a že slabší skupiny povětšinou ignorují. Je to bojovný národ. A celkové smýšlení o světě? Ou ou, tak na to jsem opravdu zapomněl.

2) Proč se dokážou naučit obecnou řeč? Aby byli hratelní a mohli se s ostatními z družiny domluvit. Ale dobrá, beru to jako věcnou výtku a chyba je na mé straně. Nemožné.

Na zbytek nedokážu odpovědět. Omluvte mě, ale na něco takového nelze odpovědět. Uznávám to jako chyby na mé straně.


 Uživatel úrovně 0

Proč je Horský avenger znevýhodnován oproti pouštnímu? Nejenže má jinší vyvážení atributů než jehio příbuzný, ale navíc má mínus v boji(Emuni).

Drápy 7 coulů? To jsi nahradil každý prst drápem, že je tak dlouhý?

Odchytí obecnou řeč hmm.. Spíš bych dal, že porozumí, protože bych chtěl vidět jak někdo kdo má zobák, vydává orlu podobné zvuky mluví obectštinou...

V odstavci o Způsoby života sis správně vzal k srdci připomínku od minulého díla, že jsi to měl příliš zpravidlované, to tě chválí.

Je škoda, že výhody ultrafialového vidění nejsounikde popsány, je tam napsáno, že lépe vidí, nic víc...

Emun by měl mít menší bonus k útoku s rozběhem než klasický jednorožec, pakliže bereme že je lehčí a má menší průraznou sílu. Sice se to lehce vyvažuje pohyblivostí, ale přece jenom, váha se většinou v těchto věcech uplatnuje lépe, toto je spíše můj vlastní názor.

Ehm.. u tvých děl mne začíná zarážet postvení žen, ne že bych byl proti rovnoprávnému postavení, ale přece jenom muži si většinou připadají "mocnějšími" hlavně díky tomu, že se o většinu věcí starají oni, ano kdyby to bylo vyváženo věcí, jako například, že si váží toho, že žena má dar zrodit nový život ano, ale dle mého je tato otázka v tomto dílku málo rozvedená.

Znova tedy vyvstává otázka drahý Falhire, proč hrát za horského avangera, když je méně inteligentní, méně charismatický, méně obratný a v boji se svým příbuzným má jediný takřka nepatrný bonus u síly naproti čemuž to zdatně převáží výhoda pouštních avangerů a to jízdní zvíře Emun.

Mno.. je to o kapku lepší nežli předchozí dílo, bať ne o moc, jednou jsi si z výtkyvzal ponaučení, jednou ne. Tentokráte již známkuji, postava je hratelná, není přesílená.(možná spíše naopak) Hodnotím 2*, autorivi přeji hodně úspěchů do budoucna a at jeho příspěvky zrají jako víno.

abbé


 Uživatel úrovně 1

Nezdá se mi, že by toho až tolik scházelo, jak budou reagovat si z textu dovedu představit a nějaké legendy (resp. alespoň Bůh) tam také jsou.

Přiznávám ale, že to nedostatky má a dokonce to může působit odfláklým dojmem.

Jedna z věcí, která mi od pohledu vadí, jsou odstavce a tagování. Dělal jej autor, či pochází z pera redaktora?

Dobře popsaný je vzhled, souboj. Hůře už jsou na tom způsob života a celý zbytek díla je něco mezi. Dílo působí mírně hekticky. Uspěchaně. Nesouvisle. Ne že bych hádal, vím, že je to předělávaný Bestiář, ale podle mě je to tam tak jako tak poznat, celé to působí trochu jako rozkopané.

Znám předlohu (Age of Mythology) a myslím si, že cílem nebylo vytvořit Avengera jako z oné hry, Falhir se pouze inspiroval. To beru jako plus, jelikož jsem je měl rád, a měl jsem je rád, protože dobře vypadali a byli svým způsobem sympatičtí.

Příliš nechápu, jak se může obecné řeči učit někdo, kdo má zobák. Technicky vzato na to nemohou být jejich hlasivky uzpůsobený. Pokud však mají hlasivky spíše jako papoušek než orel (což bych neočekával), tak možná. I tak bude jejich obecná řeč příšerně krákavá a snad i téměř nesrozumitelná.

Velikost drápů Falhir přehnal, s tím souhlasím. Maximálně tři couly... to by byly drápy akorát.
Co útok zobákem?

Celkem mě překvapuje jejich nízká obratnost. Stejně tak jsem neočekával takovou odolnost. Představil bych si je spíše jako válečníky obratné, s méně životy a větší obranou. Krom toho jsou to střelci a hází oštěpem, zajímalo by mě, jaký útok budou mít s oštěpem, když mají většinou za obratnost postih.

Dávám tři hvězdy, hratelnost to má. Osobně nevím, zda bych to sám za sebe nenechal spíše v Bestiáři (přecijenom tu rasu i tak využiji spíš jako bestie či CP), ale co už naděláme.


 Uživatel úrovně 0

Rase se dostalo pouze základního zpracování, a to ještě s logickými (i jinými) problémy. Může uspokojit nenáročné, pravidlově zaměřené hráče, ale nikoho, komu jde o RP.

Hlavní problémy:
- 7mi coulové drápy nedávají avangerům možnost prosadit se v manuálních činnostech. Ani v boji se zbraněmi.
- Rase chybí kulturní identita. Nevíme, jak smýšlí o světě, jaké mají legendy, co dělají jejich děti. Nevíme, jak zareagují, když je dobrodruzi potkají a pokud se na ně nevrhnou, PJ nemá podrobné informace, které by mohl podat hráčům.
- Neznáme jejich vývoj. Vzhledem k počtu dospělých v populaci (a očekávatelné vyšší úmrtnosti) bude patrně trochu odlišný od vývoje lidí či barbarů, na což jsme odkazováni.

Hodnocení:
Nápad: Osobně ho nepovažuji za příliš originální, ale ani za špatný. 50%
Zpracování: Pouze základní, navíc s určitými nedostatky. 40%
Dojem: Podprůměrný, rasa se ani příliš nesnaží být dobře zpracována, máme málo hlubších informací. 40%
Použitelnost: V současném stavu není příliš co by mohl PJ o rase hráčům sdělit. Základní popis jejich vzhledu je opravdu málo. Pro hráče by ale snad mohla být atraktivní... 40%

Celkem: 42% - 2*. Ze zpracování díla ani není vidět snaha po dosažení vyššího počtu hvězdiček.