Nová Povolání

Lučištník Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 51

Lučištník

Místo úvodu

Lučištník je podle mého válečník a tak byl také tvořen. Pozorný čtenář si všimne, že pro lučištníka není zavedeno mnoho nových a originálních schopností, pouze jsou upraveny již stávající schopnosti válečníka (a někdy i jiných povolání). To vyplývá z mého náhledu na věc, že nové povolání je nejjednodušší stvořit tak, že zkombinujeme již existující schopnosti. Při popisu jednotlivých schopností jsem se snažil držet suchého a věcného pravidlového popisu, který je dle mého názoru nejméně rušivý na pochopení.

Stručný popis

Lučištník je obor válečníka. Je to válečník, který se rozhodl specializovat na boj na dálku. Ačkoliv je nazýván lučištník, ovládá skvěle všechny druhy střelných i vrhacích zbraní.

Pravidla pro začátečníky

V tomto díle pravidel platí pro lučištníka stejná pravidla jako pro válečníka.

Pravidla pro pokročilé

Poznámky

Dále v textu se bude hovořit o šípu. Nebude-li řečeno jinak, je tím myšlena i šipka nebo jakýkoliv jiný projektil ze střelně zbraně (např. kamének z praku), stejně jako jakákoliv vrhací zbraň. Obdobně střelbou je pak myšlen i vrh. Označení lučištník je spíše z estetických důvodů, přesnější by bylo „střelec“.

Z hlediska podrobování a jiných magických úkonů se lučištník bere jako válečník.

Sehranost

Lučištníci mezi sebou nezískávají sehranost, tak jako např. šermíři. Lučištník je ale stále válečník, proto může získávat sehranost s válečníky na nižších úrovních (do 5. úrovně).

Léčba vlastních zranění

Je totožná se stejnojmennou schopností válečníků z PPP, str. 7.

Odhad zbraně

Je totožný se stejnojmennou schopností válečníků z PPP, str. 7. Odhaduje-li lučištník střelnou nebo vrhací zbraň, uvažuje se od 8. úrovně, jako by byl o úroveň výše, od 15. úrovně, jako by byl o dvě úrovně výše.

Odhad soupeře

Je totožný se stejnojmennou schopností válečníků z PPP, str. 7. Od 12. úrovně se může lučištník pokusit odhadnout útočnost nestvůry.

Vícenásobné útoky

Lučištník se zlepšuje ve střelbě a ve vrhu následovně. Od 6. úrovně střílí 3 krát za 2 kola. Od 9. úrovně pak již 2 krát za kolo a od 13. úrovně 5 krát za 2 kola. Tomu v RSS odpovídají následující bonusy: +3/+6/+9 k iniciativě. S těžkou kuší má lučištník o „polovinu“ útoku méně, tedy např. na 9. úrovni střílí z těžké kuše 3 krát za 2 kola. Lučištník je od 15. úrovně zaútočit jednoruční zbraní nebo jejich kombinací 2 krát za kolo.

Přesnost

Lučištník jde v přesnosti svých zbraní (ale pouze zbraní pro střelecký souboj) dále než jakýkoliv jiný válečník. Pokud nasbírá s jednou a tou samou zbraní dalších 6000 zt, vzroste jeho bonus k ÚČ na +3. Za dalších 10000 zt se bonus změní na +4 a za dalších 15000 zt se změní na +5. Více se již bonus za přesnost nezvětšuje.

Poznámka pro PJ

Zvyšování přesnosti nad rámec bonusu +2 z PPZ má kompenzovat skutečnost, že na výpočet ÚČ se používá obratnost, která není základní vlastností lučištníka.

Cvik

Obdobně jako šermíř i lučištník získává určité bonusy, pokud bojuje jedním a tím samým typem zbraně (musí se jednat logicky o střelnou nebo vrhací zbraň). Zde se musí PJ s hráčem dohodnout, zda za stejný typ budou považovat všechny luky nebo zda bude každý druh luku jiný typ zbraně (obdobně i u dalších zbraní). Lučištník na svém cviku může začít pracovat od šesté úrovně. Za každé čtyři prošlé úrovně, během nichž se zbraní získá nejméně 2500 zt, získává bonus +1 k útočnosti k danému typu zbraně.

Poznámka pro PJ

Získaná zkušenost je započítávána jak do přesnosti, tak do cviku. Lučištník může získat požadovanou zkušenost také například tím, že provádí výcvik vojáků po určitou dobu. Přesná pravidla ponechávám na tobě a tvém světě.

Míření

V kapitole Souboj v PPZ, str. 74 je popsán Předstíraný výpad pro souboj tváří v tvář. Od 11. úrovně se lučištník naučí lépe koncentrovat a zamířit na nechráněné místo soupeře. Díky tomu si může, pokud obětuje jeden útok hodit při následujícím 2k6+ (namísto 1k6+). Herní mechanismus je stejný, jako u předstíraného výpadu s tím rozdílem, že se jedná o střelnou zbraň.

Hbitost v obraně

Lučištníci díky svému výcviku získávají určitý bonus proti střeleckým útokům (tedy útokům střelnou či vrhací zbraní). Jedná se o podobný mechanismus, jako mají chodci, ovšem nelze ho využít při souboji tváří v tvář. Lučištník má od 7. úrovně bonus +1 k OČ. Tento bonus se nevztahuje na žádné jiné hody, kde se využívá obratnost (např. při hodu proti pasti).

Nepovinná pravidla

Používáte-li opravu hodu na útok „velikost cíle“ (viz PPP, str. 72), mění se od 11. úrovně bonus proti tvorům velikosti D, E na +2 a postih proti tvorům velikosti A0 se zmenšuje o 1 až 2, dle úvahy PJ.

Používáte-li opravu hodu na útok „vzdálenost“ (viz PPP, str. 72), ztrácí od 8. úrovně lučištník postih –1 za velkou vzdálenost, od 11. úrovně získává bonus +1 na střední vzdálenost a od 15. úrovně se mění jeho bonus za krátkou vzdálenost na +2.

Používáte-li RSS, mění se od 8. úrovně lučištníkův postih z –2 na –1 (viz PPZ, str. 77 – Střelecký souboj), od 13. úrovně pak již postih zcela mizí. Na 11. úrovni také vzrůstá lučištníkův bonus na +2, pokud míří.

Od 9. úrovně je také v RSS lučištník schopen bez postihu použít akci krok a střelba (totožná s akcí krok a útok). Toto pravidlo není nikde zaneseno, ale z logiky věci plyne, že pokud se při střelbě střílející pohne, má nějaký postih (-1 až –3, dle úvahy PJ) k ÚČ. Výcvikem lučištník tento postih ztrácí.

Pravidla pro experty

Sehranost

Je totožná se stejnojmennou schopností válečníků z PPP, str. 7, o jejím zlepšování platí to samé jako pro pokročilého lučištníka (PPP).

Léčba vlastních zranění

Je totožná se stejnojmennou schopností válečníků z PPE str. 4.

Odhad zbraně

Je totožná se stejnojmennou schopností válečníků z PPP, str. 4. Odhaduje-li lučištník střelnou nebo vrhací zbraň, uvažuje se od 22. úrovně jako by byl o tři úrovně výše a od 30. úrovně, jako by byl o 4 úrovně výše.

Odhad soupeře

Je totožná se stejnojmennou schopností válečníků z PPE str. 4. Odhad soupeře je dále stejný jako u šermíře s tím rozdílem, že lučištník nemá žádný bonus při odhadování humanoidních protivníků.

Vícenásobné útoky

Lučištník se dále zlepšuje ve střelbě a to následovně. Od 18. úrovně střílí 3 krát za kolo, od 24. úrovně 7 krát za dvě kola a od 31. úrovně dokonce 4 krát za kolo. V RSS tomu odpovídají následující bonusy k iniciativě: +12/+15/+18. S těžkou kuší má lučištník o „polovinu“ útoku méně, tedy např. na 24. úrovni střílí z těžké kuše 3 krát za kolo.Lučištník je od 21. úrovně schopen zaútočit obouruční zbraní 2 krát za kolo.

Výpad a kryt

Od 16. úrovně je lučištník schopen používat také tuto válečnickou schopnost (viz PPP, str. 8). Lučištník může použít bonus +1 současně s postihem –2 a od 26. úrovně bonus +2 současně s postihem –3 (výpad a kryt lze samozřejmě použít pouze při souboji tváří v tvář).

Hbitost v obraně

Od 17. úrovně má lučištník bonus +2 k OČ. Tento bonus se nevztahuje na žádné jiné hody, kde se využívá obratnost (např. při hodu proti pasti).

Zlepšení zraku

Stejně jako lupič, i lučištník si může zlepšit zrak (viz PPE, str. 101). Zlepšením zraku se lučištníkovi ale nezvyšují (ani se je nenaučí) zlodějské schopnosti. Zlepší se mu dostřel u střelných zbraní a to následovně. Krátký dostřel o +2 sáhy, střední dostřel o +5 sáhů a dlouhý dostřel o +9 sáhů.

Poznámka pro PJ

Vysvětlení této schopnosti je prosté. Dostřely u zbraní jsou určeny pro tzv. přímou střelbu. Jejich dostřel je ale daleko větší (viz nepřímá střelba). Ačkoliv ve skutečnosti by dosah přímé střelby závisel na kvalitě zbraně, pro systém DRD, jako fantasy hry, jsem si dovolil tuto skutečnost přičíst něčemu jinému.

Legendární střelec

Umožňuje-li to zbraň jako taková, je od 18. úrovně lučištník schopen vystřelit dva šípy najednou a od 27. úrovně tři šípy najednou. Musí však být splněny následující podmínky. Střelec musí být schopen udržet potřebný počet šípů na zbraní (tedy např. tříprstý lučištník těžko bude střílet tři šípy z dlouhého luku najednou) a všechny šípy musí mířit na jednu postavu.

Dále musí lučištník obětovat jeden útok k přesnému zamíření (ale pozor, nemůže si tento útok používat do schopnosti míření – viz PPP), v RSS trvá toto přesné zamíření dvě po sobě jdoucí akce. Samotný mechanismus útoku je pak následující. Lučištník si hodí na útok, jako by střílel jeden šíp. ÚČ druhého šípu je o 5 menší (v případě dvou šípů najednou). Obránce si pak hází proti každému řípu zvlášť, ale potřebuje nato dvě obrany. V případě tří šípů je postih druhého šípu –4 a třetího šípu –8 k ÚČ. Obránce si opět hází proti každému šípu zvlášť a potřebuje na každý hod jednu obranu, dohromady tedy tři.

Poznámka pro PJ

Je vidět, že tato schopnost není příliš účinná, zvláště na svém nižším stupni. Ponechávám na fantazii hráčů a PJ, jak dokáží možnost vystřelení více šípů najednou využít v rámci tzv. roleplayingu. Také upozorňuji na úvodní text o významu slova šíp a střelba.

Jízdní boj

V PPE, str. 4 jsou uvedeny bonusy na jízdní boj. Z textu přímo nevyplývá, o jaké zbraně se jedná, proto předpokládejme, že jsou to zbraně pro boj tváří v tvář. Lučištník má pak při boji střelnými či vrhacími zbraněmi bonus o +1 vyšší. Dále má od 16. úrovně při boji střelnými či vrhacími zbraněmi ze sedla koně bonus +2 k útočnosti, pokud šíp míří ve směru pohybu koně.

Pověst

Jedná se o stejnojmennou válečnickou schopnost z PPE, str. 4.

Slepý střelec

Lučištník je od 20. úrovně schopen střílet i poslepu. Nejprve musí vidět svůj cíl a pozorovat ho alespoň dvě kola, v RSS 4 po sobě jdoucí akce. Poté může zavřít oči a střílet. Zpočátku má při takovéto střelbě opravu –4/+4, která se každou sudou úroveň mění o 1 zlepší. Tedy na 22. úrovni má opravu –3/+3, na 24. úrovni opravu –2/+2, na 26. úrovni opravu –1/+1 a na 28. úrovni již střílí bez oprav. To platí pro nepohyblivý cíl.

Pokud se cíl pohybuje, je princip stejný, ale oprava nemá za lomítkem plus, tedy na 20. úrovni má opravu –4 k ÚČ, na 22. úrovni –3 atd.

Poznámka pro PJ

Je čistě na tobě, abys postih ke střelbě libovolně upravil, stejně jako to, na jak rychle pohybující se cíl necháš ještě lučištníka střílet. Rozdíl mezi opravou na stojící a pohybující se cíl vyjadřuje rozdíl mezi oběma situacemi. Zatímco slepá střelba na stojící cíl se bere jako útok na neviditelného protivníka, slepá střelba na pohybující se cíl je daleko náročnější. Proto se již při zásahu zranění neupravuje. Tato schopnost je opět dobře použitelná v rámci rolleplayingu.

Nepovinná pravidla

Lučištník by mohl být, pokud dosáhne úrovně experta, schopen vyrábět si sám šípy – samozřejmě pokud má patřičné nástroje a čas.

Díky zaměření na střelecký souboj můžeš, pokud používáte dovednosti, snížit obtížnost následujících dovednosti o jeden až dva stupně pro lučištníka experta: dělostřelec a stavitel katapultů.

Lučištník expert by mohl mít nějaké bonusy pro používání zbraní nepřímé střelby, například snížení rozptylu apod.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Nemám nic proti, ale podle mého názoru je lučištník spíš odnož hraničáře. Když se podíváte do Almíru, tak to tam je i napsaný, nehledě na to, že lučištník používá některá chodcova i druidova kouzla. A to nemluvím o ochočování atd.


 Uživatel úrovně 0

mě se tohle povolání velicce líbí..i když je tam pár problémů, který z tý posatvy dělaj lučistníka až moc dobrýho, vzhledem k tomu že je to odnož válečníka...bylo by to lepší jako samostatný povolání už od začátku...takhle bude zbytečně ztrácet obratnost, když to není jeho zákl. schopností..ale jinak nemám co vytknout, protože jak koukám, vše již bylo řečeno pár lidmi pode mnou..


 Uživatel úrovně 0

Rozhodně zajímavé ale lepší by byl lučišník jako samostatné povolání, protože válečník se většinou ke střelbě příliš nehodí, z toho prostého důvodu, že válečník nemá jako základní vlastnost obratnost (což bylo už napsáno v článku). Rozhodně dobré.....


 Uživatel úrovně 0

Narozdíl od ostatních povolání specializovaných tady na servru na střelbu z luku je toto jediné povolání, které je dělané jako obor válečníka. Toť velké + celého díla.
1)To zakázání sehranosti se mi nezdá. Když už, tak k počtu spol. výcviků v tabulce podstoupit jeden navíc.
2)Ty střílející útoky jsou v PPP příliš brzo a příliš silný.
3)Ty útoky v PPE jsou též přesílený. Hodně šípů příliš brzy. To neplatí o těch posledních.
4)U zlepšení zraku mám brát, že to stojí stejně zlatých jako u zloděje?
5)Jinak by to chtělo rozepsat a dát tam víc schopností. Má tam toho málo. A navíc jsou nějaká pravidla jen nastíněna.

Jinak za toto povolání jeden hráč v družině hraje a upravuje se mnou tvýho lučištníka.

S pozdravem
Pán Ohně Loras Ereian


 Uživatel úrovně 0

No mne se to libi ale připadámi to trochu přehnane střelbu bych trochu víc rozepsal


 Uživatel úrovně 0

Já myslím že dát lučištníka jako obor válečníka blbost.K čemu je totiž střelci síla, když potřebuje obratnost?No a střelba šípů je taky přehnaná...


 Uživatel úrovně 0

Líbí se mi to, má to nápad a je to dobře spracované.


 Uživatel úrovně 0

Nic moc, pokud bych mohl hlasovat, tak bych asi dal 2. Lučištník se mi zdá moc silný, 1/4 textu jsou šípy.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím. Dodatečně bych chtěl říci svůj názor.

No, já nevím, celkově se mi to moc nezdá. Silný a odolný lučištník je sice fajn, ale pokud se nemýlím, střílí spíš obratné postavy.
A taky se mi nelíbí, že autor použil vyloženě pouze věci, které existují. I když to zkombinoval šikovně, nepřinesl nic nového. Celkově mi to připadá jako podprůměrné a kapku neoriginální. Možná se mýlím, ale v tuhle chvíli bych dal, pokud bych mohl, 1 hvězdičku, snad by se to po opětovném pořádném přečtení mohlo vyšplhat na 2 hvězdičky. Dojem z tohoto dílka? Stručně - nelíbí se mi to.
Poznámka: Diskuzi před sebou jsem nečetl, tohle je vyloženě jen MŮJ názor, není nijak ovlivněn. A proto se omlouvám, pokud bych opakoval někoho jiného.

S úctou


Athos


 Uživatel úrovně 0

je to fakt dost hustý!!!