Kouzelnická Kouzla

Elementální přeměny *viz níže* Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Skupina: Materiální magie

Past: viz níže

Dosah:

Rozsah:

Popis:

Pár slov úvodem:

Tento příspěvek ze skládá ze 4, navzájem nezávislých, zaklínadel. Kouzelník se tedy musí každému z nich učit zvlášť. Přesto mají všechna níže popsaná kouzla mnoho společného. Jedná se o přeměnu kouzelníka z běžné, fyzické, podoby do přeměny elementální, tedy přeměny živelné. To sebou samozřejmě nese určité výhody a bonusy. Ale jak tomu bývá, tak i některé postihy a nevýhody. To již záleží na dané situaci, do které se kouzelník dostal, nebo na činnosti, kterou se chystá provádět.

Společné rysy všech přeměn:

Každý kouzelník je kdykoliv schopen přeměny z elementální podoby do původního stavu (zrušení účinků zaklínadla) pouhou myšlenkou. Tato přeměna trvá jedno kolo.

Tělo zaříkávajícího se po dokončení zaklínadla přemění tak výrazným způsobem, že postava není schopna efektivně dýchat, jíst, pít atp. Proto je samotná podstata kouzla upravena takovým způsobem, že kouzelník, v kterkékoliv z elementálních přeměn, nemusí ani dýchat, ani jíst ani se neunavuje... obodobně jako magičtí tvorové.

Sesílatel není schopen žádné z přeměn, pokud se nachází pod účinkem jiného kouzelnického či hraničářského kouzla / alchymistického lektvaru (dále jen kouzla). Pokud se tedy zaříkávač nachází pod vlivem některého kouzla a přesto se pokusí o elementální přeměnu, je jeho šance na úspěšné seslání rovna 0, ale i tak kouzelník přijde o magenergii na zaklínadlo potřebnou.

Kouzelník není schopen vyvolávat žádná zaklínadla (ani z předmětů či ze svitků) či pít lektvary, pokud se nachází v některé z elementálních podob.

Po dokončení zaříkávání, se spolou s kouzelníkem do dané, živlové, podoby mění i veškeré vybavení, které má právě při sobě. Pokud se kouzelník během trvání kouzla rozhodne některý z předmětů, na který má kouzlo účinek, odložit (zahodit či ho jen nedopatřením upustí), pak na tento předmět efekty zaklínadla pozbývají dalších účinků. Z opačného pohledu poté platí, že předměty, které se kouzelník pokusí v některé z elementláních podob zvednout např. ze země, se již kouzlu nepřizbůsobují.

Příklad: kouzelník na sebe sešle Pekelnou přeměnu (elementální přeměna ohně). V tu dobu má na sobě pouze své roucho a v ruce drží dřevěnou hůl. Spolu s kokuzelníke se tedy do přeměny zahrne i jeho šat a jeho zbraň. Zaříkávající vzplane, vzplane i jeho oděv a v ruce nyní místo obyčejné hole drží hůl ohnivou. Poté se kouzelník rozhodne svoji hůl odložit. Tím pádem se na tuto zbraň přestanou vztahovat účinky zaklínadla, hůl přestane plápolat magickým ohněm a je z ní opět obyčejná, dřevěná hůl. Pokud se kouzelník nyní pokusí svoji oporu opět zvednout, pak je zde velká šance, že svoji vlastí hůl žárem poškodí, neboť na tu se již zaklínadlo nevztahuje.

Jiný příklad: Představme si obdobnou situaci, jako v předešlém příkladě. Jediným rozdílem nyní bude, že se kouzelník rozhodne pro Přeměnu vzduchu. Spolu se zaříkávajícím se tedy opět přemění i jeho šat i jeho hůl. Pokud kouzelník nyní odloží svoji zbraň (na kterou tím pádem přestává kouzlo působit) a pokud se ji pokusí opět uchopit, již se mu to nepodaří vůbec, neboť jeho tělo získalo podstatu vzduchu a není schopno manipulovat s hmotnými předměty.

Kouzelník a jeho přítel - pokud má zaříkávající postava např. havrana či černou kočku, může se rozhodnout za příplatek 10 magů seslat zaklínadlo zároveň na sebe i na svého přítele. Jedinou podmínku zde představuje pravidlo, že daný pomocníček můsí být v době seslání v těsném kontaktu se svým pánem (musí se ho dotýkat po celou dobu pronášení čarovné formule). V okamžiku, kdy je zaklínadlo úspěšně dokončeno, se může tento pomocníček pod vlivem kouzla libovolně pohybovat i mimo tělesný dosah svého pána. Přičemž jsou pro něho závazné naprosto shodné bonusy, postihy i doba trvání přeměny, jako pro jeho pána.

Veškerá níže popsaná zaklínadla mají v kolonkách "magenergie" a "vyvolání" uveden jeden údaj přirozeně a druhý v závorce. Tyto dvě hodnoty jsou na sobě přímo závislé. Nejlépe viditelné to bude zřejmě na názorném příkladu. Vezměme si kouzlo "pekelná přeměna". V kolonce magenergie je uvedeno 18 (26) magů a v kolonce doba vyvolání poté 4 kola (1 kolo). Z toho se již dá lehce vyčíst, že kouzlo je možné seslat buďto za 18 magů, přičemž vyvolání trvá 4 kola, nebo se kouzelník může rozhodnou pro rychlejší vyvolíní, tedy během 1 kola, avšak za zvýšenou cenu 26 magů (obdobně, jako je tomu např. u "ohnivého deště"). Pokud se zaříkávající rozhodne seslat zaklínadlo zároveň na sebe i na svého pomocníčka, pak pro něho bude platit vždy pouze údaj mimo závorku (nemožnost seslat zaklínadlo na sebe i na pomocníčka během jednoho kola).


Jednotlivé přeměny:

Přeměna klidné vody
kouzelnické slovo:*convertus aquamus*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Při úspěšném seslání přeměny, se pevná tělesná schránka kouzelníka mění na tekutou, tělo zaříkávače získává čirou barvu destilované vody a náhle od sebe odráží sluneční paprsky jako vodní hladina, avšak mokré stopy po sobě nezanechává.

Možnosti, výhody a nevýhody, které Přeměna klidné vody přináší:

 • Zranitelnost postavy se upravuje na: humanoid ale A 1/2, B 1/2, G 2 (oheň), G 1/2 (mráz), K 1/2 (ledová), K 2 (ohnivá), N
 • Kouzelník je, díky magii obsažené v přeměně, schopen libovolné chůze po vodní hladině, obdobně jako nositel prstenu černé vodoměrky.
 • Za pomoci tohoto zaklínadla postava získává schopnost volně protékat úzkými otvory či libovolně měnit tvar (může se rozmanitě natahovat). Při těchto přeměnách však musí držet alespoň částečnou strukturu svého těla, pokud ji nedodrží, např. si vytvoří třetí ruku, nemůže takovýto orgán ovládat. Pokud jde o rychlost protékání, pak protečení mezi mřížemi trvá zhruba 3 kola. Užšími otvory, jakou jsou např. klíčové dírky, je to trochu složitější a doba potřebná na protečení se může prodloužit až na půl směny. Pozor! Pokud by kouzelník protékal nějakým otvorem v době, kdy by měla uplynout doba trvání zaklínadla, pak daný jedinec umírá!
 • Postava v této podobě není schopna zvedat žádné předměty, ani jakkoliv jinak manipulovat s věcmi, které u sebe neměla během seslání kouzla.
 • Kouzelník pod vlivem tohoto kouzla získává jakousi "vodovou" podstatu, což ho velmi omezuje v boji tváří v tvář. Pro tyto případy nabývá magik postihu -10 k útočnosti a veškerá zranění, která v této přeměně způsobí mají pouze stínový charakter.
Pekelná přeměna
kouzelnické slovo: *convertus helius*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Po vyřčení posledního magického slova, kouzelníkovo tělo doslova vzplane a začnou ho olizovat rudé plameny. Sesílatel od tohoto okamžiku působí na vnější svět jako živoucí pochodeň. V trávě po sobě zanechává vypálené stopy, pod jeho šlépějemy taje sníh a pokud se rozhodne např. projít vysušeným lánem obilí, může tím chasníkům způsobit i značné problémy v podobě vypálení celé úrody.

Možnosti, výhody a nevýhody, které z Pekelné přeměny plynou:

 • Postava pod účinky tohoto kouzla ihned získává úpravu své zranitelnosti: humanoid ale G 0 (oheň), G 2 (mráz) K 0 (ohnivá), K 2 (ledová), E (viz níže), N
 • Kouzelník se v ohnivé formě stává zranitelný nejen svěcenou vodou, ale i vodou naprosto obyčejnou a to obdobným způsobem, jako nemrtví vodou svěcenou. Jediným rozdílem zde zůstává fakt, že veškerá zranění, která kouzelník takto utrpí, jsou pouze stínového charakteru.
 • Pokud se hořící bytosti kdokoliv dotkne holou částí svého těla (např. se pokusí kouzelníka udeřit pěstí) je automaticky zraněn za 1k6 životů ohněm. Obdobně poté platí pravidlo, že kouzelník, pod účinky pekelné přeměny, získává bonus 1k6 k útočnosti (zranění způsobené popálením) pro souboj beze zbraní (tento bonus se vztahuje i na boj se zbraní, kterou měl kouzelník při sobě v okamžiku seslání zaklínadla).
 • Osoba pod účinky tohoto zaklínadla je dále schopna pouhou rukou propalovat dřevěné překážky a to sice rychlostí 5 coulů za 1 kolo.
 • Pokud kouzelník ověnčený plameny stiskne libovolný předmět na dobu alespoň jednoho kola, zapůsobí na daný objekt toto sevření stejným způsobem, jako by na danou věc bylo sesláno zaklínadlo "oheň".
 • Plápolající kouzelník ve tmě vytváří obdobné světlo, jako velký táborový oheň. Z toho mohou plynout výhody typu: svícení na cestu atp., ale rovněž nevýhody jako například nemožnost schování se ve stínech stromů... Tento aspekt záleží především na situaci.
Přeměna vzdušného víru
kouzelnické slovo:*convertus astrulus*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Po dokončení sesílání tohoto zaklínadla se kouzelník v mžiku oka přemění v průhlednou vzdušnou postavu, která by nezkušenému pozorovateli mohla připomínat ducha z bestiáře pro začátečníky. Magikovi v této podobě absolutně mizí jakákoliv mimika či ostré obličejové rysy, jedná se tedy skutečně jen o mlhavou, průhlednou postavu.

Možnosti, výhody a nevýhody, které z Pekelné přeměny plynou:

 • Zranitelnost v této podobě se mění na: humanoid ale A 0, B 0, C 1/2, D 0, H 0, N
 • Na postavu nemá absolutně žádný vliv jakýkoliv (nemagický) vítr či bouře. Proti povětrnostím podmínkám je dokonale chráněna magickou mocí.
 • Za pomoci tohoto kouzla je postava schopna volně levitovat po svém okolí, není však schopna plného letu.
 • Postava se neumí nijak natahovat a díky tomu proplouvat klíčovými dírkami, jako je tomu např. u "přeměny klidné vody".
 • Kouzelník není schopen boje tváří v tvář.
Skálopevná přeměna
kouzelnické slovo:*convertus adamitus*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Po dokončení zaříkávání se postava kouzelníka zabarvý do šedivo-bílého odstínu a celé tělo nabyde podoby připomínající sochu z mramoru . Magikovo paže získají sílu dvou těžkých kladiv, jeho tělo bude nezdolné jak trpasličí hora.

Možnosti, výhody a nevýhody, které ze Skálopevné přeměny plynou:

 • Zranitelnost kamenného kouzelníka se upravuje na: humanoid ale A 0, B 3/4, G 1/2, H 1/2, K 1/2, N
 • Postava pod účinky zaklínadla obdrží bonus do obraného čísla za tvrdost zbroje v hodnotě + 5.
 • Síla a odolnost bytosti v kamenné podobě vzroste na 21, obratnost takovéto postavy však klesá o - 5, minimálně však na 1 . Tyto změny budou mít samozřejmě dočasný vliv na obrané číslo, útočné číslo, pohyblivost... !
 • Postava pod účinky tohoto zaklínadla není schopna sprintu ani plavání. Pokud je zaklínadlo zároveň sesláno i na kouzelníkova přítele "havrana", není tento pomocníček po dobu trvání kouzla schopen letu.
 • Hmotnost postavy v této elementální přeměně se upravuje na trojnásobek původní hodnoty.

Pár závěrečných poznámek

 1. Vodní postava za sebou nezanechává mokré stopy, neboť by tím na pěšině prakticky zanechávala části sama sebe, což je samozřejmě nemožné. Ze stejného důvodu není možné si z kouzelníka v této přeměně odebrat do skleničky vodu nebo se ho napít - bylo by to podobné, jako mu vyrvat kus masa z těla.
 2. Vodní postava není schopna nikoho obalit a tím ho utopit. Tento fakt já dán především tím, že takovéto obalení by trvalo řádově několik kol a během této doby každý ucukne nebo jen obyčejně odejde. Případné spící postavy se na 100% vzbudí vlhkem. Utopit postavu v bezvědomí by možné bylo, ale uvažme, není jednoduší jí podřezat hrdlo?
 3. Pokud se střetne např. vodní postava s postavou ohnivou (či ohnivým elementálem) neplatí pro ni žádné postihy na útočné číslo (o kterých se v příspěvku mluvilo) atp. Toto pravidlo samozřejmě platí i opačně a já doufám, že pro nikoho nebude problém si danou situaci jednoduše domyslet.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 19

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Úvod: zajímavá kouzla. Pro hru DrD jsou realtivně dobrá, dají nové možnosti i příležitosti pro RP (jak jednat s proměněným kouzelníkem).... Relativně přehledné, ač by tomu korektura a pár zvýrazňovačů navíc neškodilo. V tomto ohledu dávám 5 hvězdiček.

* * *

Já bych ale toto kouzlo nepoužil už z toho důvodu, že v něm nevidím hnací princip. Když se totiž na přeměnu podívám z druhé strany, tak mě napadají dva principy, jak probíhá:

1) Kouzelník se celý promění v daný element. Postě se z něj stane živoucí oheň (a tady je potřeba rozlišit od živoucí pochodně - pochodeň má oheň jen na povrchu, tady by ale sám byl ohněm a chybělo by něco "uvnitř")., postava z vody, vzduchu. Snad jedině kámen není takto možný, protože na rozdíl od zbylých 3 je pevný ze své podstaty a tudíž nedojde ke změně, ale jen ke zpevnění kouzelníka.

2) Kouzelníkovi se v principu změní jen povrch, ale zůstává jakýsi vnitřní skelet, který dává pevnost a tvar.

Než bych takovéto kouzlo dělal, vybral bych si prvně z těchto dvou modelů, neboť každý má jiné chování (a já vidím v příspěvku kombinaci obojího, což je krajně nešťastné). V prvním případě totiž je postava změněná - předměty (snad kromě kamenné podoby) můžou procházet skrze ní a ona naopak skrze škvíry - i plamen je schopen se vytvarovat, vzdušná by třeba neměla mít problém se protáhnout mřížemi skoro beze zdržení apod. Na druhou stranu by pro tyto podoby nemělo být možné interagovat s okolím (něco vzít) jinak než ničivě.

Naopak v druhé podobě, které se kouzlo podobá, by pro vzdušnou podobu nemělo být problém něco vzít (letadlo také létá "na vzduchu", jde jen o podtlak) či někomu ublížit, pro vodní podobně, i voda může být smrtelná.

Prostě tam vidím kloubení dvou různých principů a to dosti nešťastným způsobem - kdyby se prvně přesně a pečlivě vysvětlilo, jakých vlastností sesilatel nabývá ze své podstaty (jestli skrze vzdušnou podobu můžou pronikat předměty, pokud ano tak proč se nemůže tvarovat,...), ušetřilo by se zbytečných vnitřních rozporů.


 Uživatel úrovně 0

Názov kúzla elementálne premeny ma hneď zaujal (kto sa to zase ide fušovať theurgom do remesla? :-)) a myslím, že si zaslúžilo moje prečítanie, lebo je dobré. Ale...

Gramatické chyby či preklepy, ale tie na takýto pomerne dlhý text nebudem brať v úvahu (možno narozdiel od iných).

Kúzelník a jeho priateľ - uvádzaš tam iba havrana či čiernu kočku, zaraďuje sa do toho aj diablik? Ak áno, žiaden príklad (např.) na priateľa hneď v prvom riadku toho odstavca nebol nutný, stačilo by spomenúť iba kúzelníkových priateľov ako takých - nekonkretizovať.

Premena kľudnej vody - získává čirou barvu destilované vody. Nemá snáď aj prirodzená (bez otráv či iných škodlivín a nečistôt) číru farbu? Potom by zmienka o destilovanej vode nebola potrebná...

Všetky (aj tak majú všetky rovnaký počet magov na zoslanie) kúzla sa mi dajú vcelku lacné (mohol by ho zoslať schopnejší kúzelník na 5. úrovni) a pritom dosť mocné. Veď nejaký kúzelník (už na spomínanej 5. úrovni) by mohol zoslať convertus astrulus (premenu vzdušného víru) za jedno kolo (má dostatok magov) a potom by sa iba smial ohyzdom (skřetom), ktorí sa celou svojou silou ho zraniť... Odporúčal by som výšku magenergie potrebnú na zoslanie zvýšiť.

Ináč sa mi všetky kúzla páčia a majú veľké využitie v hre...
Hodnotím 5*.

So želaním viacerých takýchto kúziel zdraví

Andros


 Uživatel úrovně 0

Myslím, že je to výborný příspěvek. Něco takového se tu tak často nevidí :o) Co se čitelnosti a srozumitelnosti týče opravdu supr... Žádné zbytečné složitosti...
Jen tam máš chybku (možná na ní už někdo upozorňoval, potom se omlouvám): U kouzla "Přeměna vzdušného víru" máš v popisu "Možnosti, výhody a nevýhody, které z Pekelné přeměny plynou", ale to je jen drobnost.
Určitě použiju :o)
Zdar Uživatel úrovně 3

Ne, jde mi o to slovo "přeměna" místo "podoba".


 Uživatel úrovně 5

Alcator:

Mně ta formulace nepřijde vůbec úsměvná - je jen přesná, taková, jaká mají být pravidla, prostě taková, aby to pochopil i "blbec". To, že ty blbec nejsi a stačilo by ti:
"Jedná se o přeměnu kouzelníka z běžné podoby do podoby živelné - to je jiná věc. Ale neva :-) ... aspoň jsem tě pobavil.

Alcator - můžeš se libovolně natahovat, ale nemůžeš si udělat třetí ruku, je to naprosto to samé, jako u kouzla améba z pravidel... Je mi jasné, že při protékání dírkou nebudu vypadat jak humanoid, ale prakticky to bude pořád hlava, tělo, ruce, nohy - i když úzké - ne jen koule se 10 chapadly. Nevidím na tom nic nelogického.

Projdeš nebo neprojdeš skrz - dobrá poznámka - nebudu to hrotit - neprojdeš, nezraníš se, jeho zraníš dle zranitelnosti, hloubka ponoru je nepodstatná.

Poznámka u vody - hm, asi ano, měl jsem se rozepsat víc. Přiznávám. Přesto doufám, že je to především věc logiky a nikomu to nebude činit problémy.

Vzdušná proměna - v této podobě máš zranitelnost A0, B0 - z toho se snad dá poznat, že nemagické předměty tebou procházejí, no, možná jsem to měl napsat s více přístavky. Uživatel úrovně 5

Diskusi s krteckem nadále nepovažuji vhodné řešit v rubrice, neboť se týká způsobu hodnocení a ne konkrétního příspěvku.


 Uživatel úrovně 3

U díla je vidět určitá uspěchanost, která se projeví úsměvnými formulacemi typu

Jedná se o přeměnu kouzelníka z běžné, fyzické, podoby do přeměny elementální, tedy přeměny živelné


Ačkoliv kouzla, která jsou uvedená v pravidlech, se obvykle nějakým zdůvodňováním příliš nezabývají, je to spíše z prostorových důvodů, a u těchto kouzel by se zdůvodnění některých vlastností hodilo - kupříkladu popis možnosti protékat otvory ve vodní podobě je dosti nešťastný, protože mu předchází informace, že si kouzelník musí uchovat víceméně humanoidní podobu - fakt nevím, jak si uchovat humanoidní podobu, když chci protéci klíčovou dírkou, sorry.

Rovněž ses příliš neponořil do problematiky interakce proměněného kouzelníka s okolím - nevím, zda když bych se třeba rozběhl a po hlavě se pokusil narazit do "vodního" kouzelníka, tak zda projdu skrz (čímž ovšem poruším pravidlo humanoidního tvaru, protože v něm udělám díru), nebo zda se zarazím - a když se zarazím, tak v jaké hloubce? Bude mě to bolet?

U vody je rovněž možná až příliš drsná poznámka, že když kouzlo skončí ve chvíli, kdy kouzelník něčím prolézá, tak umírá. To je podle mě příliš kategorické - co kdybych procházel otvorem, který by byl jen o 1 coul užší, než kolik mám v pase? Z logiky věci bych se měl ocitnout zmáčknutý a měl bych mít velké bolesti (jako ve svěráku atd.), ale smrt? Tu bych pochopil uprostřed klíčové dírky...

To samé platí pro plamen či vzduch. U vzduchu by mě třeba velmi zajímalo, co by se stalo, kdybych po tobě mrsknul hrst písku či jiných malých objektů - šlo by to skrz, nebo by se to odrazilo?

U proměny v oheň je těžce ustřelená schopnost propalovat se dřevem rychlostí 5 coulů za 10 sekund - to, proboha, nemá ani svářecí plamen. Přičemž uváděné zranění 1k6 odpovídá pochodni s teplotou podstatně nižší.

Když už máš potřebu uvádět závěrečnou poznámku číslo 3 o interakci dvou opačně proměněných kouzelníků, čekal bych, že tu interakci tedy pořádně popíšeš. Tys takhle zůstal na půli cesty: Nepříliš bystrým čtenářům jsi řekl, že kdyby byli bystří, tak by na to přišli sami, ale neprozradils jim, na co měli přijít :-)


 Uživatel úrovně 5

Suk:

Diskriminace byla možná špatně použité slovo. Jde o princip. Když budu hodnotit dílo nováčka, který přidá nové dílo a ještě tady nemá na serveru přehled, budu shovívavější. Třeba neví k čemu je MS. Stydí se někomu poslat poštou zprávu "Hele, nejsem si jistý s gramatikou, pomůžeš mi?" Možná ani neví, kdo konkrétně by mu mohl pomoct. Takže přivřu oko, dám hvězdu navíc a případně mu v diskuzi dám pár tipů.

Něco jiného je ale zkušený uživatel, který má problémy s gramatikou a opravit dílo si z nějakého důvodu nenechá. Já nevím, jestli jsi spěchal, abys to měl v rubrice (a doufám, že to tak nebylo) nebo jestli jsi se prostě řídil heslem "Pravidlová rubrika - kašlu na gramatiku".

Ad hodnocení příspěvek vs. uživatel. Já jsem ti nedal nízké hodnocení, protože jsi redaktor. Kdyby něco takového napsal fialový nebo oranžový uživatel, třeba i prověřený žlutý (Saladin například), udělám totéž. Jde o zkušenosti na serveru, případně o věk uživatele - 12letému uživateli budu psát hodnocení a kritiku jako když másla ukrajuje, hlavně motivační, u staršího uživatele si můžu dovolit i ostřejší kritiku, protože se "nezasekne" s pocitem, že jsem jeho nepřítel. Tím samozřejmě nechci říct, že stačí nízký věk, abych dal 5*, ale nad některými chybami přimhouřím oko.

To, že redaktoři hodnotí 100% objetivně je OK. Ale ruku na srdce: Tys nikdy nenapsal (ne jako redaktor) : "Protože je to tvůj první příspěvek, přikloním se k vyššímu hodnocení" nebo jinou podobnou větičku?


 Uživatel úrovně 5

Krtecek:

Pokud jde o gramatiku - ano, jsem v tom hrozný, přiznávám. Toto je jeden z mála příspěvků, který jsem si nenehcal gramaticky opravit. Jak je vidět nevyplatilo se to. I tak si myslím, že je nesmysl kvůli tomu strhávat hvězdičky. Prostě jsme pravidlová rubrika a konec. Ale ono je to možná také postojem, když ty řekneš, že budeš diskriminovat a že je to gramaticky hrozné a tak to zhorší hodnocení, tak se to celkem přejde a nic se neděje, ale kdybych něco takového řekl já, tak mě tady lidé zlinčují. Koncepce rubriky mluví jasně - na gramatické chyby se nebere zřetel až do té doby, dokud se kvůli nim příspěvek nestává nesrozumitelný.
Ad ta diskriminace, že jsem redaktor - včera jsem se o něčem podobném bavil s grimsleadou (ten diskriminoval deshiho u jeho příspěvku na hřbitově - také mu dal méně kvůli tomu, že na deshiho to mělo být lepší). To je dle mého další ohromná chyba! Tak hodnotíte příspěvek nebo uživatele? Je mi celkem jasné, že si někdo řekne: "Ha, tohle napsal Suk, tak to bude jistě fajn a pak ho to tak nějak zklame a dá mu 3 hvězdy..." Kdyby to naopak napsal Lord Alfik, tak si lidé řeknou: "No, vím, co od toho čekat". ... pak si to přečtou a řeknou si:"Hele, ono to nebylo zas tak špatné, to je na víc jak na 3". A přitom je to stejné dílo. Nechci se tady přít o to, kdo jak hodnotí, ale přihlížet na to, kdo je autor, jak dlouho to psal, zda to měl v Dílně - to je dle mého špatně - máš hodnotit pouze výsledek - nic jiného. Prostě hodnotit tak, jako bys nevěděl, kdo to napsal, kolik si s tím dal práce, jaké to má nyní hodnocení (takovéto podmínky mají redaktoři při schvalování a má to svůj důvod - naprostou objektivnost.... ale já si nemyslím, že naprosto objektivní by měli být jen redaktoři) Proto říkám, podstatný je jen výsledek.
Pokud jde o tu jednu nešťastnou formulaci, tak uznávám, máš pravdu, není to dobře, i tak ovšem pochybuji, že by to někdo nepochopil. Přijde mi to jako šťourání, ale zároveň nemám nic proti tomu, žes to napsal - je to chyba a hotovo. Já na tvém místě bych ji napsal také :-)

Salmar:

Chyby a návrhy:

Dvě najednou? No, možná... ale nevím, asi by to nebyl tak dobrý nápad, přeci jen by mi to přišlo lehce nadsazené. Vím, že např. kouzla hyperprostor a metamorfóza jsou zvláštní tím, že po jejich užívání 5 úrovní, se kouzelník naučí lepší verzi. To beru. Vím, že když se kouzelník naučí "oživ nemrtvého", tak se také nemusí učit kostru zvlášť, zombii zvlášť, upíra zválášť... to už ovšem neberu - to dle mého měli autoři pravidel rozdělit - alespoň do 4 kouzel, když už nic. Nuže a nyní zpět k mému kouzlu - původně jsem uvažoval, že by všechna kouzla byla jedno! To mi ale přišlo moc a tak jsem je rozdělil na 4... což je rozhodně lepší - ty navrhuješ 2 a 2 ...inu, možná zajímavé řešení, kompromis, který nikomu neberu a rozhodně neříkám, že by byl špatný, ale ani nyní, když jsi mi o tom napsal, bych to tak neudělal.

Zastrašení - další věc, ano, je to možnost, leč dle mého spíše možnost pro hraní RP. Skřeti také nemají nastaveno, že by měli utíkat, když se k nim blíží salamander - elementál ohně nebo třeba rudý drak... tyto příšery také nemají zastrašení - leč když sedlákovi řekneš, že k němu jde něco takového, tak většinou uteče sám od sebe. :-)

Doznívající účinky kouzla - může být.... např. kouzelník odloží vodní meč a ten se ještě jedno další kolo bude proměňovat do původní podoby. Pak by mohl mít kouzelník např. možnost, tento předmět během tohoto jednoho kola znovu zvednout. Hm, možná, zajímavé.

Jednotlivá kouzla:

Ano, záleželo by více na situaci, pravda.
Rozpoznatelnosti postavy - viděl bych to tak, že dobří známí by zřejmě poznaly kamennou přeměnu, ostatní spíše nic.
Čirá barva: Voda má prostě čirou, průzračnou barvu - natoč si vodu z kohoutku a můžeš se podívat :-)

Dormon:
Jak vypadá - není neviditelná? Spíše si představ toho ducha - lehce zabarveného predátora pod průhledností :-)

Embir:
Vzal bych to logicky - pokud protečení klíčovou dírkou trvá půl směny, jak dlouho by asi trvalo se natáhnout na 20 sáhů? Postava by to prostě nestihla.

Ruku nepřibouchneš tak, abys ji odřízl - prostě se to nestane (i kdybych to měl hrotit do takových detailů, že tam nikdy nebudou mít naprosto vzduchoťesné dveře, tedy malá mezerká bude)
Jde tělo prorazit pěstí? Částečně ano - zranitelnost pro zápas je zde 1/2 oproti normálu. Pokud tedy praštíš vodní postavu po hlavě, pak z ní odcákne kus vody - která může simbolizovat např. odcáklou krev po obdobném zranění v normální podobě a postava je tak zraněna - i když ruka projde zkrz - je to opravdu jako náraz do vodní hladiny.

Ne, krom kouzelníkových pomocníků se žádní jiní tvorové přeměnit nemohou (a nechci slyšet o mikroorganizmech na kouzelníkovu tělu :-)) )


 Uživatel úrovně 0

Zdravím Suku,
je to velmi dobré.

Celkový dojem opravdu kazí spousta překlepů, na druhou stranu, musím s povděkem zdůraznit výborné zvládnutí vyhýbání se neustálému opakování termínu kouzelník.

Zarazily mě dvě věci:
Nechápu, co brání použití kouzelnických kouzel a alchymisticých lektvarů na postavu. Neškodila by zmínka, proč tomu tak ve skutečnosti je.


Taktéž bych mě několik poznámek k vodní přeměně. Souhlasím se Salmare, ovšem pak by bylo velmi obtížné stanovit, co je ještě křehké a co ne. Důležité proto je zodpovědět, co se s kouzelníkem vlastně přesně stane, pokud zemře (jestli zůstane malá louže vody, jestli se v ní budou válet kouzelníkovi šaty a věci, nebo jestli tam zůstane mág rozpůlený na dvě poloviny...)

A co se týká utopení: rozhodně bych nevylučoval možnost, že se o to nějaký hráč pokusí:-)

S úctou Adso

P.S.: Salmar, krtecek: K té formální chybě: pravdu nemá ani jeden z Vás, protože "klesá o -5, minimálně na 1" znamená ve skutečnosti, že o 5 vzroste (pokles o -5=růst o 5), pak tedy jedničky nemůže nikdy dosáhnout a druhá část je irelevantní.
Ta věta je opravdu formálně špatně, ale každý si přece domyslí, jak to Suk myslel, takže nemá vůbec význam se o tom teď bavit.