Hraničář

Empatie Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

- Tabulka mimosmyslových schopností

Telekineze 31%

Pyrokineze 27%

Telepatie 19%

Empatie 23%

- Empatie dle vzoru mimosmyslových schopností z pravidel:

Empatie je mimosmyslová schopnost, která umožňuje hraničáři vnímat emoce a pocity všech bytostí. Ano, ne pouze emoce inteligentních ras, ale i emoce zvířat, duchů a dalších nehmotných entit. Jedinou vyjímkou by snad mohly být zvláštní druhy bytostí zcela bez emocí (umělé "naprogramované" bytosti apod.).

Emoce jsou mnohem jednodušší než myšlenky, je tak mnohem jednodušší je číst. Jsou také mnohem intenzivnější než myšlenky, a proto je mnohem obtížnější je skrývat. Čtení emocí pomocí empatie je neodhalitelné a jediná možnost jak se mu bránit je skrze sebekontrolu a emoční disciplínu - nejlepším příkladem takto trénovaného člověka je sicco.

Empatie v té nejčistší podobě funguje podobně jako telepatie - hraničář musí vědět přesnou polohu terče, nebo pokud terč zná, stačí mu znát polohu pouze přibližně (čím lépe cíl zná, tím přibližněji).

Po směně soustředění hraničář na jednu směnu aktivuje své empatické schopnosti, může je však používat pouze je-li nehybný a soustředěný (Jedna směna soustředění, pak chvilka normálního pohybu, pak se hraničář na chvíli zastaví, aby si přečetl nečí emoce, pak jde zase dál...). Hraničář může zůstat zaměřen na jeden terč nebo se přesměrovávat na další terče. Platí však, že čtení jednoho terče vždy trvá alespoň jedno kolo.

Za normálních okolností je úspěšnost empatie stoprocentní. Pokud by však hraničář narazil na někoho, kdo umí skrývat a potlačovat své emoce, musí si při pokusu o čtení jeho emocí hodit proti pasti na inteligenci. Hodnota této pasti se může lišit případ od případu, v závislosti na tom, jaké povahy jsou potlačovací schopnosti terče - například pokud by se hraničář pokusil číst emoce nějakého sicca na 16+ úrovni, bude hodnota pasti díky "Nečitelnosti" rovná siccovu bonusu za úroveň. Podobné povahy jako "Nečitelnost" jsou i další ochrany před čtením emocí - něco, na co se není potřeba soustředit, jistý druh nacvičeného stavu mysli. Pokud hraničář neuspěje v hodu proti této pasti, nemusí to nutně znamenat to, že neucítí nic - ucítí jak chce terč působit na své okolí (Sicca, který se navenek snaží působit jako veselý chlapík, zatímco uvnitř se chystá někoho zabít, bude skutečně vnímat jako veselého).

Co se týče pravidel pro vzdálenost, na kterou lze takovou empatii použít, platí tabulky pro telepatii - včetně zkracování za danou tloušťku daných materiálů.

Kromě tohoto způsobu lze ale "empatii" použít pro určování emotivního stavu terče na základě přímého pozorování. Hraničář dokáže emoce cíle určit podle "řeči těla", tónu hlasu a podobně, a je v tom přitom mnohem lepší, než jen někdo, kdo si přečetl pár chytrých knížek, nebo se jen "dobře vyzná v lidech". Nemusí tak vůbec vědět, kde terč je, stačí když ho vidí nebo slyší (většinou sice současně s tím ví, kde dotyčný je, ale takhle může například číst emoce i z odrazů v zrcadlech, ozvěn zvuků s neurčitým původem...). Díky tomu, že si pomáhá pozorováním a posloucháním dokáže určovat emoce mnohem snáze - až deset bytostí během jednoho kola, pokud se na to soustředí, a jednu bytost zvládá i "mimochodem" - klidně třeba během boje, kdy může číst emoce protivníka před sebou.

- Rozšířená empatie:

(Podobná rozšíření pro původní pravidlové mimosmyslové schopnosti najdete v Putyce u stolu P.J.P., pod názvem "Hraničář - Nová využití telekineze, pyrokineze a telepatie")

Emoční telesugesce

Ačkoliv by se tato schopnost dala zahrnout do "základního balíčku", umisťuji jí bokem, neboť tak úplně nespadá do pojmu "empatie" (označuje schopnost "vcítění se", pochopení emočního rozpoložení druhých bytostí). Jedná se totiž o schopnost na dálku v někom vyvolat nějaké emoce - ať už nějaké, které uživatel zvolí, nebo takové, jaké právě uživatel pociťuje.

Už jsem řekl, že číst něčí emoce je jednoduché a skrývat svoje emoce je složité, a sice z toho důvodu, že emoce jsou věcí jednoduchou a intenzivní. Z týchž důvodů je ale vsugerování nějaké emoce velmi náročné. Nebo přesněji - je velmi náročné takové vsugerování, které cíl neodhalí, bude ho považovat za normální a neuvědomí si tedy, že se mu někdo snaží emoce "podstrčit". Abychom použili analogie z telepatie, "Nepovolené vsugerování" je věc opravdu náročná (Ano, "Povolené vsugerování" také existuje, ale o tom níže).

Past pro povolené vsugerování je 3, pro nepovolené 8 - jsou to ale spíš takové krajní body, neboť také záleží na aktuálním myšlenkovém rozpoložení cíle (cíl může říct, že se vsugerováním souhlasí, ale podvědomě se mu může bránit, nebo bude momentálně prožívat nějakou silnou emoci, kterou nebude tak snadné přebít - potom bude past někde mezi). Past se snižuje o bonus za uživatelovu charismu a zvyšuje se o bonus za inteligenci cíle. V případě neúspěchu cíl nepocítí žádnou emoci a má pocit, že se mu někdo zkoušel "hrabat v hlavě" (Nepovolené vsugerování je tedy odhaleno).

Dokud je uživatel úspěšný, může vsugerovávat emoce libovolnému počtu cílů - opět ale platí, že po úvodní směně soustředění může tuto schopnost používat nejdéle jednu směnu a jeden pokus trvá minimálně jedno kolo. V případě neúspěchu je hraničářova schopnost "vykolejena" a aby ji mohl znovu použít, musí znovu projít směnovým soustředěním, pro které ale platí stejná pravidla jako pro normální použití mimosmyslových schopností.

Povolené vsugerování lze použít například při dodávání odvahy nebo pokud chce uživatel své lásce ukázat, jak moc jí má opravdu rád apod., zatímco nepovolené vsugerování lze použít k vyvolání strachu, zlosti... Také je možné použít vsugerování pro zvýšení či snížení pasti na proměnu v berserkra v rozsahu +3 až -3 (povolenost či nepovolenost dle okolností)...

Pravidla ohledně vzdálenosti, na kterou lze emoční telesugesci použít, jsou stejná jako u empatie. Akorát nyní musí uživatel opravdu přesně znát polohu terče (nebo alespoň přibližnou polohu, pokud cíl zná).

Tato schopnost může také hraničáři pomoci při vyjadřování emocí skrze umění - hudbou, výtvarným, literárním a dramatickým uměním apod. Pokud uživatel prošel oním směnovým soustředěním potřebným pro použitím této mimosmyslové schopnosti, bude se mu vyjímečně dobře dařit předat zamýšlnou emoci do své tvorby - pomůže mu to volit slova při psaní básně a modulaci hlasu při jejím přednesu apod. Závisí to ale také na tom, jak dobře se mu daří po stránce dovednostní - pokud je to mizerný hráč na housle, tak na nich prostě srdceryvnou melodii nevykouzlí. Zjednodušeně bychom mohli říci, že použití této schopnosti umocňuje efekty "úspěchu" a "totálního úspěchu" při použití uměleckých dovedností.

Detekce emocí

Uživatel se místo na konkrétní bytost může zaměřit na své okolí (okruh o poloměru tolika sáhů, kolik činí desetina z maximální vzdálenosti, na kterou může uživatel na daném stupni znalosti empatie použít "základní empatii"). Jelikož působnost své schopnosti takto rozprostře, místo toho, aby ji zaostřil, tak není schopen přesně určit emoce bytostí v dosahu - pokud se ovšem nejdedná o velmi silné základní emoce (ty, které bytosti provází už dlouho - strach, agrese, chtíč...), nebo o emoce, které jsou pro tyto bytosti společné (obyvatelé města žijící ve strachu před dalším útokem skřetů). Důležitější je však to, že dokáže zjistit přítomnost emocí jako takovou, a tak i když neurčí, o jaké emoce se jedná, dokáže účinně zjistit přítomnost zdrojů těchto emocí - tedy bytostí, které se v okolí nacházejí. Hraničář automaticky uzří všechny emočně aktivní bytosti, kromě těch, které mají jakýkoliv trénink v permanentním skrývání svých emocí (to kvůli tomu rozprostření - už tak je uživatel rád, když zachytí alespoň něco, takže na ukrytí emocí před plošnou detekcí stačí opravdu málo). I zde platí pravidla o zkrácení dosahu, jsou-li dané bytosti za překážkou (zkracování se řídí stejnými pravidly jako u běžné empatie, potažmo telepatie). Pozorování okolí trvá jedno kolo, během kterého musí být hraničář nehybný a soustředěný.

Ozvěny emocí

Emoce zanechávají své "ozvěny" na místech, kde byly prožity, na objektech, s jakými byly spjaty apod. Emoce se kumulují, a tak kromě silné emoce může hraničář zaslechnout i ozvěnu slabých emocí, ale často opakovaných nebo prožitých hromadně. Příklady mohou být následující: Uživatel vejde do místnosti, kde někdo spáchal sebevraždu a ucítí ozvěny hlubokého zoufalství. Uchopí obětní dýku a pocítí ozvěny strachu a bolesti všech lidských i zvířecích obětí, jejichž život byl touto dýkou ukončen. Na místě známém pro časté schůzky milenců pocítí ozvěny jejich romancí... Tohle je věc, která se dá prakticky řešit výhradně přes roleplaying a to jak hráčův, tak PJův, neboť síla emocí se nedá nijak objektivně měřit. PJ se tedy zamyslí nad tím, jak silné ty emoce byly, kolik času uplynulo od té doby co byly prožity, vezme v úvahu stupeň hraničářovy schopnosti a na základě toho pak uživali sdělí výsledek. Nejde o žádný jasně odstupňovaný záznam typu "cítíš/necítíš" - i velmi dávné ozvěny lze cítit, byť slabě. Pokud však chcete, může PJ místo sdělování výsledku jen určit pravděpodobnost na úspěšné zachycení ozvěn, uživatel si hodí k% a výsledek může mít klasickou podobu FN / N / Ú / TÚ.

"Náhodné objevení" emocí

V některých případech může uživatel těchto schopností pocítit velmi silné emoce i bez předchozího soustředění. Vejde-li do hladomornových kobek, kde stovky lidí umírají hlady, může být okolí tak silně prosyceno utrpením, že ho uživatel bude schopen registrovat. Nebo v okamžiku kdy se mu bude za zády plížit někdo, s úmyslem ho zabít, může být útočníkova nenávist v daném okamžiku tak silná, že jí uživatel zachytí... Tak jako v předchozím případě, individuální řešení by bylo nejlepší.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

No, buď na to můžeme pohlížet tak, že chodec i druid mohou najednou ovládat pouze tři mimosmyslové schopnosti a v tom případě by platily hodnoty z pravidel, s tím, že by příslušné formulace byly "Druhou schopnost získává na X-té úrovni, třetí záskává na Y-té úrovni".

Nebo si můžu vypůjčit myšlenku ze svého příspěvku "Kryokineze a Vnitřní zrak":

Druid získává na 16. úrovni čtvrtou mimosmyslovou schopnost, chodec na 24.


 Uživatel úrovně 0

Jakým způsobem tato schopnost posléze přibude chodci a druidovi, kteří na vyšších úrovních, pokud se nepletu, nakonec získávají všechny mimosmyslové schopnosti?


 Uživatel úrovně 8

Folcwine:

Čtení více lidí je umožněno z toho důvodu, že emoce můžeš jakž takž odhadovat prostým pohledem/poslechem a když se "nadopuješ" směnovým soustředěním na použití mimoslmyslové schopnosti, tak ti to půjde líp.

Zde také odpověď pro Kibeho: Bez "Mimosmyslové schopnosti Empatie" je to spíš jen odhadování vycházející z toho jak moc se "vyznáš v lidech". S mimosmylsovou schopností máš jistotu. Kouzla mohou působit podobně, ale je to něco jiného... Kouzlo sesíláš v daném okamžiku, na "Empatii" se soustředíš dopředu a můžeš jí pak používat déle. A nestojí magy.

Rozdíl oproti telepatii - na co ten druhý myslí jen tak pohledem neodhalíš a tudíž je jedno, jestli cíl vidíš/slyšíš nebo ne. Ale u Empatie ten rozdíl je - právě v tom, že emoce cíle můžeš vnímat i smyslově. Tudíž když k tomu *navíc* přidáš ještě mimosmyslové vnímání emocí, tak to vnímání bude mnohem jednodušší.


 Uživatel úrovně 0

Při čtení díla jsem se zamýšlel nad tím, jestli tyto schopnosti již hraničáři/chodci neovládají i bez empatie... Myslím, že použitím schopností a kouzel(odhad přesvědčení, zmam osobu, zrcadlo vzpomínek a melancholie, uklidni, rozčil, odhal tajemství......) mohou chodci celkem snadno dosáhnout všecho jako touto mimosmyslovou schopností.
Druhá otázka je, zda toto lze vůbec pokládat za mimosmyslovou schopnost(podle mě ne)...odhadnout emoce dokáže každý bystřejší inteligentní tvor(v drd právě chodci/siccové) a je to spíše věcí smyslů, než mimo ně(nervozita/třes/pocení/těkavý pohled/zarudnutí/bledost/tón hlasu/dikce/.....).

Jako mimosmyslové by se dalo považovat to vycítění vraha za sebou, ale uznejte, že takový pocit mívá "oprávněně" někdy každý...tedy to není nic tak vyjímečného.(V porovnání s telepatií/pirokenezí a telekinezí tato schopnost vypadá velmi nenáročně).

Abych to shrnul, tak mě se dílo nelíbí...hodnotit zatím nebudu.


 Uživatel úrovně 5

Unknowne, chválím a chválím. Tohle se opravdu povedlo. Originální a použitelné, možná zbytečně dlouhé. Hru to rozhodně rozšíří dobrým směrem.


 Uživatel úrovně 0

Dobré,dlouhé,použitelné, doufám že se to u nás uplatní


 Uživatel úrovně 5

Je tu pěkně vidět, kam kritici dohnali autory. Myšlenka na dva řádky, pro dostačující zpracování, aby bylo plně pochopitelné by stačilo cca 10 (25 max) řádků. Poznámka "jinak se chová jako pravidlová telepatie" by odbourala asi než polovinu textu.

Chudák autor ztratil mnoho času psaním naprosto zbytečných vět, aby se vyhl blýsknutí-se-chtivým kritikům. Taktéž všichni ti, kdouž dílo čtou z důvodu jiného, než následného napsání blýsknutí-se-chtivou ktitikou ztrácí čas. Kvůli zbytečným délkám přečtu a zhodnotím mnohem méně děl, podobně mnohem méně děl přijde do čekárny.

Zpátky k dílu. Přináší nám jednoduchý nápad zjednodušit telepatii v emoce, s výhodou horšího odhalení a klamání a nevýhodou menším rozsahem zjišťovaných informací. Nepochopil jsem důvod, přoč by mělo být umožněno čtení více lidí za jedno použití empatie, přijde mi to nesystémové a nehodící se do DrD. Zlepšení umělecké činnosti beru naopak za velmi pěkný RP doplněk.


 Uživatel úrovně 0

Dílo se mi moc líbí a vlastně nemám ani výtky. Takže můžu ti jen popřát hodně zdaru do další tvorby a víc takových příspěvků
S úctou Pilipo


 Uživatel úrovně 8

No, mágovi podrobenci jsou - alespoň jak to z pravidel chápu já - jen těla, která sdílejí mágovo vědomí. Tudíž by z nich hraničář cítil emoce mága a mohl by mu takto vnuknout emoci. Když o tom tak přemýšlím, možná by šlo nějak empatii omezit podle "stupně vnímání" které danému tělu mág přidělil (tělo s nízkým stupněm vnímání půjde vycítit hůře než tělo ovládané naplno)... Obdobně by nejspíš fungovala i telepatie.


 Uživatel úrovně 5

Pekne dielo veci ktore by som riesil inak vychadzaju skor z mojho ineho ponatia sveta (napriklad nemrtvy ovladany nekromantom v mojich ociach nemaju emocie). Inak sa mi to paci.

Otazocka: ak je daka osoba podrobena magom, a hraniciar sa na nu sustredi vnima emocie maga? A ked sa pokusi takejto osobe emociu vnuknut vnukne ju magovi?