Bestiář

Noční můra Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

Skupina: Neviděný

Životaschopnost: 15

Útočné číslo: 8/+2 (dotyk kopyty); zvl.

Obranné číslo: 12

Odolnost: -

Inteligence: 15

Velikost: C

Zranitelnost: Neviděný, ale E, K 1/2; (mráz)

Pohyblivost: 18/drak

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: nic

Zkušenost: 3794

Bojovnost: -

Síla mysli: 8

Popis:

Charisma: 15
Magenergie: 147 magů

Popis

Noční můra je tvor nehmotný, bere na sebe podobu statné kobyly a žhne pekelným plamenem, jenž hoří namísto hřívy a ocasních žíní. Oči jsou velké a tmavé, odráží světlo ohňů a umí pohltit svým hlubokým pohledem.
Takto ji lze zahlédnout při určitých situacích, noční můra je však neviditelná, pouze plameny můžou prozrazovat tvar i obyčejným smrtelníkům.
Přestože neváží ani minci, při cvalu dupe jako statný vraník, kopyty rozrývá zeminu a rozdmýchává oblaka prachu, okolní vegetace černá a uhelnatí.

Tento přízrak se zjevuje pouze v noci, jakmile slunce zmizí za obzor, ve správný okamžik zbytní z neklidného větru. Obývat může zříceniny, hřbitovy či podobná temná a strašidelná místa. Při dotyku prvních ranních paprsků noční můra mizí, aby se v noci opět zjevila.

Noční můry přicházejí neviditelné, nehoří. Koňské frkání a dusot kopyt je slyšet poměrně zřetelně, nápadnost zvuků je 80% (PPZ str. 104 – Naslouchání). Pokud spatří oběť, pomalu se k ní přiblíží a ve správném okamžiku vzplane.

Noční můra se živí strachem lidí (humanoidů). Běžné útoky používá jen v obraně, automaticky útočí svým zvláštním útokem – Strachem.

Strach

Noční můra šíří vlnu strachu a beznaděje, která působí na všechny humanoidy nezávisle na přesvědčení. Lupičův šestý smysl a hobití čich v blízkosti noční můry signalizuje nebezpečí ze všech stran, alchymistův Plášť ječí, i když noční můra není za zády postavy.

Noční můra si vybere nešťastníka (z pravidla postava s nejvyšší inteligencí v družině), na kterého zaútočí svým zvláštním útokem (dosah 10 sáhů). Postava si pak hází proti pasti: Int + Roz ~ 8 ~ odolá Strachu / propadne Strachu.
Pokud v hodu neuspěje, popadne ji strach, bezmoc a sklíčenost, což se pravidlově projeví snížením ÚČ a OČ o 1, automatickou ztrátou iniciativy (postihem –6 v RSS) a změnou chování (pomyšlení na útěk, brekot, zahození zbraní, nemožnost útoku… záleží na Pj, z počátku dokáže odolávat i vystrašená postava.). Válečník není schopen přejít do stavu berserka.
Bezmocná postava se stává pro noční můru zřetelnou a jasnou a ta započne své ukrutnosti – postava slyší hlasy, zvuky, může i cítit a vidět obrazy, které představují pro každou osobnost individuální zhmotnění zla, odporu a bázlivosti. Každé kolo, které noční můra věnuje nešťastníkovi, se past zvyšuje o 1 (Roz+Int ~ 9 ~ prohlédnutí (snížení stupně teroru a nebezpečnosti pasti o –2) / zvýšení stupně teroru (+1)) a pokaždé při nešťastníkově neúspěchu se zvýší stupeň teroru, což se projeví dalším postihem –1 k ÚČ a OČ, -2 k iniciativě a ziskem 3 bodů únavy.

stupeňnázevpastpostihy
1bázeň8OČ a ÚČ –1; iniciativa -6
2úzkost? OČ a ÚČ –2; iniciativa –8; 3 body únavy*
3děs? OČ a ÚČ –3; iniciativa -10; 6 bodů únavy*
4horor? OČ a ÚČ –4; iniciativa -12; 9 bodů únavy*
5šílenství? OČ a ÚČ –5; iniciativa -14; 12 bodů únavy*
+ 1 bod únavy / 3 kola**
* body únavy postava získává jednorázově při zvýšení stupně, maximálně 4x ** každá 3 kola jakéhokoliv stupně Strachu nabírá 1 bod únavy, postihy k boji se však snižují podle příslušného stupně Strachu

Doprovodné efekty Strachu se stupňují, přičemž na pátém stupni vyklíčí až v pokusy o sebevraždu, silné halucinace (subjektivně dle postavy, můžou vyvolat zapomenuté vzpomínky na nehezké chvíle atp.), hysterické záchvaty, křeče, trvalé psychické poruchy (schizofrenie).

Za každý bod únavy nešťastníka získává noční můra 1 život, který může přesáhnout její obvyklé maximum.

Noční můra se musí na teror soustředit, pak se past zvyšuje. Pokud je vyrušena, postava každou směnu padá automaticky o 1 stupeň Strachu níže.
Postava se také může Strachu úplně zbavit úspěšnými hody v pasti, kterými se dostane pod stupeň 1. V takovém případě prohlédla zvláštní útok noční můry a už nemůže tento den Strachu opět propadnout. V budoucnu pak má při všech hodech proti Strachu bonus +2.

Noční můra může během soustředění ovládat neviděné, bránit se a chodit. Přerušeno je denním světlem, útokem kopyty, kouzlením, mentálním útokem, svitkem proti neviděným a odvracením neviděných (popř. dle PJ).
Nevidění mohou na nešťastníka neomezeně útočit.

Magie

Noční můry jsou schopny sesílat kouzelnická kouzla Oheň, Ohniví koně, Ohnivý déšť, Pekelný oheň a Tma. Kouzla sesílá dle vlastního přání, přičemž nepotřebuje vystřelovat projektily - oheň začne kdekoliv jednoduše hořet. Střed Tmy je schopna zacílit buď na sebe, nebo na postavu.

Noční můra má 147 magů na jednu noc, při novém zhmotnění má magy doplněné.

Nevidění

Nevidění – PPZ str. 140

Noční můra je schopna povolávat neviděné, kteří se chtějí napást strachem, který noční můra vyhledává a vyvolává.
Spící hrůzu do blízkého okolí přiláká taková koncentrace strachu, jaká odpovídá deseti nasbíraným životům noční můry (které získala únavou vystrašeného nešťastníka), tedy každých 10 bodů únavy ze Strachu přiláká jednu spící hrůzu. Hrůza se zjeví na místě obvyklého zrození noční můry.

Hrůzy přivolané noční můrou až do úrovně 15 včetně (neznámá hrůza) jsou plně pod velením noční můry, ta jim může udávat pokyny na koho útočit, atp. Tyto hrůzy nikoho nepronásledují, jak je tomu běžné, jelikož se zrodí již probuzené, vázané na noční můru. Noční můra může přinutit hrůzy útočit na zákonně zlé postavy, pokud to sama uzná za vhodné.
Jakmile vysvitnou ranní paprsky a noční můra zmizí, nevidění usnou a čekají, až se v noci noční můra znovu zhmotní. Přítomnost tvorů je neprobudí, jak je tomu zvykem u běžných neviděných, jen pokud je na ně útočeno (i odvracení neviděných) přestávají být pod vlivem noční můry a chovají se dle klasických pravidel.

Noční můra krmí své neviděné porcemi magenergie, aby rostly. Každý den o půlnoci může dodat svým hrůzám maximálně tolik magenergie, kolik je životaschopnost té dané hrůzy. (Spící hrůzu na neznámou hrůzu vykrmí za 24 dnů.*) Nakrmit může toliko jednu hrůzu denně.
Noční můry obvykle přestávají krmit své neviděné jakmile dosáhnou životaschopnosti 15 (neznámá hrůza), protože potom nad nimi ztrácejí svou moc.
Probouzecí magenergii při úspěšném útoku získávají stále. Pokud nasbíraly dostatek probouzecí magenergie a staly se měkkou hrůzou (životaschop. 16) už nemůžou býti nakrmeni a zároveň se vymykají kontrole noční můry.

* Příklad: Noční můra vyděsila ztraceného sedláka a koncentrace strachu a zla přivolalo spící hrůzu (mag. 1). Po 3 dny jí poskytuje po 1 magu (životaschop. 1), čímž se spící hrůza probudí na plíživou hrůzu (živ. 2, hranice probouzecí magenergie 4). 3 dny dostává plíživá hrůza po 2 mazích, až jich má 10 a probouzí se v tichou hrůzu (živ. 3, mag. 9) atd.

Démoni

Démoni – PPP str. 125

Pokud je postava posedlá Démonem chechtavého šílenství, je 44% šance, že odolá Strachu a místo toho se začne hystericky smát (dle popisu démona).

Pokud je postava posedlá Démonem marnosti života, všechny pasti jsou pro ni o 2 nebezpečnější.

Pokud je postava posedlá Démonem temnoty, má bonus proti pastem +1.

Pokud je postava posedlá Démonem schizofrenie, je 88% šance na trvalou schizofrenii či podobnou psychickou chorobu při stupni Strachu 5. V případě propuknutí trvalé schizofrenie démon ihned odchází do domovské sféry.

Pokud je postava posedlá Démonem zhroucení (autor Tuax, přidáno 31.03.2003), je 88% šance na psychické zhroucení se všemi popsanými účinky. Navíc je postava automaticky neúspěšná v hodech na Strach.

Průtok emocí při stupni Strachu 5 je tak intenzivní, že s pravděpodobností 22% přiláká jednoho z výše uvedených démonů, který ihned posedne vystrašenou postavu (pokud už stejným démonem posedlá není) nebo postavu nejbližší a nejvhodnější (dle popisu démona v bestiáři). Ověřuje se jednou za 3 po sobě následující kola stupně Strachu 5.

Peklo

Ďáblové – PPE str. 139

Někteří mudrcové tvrdí, že noční můra je zaprodaná duše inteligentního oře. Ať se noční můra ve vašem světě zjevila jakýmkoliv způsobem, jedno je jisté – spojení noční můry s Kruhy pekla existuje.
Noční můra poskytuje dvě služby, které se ďáblům zamlouvají. Peklo se živí emocemi a noční můra způsobuje jedny z nejsilnějších proudů strachu. Smrt postavy také uvolní Duši, která je pro ďábly tou nejmilejší hračkou. Z těchto důvodů je existence noční můry propojena s pekelnou činností.

Ďáblové sledují každý pohyb noční můry a proto není divu, že ta může jistým způsobem využít jejich služeb. Pokud postavy znepříjemní její život (utečou, zabijí ji…), můžou si být jisté, že některou z nich (tu největší „svini“) prokleje. Noční můra sice nemluví, ale její kletbu uslyší prokletá postava jasně a zřetelně. O takovou kletbu se následně postará přímo Pán škůdců.

Pokud postava – noční můrou zabitá – nedisponuje speciálními ochranami, je její Duše automaticky stáhnuta do Pekla. Podmínkou je prožití alespoň jednoho stupně Strachu. Druid a chodec automaticky poznávají blíže neurčený styk noční můry s Peklem, stejně tak postavy, které s ďábly někdy jednaly.

Smrt

Noční můra umírá za strašlivého jekotu, hříva a žíně se promění v černý popel. Na místě jejího zániku hoří podklad (i nehořlavý) ve tvaru pentagramu, přičemž se automaticky stává Ústím Pekel. Plamen lze uhasit pouze svěcenou vodou, ale zavřít Ústí lze jen pečlivým vysvěcením (dle místních pravidel).

Její nevidění se stávají samostatní, přičemž automaticky pronásledují toho, kdo zasadil noční můře poslední ránu. Výjimkou může být přítomnost druhé noční můry, kdy přecházejí pod její vliv.

Dodatky

Zvláštní útok Strach počítáme do kategorie M. – V. skupina kouzel (psychická) zranitelnosti a působí tedy na všechny tvory zranitelné těmito kouzly. V případě dělené zranitelnosti (M 1/2) úměrně upravíme základní past.

Kouzelník může noční můru odvracet se stejnou pravděpodobností jako Neznámou hrůzu s tím rozdílem, že jí může maximálně automaticky odvrátit (A v tabulce Odvrácení neviděných) nikoli zabít (Z, Z+ v tabulce).
Zákonně zlý kouzelník nemůže odvracet ani noční můru ani její neviděné.

Útok kopyty je obdobný dotyku neviděných.

Více nočních můr pohromadě je jev velice vzácný, pokud ale nastane, noční můry spolupracují tak, jak jim jejich inteligence dovolí.

Astrální sféry poskytují smysluplné a obsáhlé informace o noční můře až od šestnácté sféry Akcamiah – moc nad sny. Peklo vydává informace až z 18. kruhu pekla (Pán škůdců).


Poděkování: Samurai, Sniper, Morter

Stránkování odkazů do pravidel je dle Pravidel Dračího Doupěte, verze 1.6, edice d (© Altar, 2003).

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 15

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Hamster
Takže ještě jednou:

2. Rozhodně si nemyslím, že styk s Peklem v pravidlech byl míněn tak, jak ho vykládáš. Je výrazný rozdíl mezi úmyslným vyvoláním ďáblů a jejich služeb a soubojem s příšerou.

To první, ač to není pravidly přímo řečeno, určitě souvisí se "šmouhami" na Duši, tedy jakýmsi zatížením, které dotyčného přibližuje Peklu a které si daný jedinec pořídí v zásadě dobrovolným způsobem. Za úplatu škození nebo osobních požitků Duši v podstatě Peklu nabízí a většinou o tom i ví. Předpokládám také, že podobné šmouhy také získávají lidé žijící nezřízeným životem a činící to, co ďáblové podporují (obžerství, mamon, krutost...), i když se s Peklem jinak nepaktují, v průběhu svého života. Také si za to mohou sami. Mají možnost volby, mají možnost žít a chovat se lépe. Po smrti pak nemohou nalézt cestu do své astrální sféry a stávají se často kořistí ďáblů. Jejich duše si to patrně i zaslouží.

Ačkoli je chod světa do velké míry v rukou PJ, tak ať už to vezmu z jakékoli strany, jestliže se něco jmenuje Peklo, mělo by to alespoň nějak souviset s obecnou představou o dobru a zlu a s tím, že do Pekla obvykle přicházejí lidé zlo činící nebo se s ním přímo paktující. Což se určitě i mezi prostým lidem ví a traduje, člověk má být dobrý, skromný... atd.


Souboj hrdiny s noční můrou bych klasifikoval právě opačně, jedinec se snaží vymýtit zlo. A proto má propadnout Peklu?
Vždyť to jde přímo proti duchu výše řečeného. A určitě proti duchu pravidel i logiky. On se s peklem nijak nepaktoval, nepokoušel se zaprodat, neotravoval ďábly požadavky. Pouze se postavil děsivé stvůře ohrožující okolí. Za takovou hrdinnou obranu bezmocných a nasazení svého života za dobrou věc by měla být Duše hrdiny spíš o něco očištěna, než aby propadla peklu. To si dotyčný rozhodně nijak nezasluhuje. Jediná chyba našeho hrdiny totiž může být třeba ta, že neměl štěstí...

3. To chápu, ale i na venkovském hřbitůvku opředeném špatnou pověstí se sem tam někdo v průběhu let vyskytne. Což však není důležité. Podstatné je, že když tuhle příšeru posadím do světa a nechám jí tam existovat, brzy kolem sebe začne vytvářet vysoce vražedné potvory, na kterých si patrně vyláme zuby i družinka na vysokých úrovních. Přičemž, jak sám podotýkáš, je sama vražedná dost a dost.
To by v zásadě ani nemusela být chyba, ale co s tím pak jako PJ chceš dělat?
Přijít o vypiplanou postavu na osmnácté úrovni je pro hráče obvykle poměrně dost mrzutá záležitost.
Ne, nemyslím si, že vykrmování neviděných je dobrý nápad.

4. Výjimky nejsou rozumnou koncepční metodou tvorby. Jak už jsem psal, nápad s planoucím pentagramem po smrti se mi moc zamlouvá, je to náramně efektní. Ale ústí pekla bych do něj nedával.


 Uživatel úrovně 8

Lišák:
2. to jsou tři možné důvody pro zatracení v pekle... Asi pořád nechápu, co ti vadí na tom, že noční můra přivádí duše do pekla... nevím, jak argumentovat.

3. Zase musíš brát v potaz, že hrůzu musí nějak přivolat. Za jednoho vystrašeného nešťastníka přiláká jednu, maximálně 2 hrůzy (a to by musel být vystrašený 24 kol...) Nemyslím si tedy, že by noční můra byla obklopená padesátkou hrůz. Je ale pravda, že budou na vysokých úrovních (a to nepokládám za chybu.)

4. Noční můra se zjevuje na odlehlých místech, ale je pravda, že (i kdyby jenom) popis jejího výskytu (hřbitov, zřícenina) neříká, jak daleko takové místo má být od civilizace. Pak tu může nastat tebou zmíněný konflikt s ústím pekla. Vztah noční můry s peklem mne napadl jako poslední a neměl jsem moc času na uležení, což je chyba.
Řešení bych navrhoval takové, aby buď ústí nevznikalo v případě, že se noční můra zatoulá příliš blízko osad, nebo vznikne na nejbližším možném místě (což má vadu poměrně silné utajenosti.)


 Uživatel úrovně 0

Hamster

Nestíhám, takže jen krátce:

1. Dejme tomu. Vzhledem k vysoké síle nestvůry to už je asi vážně jedno.

2. Bojím se, že tohle je chybná interpretace. Protože koho si ďáblové do Pekla odnesou?
"- Dotyčný spáchal zlé skutky, které zatížily jeho Duši, takže nemůže najít cestu do své astrální sféry.
- Dotyčný se stýkal s ďábly příliš často (vyvolával je, využíval jejich služeb atd.), takže si ho Peklo zapamatovalo.
- Dotyčný uzavřel s ďáblem smlouvu, ve které zaprodal svoji Duši" (str. 139 PPE verze 1. 6 edice a)

Těžko tedy argumentovat tím, že Peklo z DrD nemá s dobrem a zlem nic společného!
Je velký rozdíl mezi někým, kdo chce škodit, a proto vyvolá ďábla a junákem, který dá život v sázku, aby svět zbavil nestvůry. Není prostě fér ohrozit kvůli tomu jeho Duši!

3 - 4) Během dvaceti let, během kterých dělám PJ jsem si ověřil, že nemá smysl předpokládat, co a jak budou chtít hráči řešit. Je mnohem lepší zasadit nestvůru do fungujícího světa tak, aby tam zapadla a mohla tam bez problémů fungovat třeba deset let. Kdybych to uděla s touto nestvůrou, mohla by mít kolem sebe padesát neviděných na vysokých úrovních... Co pak s tím PJ propána má dělat?
Jsem přesvědčen, že prostě lepší, když to nevidění nebudou vykrmováni.
Totéž s ústím Pekla:
"Pekelné ústí samou svou podstatou vylučuje, aby se někdo rozumný usadil přímo u něj, a také se nemůže po přemístění objevit v těsné blízkosti osad inteligentních bytostí." (str. 145 PPE verze 1. 6 edice a)

Takže asi tak.
Vznik pekelného ústí po smrti nestvůry není koncepční řešení a není vhodné (rozhodně ne bez úpravy).

Pěkný den. :-)

Lišák


 Uživatel úrovně 0

Sccion:
Taky mě to napadlo (heh, já viděl Nightmare ještě v MtG... ta nová se mi líbí víc než planoucí kůň... ačkoliv to asi vlastně má být planoucí kůň, jenom ty plameny ppůsobí tak étericky, že mi ani jako plameny nepřipadnou).

Z Google vypadlo:
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_origin_of_ the_word_nightmare
nebo
http://www.phrases.org.uk/bulletin_board/4/messa ges/850.html


 Uživatel úrovně 8

Sccion: v tomto ti neporadím, já jsem vzhled okopíroval z HoMaM4.

Zdenál: může být : )


 Uživatel úrovně 5

Hamster: Mrzí mě to, že ti nemohu najít přesnou citaci protože nemám k dispozici PPE - PJ. Ale jsem si jistej že o tom opotřebení a tom že utrpením se postava peklu vzdaluje se tam někde píše. Každdopádně to nic nemění na tom že dílo je výborné a i kdyby to co píšu platilo (jakože platí:-), zaslouží si 5* v plném rozsahu.

Nejspíš jde o to že právě proto že se utrpením živí ji to pro peklo očištuje, ne?


 Uživatel úrovně 8

Měl bych otázku trochu mimo příspěvek, ale zajímalo by mě to: S podobou noční můry jakožto planoucího koně jsem se nesetkal poprvé (a kupodivu to nebylo jen Heroes of might and magic). Neměl by někdo tušení, z jakého vzoru nebo snad mytologie to pochází?
Předpoklad je, že anglické slovo mare, tj. klisna, kobyla mnohé vysvětluje, ale mě by zajímalo, jestli náhodou někdo neví, zda se k tomu neváže ještě něco dalšího.


 Uživatel úrovně 8

Lišák:
1. Silné? 1 život za tři kola je silné? vždyť za 3 kola už může být třeba i po ní. A jednorázovka při strachu 12 životů mi taky nepřijde jako extra silný bonus.
Zapomněl jsem připsat, že životy získává jen z únavy ze strachu, nikoliv běžné únavy.

2. Protože je noční můra spojená s Peklem a Peklo sleduje veškeré dění kolem. Souboj s noční můrou je jakýsi styk s Peklem. ["Dotyčný se stýkal s ďábly příliš často (vyvolával je, využíval jejich služeb atd.), takže si ho Peklo zapamatovalo." str. 140] Navíc, Peklo v PPE nemá s ctností a dobrotou nic společného ["Peklo v našem podání je rigidně řízená organizace, která ze všeho nejvíce připomíná berní úřad." str. 139].

3. Ono krmení samo o sobě je vlastně zbytečná vlastnost, protože PJ můru (předpokládám) rovnou prdne do světa a sám vyváženě přiřadí počet a sílu neviděných. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, 24 dnů je docela rychle : ) Jednoduché řešení by bylo krmení ob tři dny, tedy vykrmení hrůzy za 2 měsíce a kus, což mi přijde stravitelnější.

4. Mě nepřijde stvoření ústí pekla jako problém bořící rovnováhu světa. Musíš vzít v potaz, že pokud ústí vznikne, znamená to smrt noční můry. Pokud umřela noční můra, někdo jí zabil. Kdopak jí zabil? Družina. Co udělá družina s hořícím pentagramem? Nic? Její smůla.
Potkat noční můru jen tak náhodou je podle mě smrťák i pro zkušenější družinu, z výčtu jejích schopností předpokládám, že PJ družině sdělí nějaké informace (Minimálně to, že jí o noční můře někdo poví, nenarazí na ni náhodou.) a blíže neurčitě spojení s Peklem by měla být jedna z prvních informací. Vzhledem k tomu, že na noční můru půjde nejspíše družina expertních postav, zapomenutí ústí pekla za prdelí by pro PJ mohlo být naopak potěšující : )


Zdenál: kde to je napsané? já sice nečetl vše o ďáblech, ale pročítal jsem je dost, takže vím, že toto jsem nečetl.
["Peklo se totiž živí emocemi, které získává buď týráním Duší nebo přímo ve světě postav; při obřadech, kde jsou ďáblové vyvoláváni, se uvolňují emoce, kterými se "platí" za jejich služby." str. 140]


 Uživatel úrovně 5

Jediná věc která se mi moc nezdá je to že ďáblové berou duše zabitých postav.

Dle popisu pravidel trpění na světě duši pro potřeby ďáblů opotřebovává a znehodnocuje.

Co jim pomáhá je zlo, které v lidech vzbuzuje špatné vlastnosti, ne to které je nutí trpět už na zemi.

Ale to je tk nepodstatná záležitost že nemůže mít na hodnocení vliv.


 Uživatel úrovně 0

I mě se příspěvek líbí. Popis bezesporu pěkný, nápad zajímavý... Ale obávám se, že se tu objevuje pár nekoncepčních záležitostí. A především kvůli nim mi příšera je až příliš silná.
1. Souhlasím se Syrusem, bod únavy za život, to je dost drsné. Osobně bych to viděl tak na tři, na čtyři.
2. Proč propadne duše vystrašené postavy automaticky Peklu? Jen proto, že se postava vystrašila? Jako chápu, že si jí Peklo může všimnout, ale pokud předtím vede postava ctnostný život takřka bez poskvrny a jediné, co má s Peklem společného je to, že se vyděsí... To je vůči ní opravdu hodně nefér.
Řekl bych, že duše by rozhodně měla být vážena za své činy, ne za to, že nepřehodí past.
3. Vyvolání a ovládání neviděných vidím v pořádku a zajímavé. Jejich vykrmování na vyšší úroveň už ale ne tak úplně. Dojde k němu totiž skoro vždy, takříkajíc automaticky a krom trocha času to můru téměř nic nestojí. Přimlouval bych se za to, aby se vzniklé hrůzy musely pěkně snažit růst tak, jako jejich ostatní kolegové. Případně aby za jejich růst musela můra obětovat trochu víc...
4. Ústí pekel se objevují zpravidla daleko od lidských obydlí a jsou hodně vzácná. Z poměrně dobrého důvodu, ať už to vezmete z hlediska logiky světa nebo z hlediska pravidel. Jinak by se ďáblové stali náramně hojnými a příliš zasahujícími do běhu lidského počínání.
Kdyby vzniklo pekelné ústí po smrti můry prakticky kdekoli (ano, chápu, je to úžasně efektní a cool, ale...), patrně by toto bylo dost nabouráno. Pro ďábly by to například bylo náramné terno a všichni by se o sto šest snažili dostat každou můru do blízkosti nějakého města a tam jí nechat nějakým junákem odpravit.
Pokud by stvoření pekelného ústí po smrti nestvůry mělo fungovat, navrhuji, aby se buď:
a) noční můry vyskytovaly jen a výhradně v odlehlých místech světa, která by byla vhodná pro vznik pekelného ústí i samovolně a při jejho vzniku by v zájmu zachování rovnováhy automaticky zaniklo některé z již existujících pekelných ústí někde jinde
b) po smrti můry vzniklo něco JINÉHO, možná zajímavějšího... ten hořící pentagram je moc hezký. Mohla by to být brána někam jinam, na jiné (a patrně hodně nepříjemné) místa světa, případně do světa úplně cizího... Mohly by z ní časem vylézat zajímavé potvory, dít se v jejím okolí neobvyklé jevy... To místo by mohlo nějak ovlivňovat lidi ve svém okolí... A jeho likvidace by nemusela být vůbec snadná.


Přes uvedené výhrady si ale myslím, že příspěvek se vyloženě povedl, je to zajímavá nestvůra se zajímavými možnostmi a hezkými efekty, použitelná a určitě hodně nepříjemná pro družinku i okolí.
Jen tak dál.

Pěkný den. :-)

Lišák