Bestiář

Felk Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Skupina: Ostatní

Životaschopnost: 22+1

Útočné číslo: jen zvl.

Obranné číslo: (-8 + 20) = 12

Odolnost: 27

Inteligence: 10

Velikost: C-D

Zranitelnost: B1/2, C, D1/2,G, I, J, K, N

Pohyblivost: viz. níže

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: felkovníky

Zkušenost: 2100

Bojovnost: -

Popis:

Strom zvaný též Řeřavec, Mlžina či Ďáblův prst, je ve světě velice vzácný. Však není jenom tak ledasjaký. Stojí samojediný v širém kraji, při lemech menších močálů pijí jeho kořeny mrtvou vodu, jež je pro jiné rostliny zkázonosná. Odkud se vzal tento podivný velikán, jehož korunu jako by rozčísnul blesk?

Je to starý strom, na nějž se věšelo. Avšak pod tíhou utrpení a váhou strhanými větvemi, změnil se k nepoznání. Větve se pokřivily a jako údy rachitických strašidel spadají a boří se do bažinné hladiny. Půda pod ním se zblátila a vyhnala okolní rostliny. Jedině felkové kořeny podobné chapadlům drží se přisáté k zemi. Mrtvolný slinný zápach kopromlasků šíří se z vod do širokého okolí. Také podivný pach síry a mlha neustále obklopují kdysi majestátnou korunu a vůbec celý zmrzačený strom. Zuhelnatělé tělo připomíná ohořelý kmen. Zdá se, že se na něm neustále samovzněcuje sirnatá kůra a doutnání vytváří zvláštní mlžný opar. Jeho dřevo barví jako saze.

Jaké to asi je, vzpomínat na to, kterak přes vaše ruce několikrát přehazovali oprátku? Vrásčitá, bradavičnatě prskající kůra by mohla jistě vyprávět své. Žádný pták, žádný havran, moucha, dokonce ani kůrovec jej nikdy nenavštíví. Pouze kosti několika mrtvých, jež se ještě nerozpadly v prach, spočívají nedaleko pod ním. Kolik let již snáší život v utrpení? Možná čtyři nebo pět set let. Před tím nějakých sto let pokojného života. To je opravdu úctyhodný věk.

Je to ale prokletí stromů, které se mstí za doby krutých regentů a vládců, doby krvežíznivých skřetích výprav nebo zlotřilosti loupeživých band. Oni teď zasévají zlo, utrpení a smrt kolem sebe. Množství legend jimiž jsou opředeny vypráví o Skalnatém felku u Dalmozu, Dřevěném spáru, Krvavém platanu či Bludném stromu z kouřové země. Nás dnes ovšem nezajímají ani tak příběhy (o tom snad jindy), jako spíše skutečná podstata a prokletí samo.

Podstata

Felk není druh stromu, ale druhem prokletí stromy postihující. Teoreticky by se mohl stát felkem jakýkoliv listnáč i jehličnan, ovšem s největší pravděpodobností se bude jednat o dub, buk, lípu, platan, jilm nebo habr. V souvislosti s tím, by mohl pán jeskyně drobně poupravovat životaschopnost a zkušenost. Uvedené údaje jsou kompromisní – přirovnáním pro starý, dříve dobře rostlý dub. Připomínám, že by se ale měl držet výše zmíněné poznámky, že jde o jev velice vzácný. Prokletí postihuje stromy, které musely buď na svém těle snášet množství utrpení, nebo ve svém okolí byly donuceny se na něj dívat. Základní podmínkou je ovšem jejich umístění v přírodě. Toto prokletí je totiž dílem přírodní magie, tudíž buk na nádvoří zemana Fouska se nepromění, stejně jako habr u kostela ve vesnici. Naopak třeba lípa na odlehlém místě poblíž kupecké stezky je možným příkladem.
Jde o hněv přírody pramenící ze surové magie přírodního ekosystému. Běžný biologický, nekouzelný strom se stane prokletým čímž se promění několik jeho vlastností a bezprostřední okolí v němž žije.
Co se týče okolí, je to poměrně jednoduchá záležitost. Strom je středem kružnice a od něj v poloměru 8-10 sáhů začne vznikat bažina, která pohltí vše živé v této oblasti. Kořeny stromu se velice rychle prorostou a celkový vzhled stromu se změní podobným způsobem, jak je popsáno v úvodu. Pohyblivost zůstane stejná, jako pohyblivost běžných stromů. Změní se ale zranitelnost, inteligence a strom „získá“ několik pozoruhodných vlastností navíc. U zranitelnosti nelze felk otrávit ani na něj nepůsobí kyselina a obyčejné zbraně mu způsobují pouze poloviční zranění. U inteligence se z něj stane myslící bytost s průměrným úsudkem a přesvědčením zákonné zlo. O dalších nově získaných schopnostech viz. níže. Celá proměna na felk potom trvá asi jeden měsíc, přičemž během tohoto procesu se až do osudného dne finální proměny bere stále jako obyčejný strom (je možné jej například pokácet).

Zvláštní schopnosti a vlastnosti

Dým

Strom permanentně doutná, podobně jako kouzelníkovo kouzlo dým, s tím rozdílem, že nejde o pravou kouřovou clonu, ale poněkud slabší – více průhlednou variaci. Dým lze bez problémů proniknout ultrasluchem i infraviděním, jelikož je narozdíl od kouzelníkova kouzla chladné povahy. Dým není jedovatý ale mírně štiplavý, čímž více zhoršuje viditelnost. Při boji zblízka každé kolo -2 ÚČ pro útočníka na strom, při střelbě či vrhání na strom každé kolo -1 ÚČ, na magii nemá vliv. Dým vychází z praskliny ve stromu a má krychlový rozsah vždy tak, aby obaloval strom + dosah na celou oblast bažiny s tím, že postupně směrem od stromu slábne. Stejně jako kouzelníkovo kouzlo dým je závislý na počasí (zde nechávám volnou ruku pánovi jeskyně). Tento dým vzniká z vlastní magenergie stromu, ovšem je vyjmut z níže uváděné denní magenergie (jinak řečeno, strom má více magů než níže, tyto jsou odpočítány automaticky a nelze je využít jinak než na kouzlo dým).

Zápach

V celé bažinaté oblasti kolem stromu (onen kruh o poloměru 8-12 sáhů) se šíří silný mrtvolný a sirný zápach. Postavy, které se v tomto prostoru nacházejí déle než dvě kola, musí si házet proti pasti Odl-8-nic/nevolnost (-1ÚČ a OČ, snížení pravděpodobnosti úspěchu sesílání kouzel pro kouzelníka i pro hraničáře o 3% - všechny postihy na jedno kolo). Po dalších třech kolech (při setrvání v dané oblasti) se vždy hází na past znovu (bez závislosti na předchozím úspěchu či neúspěchu). Zápach není magický.

Bažina

Klasická bažina, mokřad , močál hluboká asi 1 sáh a 20 coulů. Základní pohyblivost postavy stojící v močálu je snížena o jednu čtvrtinu. Při boji dává bažina postih -2 k OČ a -1 k ÚČ. Na rozdíl od jiných „klasických“ bažin v ní ale nečíhají žádné pijavice, ani nehrozí nebezpečí nákazy, nemoci atp.

Dezorientace

Dezorientace pracuje na způsobu dezorientačního magického pole, přičemž strom funguje podobně jako bludný kořen. Rozsah pole je kruh o poloměru 500sáhů. Pravidlově je při přechodu tímto územím o 10% větší pravděpodobnost bloudění k základu podle typu krajiny. Mimo to jsou v tomto poli vyřazena veškerá orientační kouzla hraničářská (např. orientace) i případná orientační kouzla kouzelnická. Hlavním nebezpečím je ale spíše nalákání stromu, aby k němu bytost přistoupila a prohlédla si ho zblízka. V okruhu 40 sáhů kolem stromu si postavy hází na past Int-6-nic/postava se chce přiblížit ke stromu a prohlédnout si jej. Ověřování není, pokud uspěje proti pasti, ztratí o strom pravděpodobně zájem.

Kůra

Dojde-li k bezprostřednímu kontaktu mezi kůži (srstí, pokožkou) nějaké bytosti s kmenem nebo větví stromu, ztrácí postava jeden život za mírné popálení/poleptání. Při nepohyblivosti stromu je toto možné pouze při záměrném dotyku postavy. Zranění je magické povahy.

Felkovníky

Viz. odstavec temní druidi a nekrotheurgie

Magie stromu

Strom má vlastní magenergii – 24 magů na den, tento počet se doplňuje vždy při východu měsíce. Pomocí této magenergie umí strom sesílat iluze, podobně jako kouzelníkovo kouzlo fata morgána. Tyto iluze stojí stejně 4 magy a kouzlo má naprosto stejné parametry jako fata morgána (viz. kouzelník - PPP). Felk se bere jako kouzelník na 8. úrovní.

Zvláštní útok - Jedovatý dým

Rozsah: oblak 2x2x2 sáhy
Dosah: 12 sáhů
Síla: Odolnost – 7 – 1k6životů/2k6+2životy
Barva, chuť, zápach: šedá, hořká (dráždí ke kašli), sirnatý
Trvání: 1 kolo / 1 kolo trvá sesílání
Popis: Z praskliny stromu vyjde šedý oblak, kterým se snaží felk otrávit postavu. Útočí vždy na nejbližšího tvora
* Dým je povahy chemické, lze jej seslat 12x denně

Chování a boj

Z předchozích odstavců se již jistě rýsuje povědomí o tom, kterak se bude asi felk chovat. Jde o zákonně zlou existenci a jeho hlavní snahou bude využití své vlastnosti dezorientace, společně se škozením bytostem svým zápachem a jedovatým dechem. Dým je pouze jakési roucho, do kterého je strom rád zahalen, aby si připadal majestátněji a tajemněji, než jak působí jeho obnažené a zmrzačené tělo.

Strom škodí všem tvorům bez rozdílu, kromě druidů (i temných), kterým (jestliže je rozpozná) nebude škodit nijak do chvíle, dokud jej sami nenapadnou. Nutno též zmínit, že strom neumí mluvit, nemá zrak ani sluch a jeho jediným smyslem je čich (výstupek s otvorem na kmeni), který je schopen vycítit bytost v okruhu o poloměru padesáti sáhů ve svém okolí.

O ústech by se dalo mluvit jako o prasklině z které vychází dým a jedovaté výpary – jestliže čaruje. Felk nevyjednává, nic jiného než škození jej nezajímá. V boji se bude snažit postavu vlákat do bažiny, do dýmu a do zápachu, aby ji potom otrávil v boji na blízko svým jedovatým dechem. Jestliže na něj bude útočeno zdálky a bude si připadat bezmocně, může chvíli vyčkávat, ale při větším zranění začne sesílat iluzorní obrazy, kdy se především bude snažit vytvořit různé útvary – například jemu podobné stromy, nebo jeho samotného na vysokém kopci apod., aby své protivníky zmátl, případně vlákal blíže k sobě.

Snímání prokletí, smrt stromu

Bohužel není v moci žádné síly sejmout prokletí felku. Dokonce ani samotná příroda pokud takto strom prokleje, nikdy své rozhodnutí nevrátí. Jedinou možností by teoreticky mohlo být speciální kouzlo hromadně seslané určitým množstvím dobrých druidů na dosti vysoké úrovni (toto nechám na uvážení pána jeskyně). Respektive v moci družiny samotné nebude možné toto prokletí sejmout. Jakmile strom ztratí všechny své životy – bude usmrcen, podobně jako při přeměně bude trvat jeden měsíc, než jeho pahýly neztrouchniví a bažinatá plocha se nevysuší. Na místě, kde dojde ke zmizení prokletého felku a zacelení země, zakoření obyčejný strom stejného druhu, jakého byl původní strom před prokletím.

Temní druidi a nekrotheurgie

Felk má také další stinnou stránku. Nekrotheurgické hanzy si najímají skupiny zlotřilých chodců a dobrodruhů, které pro jejich účely získávají plody tzv. felkovníky. Felkovníky jsou plody, které se na stromu po prokletí objeví v množství 10+3k10 kusech a již se dále jejich počet nerozrůstá. Jakmile jsou tedy sesbírány, strom je bez plodů. Tyto velké bobule fialové barvy, s tvrdým obalem o průměru 8 coulů, obsahují 7-10 alchymistických magů (jedna). Nekrotheurgy jsou využívány nejen k destilaci, ale také jako přísady k výrobě tajemných alchymistických předmětů a lektvarů.

Druhou nekrotheurgickou zvrhlostí využívání temného stromu je větší pravděpodobnost úspěšného styku s astrálním světem při vyvolávání démonů posedlosti a jiných s astrálem souvisejících nekrotheurgických praktik. V praxi to vypadá potom tak, že nekrotheurg navazující spojení s astrálem má v oblasti 50 sáhů v okolí stromu pravděpodobnost jako by byl o jednu úroveň výše, bez závislosti na tom o jaký astrál se "pokouší". Naopak běžní theurgové mají v této oblasti pravděpodobnost, jako by byli o úroveň níže. Podobně jsou postiženi též běžní druidové, kteří v padesátisáhové lokaci potřebují o jednu směnu déle, jestliže meditují. Naproti tomu temným druidům stačí meditovat o směnu méně než obvykle.

Temní druidi ale využívají, podobně jako nekrotheurgové, felku ještě jiným způsobem. Ani ve společenství těch nejzvrhlejších a nejsilnějších druidů odvrácené strany by se nepodařilo toto prokletí „uměle“ vyvolat. To je opravdu pouze v moci přírody. Mohou ovšem společnými silami vytvořit kouzlo Procitnutí felku.

Procitnutí felku

magenergie: 50magů
rozsah: jeden felk
vyvolání: 1směna
četnost: 1x denně
druh: hromadná

Tímto kouzlem může skupina temných druidů společně začarovat felk tak, aby procitnul. Procitnutí znamená, že strom se bude schopen pohybovat podobně jako velký zlý strom a též útočit svými větvemi. Pohyblivost: 7/magický tvor: /Útočné číslo: 8 (větve)- 2útoky za kolo (buď jeden útok na dvě postavy najednou, či dva útoky na jednu postavu) /Obranné číslo: (-4 + 20) = 16. Felku zůstanou všechny zvláštní schopnosti a vlastnosti, u schopnosti „zápach“ se past snižuje na polovinu a mění se pochopitelně také jeho chování a styl boje. Na rozdíl od velkého zlého stromu se nijak nemění jeho vzhled, není stále schopen komunikovat, telepatie apod. – také nemůže být druidy nijak ovládán ani navigován. Dá se pouze do pohybu.

Toto procitnutí trvá do východu slunce, pokud je vyvolán během noci (večera), či do východu měsíce, pokud je vyvolán během dne. Po dobu druidského rituálu se do jedné směny vysuší okolní bažina a strom se dá do pohybu. Po vypršení trvání strom okamžitě ustrne a do jedné směny se kolem něj opět rozprostře bažina. Strom ustrne v místě, na kterém se momentálně nalézal, bez ohledu na okolí. Co se týče jeho pohybu, bude bezcílně bloudit krajem, ovšem pouze v rámci přírody (nezavítá tedy do vesnice apod.).

pozn.: strom je imunní vůči kouzlům jako rychlý růst, rychlé vadnutí, průchod živým dřevem a podobným zaklínadlům. Veskrze totiž nejde o skutečně živý strom, jako spíše o magického tvora (lze jej pokácet, v souvislosti s jeho zranitelností obyčejnými zbraněmi jde ale o velice! namáhavou, obtížnou a neefektivní akci).

pozn.2; veškeré vysychání a obnovování bažiny je způsobeno magií, tudíž je rychlejší než běžné přírodní procesy.

Doslov

Věřím, že všechny pravidla a vlastnosti stromu nejsou příliš složitá, leč byl to záměr postavám co nejvíce ztížit souboj s touto „rostlinou“. Nestvůr rostlinné povahy není ve světě dračího doupěte zrovna mnoho, což byl hlavní popud pro vytvoření tohoto příspěvku. „Nestvůra“ samotná může hrát pouze zpestřovací roli, stejně jako se může stát hlavním objektem nějakého dobrodružství – její využití se mně osobně jeví jako poměrně různorodé (od zdánlivě banálního nevědomého bloudění, až po zamínku stojící u zrodu střetu mezi dobrem a zlem, respektive jejich představiteli ze skupin druidů nebo theurgů). Těším se na přízeň u dalšího bojového stromu, jehož sepsání na sebe doufám nenechá dlouho čekat.


-M-

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 22

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

to Lišák
tohle mě nezarazilo, máš sice pravdu, ale já jsem si myslel že tu vodu do sebe natáhne a pak prostě zase vypustí ne?a máš bažinu na světě, takhle nějak sem si to řpedstavoval ael jak tak o tom přemýšlím. . . tohle je téma k polemizování
Pilipo


 Uživatel úrovně 0

Bezesporu hezké dílko a zajímavá nestvůra. Také velmi dobře použitelná. Potěšily mě pěkné, výstižně popsané a nepřesílené zvláštní schopnosti. Chvály ale už zaznělo dost, proto se soustředím na to, co mi není tak úplně jasné.

První věc: Zarazila mne trochu kapitola chování a boj. Autor se zmiňuje, že po proměně pohyblivost zůstane stejná, jako pohyblivost běžných stromů. Pokud jsem to tedy dobře pochopil, za běžných okolností je felk prokletý strom, který si kolem vytvořil životu škodlivou oblast a může čarovat, lákat do své blízkosti a zabíjet jedovatým dýmem živé tvory. Stojí však na místě, jako každý jiný strom. Pokud to tak je, pak by se neměl před útoky jakkoli bránit, měl by spoléhat na silnou a tvrdou kůru.
V tom případě mne ale silně mate obranné číslo stromu. OČ = (-8 + 20) = 12? Ten strom má obratnost, byť opravdu nevelkou? On může nějak uhýbat před útoky? A v pojetí pravidel si tedy při útoku hází na obranu? A co se tedy bude dít v případě celkem logické situace - postavy si k felku přinesou velikou pilu a budou chtít kmen podříznout? Může se jim to (když pomineme obtížný terén, jedovatý dým a iluze) v zásadě podařit?
Pokud se stromová nestvůra opravdu nějak hýbá a uhýbá, mělo to být asi jasně zmíněno. Pokud ne, pak nejde o klasický souboj, ale o útok na tvrdou kůru a později dřevo, strom by si neházel na obranu (jako by mu padlo vždy 0).

Druhá věc: Vznik felku je vázán na přírodní magii. Dobrá. Co je to ale v tomto případě příroda? Hraničářova volná příroda? Les, louka, pole?
Nebo jen ekosystém zcela nezasažený člověkem? To se ale patrně poněkud vylučuje s množstvím lidského utrpení, které ten strom musel snášet. (Z hlediska standardních pravidel má vlastní vědomí a sesílá kouzla hvozd. Těžko by ale pak vznikl felk ze staré lípy u kupecké cesty, pokud by nevedla hvozdem.)


A třetí věc (spíše už detail): Při vzniku felku a po jeho smrti (zničení) se bažina vytvoří/zanikne asi za měsíc. V pořádku, to pěkné a logické. Ale bažina v případě procitnutí felku zaniká do jedné směny, za svítání na novém místě se kolem felku opět vytvoří. Proč?
Plně to chápu z herního hlediska (ztížit postavám zničení nestvůry). Logické mi to ale moc nepřijde. Kam se mezitím poděla ta spousta vody? Do nějaké hyperprostorové kapsy? Bleskově se rozptýlila či stáhla z okolí?
Podle mého názoru by bylo lepší, kdyby bažina při odchodu felku zůstala na místě, pomalu vysychala a na novém působišti začala nová zase pomalu vznikat.

Byl bych nerad, kdyby někdo došel k názoru, že se mi toto dílko nelíbilo. Líbilo, je velmi pěkné, ucelené, pokud mohu soudit i vyvážené. Navíc má atmosféru. Jen jsem se trochu soustředil na možné nedostatky.
Chválili ostatní! :-)


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,

jest to pěkné dílo, asi tak nějak nemá moc cenu plýtvat slovy, hodně zdaru do další tvorby,

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 0

5*
Výborně vymyšlené a napsané dílo.

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Skvělý nápad,
Už to v hlavě vidím výpravná scéna jak z pána prstenů, družina bloudím pio pás v mokřadu nemůže se vymotat a uprostřed škaredý černý strom v mlze
příspěvek jak už moje hlasování napovídá je špičkový nemám co dodat prostě paráda není co vytýkat tak proč ti nepogratulovat k něčemu takovému jako je tohle dílko
hodně zdaru do dalších výborných prací Pilipo


 Uživatel úrovně 0

Jak již bylo řečeno, vytýkat se nedá takřka nic. Já s tímto názorem plně souhlasím, a proto zde vypíšu jen věci, které mne obzváště potěšily:

1) Především chválím za neobyčejně originální nápad. Pravda, takových "nestvůrných" rostlin ve světě DrD zrovna moc není. K vymyšlení zlovolného a prokletého stromu a následnému sepsání do přijatelné podoby... To nic nic lehkého. Vyžaduje to zapojení mozku, potřebnou píli a hlavně fantazii.

2) Felkovníky - dobrý nápad. Snad se jedná o věc, která mne ze všeho nejvíc zaujmula. Alespoň se nám tu naskytl jeden světlý bodík, který lze teoreticky využít k dobru - ovšem pokud jsou cestovatelé s dobrými úmysly dostatečně rychlí.

3) Dobrý, vystihující a přehledný základní popis. Optimální zpracování se týká celého příspěvku, zejména pak ale počátečního popisku. Celkově je dílo čtivé, za což věnuji též jeden bodík navíc.


Bylo by zbytečné vypisovat veškerá pozitiva. Chyby bijící do očí dílo postrádá a jak jsem již řekl - hlavní kladný bod vidím v nápadu.
Hodnotím tedy jako špičkové dílo.


 Uživatel úrovně 3

Co k tomu dodat? Morter má vždy dílo propracované nejen herně ale i příběhově. Tak jako i u Černého Hanuše, i tu se mi líbí temnější stránka a její využitelnost. Z vlastní zkušenosti vím, jak je občas dobré zahrát si i temnější dobrodružství.

Osobně to vidím na další vítězství OHZD.


 Uživatel úrovně 8

Netradiční - rostlinná - nestvůra. Zajímavě napsaný a originální příspěvek, který se dá použít pro řadu zajímavých zápletek.

Chyby a připomínky jsem vznášel k první verzi, kterou jsem autorovi vrátil. V té druhé se s nimi více či méně vypořádal, tudíž z mé strany není v zásadě co vytýkat.