Alchymista

Noví démoni astrálních sfér Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

Vyvolávání těchto démonů se theurg nemusí učit, ale požádá o ně při styku se sférou a při úspěchu se objeví. Nejprve je shrnu do tabulky, pak je vysvětlím.

jménomožnostidémoni
1. VehuiahVědění napsanéhoDémon odolnosti na magii 3%
Démon mudrcovy hole
Démon odvahy
2. JélielVědění mluvenéhoDémon odolnosti na magii 6%
Démon lokalizace
Démon omráčení
3. SiraelVědění minulých slovDémon odolnosti na magii 9%
Útočný démon ohně
Útočný démon mrazu
4. ElémiahVědění myšlenéhoDémon odolnosti na magii 12%
Démon samostatnosti
Démon rychlých bot
5. MahasiahVědění minulých myšlenekDémon odolnosti na magii 15%
Démon pamatování
Démon přesnosti
6. JésaelVědění toho, co jeDémon odolnosti na magii 18%
Démon pevnosti mysli
Elektrický démon
7. AchaiahVědění toho, co byloDémon odolnosti na magii 21%
Démon síly mysli
Magnetický démon
8. CachetelVědění toho, co budeDémon odolnosti na magii 24%
Démon strachu
Démon záložní magenergie
9. HasielMoc nad náhodouDémon odolnosti na magii 27%
Démon izolace
Démon myšlenkové bariéry
10. AladiahMoc nad věcmiDémon odolnosti na magii 30%
Démon iluzí
Naváděcí démon
11. LaviahMoc nad myšlenkamiDémon odolnosti na magii 33%
Berserkrův démon
Démon ochrany před hvozdem
12. NahaiahMoc nad životemDémon odolnosti na magii 36%
Démon odposlouchávání
Démon zostření smyslů
13. ZezaelMoc nad božstvyDémon odolnosti na magii 39%
Démon odražení
Paranoidní démon
14. MóbaelMoc nad minulostíDémon odolnosti na magii 42%
Ničivý démon elementálů
Démon many
15. HarielMoc nad časemDémon odolnosti na magii 45%
Démon regenerace
Démon vitality
16. AkcamiahMoc nad snyDémon odolnosti na magii 48%
Kouzelný démon
Démon všech zranění
17. LomiahTvorba kopiíDémon odolnosti na magii 51%
Ničivý démon elementárů
Ničivý démon neviděných
18. CalielTvorba věcíDémon odolnosti na magii 54%
Démon navraceč duší
Démon nezranitelnosti
19. LeuviahTvorba životaDémon odolnosti na magii 57%
Ničivý démon bhutů
Pohlcovací démon
20. RahaliahTvorba myšlenekDémon odolnosti na magii 60%
Démon hyperprostoru
Démon transformace
21. NolchaelTvorba skutečnostiDémon odolnosti na magii 63%
Démon nehmotnosti
Démon kamene mudrců

Démon odolnosti na magii

Tento démon poskytuje odolnost na magii. Kouzlo nemusí být sesláno přímo na majitele, stačí, aby na něj působilo nepřímo (iluze, Cizí oči, atd). Sejmutí je možné pouze upuštěním předmětu s démonem. Pokud jeden tvor využívá dva Démony odolnosti na magii současně, bere se v úvahu jen ten silnější.

Pomocí tohoto démona lze stejně jako s Útočným démonem sesílat kouzla. Každé 2 magy za den však sníží jeho potenciál o 3% (z 9% je 6%, ze 3% je 0%). Proto jsem ho uvedl u každé sféry.

Démon mudrcovy hole

Tento démon se zaklíná do zvláštní Mudrcovy hole z mého dílka Světák a jeho obory, ale jeho použití je všestranné. O půlnoci má vždy tolik magů, jaké je číslo sféry, ze které pochází (1. sféra 1 mag, 2. sféra 2 magy, ... , 5. sféra 5 magů, ...).

Je-li zaklet ve zbrani a drží-li ji zrovna někdo v ruce, může ji probudit k životu. Během této doby ji ovládá PJ, získá bonus k SZ a út. +1 a zraňuje 2k6+ (tj. na útok se hází dvakrát a oba hody se sčítají). Postava má dojem, že jí chce zbraň vyklouznout a jen ji drží - pokud ji upustí (schválně nebo z donucení) tak se okamžitě přestane pohybovat a už spotřebované magy se jí do půlnoci nevrátí. Z toho vyplývá, že vlastní bonusy postavy, kouzlo Rychlost nebo stejnojmenný lektvar nemají na schopnosti zbraně žádný vliv.

Probuzení zbraně spotřebovává 1 mag za 2 kola. V případě nutnosti s ní lze bojovat i rychlostí 2x za kolo, ale v tom případě je cena dvojnásobná. Mezi démonem ve zbrani a jejím uživatelem nevzniká žádná mentální vazba, takže ji mohou užívat všichni členové družiny.

Poznámka: Nemá smysl zaklínat tohoto démona do jiných zbraní, než do těch pro boj tváří v tvář, jistě chápete proč.

Démon odvahy

Postava, která u sebe má předmět s tímto démonem, získá bonus +2 k hodu proti pasti na podlehnutí všem formám strachu. Tento bonus se s každou druhou sférou zvyšuje o 1 a celkově se cítí víc a víc sebejistě. Každá pátá sféra navíc přidá bonus +1 k iniciativě. Takový předmět však může u postavy vyvolat psychickou závislost, takže si musí každý týden hodit proti pasti Roz + Int ~ 7 ~ nic / závislost. Při závislosti se postava cítí bez svého předmětu nejistě a zranitelně, takže se u ní projeví přesně opačné účinky. Po prvním projevení příznaků si hází další den znovu, ale nebezpečnost pasti klesne o 1. Takto se pokračuje, dokud v hodu proti pasti neuspěje.

Démon lokalizace

Předmět, do kterého je tento démon zaklet, se přirozeně otáčí čelem k nejbližšímu tvorovi, kterého chce majitel najít. Démon nevypoví nic o překážkách ani vzálenosti hledaného tvora. Co přesně bude to "čelo" rozhoduje theurg při zaklínání - u sošky to bude nejspíš ruka, u meče asi čepel, u koule prostě nějaký bod na ní.

Démon dokáže rozpoznat nanejvýš jednotlivé obecné druhy (takže pes ano, vlčák, fena a Alík ne), ale nedokáže lokalizovat tvory s vyšší životaschopností, než je číslo sféry, ze které pochází.

Démon omráčení

Zbraň očarovaná tímto démonem působí jen stínová, ale zato dvojnásobná zranění. Takto lze soupeře omráčit mnohem rychleji, než pouhými útoky naplocho. Za každou další sféru zvyšuje démon SZ zbraně o jedna se stejným omezením, jaké má útočný démon, tj. SZ očarované zbraně nesmí překročit dvojnásobek její původní hodnoty.

Útočný démon ohně

Při boji se zbraní očarovanou tímto démonem hráč na útočné hody nepoužívá kostku šestistěnnou, ale desetistěnnou. (pokud mu padne 10, hází znovu a všechny hody sčítá). Po zásahu si přičte bonus za útočnost, ale výsledné zranění nebude typu C (obyčejná zbraň), ale typu G (ohněm). Nestvůry imunní na oheň nebudou zraněny, i když mají zranitelnost C, naopak mohou být zraněny ty odolné na kouzelné zbraně. Za každou další sféru poskytuje démon nositeli bonus +1 k ÚČ.

Útočný démon mrazu

Působí stejně jako Útočný démon ohně, jen s tím rozdílem, že způsobuje zranění mrazem.

Démon samostatnosti

Démon samostatnosti je vyšším stupněm Démona mudrcovy hole. Účinky jsou úplně stejné, už však není potřeba předmět držet v ruce, stačí aby byl ve vzdálenosti do 10 sáhů od majitele. Oživlý předmět ovládá PJ, pohybuje se rychlostí 7 sáhů za kolo a při útoku se bere, jako by měl sílu 14/+2. Není nutné s ním však jen útočit - oblíbené je třeba i zaklínání do flakónků.

Pokud postava chce, aby k ní flakónek přiletěl a vylil jí svůj obsah do pusy, je to past Obr ~ 1 ~ vypije / nevypije. Toto přání však musí vyslovit před začátkem kola. Neztrácí žádnou akci, ale automaticky prohrává iniciativu.

Démon rychlých bot

Je-li tento démon zaklet do bot (podkov, ...), poskytuje svému nositeli bonus k bodům pohybu rovnajícím se číslu sféry, ze které pochází.

Démon pamatování

Tento démon si je schopen zapamatovat a opět reprodukovat nekonečné množství informací. Ani on však není neomylný a při vzpomínání si hází proti pasti (číslo sféry) ~ Slož ~ vysloví správně / špatně. Slož je stupeň složitosti, který stanoví PJ podle délky a komplikovanosti odpovědi.

Démon přesnosti

Je-li tento démon zaklet do zbraně, pomáhá v útoku, je-li zaklet do zbroje nebo štítu, pomáhá v obraně. Podstata tkví v tom, že si pak majitel díky větší přesnosti hází na útok/obranu dvakrát, tedy z 1k6+ je 2k6+. Každá vyšší sféra přidává nositeli pevný bonus +1 k ÚČ.

Poznámka: Nepleťte si schopnost tohoto démona s kouzelnickým kouzlem Klika. U něj si po seslání kouzla vybírá hráč ten lepší ze dvou hodů, zatímco démon hodnoty sčítá. Navíc, použitelnost není tak všestranná, zato stálá.

Démon pevnosti mysli

Toto je jeden z mála démonů, kteří mají vliv na schopnosti mágů. Pokud se pokusí podrobit majitele očarovaného předmětu, dokáže se lépe bránit bonusem +1 k PM. Tento bonus se zvyšuje ještě o 1 za každé dvě vyšší sféry. Ze sféry Achaiach tedy přijde úplně stejný démon, ale Démon pevnosti mysli ze sféry Cachetel už dává bonus +2.

Elektrický démon

Tohoto démona lze zaklít pouze do vodivých předmětů, zpravidla kovů. Každý, kdo se jich bez ochrany dotkne, dostane elektrickou ránu a může být i zraněn, vždy však přijde o veškerou bojovnost a pokud má inteligenci 1 a nižší, hází si proti pasti Roz ~ -7 ~ nic / uteče.

Aby mohl být cíl i zraněn, musí se démon nejméně 2 směny nabíjet. Pak je schopen zranit až za tolik životů, jaké je číslo sféry, ze které pochází. Elektrický démon z 6. sféry tedy zraní za 1-6 životů.

Démon síly mysli

Démon síly mysli má obecně dobrý vliv na svého majitele, protože si pak připadá moudřejší. Účelem však není dobrý pocit, ale posílit jeho mysl tak, aby lépe zvládal mentální souboj vyvolávaný mágy.

Tento démon je výjimečný také tím, že může přijít jen ze 7., 14. a 21. sféry (respektive může přijít i z ostatních, ale jeho schopnosti zůstanou stejné). V prvním případě přidává bonus +1 k ZSM, v druhém +2 k ZSM a v třetím +3 k ZSM.

Magnetický démon

Tento démon se trochu podobá Elektrickému démonu, ale lze ho zaklít jen do železných předmětů. Kterýkoliv jiný železný předmět, který je na něj přiložen, tam drží tak dlouho, jak dlouho si to bude majitel přát. Fyzicky ho mohou odstranit pouze nestvůry s větší sílou, než je číslo sféry, ze které pochází.

Magnetické pole kolem předmětu je možné kdykoliv zrušit, ale pak se musí nejméně 4 směny znovu nabíjet. Plně nabité pole má dosah tolik coulů, jaké je číslo sféry původu. Všechny železné předměty v dosahu jsou okamžitě přilepeny, např. kolem letící šípy nebo hvězdice. Asi nejúspěšnější je použití ve zbroji nebo ve štítu, ale v tom případě musí sám majitel přestat používat železné zbraně, jinak se taky "přilepí".

Před zakletím démona lze zvýšit dosah jeho pole – každý sáh navíc však sníží sílu potřebnou k úniku o 1.

Poznámka: Je-li pole zrušeno, všechny přilepené předměty na démonu stále drží. Rozhodne-li se je upustit, tak prostě spadnou na zem. Tyto předměty by nebylo možné upustit, pokud by pole zůstalo aktivní.

Démon strachu

Majitel tohoto démona s sebou nese charismatickou vlnu strachu, takže každý (včetně spřátelených postav), kdo se na něj podívá, si musí hodit proti pasti Roz + Int ~ číslo sféry ~ nic / je znepokojen. Při neúspěchu proti pasti bude bytost s kouzelníkem jednat velmi zdvořile a nesáhne k násilí, pokud to pro ni nebude nezbytně nutné (jedná se o stejný efekt, jaký má například kouzelníkovo kouzlo Zastrašení v PPE 1.6, str. 84). V úvahu se bere rozdíl úrovní majitele a zastrašovaného. Každý tvor si hází jen jednou a výsledek platí, dokud majitel nepřestoupí na vyšší úroveň.

Démon záložní magenergie

Tohoto démona může používat jen kouzelník. Během 1k6+5 dní mezi nimi vznikne mentální vazba, která mu zároveň zabrání vytvoření vazby s jiným Démonem záložní magenergie. Pokud se o to pokusí, tak se během vzniku nové vazby stará ztrácí.

Sám démon nemá žádnou vlastní magenergii, ale kouzelník do něj může přelít svou a to rychlostí 5 magů za kolo. Maximum magů uvnitř démona je shodné s dvojnásobkem čísla sféry, ze které pochází. Magy se z předmětu neztrácí a kouzelník je může využít pouze v okamžiku, kdy mu dojde jeho vlastní magenergie. Poté se všechny další potřebné magy k dokončení kouzla vysají z předmětu.

Démon izolace

Neviditelná izolační vrstva, která se objeví kolem majitele tohoto démona, ho ochrání před jakýmkoli přirozeným zranění elektřinou. Do jisté míry dokáže ochránit i před magickým bleskem - šance, že nebude zraněn je 50% + 5% za každou vyšší sféru.

Démon myšlenkové bariéry

Tento démon působí obdobně jako Démon izolace, ale chrání před telepatií a psychickými kouzly (včetně chodcových).

Démon iluzí

Předmět, do kterého je tento démon zaklet, budí dojem, že se jedná o iluzi. Každý, kdo se na něj podívá si hodí proti pasti Int + Roz ~ 7 ~ nic / vidí iluzi. Dveře zakleté tímto démonem se pak postavy těžko budou snažit rozptýlit a normálně neprojdou (leda vyražením nebo odemčením). Silnější verze těchto démonů se zaklínají i do tvrzí uvnitř lesů. Postavy pak mohou dojít k závěrům, že je tam jen "nastrčená" někým mocným.

Naváděcí démon

Jak už napovídá název, je-li tento démon zaklet do střely nebo vrhací zbraně, neomylně zamíří k cíli a zasáhne soupeře nejen s nulovým rozptylem, ale také s bonusem +7 k ÚČ. Tento bonus se s každou vyšší sférou zvyšuje o 1.

Berserkrův démon

Osoba (ale pouze jedna osoba), která se nějak dotýká předmětu s tímto démonem se může stát berserkrem podle pravidel Tabulky změny v berserkra, PPP 1.6, str. 9. V praxi to znamená, že po podlehnutí pasti vlítne s řevem do bitvy ignorujíce vlastní bezpečnost a rozumnou taktiku. Postavu přebírá PJ, ale získává automaticky iniciativu, má o jeden útok za kolo navíc, do ÚČ si počítá dvojnásobný bonus za sílu a přibude jí "navíc" tolik dočasných životů, než kolik měla předtím. Na druhou stranu se vůbec nekryje a útok na ni probíhá jako na nehybného protivníka (stejně tak nevnímá zranění a nemá příslušné postihy).

V tomto stavu postava zůstává, dokud není mrtvá, není v dohledu žádný nepřítel, nebo dokud se předmětu nějak dotýká, přičemž ho sama neupustí. Maximálně však tolik hodin, kolik je polovina její odolnosti, pak na místě umírá na infarkt. Tomu se dá zabránit buď odebráním, nebo pouhým uchopením předmětu (jedná-li se např. o prsten). V okamžiku, kdy postava přestává být bersterkrem ztratí všechny bonusy i postihy, včetně přidaných životů. Ma-li pak tedy méně než 0, je také okamžitě mrtvá. Silnější verze tohoto démona přidávají 2 dočasné životy za sféru.

Poznámka: Jsem si jist, že se vám nelíbí, že by jakékoli povolání mohlo využívat této proslulé schopnosti bojovníka. Vezměte si ale, že bojovník může díky démonům zcela běžně provádět schopnosti kouzelníka a činí ho to mnohem silnějším. Tato schopnost kouzelníkovi moc nepomůže, ale někdy se může hodit.

Démon ochrany před hvozdem

Jak napovídá název, tento démon chrání svého majitele před všemi schopnostmi hvozdu, ale jen na omezenou dobu a s určitými pravidly. Po dobu ochrany nemůže být také terčem žádného druidského kouzla (např. Nenávist lesa, Oko zření, ale i Pouto života), dokonce ani velký zlý strom ji nemůže vidět. 11. sféra zajišťuje ochranu jen na 1 směnu na den, každá vyšší k tomu 1 směnu přidává. V okamžiku vstupu do hvozdu už musí být aktivní a hráč si hodí proti pasti -Char ~ ? ~ úspěch / neúspěch. Všimněte si, že se charisma odečítá, protože čím výraznější osobnost vstupuje, tím větší má problémy se skrýt. Nebezpečnost pasti určuje stupeň probuzenosti hvozdu a ta se ještě snižuje o 1 za každou vyšší sféru, ze které démon pochází. I tak je ale ochrana v bdícím lese téměř nemožná.

stupeňI.II.III.IV.V.
nebezpečnost47111830

Takto chráněnou postavu hvozd doslova nevidí, ale přesto si pravděpodobně uvědomí její přítomnost kvůli stopám, které za sebou nechává (např. nepřirozený pohyb prachu na cestě). To v něm vyvolá neklid, který přesune na všechny druidy až v okolí 1 míle, kteří se mohou pokusit narušitele najít. Potká-li druid takto chráněnou osobu, ihned pozná, co je špatně. Takovýto způsob pohybu hvozdem v něm určitě vyvolá otázky, které sice může vyřešit jen slovně, ale v případě boje se musí spolehnout pouze na zbraň a vysloveně hraničářské schopnosti.

Jedinou výjimku tvoří velké lesní kouzlo Odraz mentální souboj, kde takto chráněný mág nemá žádné výhody (vrací se k němu jeho vlastní útok).

Poznámka: Sílu této schopnosti asi nejvíce vyvažuje omezená doba trvání. I za několik směn je téměř nemožné projít celým hvozdem a aktivace uvnitř už není možná. Využití se objevuje spíše při očekávaném boji s druidem na okraji hvozdu a je to spíš jeho problém, že souhlasil.

Démon odposlouchávání

Stejně jako Démon teleportace se i tento démon vyskytuje v párech a platí pro něj stejná pravidla co se týče doby existence v našem světě. Po zakletí do předmětů, které si nemusejí být druhově ani velikostně podobné, se z jednoho (případně z obou, záleží na přání theurga) ozývá ten samý zvuk, který by byl slyšet na místě toho druhého.

Přesun zvuku je tak dokonalý, že jím prochází i ultrazvuk. Kroll je tedy navíc schopen zjistit rozmístění objektů na druhé straně, ovšem stejně snadno také detekuje místo, kde se zvuk ztratil (když byl poslán na druhou stranu). Využití je řekl bych zřejmé, jsou tu však omezení ve vzdálenosti obou předmětů. Při překročení se oba démoni vrací do sfér.

sféra12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
vzdálenost20401005001 2002 5003 9008 10016 80033 400

Démon zostření smyslů

Tento démon umožňuje zostřit smysly do všech důsledků. Z 12. sféry to udrží na 4 kola denně, každá vyšší 1 kolo přidává. Po aktivaci má majitel pocit, jakoby procitl ze sna. Okamžitě získá o 100% větší šanci, že uvidí nějaký objekt, uslyší zvuk, ucítí pach nebo chuť. Rozptyl střel se sníží na polovinu a "přetíženost mozku" tak zpomalí vnímání, že získá dvojnásobek útoků (jako pod vlivem Rychlosti). Má to však i stinnou stránku. Ohromě se zvýší citlivost na teplo, chlad a jakékoliv zranění (důsledky nechávám na PJ), každé kolo v tomto stavu přidá navíc 1 bod únavy a 5 stínových zranění. Přes to přese všechno je takovýto stav velmi návykový. Po každém použití si majitel hází proti pasti Odl + Int + Roz ~ 14 ~ nic/ touha použít to znovu.

Démon odražení

Tento démon se zaklíná do zbrojí a pokouší se odrazit útoky, které jsou na majitele vedeny. Majitel se v boji může rozhodnout spolehnout na démona namísto toho, aby se sám bránil. V takovém případě se nebude bránit zbraní (-3 k hodu na obranu) a k hodu na obranu si bude přičítat jen KZ. Past na odražení útoku je rovna Roz ~ 8 ~ odražení/nic. Rozdíl se počítá mezi úrovní sféry, ze které démon pochází a výsledným útokem (sestávajícím z útočníkova ÚČ a hodu na útok) vedeným na majitele očarované zbroje. Pokud je útok úspěšně odražen, je útočník zraněn za počet životů, za který by byl zraněn majitel démona. V případě neúspěchu je zraněn majitel.

Paranoidní démon

Ať už je tento démon zaklet do jakéhokoliv předmětu, funguje vždy stejně. Neustále se ptá o 7 nižší sféry, než ze které přišel, zda se na jeho majitele (což je v tomto případě jen ten, pro koho byl předmět vytvořen) nechystá nějaký promyšlený atentát. V případě shody u něj začne vyvolávat silný pocit neklidu, dokud si to vrazi nerozmyslí, nebo nejsou zabiti.

Jako atentát se chápe nejen dohodnutí na jeho provedení, ale také okamžitý nápad nestvůry, která se na něj právě rozhodla zaútočit. Majitel se však většinou nedozví nic o tom, kdo, kde a kdy ho chce zabít, takže stejně musí opět vyhledat theurga, aby mu s tím pomohl. Tak se z něj postupně stává paranoik.

Jak už naznačuje způsob zjišťování, tak se dá tento démon velmi snadno obelhat příkazem vyšší sféry. Pak buď nezjistí nic o atentátu, nebo se bude marně strachovat něčímu výmyslu.

Ničivý démon elementálů

Zbraň, do které je tento démon zaklet, má výhodu proti elementálům. Neprojevuje se však žádnými bonusy nebo jinými neobvyklými účinky, dokud nezasáhne, pak si musí elementál hodit proti pasti Roz ~ 7 ~ nic/smrt. V úvahu se bere rozdíl úrovně elementála a čísla sféry, ze které ničivý démon pochází.

Démon many

Tento démon dokáže měnit jakoukoli magenergii v myslích živých tvorů na manu, která se vylučuje buď z celého povrchu předmětu, nebo z jeho části (vnitřek flakónku, péra šípu, ...). Aby ji mohl vysát, musí se jich přímo dotýkat (nejde to tedy přes oblečení, ale uvnitř rány ano). U 14. sféry je schopen vysát až 40 magů za kolo, každá vyšší 5 magů přidává. K vytvoření 1 mn many je potřeba 50 magů.

Mana: (Ve fantasy mana většinou zastupuje magenergii, ale já ji beru spíš tak, jak je popsána v Bibli.) Ve své přirozené podobě je mana žlutobílá slizovitá hmota připomínající protoplazmu. Na vzduchu do 1 směny ztvrdne, což však nijak nemění její schopnosti, které lze využívat bez vzniku závislosti. Nikdy se nezkazí.

množstvíúčinek
1 mnalchymista může vydestilovat 20 magů
1 mnv kontaktu s ránou vyléčí 4 životy
2 mnpožití odstraní 1 bod únavy
4 mnpožití odstraní 2 body únavy a přidá 1 mag (ne přes maximum)
5 mn- || -, poslouží jako plnohodnotná celodenní strava

Démon regenerace

Schopností tohoto démona je, že svému majiteli regeneruje 1 život za kolo až do plného počtu životů, maximálně však tolik za den, jaké je číslo sféry, ze které pochází.

Démon vitality

Majiteli tohoto démona se zvýší vitalita, což se projeví snížením nebezpečnosti všech pastí kouzel vitální magie (pokud s jejich sesláním nesouhlasí) o 1 a snížením doby plnohodnotného spánku o hodinu. Navíc ztrácí 1 bod únavy každou hodinu. Tyto schopnosti platí, pokud démon přijde z 15. - 19. sféry. Od 20. jsou jeho schopnosti dvojnásobné.

Kouzelný démon

Kouzelný démon získal své jméno, protože poskytuje kouzelnou ochranu proti všem typům zranění vyjma A, B, D, O a P (všimněte si, že majitel nemůže být zraněn očarovanou zbraní, ale běžnou už ano). Jak přesně pak vypadá zranitelnost podle sféry, ze které démon přišel, najdete v následující tabulce.

sférazranitelnost
16.10A, 10B, 10D, 2O, 2P
17.9A, 9B, 9D, 2O, 2P
18.8A, 8B, 8D, 2O, 2P
19.7A, 7B, 7D, O, P
20.6A, 6B, 6D, O, P
21.5A, 5B, 5D, O, P

Poznámka: Tento démon se v žádném případě nesnese s Démonem odražení a Démonem nezranitelnosti. V okamžiku, kdy budou mít stejného majitele, se vrací do sfér.

Démon všech zranění

V okamžiku, kdy je cíl zasažen zbraní s tímto démonem, je navíc zraněn +1A, +1B, +1C, +1D, +1E, +1F, +1G, +1H, +1I, +1J, +1K, +1L, +1M a +1N. Zranění se nepočítá v případě imunity, při vyšší náchylnosti se naopak násobí. Díky tomu se cíl jen těžko vyhne alespoň nějakému zranění. Démon přidává nositeli bonus +1 k SZ za každou další sféru ze které pochází.

Poznámka: V praxi si majitel nejprve hází na ÚČ s případným bonusem. Při zásahu je cíl normálně zraněn ÚČ-OČ+út. typem C a teprve pak se přičítají všechny bonusy. Tvorové imunní na kouzelné zbraně pak budou zraněni jen nějakými z nich.

Ničivý démon elementárů

Elementárové jsou zvláštní tvorové živlů, které může theurg tvořit od 16. úrovně (zpracovávám je ve svém dílku Tvorové živlů). Zásah zbraní s tímto démonem se podobá Vraždícímu úderu.

Ničivý démon neviděných

Funguje stejně jako ostatní ničiví démoni, jen je neviděné kvůli postihům těžší zasáhnout. Působí i na záře.

Démon navraceč duší

Tento démon se stejně jako Démon mládí zakleje do potraviny, která poživateli navrátí všechny upité úrovně, maximálně však do té, jaké je číslo sféry, ze které pochází.

Démon nezranitelnosti

Démon nezranitelnosti se zaklíná do zbrojí a zajišťuje absolutní nezranitelnost zraněním typu A, B a D. Vyšší sféry přidávají bonus +1 k OČ za jednu.

Ničivý démon bhutů

Majitel tohoto démona může zničit jakéhokoliv bhutu ať už před začátkem jeho účinků nebo při nich. Stačí, aby se s předmětem dotkl země (vždy země), kde se má jeho síla projevit, a bhuta si hází proti pasti. Na rozdíl od ostatních ničivých démonů se o zničení nemůže pokusit vícekrát.

Pohlcovací démon

Tento démon se po uchopení pokusí pohltit vše, čeho se dotkne, kromě svého majitele. Z 19. sféry však nemůže daný objekt vážit víc, než 4000 mn, jinak pohltí jen jeho část a vytvoří kruhovou díru. Každá vyšší sféra 1000 mn přidává. Pokouší-li se démon pohlcovat živou bytost, musí si hodit proti pasti Roz ~ 10 ~ nic / pohlcení. Spolu s bytostí mizí i všechny předměty (včetně artefaktů) a tvorové velikosti A0 co měla u sebe. Démon se může o pohlcení pokusit nejvýše tolikrát, kolik činí číslo jeho sféry.

Démon hyperprostoru

Předmět, ve kterém je démon zaklet, umožní majiteli jednou denně vytvořit jednosměrné hyperprostorové okno, které vydrží aktivní 1k6 kol a poté se opět uzavře. Místo přemístění si vybírá majitel, ale stačí, vybere-li si směr a určí vzdálenost. Démon rozpozná, zda je takové přemístění bezpečné a v případě, že by se na výsledném místě nacházela pevná překážka, může cíl libovolně změnit na nejbližší příhodné místo. Maximální vzdálenost je dána úrovní démona.

sféramax. vzdálenost
20.400
21.900

Démon transformace

Pomocí tohoto démona lze trvale změnit materiál, ze kterého je daný předmět vytvořen. Může se jednat o jakoukoli látku kromě magenergie. Transformace trvá 1 kolo a ihned po dokončení se démon vrací do sfér. Samotnou přeměnu zajišťuje magenergie démona, která je vždy o 1 nižší než ta potřebná k jeho vyvolání a platí, že 1 mag dokáže ve výsledku vytvořit 1 mn materiálu (bez ohledu na předchozí váhu). Pokud nebude magenergie stačit, tak se transformuje jen část předmětu a zbytek zůstane nezměněn.

Poznámka: U této ceny počítám, že hodnota 1 magu je 10 zl, démon z jednoho magu dokáže vytvořit 1 mn zlata, jehož hodnota je také 10 zl. Pokud ve vašem světě existuje hodnotnější substance, měli byste si to přepočítat, aby nedošlo k případnému zhroucení ekonomiky.

Démon nehmotnosti

Zvláštní schopnost tohoto démona se projeví ve chvíli, kdy je uchopen předmět, do kterého je zaklet. Ačkoli se zrakem nic nepozná, krollí ultrazvuk zjistí skutečnost, že se všechny části mimo té, za kterou je držen, stanou nehmotnými. Takovýto předmět pak nelze nijak zasáhnout nebo zničit, ale ani položit jinak než upuštěním.

Při boji s touto zbraní si majitel počítá ÚČ normálně, ale soupeř může použít jen hod na obranu (zbraň projde všemi ochranami). Na druhou stranu nedokáže nehmotná zbraň fyzicky zranit, pouze seslat kouzlo s dosahem dotek, ovšem bez možnosti vlastní záchrany cíle (tj. cíl si nehází proti pasti, když už nedokázal uhnout zbrani). Démon má tolik magů, jako o 10 sfér nižší Útočný démon.

Démon kamene mudrců

Vytvořit kámen mudrců bylo vždy snahou alchymistů a mnohým z nich se to i podařilo rozličnými způsoby. Jedním z nich je zakletí tohoto démona do kamene nebo vlastně do jakéhokoli předmětu. Démon kamene mudrců má pak o 1 méně magenergie než bylo potřeba k jeho vyvolání, které může v praxi použít. Tyto magy se sami nedoplňují, musí ji tam vědomě přelít někdo s vlastní magernergií v mysli (kouzelník, druid, mudrc, ...).

Aby mohl démon plnit to, co od něj legendy očekávají, používá své magy k něčemu velmi neobvyklému: vytváření jiných démonů, konkrétně mládí a transformace (toho jen na zlato). Na rozdíl od theurgů má však 100% pravděpodobnost úspěchu a dokáže je vyvolat v podstatě z jakékoli nižší sféry, než je on sám (viz. níže).

Nižší verze démonů

Někteří démoni vyšších sfér, ať už pochází přímo z pravidel nebo ode mě, by se teoreticky měli dát vyvolat s omezenou účinností i z nižších sfér. Záleží na PJ, jestli to svému theurgovi dovolí, ale Démon kamene mudrců to dokáže každopádně. Nejsnadněji se to dá ukázat právě na něm.

Řekněme, že v kameni mudrců zbylo 100 magů. S jejich pomocí lze buďvytvořit Démona mládí, co ubere 2k6 let, nebo Démona transformace, co vydá 99 mn zlata. Klidně by ale mohl vytvořit Démona mládí na 1k6 let a Démona transformace pro 49 mn zlata.

Poděkovaní

Můj největší dík patří Sccionovi za kompletní korekturu, který mě také přesvědčil odstranit některé časti démonů pojednávající o jejich vyváženosti, tak snad z toho nevznikne zmatek. :) Neméně však děkuji i Fafrinovi, Dakeyrasovi a kameraskovi.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Démon odolnosti na magii je nedodělaný, není rozepsáno na jakou magii působí, zda jde o jedno nebo oboustranný proces. Zda snižuje šanci na seslání, nebo snižuje účinky (past, zranění, bonus). zda ruší komplexně účinek, nebo jen nepůsobí na postavu s démonem. Zda je možné vypnout, zapnout. Zda se na působení kouzla hází každé kolo, nebo po neúspěšném ,,odvrácení" magie již není možné danou magii negovat.

Démon mudrcovi hole je nesmyslný, jak může mít někdo vůbec nějaký bonus k uspění s věcí, se kterou současně ,,lomcuje" někdo jiný? Démon je obdobou démona meče pro chodce. Ale bonus v podstatě větší, ačkoliv zbraň nemůžu ovládat.

úžočný démon ohně/mrazu, k10 nemá odůvodnění. Není jasné, jak se zbraň chová, zda je z ohně/mrazu, proč je zranění jen ohněm, ledem, ale již ne fyzickou podstatou. Osobně to vidím podobně jako chodcův meč, jen chtěl být autor ,,originální" a překonbinoval.

Démon samostatnosti - musí se postava soustředit na ovládání, nebo může poslechnout pouze mluvené slovo? co když budu mít předmětů 50? Démon je moc silný, dle mého názoru vhodný spíše pro artefakt.

Elektrický démon je dělaný pro boj, nebo na ochranu předmětu? Dává rány i svému majiteli, nebo všem, kdo se jej dotkne. Jak démon pozná, kdo je majitel?

Magnetický démon - který sebevrah by si vzal podobného démona do zbroje? Jak by asi dopadl válečník v rytířské zbrojí, po kterém by někdo hodil kopí, magnet by jej ještě lépe nasměroval a umocnil sílu úderu. Udělaat ze sebe naváděný cíl.... Do zbraně obdobná omezení - rozmáchnout se vedle pokovaných dveří? :-D nebo jít s mečem proti obouručáku? Využití tohoto démona bych viděl kdekoliv jinde, než v souboji, na to jsou jiní.

Démona všech zranění nechápu, znamená to, že postava obdrží minimálně o 14 větší zranění, pokud je zranitelná všemi útoky? Velmi silný démon.

démoni: ničivý démon neviděných, nezranitelnosti, ničivý démon bhůtů, pohlcovací démon, transformace, kamene mudrců, jsou dle mého názoru extrémně silní a některé bych jako PJ nepovolil ani do artefaktů, natož běžnému hráči.

Každopádně nápady jsou velmi dobré, někteří démoni se mi fakt líbí v uvedené formě, jiné předělám k obrazu svému, určitě je použiji při svém hraní. Uživatel úrovně 0

Podle mě celkem pěkné, ale abych ti dla 5* tak mi chybí ještě něco doladit... například mi příjde moc bonus k inic +4 pokud ho vyvolám z nejvyšší(21) sféry... navíc se dá vyvolávat i z vyšších (nepamatuju kolik je max, ale myslim že neomezeně:D) potom není vypsáno co se stane pokud se změní v bersekra a přitom pokud má mínusový bonus k síle...

démon s tou magenergii hromadění je to samé jako čarodějova hůl a nelíbí se mi že by to mohl mít i někdo jiný... příjde mi to pak přesílené a pak by mě zajímalo jak je to s mentálním soubojem tam se tuším píše že až když čaroděj nebo hraničář nemá magenergie jde ubírat inteligence... tady není popsáno jak se to řeší

no a taky mě vadí nové zavádění hodů něco jako 1k10+ to 2K6 dejme tomu to už je v pravidlech u předstíraného výpadu tak to ok...

takže kvůli těmto nedostatkům 3*

a ještě jeden tip.... nevím kolik lidí baví rolovat nahoru na seznam a asi ještě méně lidí si zapamtuje nějakých cca 25 démonů, takže byc ocenil kdyby u jména bylo číslo sféry....


 Uživatel úrovně 8

Koveras: Nenazval by som to rejpaním. Ostatní jednoducho vyjadrujú názor ako to zlepšiť. Áno, niekedy sú to len maličkosti, ale tu nejde ani tak o zlepšenie diela, ide o to vyvarovať autora pred niektorými chybami( a poučiť ho, aby nabudúce tie isté chyby nezopakoval), a tým mu dopomôcť k lepším a lepším dielam. Tie pripomienky sú myslené skoro vždy len v dobrom, to mi ver.

Tie pripomienky na kvalite diela nič nemenia, a pravdu máš v tom, že toto družine určite dopomôže v ťaženích.

Your Kamerask


 Uživatel úrovně 0

Nevím, proč do toho tak rejpete. Podle mě je nemožné napsat pravidla o takovém rozsahu, aniž by v tom nebyla jedinná chyba. Autor zřejmě nepočítal se vším (je to jen člověk) a má tam věci, co by se dali vyřešit jinak, ale proč?
Je to vytvořené pro družiny s theurgem a mnozí z těch démonů mu mohou významě pomoct dohrát tažení, když není k dispozici dostatek dalších hráčů.

Proto bych tu chyby ani moc nehledal. Většina vaších připomínek jsou stejně jen detaily, které byste si mohli snadno vyřešit.


 Uživatel úrovně 0

Dost mi vadí opakující se démon odolnosti proti magii v každé sféře - tabulka mohla být o třetinu kratší. (To že útočný démon a obranný démon jsou taky uvedeni takhle blbě není důvod autorskou chybu opakovat :) )

Démon odolnosti proti magii by si zasloužil rozepsat či doformulovat. Především jak ty % mám použít? Snižují efekt kouzla, mají takovou šanci jej zrušit, snižují šanci na vyvolání?

Démon mudrcovy hole mi příjde nevyvážený, tedy ta jeho schopnost: za 1mag dává vlastně +4 do útoku. Na druhou stranu, počet použití je značně omezen, takže by to mělo být OK.

Démon lokalizace je fajn, ale kdyby s jeho sférou rostli i schopnosti rozeznávání tvorů (úměrně inteligenci), bylo by to fajn.

Nahrazení kostky u démona ohně mi přijde zbytečné, celkově se mi moc nelíbí, byl bych radši, kdyby zbraň prostě zraňovala C + G. Obdobně u démona mrazu.

U démona rychlých bot bych více ocenil bonus k pohyblivosti, jelikož 1) BP jsou odvozená veličina a někdo může používat při pronásledování přímo pohyblinst (PPZ) a 2) démon je nyní stejně účinný nezávysle na naložení.

U démona pamatování by se hodil alespň zevrubný návod jak určit Složitost.

No, dál už se mi to nechtělo detailně komentovad. Démoni jsou to všelijací, většinou vyvážení, některé bych řešil jinak, někteří mi příjdou zbyteční, některé bych prostě nepovolil pro přílišný zásah do světa. Někteří věci zbytečně komplikují dalšími hody či chybý provázanost se současnými pravidly (ale to je možná mnohdy i chyba nesjednocených pravidel.)

Někteří démoni jsou možná spíše démony prokletí, nebo by si takové zpracování zasloužili.

Celkově inspirativní dílo, použitelné, kvalitně zpracované.


 Uživatel úrovně 8

Tak, prekonal som svoj menší odpor voči theurgovi, schytil pravidlá a prečítal som si ho. Teraz sa úplne presne pozriem na toto a uvidím aké to je. Každopádne sa moje hodnotenie meniť nebude, lebo chybičky budú len malé( a možno ich vidím ako chybičky len ja):

Démon odolnosti voči mágií: na pravdepodonosť si hádže postava s démonom, alebo kúzelník. Nie je to tam vysvetlené. PRečo by mal vedieť zosielaať kúzla, keď je odolný voči mágií, to mi trošku nedáva logiku( asi len môj názor).

Démon omráčenia: prečo sa zranenie mení na tieňové. Malo by sa len tieňové zranenie zdvojnásobovať.

Démon pamätania: trošku sa mi nezdá, že démon si zapamätá nekonečno informácií.....mohlo by tam byť také niečo, že po zapamätaní a využití viacej ako 2xČíslo sféry informácií, démon sa vracia späť.....Ale pravidlovo je v pohode.

Démon izolace: Elektrina sa nejak v DrD nevyskytuje( aspoň v mojom svete nie), a potom sú tam tie blesky už len taký doplnok.

Navádecí démon: Strašne silný keď si vezmeme do úvahy, že sa vrhacia zbraň dá väčšinou zobrať naspäť.

Démon odraženia a regenerace: Týto sa mi páčia asi najviac.

Dielo je však stále výborné. Niekotrí démoni sa podľa mňa do väčšiny svetov nehodia, ale však asi preto je ich tu tak veľa, že si máme z čoho vyberať.

Nikdo, dobrá práca

Your Kamerask


 Uživatel úrovně 0

Mne sa to veľmi páči, je to velmi dobré a aj hrateľné. Sú tam síce nejaké extrémy, napr. démon omráčenia ale dajú sa prežiť.

Ale pár vecí, na ktoré mám otázky (resp. pripomienky): Démon odolnosti voči magií: Ten K% bude zrejme na zlyhanie kúzla však? A nie je to trochu velká šanca na zlyhanie?

Elektrický démon: Som zvedavý, ako by si hádzal, keby bolo zranenie 1-7.

Démon izolace: Nie je to trochu velká šanca na pohltenie bleskov?

Títo démoni sú inak velmi dobre napísaný a je to velmi pekné rozšírenie pre theurga.


 Uživatel úrovně 5

Mě osobně se příliš nelíbí démon ohně a mrazu. Z příspěvku jsem pochopil, že se zbraň nemění na oheň, či mrazivý paprsek, ale zůstává klasicky hmotnou, tedy pokud je protivník imunní vůdči ohni, či chladu, tak jej nezraní oheň, či mráz, ale pořád dostane zásah kusem ostrého/tupého a těžkého kovu, což taky fest zabolí. Proto bych zvolil něco jako konstantní bonus na zranění (+1/2/..) nebo další kostkový (+1k6/...) abych rozdělil co způsobuje zranění zbraní a co zranění příslušným démonem.

Démon odolnosti na Magii jak píše Zarafel - podle mě je nastaven dobře. U útočného, či obranného démona si taky nehraješ s nějakým rozdílem úrovní. Kouzelník na vyšší úrovni tak již má více magenergie, tedy více pokusů překonat tohoto démona.

Taky mi přijdou podivní démoni: Kouzelný a Všech zranění...

Jinak je to vcelku pěkně použitelné a dobré v tom, že se nepřichází jen s jedním, či dvěma démony. Některé démony, jako elektrický, magnetický, nebo izolace bych do svého světa asi nezařadil, ale pravidlově jsou dobře ošetřené a jde spíš jen osobní cítění k nim.


 Uživatel úrovně 0

Jak účinkuje nehmotná zbraň na nehmotné nestvůry či na jiné nehmoné zbraně?


 Uživatel úrovně 5

Pěkné inspirativní dílo, snad první na serveru, ze kterého si možná i něco vemu a předělám. Rýpat se dá do všeho, ale proč bych to dělal, když si to stejně upravím, budu-li chtít.

Dílo jsem pouze proletěl a hodnotím (a píšu toto tady) pouze z důvodu, že mě zaujalo (jinak díla už dávno nehodnotím). Takže se nebudu moc rozepisovat. Ovšem pokud autor bude chtít a napíše mi do pošty, najdu si čas a dílo přečtu důkladně s důkladní kritikou.

I tak jsem si všiml jisté nejasnosti a ne úplně "oukejnosti" s pravidly:

Démon odolnosti na magii z popisu textu nějak nemůžu pochopit. Ta procenta jsou šance, že určité kouzlo seslané na nositele předmětu s démonem prostě selže? Nemělo by to být závislé na rozdílu úrovní démona a sesilatele? Obecně jsem nedověděl (nemáš nikde natvrdo napsané), co vlastně tento démon dělá :o(

"Sejmutí je možné pouze upuštěním předmětu s démonem." - jaké sejmutí? Sejmutí čeho? V kapitolce o tomto démonovi ani nikde předtím jsem se nedočetl, o co jde.

Démon omráčení - moc silné. Mohu takto vždy útočit na plocho, zraňovat za 2x tolik a pak vyřazeného prostě podříznout. Je to 2x rychlejší zabíjení za cca stejnou cenu.

... více na požádání.

Jinak ale, jak jsem již řekl, dost démonů mě zaujalo a hodí se mi do hry. navíc jsou docela vyvážení.

S pozdravem a úctou... zerafel