Kouzelnická Kouzla

Elementální přeměny *viz níže* Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Skupina: Materiální magie

Past: viz níže

Dosah:

Rozsah:

Popis:

Pár slov úvodem:

Tento příspěvek ze skládá ze 4, navzájem nezávislých, zaklínadel. Kouzelník se tedy musí každému z nich učit zvlášť. Přesto mají všechna níže popsaná kouzla mnoho společného. Jedná se o přeměnu kouzelníka z běžné, fyzické, podoby do přeměny elementální, tedy přeměny živelné. To sebou samozřejmě nese určité výhody a bonusy. Ale jak tomu bývá, tak i některé postihy a nevýhody. To již záleží na dané situaci, do které se kouzelník dostal, nebo na činnosti, kterou se chystá provádět.

Společné rysy všech přeměn:

Každý kouzelník je kdykoliv schopen přeměny z elementální podoby do původního stavu (zrušení účinků zaklínadla) pouhou myšlenkou. Tato přeměna trvá jedno kolo.

Tělo zaříkávajícího se po dokončení zaklínadla přemění tak výrazným způsobem, že postava není schopna efektivně dýchat, jíst, pít atp. Proto je samotná podstata kouzla upravena takovým způsobem, že kouzelník, v kterkékoliv z elementálních přeměn, nemusí ani dýchat, ani jíst ani se neunavuje... obodobně jako magičtí tvorové.

Sesílatel není schopen žádné z přeměn, pokud se nachází pod účinkem jiného kouzelnického či hraničářského kouzla / alchymistického lektvaru (dále jen kouzla). Pokud se tedy zaříkávač nachází pod vlivem některého kouzla a přesto se pokusí o elementální přeměnu, je jeho šance na úspěšné seslání rovna 0, ale i tak kouzelník přijde o magenergii na zaklínadlo potřebnou.

Kouzelník není schopen vyvolávat žádná zaklínadla (ani z předmětů či ze svitků) či pít lektvary, pokud se nachází v některé z elementálních podob.

Po dokončení zaříkávání, se spolou s kouzelníkem do dané, živlové, podoby mění i veškeré vybavení, které má právě při sobě. Pokud se kouzelník během trvání kouzla rozhodne některý z předmětů, na který má kouzlo účinek, odložit (zahodit či ho jen nedopatřením upustí), pak na tento předmět efekty zaklínadla pozbývají dalších účinků. Z opačného pohledu poté platí, že předměty, které se kouzelník pokusí v některé z elementláních podob zvednout např. ze země, se již kouzlu nepřizbůsobují.

Příklad: kouzelník na sebe sešle Pekelnou přeměnu (elementální přeměna ohně). V tu dobu má na sobě pouze své roucho a v ruce drží dřevěnou hůl. Spolu s kokuzelníke se tedy do přeměny zahrne i jeho šat a jeho zbraň. Zaříkávající vzplane, vzplane i jeho oděv a v ruce nyní místo obyčejné hole drží hůl ohnivou. Poté se kouzelník rozhodne svoji hůl odložit. Tím pádem se na tuto zbraň přestanou vztahovat účinky zaklínadla, hůl přestane plápolat magickým ohněm a je z ní opět obyčejná, dřevěná hůl. Pokud se kouzelník nyní pokusí svoji oporu opět zvednout, pak je zde velká šance, že svoji vlastí hůl žárem poškodí, neboť na tu se již zaklínadlo nevztahuje.

Jiný příklad: Představme si obdobnou situaci, jako v předešlém příkladě. Jediným rozdílem nyní bude, že se kouzelník rozhodne pro Přeměnu vzduchu. Spolu se zaříkávajícím se tedy opět přemění i jeho šat i jeho hůl. Pokud kouzelník nyní odloží svoji zbraň (na kterou tím pádem přestává kouzlo působit) a pokud se ji pokusí opět uchopit, již se mu to nepodaří vůbec, neboť jeho tělo získalo podstatu vzduchu a není schopno manipulovat s hmotnými předměty.

Kouzelník a jeho přítel - pokud má zaříkávající postava např. havrana či černou kočku, může se rozhodnout za příplatek 10 magů seslat zaklínadlo zároveň na sebe i na svého přítele. Jedinou podmínku zde představuje pravidlo, že daný pomocníček můsí být v době seslání v těsném kontaktu se svým pánem (musí se ho dotýkat po celou dobu pronášení čarovné formule). V okamžiku, kdy je zaklínadlo úspěšně dokončeno, se může tento pomocníček pod vlivem kouzla libovolně pohybovat i mimo tělesný dosah svého pána. Přičemž jsou pro něho závazné naprosto shodné bonusy, postihy i doba trvání přeměny, jako pro jeho pána.

Veškerá níže popsaná zaklínadla mají v kolonkách "magenergie" a "vyvolání" uveden jeden údaj přirozeně a druhý v závorce. Tyto dvě hodnoty jsou na sobě přímo závislé. Nejlépe viditelné to bude zřejmě na názorném příkladu. Vezměme si kouzlo "pekelná přeměna". V kolonce magenergie je uvedeno 18 (26) magů a v kolonce doba vyvolání poté 4 kola (1 kolo). Z toho se již dá lehce vyčíst, že kouzlo je možné seslat buďto za 18 magů, přičemž vyvolání trvá 4 kola, nebo se kouzelník může rozhodnou pro rychlejší vyvolíní, tedy během 1 kola, avšak za zvýšenou cenu 26 magů (obdobně, jako je tomu např. u "ohnivého deště"). Pokud se zaříkávající rozhodne seslat zaklínadlo zároveň na sebe i na svého pomocníčka, pak pro něho bude platit vždy pouze údaj mimo závorku (nemožnost seslat zaklínadlo na sebe i na pomocníčka během jednoho kola).


Jednotlivé přeměny:

Přeměna klidné vody
kouzelnické slovo:*convertus aquamus*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Při úspěšném seslání přeměny, se pevná tělesná schránka kouzelníka mění na tekutou, tělo zaříkávače získává čirou barvu destilované vody a náhle od sebe odráží sluneční paprsky jako vodní hladina, avšak mokré stopy po sobě nezanechává.

Možnosti, výhody a nevýhody, které Přeměna klidné vody přináší:

 • Zranitelnost postavy se upravuje na: humanoid ale A 1/2, B 1/2, G 2 (oheň), G 1/2 (mráz), K 1/2 (ledová), K 2 (ohnivá), N
 • Kouzelník je, díky magii obsažené v přeměně, schopen libovolné chůze po vodní hladině, obdobně jako nositel prstenu černé vodoměrky.
 • Za pomoci tohoto zaklínadla postava získává schopnost volně protékat úzkými otvory či libovolně měnit tvar (může se rozmanitě natahovat). Při těchto přeměnách však musí držet alespoň částečnou strukturu svého těla, pokud ji nedodrží, např. si vytvoří třetí ruku, nemůže takovýto orgán ovládat. Pokud jde o rychlost protékání, pak protečení mezi mřížemi trvá zhruba 3 kola. Užšími otvory, jakou jsou např. klíčové dírky, je to trochu složitější a doba potřebná na protečení se může prodloužit až na půl směny. Pozor! Pokud by kouzelník protékal nějakým otvorem v době, kdy by měla uplynout doba trvání zaklínadla, pak daný jedinec umírá!
 • Postava v této podobě není schopna zvedat žádné předměty, ani jakkoliv jinak manipulovat s věcmi, které u sebe neměla během seslání kouzla.
 • Kouzelník pod vlivem tohoto kouzla získává jakousi "vodovou" podstatu, což ho velmi omezuje v boji tváří v tvář. Pro tyto případy nabývá magik postihu -10 k útočnosti a veškerá zranění, která v této přeměně způsobí mají pouze stínový charakter.
Pekelná přeměna
kouzelnické slovo: *convertus helius*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Po vyřčení posledního magického slova, kouzelníkovo tělo doslova vzplane a začnou ho olizovat rudé plameny. Sesílatel od tohoto okamžiku působí na vnější svět jako živoucí pochodeň. V trávě po sobě zanechává vypálené stopy, pod jeho šlépějemy taje sníh a pokud se rozhodne např. projít vysušeným lánem obilí, může tím chasníkům způsobit i značné problémy v podobě vypálení celé úrody.

Možnosti, výhody a nevýhody, které z Pekelné přeměny plynou:

 • Postava pod účinky tohoto kouzla ihned získává úpravu své zranitelnosti: humanoid ale G 0 (oheň), G 2 (mráz) K 0 (ohnivá), K 2 (ledová), E (viz níže), N
 • Kouzelník se v ohnivé formě stává zranitelný nejen svěcenou vodou, ale i vodou naprosto obyčejnou a to obdobným způsobem, jako nemrtví vodou svěcenou. Jediným rozdílem zde zůstává fakt, že veškerá zranění, která kouzelník takto utrpí, jsou pouze stínového charakteru.
 • Pokud se hořící bytosti kdokoliv dotkne holou částí svého těla (např. se pokusí kouzelníka udeřit pěstí) je automaticky zraněn za 1k6 životů ohněm. Obdobně poté platí pravidlo, že kouzelník, pod účinky pekelné přeměny, získává bonus 1k6 k útočnosti (zranění způsobené popálením) pro souboj beze zbraní (tento bonus se vztahuje i na boj se zbraní, kterou měl kouzelník při sobě v okamžiku seslání zaklínadla).
 • Osoba pod účinky tohoto zaklínadla je dále schopna pouhou rukou propalovat dřevěné překážky a to sice rychlostí 5 coulů za 1 kolo.
 • Pokud kouzelník ověnčený plameny stiskne libovolný předmět na dobu alespoň jednoho kola, zapůsobí na daný objekt toto sevření stejným způsobem, jako by na danou věc bylo sesláno zaklínadlo "oheň".
 • Plápolající kouzelník ve tmě vytváří obdobné světlo, jako velký táborový oheň. Z toho mohou plynout výhody typu: svícení na cestu atp., ale rovněž nevýhody jako například nemožnost schování se ve stínech stromů... Tento aspekt záleží především na situaci.
Přeměna vzdušného víru
kouzelnické slovo:*convertus astrulus*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Po dokončení sesílání tohoto zaklínadla se kouzelník v mžiku oka přemění v průhlednou vzdušnou postavu, která by nezkušenému pozorovateli mohla připomínat ducha z bestiáře pro začátečníky. Magikovi v této podobě absolutně mizí jakákoliv mimika či ostré obličejové rysy, jedná se tedy skutečně jen o mlhavou, průhlednou postavu.

Možnosti, výhody a nevýhody, které z Pekelné přeměny plynou:

 • Zranitelnost v této podobě se mění na: humanoid ale A 0, B 0, C 1/2, D 0, H 0, N
 • Na postavu nemá absolutně žádný vliv jakýkoliv (nemagický) vítr či bouře. Proti povětrnostím podmínkám je dokonale chráněna magickou mocí.
 • Za pomoci tohoto kouzla je postava schopna volně levitovat po svém okolí, není však schopna plného letu.
 • Postava se neumí nijak natahovat a díky tomu proplouvat klíčovými dírkami, jako je tomu např. u "přeměny klidné vody".
 • Kouzelník není schopen boje tváří v tvář.
Skálopevná přeměna
kouzelnické slovo:*convertus adamitus*

magenergie: 18 (26) magů
dosah: 0
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola (1 kolo)
trvání: 1 směna
obor: Materiální magie
popis:

Po dokončení zaříkávání se postava kouzelníka zabarvý do šedivo-bílého odstínu a celé tělo nabyde podoby připomínající sochu z mramoru . Magikovo paže získají sílu dvou těžkých kladiv, jeho tělo bude nezdolné jak trpasličí hora.

Možnosti, výhody a nevýhody, které ze Skálopevné přeměny plynou:

 • Zranitelnost kamenného kouzelníka se upravuje na: humanoid ale A 0, B 3/4, G 1/2, H 1/2, K 1/2, N
 • Postava pod účinky zaklínadla obdrží bonus do obraného čísla za tvrdost zbroje v hodnotě + 5.
 • Síla a odolnost bytosti v kamenné podobě vzroste na 21, obratnost takovéto postavy však klesá o - 5, minimálně však na 1 . Tyto změny budou mít samozřejmě dočasný vliv na obrané číslo, útočné číslo, pohyblivost... !
 • Postava pod účinky tohoto zaklínadla není schopna sprintu ani plavání. Pokud je zaklínadlo zároveň sesláno i na kouzelníkova přítele "havrana", není tento pomocníček po dobu trvání kouzla schopen letu.
 • Hmotnost postavy v této elementální přeměně se upravuje na trojnásobek původní hodnoty.

Pár závěrečných poznámek

 1. Vodní postava za sebou nezanechává mokré stopy, neboť by tím na pěšině prakticky zanechávala části sama sebe, což je samozřejmě nemožné. Ze stejného důvodu není možné si z kouzelníka v této přeměně odebrat do skleničky vodu nebo se ho napít - bylo by to podobné, jako mu vyrvat kus masa z těla.
 2. Vodní postava není schopna nikoho obalit a tím ho utopit. Tento fakt já dán především tím, že takovéto obalení by trvalo řádově několik kol a během této doby každý ucukne nebo jen obyčejně odejde. Případné spící postavy se na 100% vzbudí vlhkem. Utopit postavu v bezvědomí by možné bylo, ale uvažme, není jednoduší jí podřezat hrdlo?
 3. Pokud se střetne např. vodní postava s postavou ohnivou (či ohnivým elementálem) neplatí pro ni žádné postihy na útočné číslo (o kterých se v příspěvku mluvilo) atp. Toto pravidlo samozřejmě platí i opačně a já doufám, že pro nikoho nebude problém si danou situaci jednoduše domyslet.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 19

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Živelné proměny

Společné parametry:
- Magenergie: 35 magů
- Dosah: 0
- Rozsah: kouzelník
- Vyvolání: 1 kolo
- Trvání: 10 kol

Ohnivec
*Igneforme*
Obor: EU+MA

Popis:

Funguje stejně, jako stejnojmenný alchymistický lektvar z PPE.

Vodovec
*Aquaforme*

Funguje jako "Ohnivec", až na to, že se postava mění v hmotnou bytost tvořenou kapalinou (homotnost rovná původní hmotnosti). Je zranitelná ohněm i mrazem (ani vypařování ani mrznutí jí nedělá dobře). Postava nezraňuje dotykem, místo toho se může ve vztahu ke kapalinám pohybovat stejně, jako s prstenem černé vodoměrky.

Zemivec
*Geoforme*

Hmotná bytost tvořená kamením a štěrkem (pětinásobná hmotnost). Není zranitelná ani mrazem, ani ohněm, ale výbuch jí způsobuje dvojnásobné zranění. Nemůže se protahovat štěrbinami užšími, než její hlava (ta se mění na kámen jako celek a nerozpadá se). Může procházet zdí rychlostí 1 sáh / kolo. Nezpůsobuje zranění dotykem.

Vzdušivec
*Aerforme*

Nehmotná bytost tvořená vzduchem. Je neviditelná, neslyšitelná a může se vznášet (pohybovat se v konstantní výšce). Zranitelnost ohněm je dvojnásobná (oheň žere kyslík), nezpůsobuje zranění dotykem.


 Uživatel úrovně 0

Zdravim
Sem na kuzla som dnes zasiel len kvoli takemuto kuzlu(hladal som dake obalenie ohnom pre carodeja na dalsiu uroven) a nasiel som to. Je to strucne, vystizne a pekne. Jedine co sa mi nepozdava je magenergia(podla mna by mala byt aspon tych 50 na smenu, dovody uz boli uvedene nizsie).
Zaroven by som chcel podotknut nieco ohladne toho preechadzania: podla mna naozaj ked uviaznes v tyci zo skla, a to sklo ti prave prechadza bruchom, ty sa premenis spat, tak asi ze chcipnes s zaludkom plnym skla.
Mam stastie na dobreho PJ a ten vacsinu situacii zvlada, takze dalsie pripomienky ku kuzlu neuvadzam
Zite si fajn


 Uživatel úrovně 0

Zdar Suku.

Z tohohle kouzla kouká skvělej nápad, který už jistě chtělo dříve zpracovat více autorů. To, že se k tomu neodhodlali, o něčem zjevně svědčí. Svědčí to o tom, že se pouštíš na velice, ale velice tenký led. Už ti více či méně ostatní většinu chyb nebo nedostatků vytkli. Proto se omlouvám, budu-li se opakovat.

Většina věcí je sporných. Tak začněme od začátku.

Učení se zaklínadlům.
Myslím, že to zde již částečně rozebral Salmar a myslim, že ještě někdo. Vím, že jsi na to již odpovídal, ale stejně se k tomu musím vyjádřit. Myslím, že právě protiklady by se měli učit zároveň. Zachovávala by se tím jakási rovnováha. Kouzelník by se právě tam naučil, co se s ním bude dít při zasažení protikladným elementem.

Odkládání předmětů
Moc se mi nelíbí tvé řešení zacházení s věcmi. Nevím jak to popsat, ale nějak sem nepochopil už manipulaci. Kouzelník se promění se všemi předměty ... to znamená, že jsou jako by součástí jeho nového těla? Z toho by ovšem vyplívalo, že je nemůže používat, ani <u>odkládat!!!</u> Nebo to znamená, že je může odkládat? To by znamenalo, že jimi může manipulovat. Z toho by ale vyplývalo, že může <u>útočit zbraněmi</u>, které měl(a) v době proměny u sebe!!! Dokážeš si představit, jaký by měl ten kamenný kouzelník ÚČ?

Jednotlivé přeměny


Tohle je největší úskalí tohoto kouzla. Forma přeměny by měla být pokud možno, co nejvíce v souladu s daným prvkem! Což zde vůbec, ale vůbec nesedí. Dané proměny by měly odpovídat daným elementům hlavně v určité konstituci dané proměny. Chtěl jsi, co nejvíce zachovat tvar těla, dobře. Takže by dané proměny měly být v jakémsi humanoidním obalu. Z toho vyplývá, že vodní proměna by měla být částečně nezranitelná, díky Pascalovu zákonu. V případě, že by se obal porušil tak by došlo k vytečení vody, čili části těla. Ale takhle by si mohl celého nebohého kouzelníka vypustit! Bylo by možné, že by se obal po zranění magicky zacelil.To by také znamenalo, že časem by v kouzelníkovy zůstávat věci.I když, to je jako u lidí, ale takfle by to způsobilo další komplikace. U ohně by oheň hořel v daném humanoidním tvaru, ale zde to nezabraňuje vzplanutí dalších předmětů. U vzduchu si to docela v tomto případě vystihl. U země bych k tomu něco měl taky, ale to sou drobnosti.
O tom, co by bylo, kdyby tam nebyl humanoidní obal raději pomlčím, ale kdyžtak ti to napíšu poštou, jestli budeš chtít.

S tím souvisí i to natahování - vzduch a oheň by to měly umět taky, a vzduch by na tom měl být nejlépe. Taky by měl umět zmenšit a zvětšit svůj objem.

A co se stane s ohnivým, když dojde kyslík?

Boj mezi proměněnými si taky mohl mnohem více rozebrat.
Škoda.

Jinak je to docela hezky zpracované, určitě jsem na dost věcí zapomněl, ale snad ti to připomenou jiní. Omlouvám se za případné překlepy a pravopisné chyby.

Původně jsem chtěl dát 4*, ale pak jsem si řekl, že jsi první u koho jsem viděl toto zpracování, tak dávám 5.


 Uživatel úrovně 5

Jsem se těšil na další dobře propracované dílko, ale byl jsem nakonec mírně sklamán.
U jednotlivých přeměn chybí mnoho věcí, hlavně interakce s okolím je často nedodělaná ( viz krotika Alcatora ).
Nápad také není, že bych před ním padal na kolena - jsou to "poupravení" theurgovi elementálové.
Hodnocení 5* si ponechám pro více převratné nebo propracovanější příspěvky.


 Uživatel úrovně 0

Opravdu vydařené dílko které se hodí snad do každého příběhu


 Uživatel úrovně 0

Darkhert: Nabudúce sa pokús trošku prečítať diskusiu - tvoju pripomienku, žiaľ, pár ľudí pred Tebou už povedalo...


 Uživatel úrovně 0

Rád bych upozornil na jednu faktickou chybku, kterou jsem zaregistroval. Když nebudu hodnotit gramatiku.

Čarodějova hůl, pokud se nepletu je prakticky nezničitelná a pokud ji nepoškodí ani dračí dech, ani žhavá láva tak si nemyslím, že by to dokázal hořící kouzelník.

Jinak vcelku nevím co bych vytkl. Dílo je velice zdařilé a rozhodně si plné počet zaslouží.


 Uživatel úrovně 0

Ahoj

Myslím, že je to velmi zdařilé dílo vhodné do dobrodružství. Akorát bych měl jednu připomínku a to, že pokud používáš Ctrl+C a posléze kopírování, měl bys kontrolovat správnost.
Přeměna vzdušného víru .......... Možnosti, výhody a nevýhody, které z Pekelné přeměny plynou:


 Uživatel úrovně 0

velice kvalitní a použitelné dílo... trochu fušuje do theurských schopností ovládat živly, ale myslím, že ne dostatečně na to, aby se theurgové mohli ohánět nějakými obavami o ohrození monopolu na elementy... líbí se mi i koncept, prostě žádné zbytečné okecávání a pohádky kolem delší než samo kouzlo + takhle na první přečtení se to jeví velmi kompaktně a promyšleně a je vidět, že to dalo práci a autor do důsledků promyslel všechny varianty (s drobnými nuancemi nechť si poradí PJ)


 Uživatel úrovně 0

Přeměna vzdušného víru-řekl bych vylepšená verze jednoho lektvaru
Pekelná přeměna- vylepšená verze kouzla z mam