Rozvoj DrD

Rituál duše Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

Mnoho bytostí chce oklamat smrt, ale ty, jimž se to nakonec povede, většinou čeká prokletí daleko horší než smrt. Jednou z možností „obelstění“ smrti je takzvaná „duše hraničáře“. Jedná se o artefakt, který nevytvoří theurg, a ve kterém se chodec stane jeho démonem. Chodec tak „oklame“ smrt, ve skutečnosti pouze vynechá smrt a skočí ze života přímo do posmrtného světa astrálních sfér.

Chodec musí mít připravený vhodný předmět do kterého přemístí svou duši. Největší duševní svazek má se svým chodcovým mečem, proto provede několik rituálů, aby meč připravil na svou duši a upevnil svůj svazek s mečem ( podrobněji popsáno v rituálech meče )

 • Rituál krve – chodec položí oběť v podobě přemožení silného protivníka => příprava na poslední rituál
 • Rituál harmonie – duše chodce se „otiskne“ do meče => větší pouto mezi majitelem a jeho zbraní
 • Rituál magie – v meči se vytvoří místo pro příchod duše chodce ( vložený drahokam je srdce artefaktu )
 • Rituál zapečetění – pouto mezi mečem a chodcem je takřka nezlomitelné, je vytvořeno jméno budoucího artefaktu ( runové slovo )

Mnozí ani neví, co je pravou podstatou předešlých rituálů. Nemusí vědět, že je to cesta k „nesmrtelnosti“, a teprve s postupem času mohou přijít na to, že existuje ještě jeden rituál, po jehož zakončení se stanou „nesmrtelnými“.

Chodec musí provést poslední rituál, den od půlnoci do půlnoci nerušen rozjímat se svým mečem a soustředěn na drahokam zakovaný v meči. Rituál má jen malou šanci na úspěch, je to: past: úroveň ~ 36 ~ úspěch / nic

Je zřejmé, že úspěšná může být až postava na 26. úrovni. Rituál může být opakován libovolněkrát, dokud nebude úspěšný. V případě úspěchu se sníží kapacita meče o 20. Tyto magy jsou „zablokované“ pro kouzlo úkryt II. Chodec může kdykoli v nulovém čase toto kouzlo vyvolat, jeho duše přenese do srdce artefaktu ( = drahý kámen vložený při rituálu magie ) a jeho tělo se bezvládně zhroutí k zemi. Navíc se kouzlo sešle automaticky, když meč ztratí kontakt se svým majitelem ( Chodec je: ovládnut podrobováním či kouzlem, zkameněn nebo i jen zhypnotizován či silně omámen atp. Avšak spánek, meditace a jiné běžné stavy kouzlo nespustí ). Vrácení duše je nevratné konvenčními prostředky jako kouzlem oživ mrtvého či kouzlem úkryt ( vrácení duše by mělo být možné jen zásahem vyšších bytostí ).

Chodec se pak 1k6 měsíců „učí“ od démona meče být „démonem“. Během této doby nemohou být skrze meč sesílána žádná kouzla, SZ i s kouzelným bonusem však zůstává. Po uplynutí dané doby, se chodec stane chodcem-démonem a natrvalo se usídlí v srdci artefaktu. Původní démon se navrátí do astrálních sfér i kdyby byl zaklet na delší dobu. Chodec-démon se počítá, jako by byl ze sféry s pořadovým číslem = stupeň jeho inteligence plus jedna za každou druhou úroveň chodce nad 26. úrovní. Úroveň nositele nemá vliv na kapacitu meče. Sféra chodce má vliv na past ROZ u kouzel meče. Objem meče = sféra démona-chodce + 20 [magů], které se s půlnocí doplňují. Magy mohou přibýt i přelitím od chodce-držitele.

Chodec-démon disponuje jednak magenergií meče, která se doplňuje v poledne a také vlastní hraničářskou magenergii, kterou získává meditací. Artefakt usne na 6 hodin. Spící artefakt má sílu zbraně 5/0 +0 a nemůže se jakkoli magicky projevovat a ani si nemůže o půlnoci doplnit magenergii meče. Během poslední hodiny „spánku“ chodec-démon medituje a získává 1/2 magenergie, kterou by získal meditací ve fyzickém těle na dané úrovni. Vlastní hraničářska magenergie je úplně bokem od magenergie meče. Hraničářskou magenergii může artefakt kdykoli použít na seslání kouzla meče, ale magenergii meče nelze použít k seslání „nemečového“ kouzla.

Interakce s okolím

Chodec-démon má všechny znalosti a vzpomínky, které měl v živém těle. Dění kolem sebe vnímá jakoby mimoděk svým novým démonickým „zrakem“. Jedná se o schopnost, na níž se nemusí soustředit. Vnímá tvary předmětů, tvory a jejich chování, vnímá také jejich povahu a je schopen poznat proudy magie – pozná jakékoli hraničářské a chodecké kouzlo sesílané v dohledu, u druidského je schopen poznat účinek a odhadnout sílu a u kouzelnických kouzel a alchymistických předmětů je přibližně jen schopen přibližně odhadnout jejich účinek.

Vnitřní zrak není omezen jako normální zrak a prohlédne i normálně neprůhledné předměty a zdi. Dohled = pořadí sféry chodce-démona x 2 [sáhů] ( dohled chodce-démona z 20. sféry je 40 sáhů ). Démon-chodec také vnímá vibrace skrze srdce artefaktu a tím je schopen slyšet. Jeho sluch je omezen na poloviční vzdálenost než jakou má normální humanoid ( zaslechne normální hovor nebo projev, ale nezaslechne tichý šepot ).

S držitelem se může domlouvat pouze na podprahové ( pocitové ) úrovni a pouze pomocí maximálně trojslovných jednoduchých vět. Chodec-démon může nositele zaplavit chaotickými pocity a tím jej varovat podobně jako alchymistův Plášť z PPZ nebo přitáhnout k sobě nositelovu pozornost – lze jen při držení meče v rukou. Záleží jen na postavě, jak si toto „varování“ vyloží. Pro komunikaci na větné úrovni musí chodec-démon použít některou ze svých zvláštních schopností nebo kouzel ( např. telepatii; kouzla slovo nebo rychlá telepatie ). Démon-chodec ihned, i bez zvykací doby, pozná, jaké kouzla chce nositel skrze meč seslat a je jen na něm, zda nositelova přání vyplní ).

I nechodec může skrze takovýto meč sesílat kouzla meče. Chce-li nechodec, aby meč seslal kouzlo meče musí se kolo soustředit ( a musí vědět, jaké kouzlo chce seslat, tzn.: někdo jej musí předem poučit ). Že meč pochopí příkaz je past: INT sesilatele + INT chodce-démona ~ 8 ~ pochopení / nepochopení ( avšak i když meč pozná, jaké kouzlo je po něm požadováno nemusí kouzlo seslat, ba může klidně seslat úplně jiné ).

I chodec-démon za své činy získává zkušenost a může klidně i povýšit o úroveň ( pro zjednodušení bez výcviku, své schopnosti si průběžně zlepšuje ). Kolik bude dostávat zkušeností „meč“, záleží čistě na PJ, ale měl by řádově dostávat maximálně ¼ zkušenosti toho co normální smrtelníci ( vzhledem k dlouhověkosti artefaktu a k tomu, že povyšuje bez výcviku ), klidně i méně: 1/10.

Slabiny runového meče

Chodec-démon je takřka nesmrtelný, ale není proti nástrahám světa plně odolný. Například může být zničen jeho meč a pak zbude jen srdce artefaktu – v tomto stavu ztrácí magenergii meče a zůstává mu jen hraničářská magenergie. Kozla meče nemůže v tomto stavu používat, ostatní schopnosti a kouzla však ano. Srdce artefaktu může být zakováno do nového meče, ale musí na něm být provedeny nutné úpravy – vyryto runové slovo a musí jít o podobnou třídu zbraně ( démon-chodec může své přání sdělit pomocí telepatie ), jinak může ztratit některé své schopnosti ( př1 srdce artefaktu zakované v píce nebude moci sesílat kouzla Dvojek / Trojsek / Prasátko / aj. )( př2 meč bez runového slova nemůže těžit z výhod ze zaměření rituálů meče ).

Srdce artefaktu může být zničeno a to pouze a jen tehdy, když chodec-démon „spí“ ( pak se duše chodce-démona odebírá do astrálních sfér = chodec-démon „zemře“ ), tím se také liší od klasických theurgových artefaktů, které nejdou konvenčními prostředky zničit. Nutno podotknout, že srdce artefaktu má stále pevnost drahokamu z něhož je vytvořeno ( např. diamant nepůjde zničit konvenčními prostředky, zničí jej až žár o vysoké teplotě – magma, kovářská výheň )

Meč lze poškodit nadměrnou zátěží, například při boji se stříbrnou / zlatou čepelí, při vhození do lávy apod. Meč může být opraven ( nabroušen ), ale jen tehdy, když démon-chodec spí. Nutno podotknout, že démon není omezen únavou, proto nemusí spát nikdy, spánek potřebuje jen kvůli meditaci ( viz výše ).

Chodec-démon může být ovlivněn kouzly působícími na psychiku – může být zhypnotizován, vsugerován mu nějaký pocit, veden s ním mentální souboj, uměle uspán nebo dokonce pomocí druidova kouzla úkryt přenesen jinam, přesunut však může být pouze do jiného potenciálního srdce artefaktu minimálně stejné kvality, jinak přenos selže. Taktéž na něj mohou být seslána psychická ochranná kouzla – jako např. telepatická ochrana. Při mentálním souboji mu může být snížena pouze magenergie meče popř. magenergie hraničářská, nikdy nemůže být takto zabit či mu snížena inteligence. ZSM chodce-démona je 10 ( stejnou jakou má mág nebo čaroděj ).

pozn.: Kouzla psaná tučně jsou převzaty z pravidel ( za pomlčkou jsou změny oproti pravidlům ). Kouzla psaná kurzívou jsou popsány v rubrice Hraničářská kouzla u příspěvku Nová kouzla chodcova meče. Kouzla podtržená jsou rozepsána pod výčtem kouzel.

Kouzla meče

Démon-chodec sám rozhoduje která kouzla vyčaruje, nikoli jeho držitel. Držitel si může myslet, že se jedná o normální chodcův meč, ale občas se mu může stát, že jej démon-chodec jednoduše neposlechne nebo dokonce sešle jiné kouzlo než zamýšlel. Může kouzlit většinou kouzel meče z PPP i PPE.

Kouzla, které může kouzlit i bez držitele:

 • Transmutace kovu – transmutace je „trvalá“, nezáleží na tom zda někdo meč drží; poškozený meč může být nabroušen při spánku démona meče.
 • Svítící čepel
 • Ohnivá/Ledová čepel – lze seslat i na jílec a tím způsobit 2-7 zranění držiteli ( navíc je šance, že držitel v šoku meč upustí, je to past: ODL ~ způsobené zranění + 2 ~ nic / upuštění meče )
 • Rychlost - urychluje sesílání všech kouzel, i nemečových
 • Větvička – možnost přeměnit se nejen ve větev či hůl, ale i v jiný podobný předmět; např. ve zdobený meč, rezavý meč nebo klidně může iluzí prohodit jílec a čepel
 • Prodloužení
 • Zpevnění
 • Omračující čepel
 • Cuknutí

Kouzla, pro které musí mít meč nějakého držitele ( bojová kouzla ):

 • Odraz projektily
 • Odraz šípy
 • Poškození zbraně
 • Uspání démona
 • Zvýšení síly zbraně
 • Zvýšení obrany zbraně
 • Rozpoznání nepřítele
 • Lugbarův maják – démon-chodec pak může zasaženého vidět až do vzdálenosti 200 sáhů!

Kouzla, která může meč sesílat pouze skrze držitele-chodce, přeje-li si to držitel-chodec:

 • Dvojek
 • Trojsek
 • Prasátko
 • Najdi neviděného / nepřítele / neviditelného – jsou vlastně zbytečné kouzla => démonův vnitřní zrak dané objeví i bez seslání těchto kouzel
 • Letící ohnivá / ledová čepel

Omračující čepel

 • magenergie: 3 magy
 • trvání: 5 kol nebo do prvního úspěšného zásahu

Na čepeli se akumuluje elektrostatický náboj, který se uvolní při dotyku s terčem ( nejlépe nepřítelem ). Je-li tvor zasažen nebo se tvor ubránil nejvýše o KZ, náboj se uvolní a zasažený si háže na past: ROZ ~ -2 ~ zraněn za 1k6+1 stínových životů / omráčen ( = 1 život )

Největší velikost tvora, kterého lze omráčit je C. Lze seslat i na jílec, to pak může někoho „kopnout“ nebo je-li v držení, způsobí sevření prstů a postižený se pak nebude moct zbavit meče, hodí si na výše zmíněnou past, zda nebude omráčen. Křečové sevření trvá 3 kola. Dřívější vytrhnutí je past: SIL + ODL ~ 15 ~ meč vytržen / nevytržení a zranění za 1 život

Chce-li s mečem útočit nebo se bránit ( meč nemůže přezbrojit ani mu být vyražen z ruky ), je to past: ODL ~ 4 ~ akce provedena s postihem -1 k OČ a ÚČ / akce se nezdařila. Nelze kombinovat s ohnivou či ledovou čepelí.

Cuknutí

 • magenergie: 1 mag
 • trvání: ihned

Leží-li meč na zemi, vyskočí meč sáh do vzduchu ( třeba, chce-li na sebe upozornit ). Je-li v pochvě, ucítí její nositel škubnutí. A je-li v ruce, držiteli meč cukne rukou: v boji je to postih -2 do ÚČ na jeden útok nebo – 2 do OZ ( záleží na nejbližší akci ).

Psychická kouzla

Je potřeba magenergie, která byla artefaktem vymeditována, nelze sesílat z magenergie meče. Působí jen na nositele ( i když meč přímo nedrží, stačí aby jej nesl v pochvě na zádech ), výjimky jsou v poznámkách u kouzel.

Kouzla:

 • Odhal vinu
 • Odveď pozornost
 • Uspi okolí
 • Zrcadlo vzpomínek
 • Uklidni
 • Rozčil
 • Uhrančivý pohled
  • v srdci démona se objeví jiskřivé světlo, které přitahuje oči. Kdo se na něj podívá, háže proti pasti, avšak se základní silou jen 3
  • ti, jenž neuspějí v hodu proti pasti cítí bázeň k meči i k jeho stávajícímu nositeli
 • Odhal tajemství
  • lze na kohokoli nebo cokoli vzdálené ne více než 5 sáhů. Pro oblast platí, že meč musí být uvnitř
  • chodec démon má blíže k astrálním sférám a jejím vědomostem, proto jej kouzlo stojí třetinu hoho, kolik by potřebovat ve svém živém tělě
 • Rychlá telepatie

Rychlá telepatie

 • magenergie: 2 magy za kolo + 1 magů
 • dosah/rozsah: jen nositel meče při držení
 • vyvolání: 1 kolo
 • trvání: dle dodané magenergie

Tímto kouzlem může démon hovořit na myšlenkové úrovni se svým nositelem. Za jedno kolo si lze vyměnit dvě věty. Nositel může jen poslouchat nebo může i odpovídat, ale když odpovídá, musí se na to soustředit a nemůže provozovat jakoukoli složitější činnost než chůze. Hovor lze odposlouchávat telepatií a lze se proti němu použít uzavření mysli jako u telepatie ( se stejnou pastí )

Hraničářská kouzla

Chodec-démon ztratil kontakt a soucítění s fyzickým tělem a jeho strastmi, proto léčícími kouzly může léčit pouze újmu utrpěnou na duši, ne na těle.

Př.: Může například léčit zranění způsobené údery nenávisti nebo mentálním soubojem, ale nemůže léčit zranění způsobená blesky nebo zbraněmi. Může léčit chorobu šílenství, ale nemůže uzdravit obyčejné nachlazení Může odstranit ochromení způsobené hypnózou, ale nemůže odstranit ochromení od dikobraza.

Kouzla, jež mohou být sesílána jen na držitele meče ( stačí, aby meč byl v pochvě, ale ne dál než 5 coulů od pokožky ):

 • Uzdrav lehká / těžká zranění
 • Odstraň ochromení
 • Uzdrav nemoc
 • Odstranění únavy – toto je jediná vyjímka - odstraňuje i fyzickou únavu
 • Oživ mrtvého – může se magově zapojit do oživování, ale musí být v držení některého z oživujících nebo přímo oživovaného. Může se podílet i na oživování zabitého fyzickým zraněním.
 • Telepatická ochrana
 • Psychická ochrana

Psychická ochrana

 • magenergie: 20 magů
 • trvání: 2 hodiny

Držitel bude komplexněji chráněn před psychickými útoky než u kouzla telepatická ochrana, ale po kratší dobu. Chrání před všemi hraničářskými i kouzelnickými kouzly útočících na psychiku jako např. sugesce a hypnóza. Chrání i před mágovým podrobováním a při mentálním souboji může artefakt se buď bránit za svého držitele ( ale v případě neúspěchu je zasažen držitel ) nebo může zaútočit na útočícího mága ( a tím mu taky i pěkně pocuchat nervy ). ZSM chodce-démona je 10. Za úroveň se počítá úroveň chodce ( nikoli sféra ).

Ostatní kouzla:

 • Vládni přirozeným věcem – stojí 10 magů, meč se musí při sesílání neustále dotýkat daného terče, jinak magenergie přijde nazmar
 • Přivolej druida – funguje stejně: příjemci zprávy netuší, kdo jim zprávu poslal. Kouzlo je bez pomůcky, stojí proto víc: 6 magů
 • Najdi bytost – stejné jako kouzlo najdi zvíře, akorát chodec-démon si může představit jakoukoli bytost i některou konkrétní ( nejen zvíře )
 • Slovo
 • Slovo

  • magenergie: 3 magy
  • dosah: 30 sáhů
  • vyvolání: 2 kola
  • trvání: 1 kolo

  Kdekoli v dosahu může démon vytvořit místo, odkud se bude ozývat nějaký zvuk, dle jeho přání. Může se jednat o jakýkoli zvuk nepřesahující úroveň hluku 100dB a který si dokáže chodec-démon představit ( někdy jej slyšel nebo by jej byl schopen vyslovit v hmotném těle: řev lva, chrápání obra, nebo se může jednat i o slovo či větu v jazyce který zná ). Toto kouzlo vlastně nepatří mezi hraničářské kouzla, ale jinam zařadit nelze .

  Nekouzelné schopnosti

  Na meč se přenesou jen tyto vlastnosti chodce – inteligence a charisma ( zbylé – sílu; obratnost; odolnost ztrácí, protože již není v hmotném těle ( místo nich dostává parametry SZ, útočnost a OZ: dle dané zbraně s bonusy za sféru chodce-démona ). Chodec-démon si pamatuje celou svou předešlou existenci, přenáší se jeho zkušenost i znalosti, ale většinu z nich již není schopen používat.

  Př.: Zůstávají dovednosti, ale jen málo z nich jich chodec může používat ( např. čtení; kartografie; astrologie nebo cizí jazyky ). Znalosti o ostatních mu zůstávají - tak mistr tesař, stále bude vědět, jak se tesařina dělá, ale sám ji již bude někdy provozovat jen stěží.

  Odhad přesvědčení – může odhadovat kohokoli ve svém „zorném poli“, podmínkou je, že daná osoba musí s někým hovořit. Může odhadovat jen podle gestikulace ( když neslyší terče ), pro takový odhad se počítá, jakoby by měl o 15 úrovní méně. Držitele odhadne automaticky ( chodec-démon „cítí“ nositelovu mysl ) a bude o něm vědět i 1-3 charakteristické psychické vlastnosti ( jako např. chamtivost, obětavost, zbabělost, čestnost, … ). Během směny kdy odhaduje, meč nemůže kouzlit.

  Mimosmyslové schopnosti

  Mimosmyslové schopnosti se řídí podle stejných tabulek jako u normálního chodce, pouze jsou trochu posíleny. Během používání mimosmyslové schopnosti nemůže meč dělat cokoli jiného – nevnímá okolí, neposlouchá „příkazy“ nositele. Relativní rychlost mezi mečem a terčem mimosmyslové schopnosti nesmí být větší než sáh za kolo, nárazově víc než dva sáhy za kolo, jinak je pokus neúspěšný.

  Př.: Je-li meč na voze, může zamířit jakýkoli objekt či nehybnou osobu na voze, ale nemůže zamířit na nic vně pohybujícího se vozu, ale mohl by zamířit na vůz jedoucí po stejné dráze podobnou rychlostí ( je-li relativní rychlost je v přípustných mezích ). Jedno seknutí mečem se považuje za přípustnou nározovou rychlost, ale boj trvající déle než jedno kolo soustředění přeruší.

  Opět platí, že terč musí být v přímém „dohledu“ nebo démon musí znát přesnou polohu terče. Každá mimosmyslová schopnost může být použita jen jednou za 7 hodin.

  Pyrokineze

  Může být podpalována oblast až o velikosti 1x1x1 sáh ( ale může být libovolně menší ) nebo místo podpalování může meč soustředit své úsilí na vytvoření velmi žhavého bodu ve vzduchu průměru jeden coul, který po dalších 20ti kolech soustředění vybouchne podobně jako čarodějova ohnivá koule ( může být tedy vytvořena maximálně ve vzdálenosti dvacetiny maximálního dosahu ). Všichni ve vzdálenosti do 15-ti sáhů od ohniska výbuchu si hodí na past: OBR ~ 7 ~ nic / zranění ohněm za 1k6 + 1 za každý druhý stupeň znalosti pyrokineze.

  Telekineze

  Je to schopnost vyvodit mechanickou sílu jen silou mysli. Součin maximální síly a vzdálenosti působení závisí na stupni znalosti telekineze. Jednotkou „síly“ rozumíme kilopondy, přičemž síla jednoho kilopondu nadzdvihne těleso o váze 1 kila = 20 mincí. Telekinetická síla může být použita libovolně – k posouvání, nadzvedávání předmětů, tahání za páku. Působí-li někdo proti této síle, musí ji překonat – nelze tak jednoduše zastavit jako u normální telekineze. Telekinezí lze zaměřit i samotný meč, pak se meč pohybuje rychlostí 1 sáh / kolo a může se přesunout max. o vzdálenost danou součinem váhy meče a vzdálenosti. V tomto případě lze pohyb meče bez odporu zastavit rukou.

  Telepatie

  Maximální vzdálenost záleží na stupni znalosti telepatie. Je-li terčem telepatie nositel meče, uvažuje se, jako by měl chodec-démon o 4 úrovně více. Chodec-démon se sám může stát terčem telepatie ( pokud někoho napadne zaměřovat telepatii na meč ). Avšak chodec-démon vždy rozpozná nepovolené vnuknutí a pokus o uzavření mysli je vždy úspěšný. Navíc na odpovídání na telepatii se nemusí runový meč vůbec soustředit.

  Dovětek

  Příklad historie chodce-artefaktu: Chodec Arathorn ( úroveň 30; síla 16/+2; obratnost 12/+0; odolnost 13/+1; inteligence 17/+3; charisma 14/+1) má za úkol pobít obry ve Skalistých horách. Obává se, že by při tom mohl zemřít, proto provede poslední z rituálů – rituál duše ( na 1k10 hodí 9: rituál se mu povede ). Následně bojuje s obry a spolu s ostatními chodci všechny obry bezeztrát pobijí. Arathorn se rozhodne s dobrodružstvím „seknout“ a meč předá svému synovi Argonuiovy ( avšak již vykonaného rituálu se nemůže zbavit a Argonui nemůže skrze meč sesílat jakákoli kouzla, protože meč je zapečetěný jeho otcem ). Po několika letech se Arathorn na jedné oslavě opije do němoty, jeho meč ( sic tou dobou vzdálený na hony od svého pána ) ztratí spojení s Arathornovou duší a ihned ji přenese zarezervovaným kouzlem Úkryt II do připraveného srdce artefaktu. Arathornovo tělo se na hostině skácí mrtvé k zemi a ještě o několik generací později se bude povídat, že slavného Arathorna, zabijáka obrů, nezabil kyj obra, nýbrž pálenka. Arathorn se po přesunu bude učit 3 měsíce ( na 1k6 padlo 3 ) od démona meče být démonovým „následovníkem“. Jeho syn Argonui zjistí, že jeho meč přestal být magický ( přestal zraňovat magické bytosti ) a zajde za theurgem Sarumanem, zdalipak by mu do meče nezaklel dalšího démona meče. Saruman tedy zkusil vypudit „neposlušného“ démona z meče, ale to se mu nepovedlo, protože se meč už stal artefaktem ( nevypudil ani toho pomocného démona, který již je také svázán se srdcem artefaktu ). Zklamaný Argonui zahodí meč do škarpy, kde jej pak najdou a vezmou skřeti. Po třech měsících výcviku nového démona, tem původní prchne zpět do astrálních sfér a artefakt se konečně stává plnohodnotným artefaktem. Arathornovi zůstává jeho inteligence (17/+3), charisma (14/+1) a počítá se jako by byl démonem z 19.sféry ( stupeň inteligence 17 + 2 za danou úroveň ), má SZ 14/+0; OZ=0 ( tj, tak jako standardní chocův meč s démonem z dané sféry ). Má k dispoici 39 magů meče ( 20 + 19 za pořadí sféry ), které se mu doplňují o půlnoci a navíc může mít 58 hraničářských magů ( =116 na dané úrovni / 2 ), které může získat po spánku a meditaci. Po nabití svých schopností se Arathorn-meč snaží nenápadně skřetům škodit a jednoho dne se mu podaří upozornit na skřetí výpravu ( u jejíž kapitána byl v držení ) Rohanskou jízdu. Po následné potyčce se meč dostane do Edorasu a o několik generací později se mu podaří splnit dávnou pomstu na Pánu Nazghůlů, který zničil někdejší říši Arnor. Mezitím povýšil na 34.úroveň ( zvýšila se mu maximální možná nameditovatelná magenergie na 68 magů a pak se Arathorn považuje za démona z 21.sféry + z toho plynoucí bonusy ). Po splnění dávné pomsty se vzdá svého života-neživota a usne. Následně srdce artefaktu zlomí zlá energie unikající z prstenového přízraku a Arathorn se konečně odebere za Kruhy světa za svými příbuznými .

  Jedná se o rozšíření pravidel a rozšiřuje tvorbu artefaktů v omezené míře i na chodce. Artefakty by měli mít originální i původ, tvorba theurgem se může stát časem nezajímavá.

  Příklady využití ve hře:

  • vysvětlení dlouhověkosti některých iluminátů ( iluminát není postava, ale meč, který daná postava-loutka nosí u sebe )
  • vyšetřování zmizení mistra ( chodce ) některé z postav
  • jednu z postav pohltí meč a pak se družinka bude snažit nebožáka z meče přenést zpět do těla ( tato možnost zde není řešena, záleží jen na PJ a jeho fantazii )
  • lze použít jako extravagantní nové povolaní pro hráče
  • a v neposlední řadě to lze požít jako „CP“ do družinky jako „ukecaný“ meč nebo jako „mluvčího“ PJ
  • podobným způsobem může PJ vymyslet podobný rituál i pro jiná povolání, která mají silnou citovou vazbu se svým kouzelným předmětem např. lupič-klíč; druid-hůl; válečník-zbroj; theurg-astron atp.

  Rady pro hráče meče a pro PJ:

  • hrát za meč je záležitost spíše krátkodobá, i když meč skýtá mnoho možností, obyčejnému smrtelníkovi se nevyrovná ( hrát se za meč dá cca 3 hry )
  • chcete-li, aby ostatní hráči netušili, že třeba Jarda hraje za meč, doporučuji aby hráč meče ( v našem případě Jarda ) hrál ještě za nějakou, třeba nevýznamnou a slabou, ale tajemnou postavu, která by strhávala časté posílaní papírků mezi hráčem a PJ na sebe. Na škodu není, ani domluvit si s PJ několik tajných znamení, aby se co nejvíce snížilo posílání papírků ( pozor – toto je hodně náročné na soustředění PJ )
  • u meče je víc než u jiných povolání nutná příprava před hrou, nebojte se strávit přípravou hraní meče i několik hodin ( výsledek, kdy ostatní po třech hrách zjistí, že Jarda je celou dobu ostatní vodil v podobě meče za nos, je k nezaplacení )
  • Nebojte se schopnosti meče radikálně upravit ( klidně i zlepšit ) s cílem lepší hratelnosti ( meč podle těchto pravidel je hodně poddimenzovaný oproti klasickému povolání )
  • můžete hrát klidně i otevřeně za meč, to ale chce toleranci od ostatních hráčů a trpělivost hráče za meč, protože meč se v mnoha situacích nemůže uplatnit ( vyjednávání, hledání, cestování atp. )
  • hraní za meč doporučuji jen zkušeným hráčům a PJ

  Poděkování:

  • Naší skupině za odehrání zkušební hry a za morální podporu
  • zerafelovi za vyčerpávající rozbor díla v MS a za podnětné rady
  • Fenqelovi a Alcatorovi za pomoc a rady se zpřehledněním díla

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  Zdravím,

  velkou část mých "výtek" jsi relativně slušně vysvětlil, díky.

  Přesto však hlavně kouzlo psychická ochrana zůstává pomyslným trnem v oku mém :-)
  Pokud jde o podrobování, diskuse je vlastně bezpředmětná (u meče stačilo napsat že chodec - démon je nepodrobitelné povolání a chodec držitel jím je z postu pravidel Altaru), naopak mentální souboj je pak naprosto nedořešený.
  Předně - když napíšeš na počátku, že úroveň démona - chodce je rovna pořadovému číslu jeho případné sféry (a jak tuto vypočítat), nemůžeš přeci následně počístat s předchozí úrovní (nesystémové). Výsledky jsou 2 - buď počítáš min. 26 úroveň předchozí chodecké postavy + ZSM mága + charismu meče (int. démona - chodce) jak pravíš ty, což je systémově (rozuměj systém, který jsi předím nastolil) nesmysl a navíc by takový meč byl vskutku megasilný (ne neporazitelný), nebo počítáš sféru démona - chodce (nikdy více než 9) + ZSM + char. či int., což je systémové, ale relativně průměrné.
  Následně vyvstavší otázka, jak jsi přišel na pořadové číslo sféry (jeho výpočet) by si však vyžadovala odpověď vhodnou i jako článek do rozvoje DrD.
  Celkově jsi mě ale přesvědčil, že tvé dílko je kvalitní i se svými "vadami na kráse".
  Děkuji ti za nabídku na doladění poštou, ale myslím, že pro své reálie zvládnu změny sám.
  S pozdravem
  T.


   Uživatel úrovně 5

  mentor zerafel:

  a) ( reakce na bod 3 )Pokud bychom striktně dodržovali nepsané pravidlo, že stávající pravidla musí být zachována, tak se mnohdy nepohneme z místa. Dobře, zkusím argumentovat jinak. Tento návod popisuje vznik úplně nového dlouhodobého magického předmětu, pro nedostatek nových pojmů jej nazývám chodcem-démonem i když s pravidlovým démonem nemá nic společného ( leda to, že je také v předmětu ). Všechny podobnosti typu - shodné parametry pro srdce démona a jiné jsou čistě náhodné ( zas tak čistě ne, protože jsem se snažil vymýšlet co nejméně nových pravidel, proto jsou si některá "pravidla" jakoby navlas podobná s těmi pravidlovými "pravidly" ). Toto spíš než do rubriky asi patří do putyky do rubrikového stolu. Problémy možná vyřešili, kdyby se nějak napsala koncepce rubriky ( vím, že to není jednoduché, protože Rozvoj vlastně nemá žádného stálého redaktora ).

  b) ( reakce na bod 10 ) S mentálním soubojem mi možná něco uniklo, ale dané kouzlo chrání jen tak dobře, jak by chránil mág na dané úrovni bez daného kouzla. Takže pokud by se meč v mentálním souboji bránil za svého nositele, stejně by nositeli proti drakodlakovi ani zanic nepomohl.

  c) Ad diskuze s tebou - asi někdy před měsícem jsme si to po třech rumech ( u tebe pivech ) vyříkali. Já si relativně na výsledek pamatuji i po dalších 4 rundách, kdyžtak to někdy můžeme zase zopakovat :o).

  Zpět k věci. Má reakce na tvou kritiku začala být šejdrem asi po desátém bodě tvé kritiky. Začal jsi chodce-démona srovnávat v hraničářem, s démonem z astrálních sfér a kdoví s čím. Chodec-démon jak již jsem předeznačil je autonomní a srovnání se hodí pouze k porovnání možností ne k doslovnému porovnání jednotlivých schopností.

  Jinak kritiku, která se snaží za každou cenu ( přiznávám se, že občas taky takové kritiky píši ) moc z hlediska autora kladně nehodnotím, protože se jednoduše stane, že kritik se začne rozpitvávat i v těch nejnedůležitějších detailech. Takováto kritika nemá pro autora moc valného využití, protože v takovýchto detailech se často stává, že jeden kritik vytkne přesílenost a druhý nepoužitelnost ( v závislosti na jejich stylu hry ).

  Užitečnou kritiku vidím třeba v tom, že bych se měl jako autor více zaměřit na použitelnost a přidat více aktivních schopností. Užitečná kritika je i v tom, že bych se měl držet více zavedených pravidlových proncipů. Takřka nulový význam vidím u kritiky typu ( zde se nechci nikoho dotknout, jen uvedu pár příkladů neperspektivních bodů kritiky ): Toto kozlo nepatří sem, ale jinam; Kouzlo pojmenované slovo dokáže vyslovit i jednoduché holé věty atp. Neřku-li body, která jsou v díle vysvětlena, ale kritik se k nim ještě nedostal nebo je přehlédl.

  S pozdravem
  Folcwine


   Uživatel úrovně 5

  Ad diskuse Tuvy -

  3) Jsme v rozvoji, ale jak řekl Suk, neznamená to, že si tu můžem dělat, co chceme. I tak se musí dodržovat základní pravidla. Zde se vkládají taková díla, která rozšiřují pravidla (logicky navazují a neruší) aj - nebo taky díla, která nemáš, kam dát (má magie skřítků) :o)

  10) Já vidím, že chrání i před mentálním soubojem - a to dost nechutně. Takže si neškrtne ani drakodlak...

  Ad diskuse se mnou -

  Proč jsi reagoval tak vzpurně až podrážděně? Já ti přece neříkám, že je to naprostá hloupost, pouze hledám nenalezené (redaktorem třeba) chyby - aby ses jich příště třeba vyvaroval. Reagovat na tvé ostré napadání nebudu, ještě bych se dočkal dalšího :o)

  S pozdravem a úctou...zerafel


   Uživatel úrovně 5

  Tuvy - dík za připomínky, ke kterým má cenu vyjadřovat, vyjádřím se.

  1 - první odstavek je něco jako úvodník ( nebo rozšíření anotace ), proto je popis v ní stručný a neúplný, má nažhavit čtenáře na další pasáže

  2 - všechny statistiky jako magenergie, úroveň, inteligence, charisma aj. jsou popsány v dalších kapitolách

  3 - jsme v rozvoji DrD, dovolil jsem si pravidla pro tuto oblast trochu poupravit ( právě proto je dílo v rozvoji, abychom mohli debatu na téma "démon nemůže meditovat" vypustit

  4 - magické předměty rozhodně ne - démon je seslán na omezenou dobu. U artefaktu by bylo možné zavést zisk zkušenosti. Zde se zase jedná o rozšíření pravidel a psát zisk zkušenosti má cenu pouze pro hráče, který by "hrál" za artefakt, jinde počítat zkušenost nemá cenu.

  5 - třeba :-D ( když jej tak někdo zakove, tak proč ne, že )

  6 - už na to kdosi poukazoval, připouštím nepřesnost v textu

  7 - pozná se to třeba odhadem zbraně nebo tím, že démon nijak nebude reagovat na vnější podněty. Násilné probouzení jsem neřešil, rozumný PJ démona vzbudí, když je nějak meši nebo dokonce srdci ubližováno. Ale jak už bylo podotknuto - stačí jednou majznout kladívkem a probudí se až v astrálu.

  8 - uvedl jsem, že přesun je možný jen mezi srdci artefaktu ( to druhé musí býr pochopitelně prázdné )

  9 - kdybych měl vysvětlovat vše, tak je dílo pro rozsáhlost takřka nečitelné. Vysvětlit to můžeme třeba tak, že mysl už nemusí ovládat tělo a tak může více prostředků vložit právě do síly mysli.

  10 - chrání před podrobování, ale nikoli před mentálním soubojem. Podrobování závisí na charismě, nevím kolik má moudrý drak, ale moc přes 30 to nebude - což není zas tak velký rozdíl oproti mágovi, který může mít 20. Draky jsem moc neuvažoval, ale vzhledem k timu, že mohou stále mentálně útočit ( a obchranu démona snadno překonají ), dle mého nic se zas tak moc neděje. Meč má minimálně úroveň 26. Takovouto úroveň se ZSM 10 by mohl podrobit pouze drak na 36. úrovni. Meč na 27. úrovni už by podrobitelný nebyl ani úrovní 26 ( o ohledem na poupravenou ZSM ). Kouzlo nahradí podrobitelnost nositele podrobitelností meče = nositel se stane stejně nepodrobitelný jako meč. Snad toto vysvětlení stačí.

  11 - otázka jakou má tento chodecký meč magenergii na celou debatu ( obecně démonská je kouzelnická ), kdežto chodec má hraničářskou. Kouzlo je tam z toho důvodu, aby se za meč vůbec dalo hrát. Berme to kouzlo jako urychlení telepatie ( podobně jak dané kouzlo ), pak to principy hraničáře neruší - jedná se o psychické kouzlo ( dle světa se může dát jiné vysvětlení, nebo po vzoru pravidel ne vše musí být přece vysvětlitelné, že? )

  12 - charisma představuje v DrD dvě věci - charismu jako takovou ( osobní kouzlo ) a charismu jako sílu vůle ( a právě s touto charismou dále pak pracuji ). Charisma v meči slouží jen pro dopočet SUM.

  13 - s uspořádáním díla, tak aby důležité bylo na začátku a zbatek potom, jsem měl asi největší práci. Jak se zdá, tak i přes několik hodin přehazování kapitol se nějaká chybička vloudila.

  14 - v pravidlech není moc rozepsáno, jak přesně se démon dorozumívá s s uživatelem. Toto byl můj takový pidi-pokus o menší osvětlení. Přesnější popisy o vstahu mezi nositelem a démonem jsou v "Rituálech meče", toto dílo se od toho odvíjí a mnoho věcí zůstává a změn by byo jen málo - nechtěl jsem kopírovat kapitoly z předešlého díla. Mysl démona i nositele jsou plně autonomní a žádné našeptávání ani předávání myšlenek bez pomoci spec. schopností a kouzel není možné. Ale démon i nositel jsou si vědomi přítomnosti toho druhého ( něco podobného bych si představoval už přímo v pravidlovém hraničáři )

  15 - k využitím jsem se vyjadřoval u minulých kritik. Jinak "létající šavle" slouží jen k posunu, určitě sám od sebe nemůže meč šermovat si ve vzduchu a podobně. Tato schopnost je zařazena z důvodu, aby mohl se meč nějak připomenot nebo vlastními silami dostat z pro humanoidy nedostupných míst. Příklady použití jsou jinak jen hrubou osnovou, pokud by to nějaký PJ použil, předpokládám, že by to stejně použil úplně jinak, než je v mých příkladech použití.

  Snad jsem aspoň trochu odpovídal k věci. Dílo jsem četl naposledy před měsícem a možná jsem mezitím pozapomněl význam některých pasáží a ne všude se mi chtělo vracet a hledat inkriminovaná místa.

  Kdyby jsi chtěl dílo použít, tak se klidně ozvi do pošty, ať můžem některé body jen probrat. Pokud jsi jen psal kritiku, tak také bych byl raději poštou.

  S pozdravem
  Folcwine


   Uživatel úrovně 0

  Zdravím. Zkusím to vzít popořadě:

  1) "...skočí ze života přímo do posmrtného světa astrálních sfér." - jak dále vyplývá z textu, neskočí. Přejde do svého úštěpku atrálu a sféry nenavštíví.
  2) Píšeš, jak se změní jeho úroveň na virtuální pořadí sféry. Co se stane s ostatními statistikami?
  3) Disponuje i nadále svou hraničářskou magenergií? V pravidlech je poměrně jasně naznačeno, o jak fyzický proces se v případě meditace jedná. V tomto bodě je samozřejmě možná dlouhá diskuse, ale i po 2. konzultaci s pravidly jsem přesvědčen o tom, že duch nemůže meditovat.
  4) Zkušenosti pro duši v artefaktu mi přijdou stejně protipravidlové. Následně by měly zkušenosti získávat i jiné artefakty, kouzelné předměty, předměty.... Navíc vzhledem k faktické nezničitelnosti artefatků by svět byl brzy plný iluminátů tvořených chodeckými meči. Horší představa jak Highlander :-)
  5) Iluminát v podobě chodeckých vidlí :-)
  6) To že je diamant tvrdý, neznamená, že se nedá "konvenčními prostředky" rozdrtit.
  7) Stále zmiňuješ že démon spí. Jak pozná kdokoliv zvenku, zda spí? Jak se démon může probudit (jen po určité době? To ho nevzdubí ani to, že mu půlku srdce artefaktu někdo sbrousil na diamatové brusce?).
  8) Přesunování démona - je možné přesunout ho do "volného" těla?
  9) "ZSM chodce-démona je 10 ( stejnou jakou má mág nebo čaroděj )." - zde bych čekal vysvětlení.
  10) Psychická obrana - velice levné. Chrání před všemi útoky na mysl, vč. útoků O a P ! Navíc chybí past pro útok typu P - pochybuji, že nějakých 20magů zastaví psychický útok kteréhokoliv moudrého draka.
  11) Slovo - sám autor uznává, že vůbec nejde o hraničářské kouzlo. V podstatě ani sesilatel ani démon nemají kouzelnickou magenergii k jeho seslání!
  12) Charisma IMO také vysoce závisí na fyzické stránce a nejsem si jist, jak by se projevovala v meči.
  13) "zbylé – sílu; obratnost; odolnost ztrácí, protože již není v hmotném těle ( místo nich dostává parametry SZ, útočnost a OZ: dle dané zbraně s bonusy za sféru chodce-démona" - zde je to co jsem čekal na začátku, ale hodně zvláštně řečené (mimo jiné v závorce). Zvýraznil jsem, co mi vrtá hlavou - nikde jsem to neviděl rozepsané.
  14) "...chodec-démon „cítí“ nositelovu mysl ..." - co tím myslíš? Přijímá stejné přesvědčení? Nebo k ní má úctu a nenabourává ji?
  15) Ad tebou navržená využití:
  Meč dokáže pozřít postavu??? (btw. co se stane s odduševnělým tělem chodce?)
  Jako povolání je to nepoužitelné - v podstatě by bylo nehratelné (myšleno v střednědobém či dlouhodobém dobrodružství, popř. standardním budováním postav).
  Ukecaný meč - nikde nezmiňuješ, že by měl ústa - tedy chápu to tak, že mluvit může pouze pomocí kouzla slovo správně?

  + Další chyby, které ti vytkl Zerafel (a se kterými povětšinou souhlasím) - zvláště přesílená mi přijde možnost "létající šavle" (kdy chodec telekyneticky ovládá sebe - artefakt).

  Popravdě jsem se těšil, že budu moct něco ohodnotit výborně, ale po přečtení jsem zase trochu zklamán. Počkám na tvé vyjádření.
  S pozdravem
  T.


   Uživatel úrovně 5

  Omlouvám se za mou dlohodobou absenci na serveru a za to, žejsem se zatím nevyjádřil ke kritice. Nevyjadřuji se k hodnocení, vyjádřím se jen k bodům kritiky. Děkuji všem za jejich názory, i těm k nimž jsem se z časových důvodů nedostal. Nebudu více zdržovat skočím přímo do víru...

  Mavev  Musím pochválit redaktora za to, že dílo schválil v relativně časovém rekordu ( na to jak je dílo dlouhé )

  Ano, jedná se v podstatě o artefakt neartefakt a jak jsem psal v Příklady využití ve hře, tak je dílo myšleno i jako návod pro tvorbu podobných "artefaktů" i pro jiná povolání.

  Zodiak  Přestup není řešen dobře, ale v rámci možností je to řešení když už tak ne trapné. Přece jenom, kdyby se meč chtěl trénovat u jiného meče, by nešlo.

  Dílo není určené, aby se za něj hrál hráč. Dílo tomu dává jen možnost. Podobně to může být pouze jen nový artefakt nebo nový iluminát ( proto je dílo posláno do rozvoje DrD a ne třeba do Nového povolání )

  zerafel  Hmm, tady to bued asi trochu na dýl ;-)

  Hodně chyb se opírá o to, že jsem si dovolil poupravit hraničářské skilly. Je potřeba říci, že toto není 100% hraničář, pouze je z něj při jeho tvorbě vycházeno. Jedím z důvodů, proč je dílo v této rubrice je i to, že jsou zde úpravy klasických pravidel ( ty úpravy sevstahují ale jen na chodce-démona, ne na klasického chodce či hraničáře ).

  Omluv mé kousavé reakce na tvou kritiku zvláště u posledních bodů. U tebe čekám, že si je nevezneč k srdci jako jiní...

  A nyní přímo k reakcím:

  1 - veskze s tím vším souhlasím, však i tak bylo dílo zamýšleno. Hra za meč je i zde brána spíše jako kuriozita a spíše by to asi měl být nějaký iluminát ( takžeo přesílenosti nemůže být řeč - zvlášť když minimálním levelem je 26 )

  2 - nejistoty jsou zahrnuty v tom, že démon kozla z jiných oborů nezná a tudíž není si 100% jist s jejich účinky

  3 - démon má jiné smysly než hmotná osoba. Dle mého vnímá podstatu okolí a tudíž oči mít nemusí. Kdyby měl oči, tak by šlo až moc lehce démona vyřadit položením do batohu, odkub by nic neviděl.

  4 - někde v pravidlech jsou mám dojem někde o doslechu nějaké zmínky. Pro zlednodušení s můžeme představit, jak by daný zvuk byl slyšet, kdyby byl ztlumený na 50%. Přesná čísla by šly vymyslet, ale byly by nepřesné. Vezměmě si příklad ze školy - učitele, který je u tabule slyšíme i když jsme od něj 6 metrů, ale šeptajícímu spolužákovi nebudeme rozumět ani na 2 metry. Další příklad si vezněme z hospody - tam řveme jako tuři a stejně se sotva slyšíme -- venku bychom při takovém křičení se slyšeli zřetelně i na 50 metrů.
  Pokud by postava zcela zřetelně rozumí projevu, rozumí ji i meč. Pokud musí posluchač dávat zvýšený pozor, aby rozuměl, tak meč již nebude rozumět až by se snažil sebevíce.

  5 - chodci démonovi nepřibývají s povyšováním nové schopnosti, pouze se zlepšuje v těch starých. Neustálým opakováním známé věci se v ní časem zlepšujeme ( ale protože nemáme učitele, trvá to déle )

  6 - hraničář medituje duševním cvičením. Protože chodec-démon již nemá tělo a nemůže si vypomáhat i fyzickým cvičením, trvá mu meditace 2xdéle ( hodinu ). I se "spánkem" to dělá nějakých 9 hodin.

  7 - chdec-démon může být dočasně oblbnut kouzly, ale nemůže být "zabit", protože jeho duše je "napevno" spojena se srdcem artefaktu. Možné způsoby zničení srdce artefaktu jsem nastínil v kapitole Slabiny runového meče.

  8 - asi máš pravdu, kdybych to vypustil, ušetřil bych si spoustu starostí. Abych to aspoň trochu spravil, co jsem si nadrobil:
  Duše může být přesunuta jen se souhlasem majitele a jen do ekvivalentního předmětu, tj. do jiného srdce arefaktu ( to mám v díle napsané ), takže žádné rozšlapávání šutrů nebude.
  Zabit nemůže být, protože je nesmrtelný ( dokud není zničeno srdce artefaktu ) - tudíž nemůže být ani podroben, vypuzen ( jsou to formy smrti ) atp.

  9 - Zkus si chytit kuchyňský meč naopak ( pokud mopžno řádně nabroušený ). Říznutí bych viděl na 1 život a pak musí dotyčný přezbrojovat ( aby meč chytil správně )

  10 - je to forma omráčení nepřítele, protože démon nemůže normálně útočit naplocho ( pokud tak neútočí jeho nositel ). Silného tím neomráčí, slabého ano ( a slabého by zabil i tak skoro na jeden trojsek.

  11 - mám dojem, že už vaříš z vody. Chodec se dostane na 26.úroveň, pak se přenese do meče a má mít nějaké statistiky horší než před tím? Cenu za nesmrtelnost jsem udal jinou - rozhodně ne oslabení na mouchu. Chodec ztrácí polovinu svých scopností přechodem do démona, tak když tu polovinu nahradím nějakým drobkem, nemyslým si, že se jedná o přesilování.

  12 - hmm, speciálně pro tebe jsem asi měl vymyslet nové chodcovo kozlo - Přivolej druida II. V popisku by bylo - je trochu dražší než jedničková verze, akorát jde sesílat bez pomůcek. V rámci zkrácení díla jsem si to dovolil zkrátit tak, že už nejde poznat, že jde o úplně nové kouzlo.

  13 - dvakrát měř jednou řež. Uspokojivá odpověď je v popisku kouzla.

  14 - zase vaříme z vody? Ber to jako nový skill

  15 - nárazová rychlost je orientačně. Je sice logické, že při boji se i pohybuje, ale pokud by jen sekl a dál se nehýbal, je to stále v toleranci ( proto je to taky vyjímka ).

  16 - první

  17 - je to vyjímka. Pokud si chceš vše vysvětlit i to na čem ani nezáleží, tak budiž:
  Meč vytvoří silou mysli mezi sebou ( mečem ) a zemí takovou sílu, že se od země odlepí. Pak menším posunutím vektoru síly se pomalu rozpohybuje. Po odletění uplynulé vzdálenosti dojdou síly a meč spadne.
  Pokud se tito vysvětlení nelíbí, klidně použij svou fantazii a domysli si to.
  Tato schopnost sám sebe přesunout je tu zde proto, aby nešlo tak snadno odhodit meč do tmavého kouta jeskyně a tam by zůstal nafurt. Sice jde hodit meč do oceánu a tak jej do konce věku unudit, ale i zde má možnost se trošku pohybovat.

  18 - naposledy jsi tvrdil, že PP je slabota a teď to přirovnáváš k mistrovskému dílu. To není příběh, to je příklad použití. Zvláště u tebe s tvojí Magií skřítků I a II bych čekal větší cit pro recesi.

  19 - hmm, sám sis odpověděl hned v dalším bodě. Zajímavé.

  20a - iluminátem se může stát až po zmečovatění
  20b - ?
  20c - o tom, jsem se také zmińoval v díle. Brácha hrál za verzi 000x, sice zde to nebude o 100% lepší, ale snaha vybalancovat dílo by byla. Na jednu stranu vytýkáš přesílenosti a na druhou říkáš, že to má málo schopností na to, aby se to dalo hrát. Zajímavé.
  20d - ad 19

  21 - pozná postava automaticky, že předmět, který má v držení je artefakt? Pozná hned její schopnosti? Ne, ale z narážek jak se předmět chvá by ji to mělo trknout ( aspoň v tomto případě )

  John Locke  Ano, i hodem do moře se dá chdec-démon "zabít".

  Třetí řádek zůstal mnou nepochopen...

  Dílo je myšleno primárně jako artefakt se sekundární možností si za něj zahrát a s možností podobný artefakt vymyslet i pro jiná povolání.

  Legar  1 - Pozmámka, co je za jakým stylem písma skrývá je v díle napsaná ( kurzivou )

  2 - viz Příklady využití ve hře, poslední bod


   Uživatel úrovně 0

  Jako jedinou chybičku vidím poněkud sníženou přehlednost. Jelikož jsem četl Rituály meče a ještě si z nich něco pamatuji, tak je mi jasné, odkud pocházejí kouzla psaná jakým typem písma, ale menší vysvětlení by neškodilo. Pak už je tam jen pár překlepů a zbytek? Ten je perfektní.

  Zejména bych ocenil možnost vymyšlení podobných rituálů pro jiné postavy než chodce (proto to asi autor poslal sem a ne ke hraničáři). Chápu, že zobecnit to nejde a na vypsání všech možností by padla celá pravidla, takže to považuji za perfektní naťuknutí problému nesmrtelnosti.

  Nepropočítával jsem všechno, ale nic mi nepřišlo příliš ujeté. Možná je to opravdu hrozně silný artefakt, ale na postavu je to zase málo. Hrát za postavu i její meč by bylo opravdu moc (alespoň delší dobu, jako CP be se to snést dalo).

  P.S.: Až budeš mít dost peněz, aby sis mohl koupit dostatečně velký diamant, nedoporučuji zkoušet jeho pevnost třeba kladivem. Pravda, diamant je tvrdý, ale také dost křehký, takže by se rozletěl na milion kousíčků - takhle je to jednoduché, pokud chodec-démon usne.


   Uživatel úrovně 0

  Velice obšírně s k tomuto dílu vyjádřil můj mistr Zerafel a já s ním celkem souhlasím.

  Líbí se mi nápad ,,nekonečné smrti", kdy vlastně stačí meč zahodit do moře a chodec se unudí k smrti. Není se co divit, když tam stráví několik set let.

  Docela by mě pobavila možnost rituálu meče na chodce-démona. To by vyznělo zajímavě. Je jen škoda, že to neřešíš.

  Osobně bych si za to víc než jednu hru nezahrál. Jako CP dobré, jako povolání ale moc ne. Jak dlouho to hráli tví hráči?

  Pokud to porovnám s třeba Firefanaticovým dílem, myslím, že tohle je o něco horší. Dávám 4*.

  Zdraví tě John Locke


   Uživatel úrovně 5

  Zdravím autora...

  Co se nepovedlo redaktorovi, zkusím já. Najít chyby z hlediska promyšlenosti bude těžké, ne-li nemožné, ale existují i chyby jiné - herní, formality, číselné atd. Pokusím se jich najít, co nejvíc.

  1) Celkově vidím dílo jako pěknou kuriozitu, která teoreticky porušuje několik pravidel. Jsme ale v rozvoji drd, kde se toto má tolerovat, tak i já to s přihmouřením očí toleruji. V hraničáři by to určitě propadlo. Třeba takový Chodec v meči, co je démonem a umí přeměnit hraničářskou magii na magii kouzelnickou (nebo démonskou?) a za ni sesílat kouzla...další proti pravidlům je třeba to, že hraničář není schopen seslat kouzlo bez gestikulace a slov. Jak tedy může chodec démon něco podobného udělat s hraničářskou magií, kterou navíc ani jako démon nemá umět? To potom vypadá jako démon s démonskými schopnostmi, schopen sebeovládání, svobodný, s hraničářskou i kouzelnickou magií... prostě zdá se přesílený.

  2) Poznávání magie (něco jako zaslechnutí) bych viděl s nějakou pastí. Takto, jak to píšeš, se mi zdá, jakoby vůbec nezáleželo na úrovních toho, kdo to sesílá a v drd není nidky nic na 100% (to víme všichni). Proto bych to dal s nějakou pastí na Roz.

  3) Co se dohledu týče. Dosah OK, ale jaký je rozsah, lépe řečeno, kde má oči? Pokud je nemá, tak to vnímá celý plný prostorový úhel kolem do dosahu 40 sáhů? O očích tam nic nemáš, soudím tedy, že vidí všechno. Jenom nevím, jak to všechno vnímá...

  4) Jaký je asi tak přibližně dosah lidského sluchu? To jen, abych věděl, z čeho tu polovinu udělat. Není to chyba.

  5) Zkušenosti a povyšování je docela slabinou tohoto díla. Jak vysvětlíš nově získanou schopnost/kouzlo? Okolní vzdoušek ho to přece nenaučí. Na to musí být někdo, kdo mu vůbec o tom kouzle řekne. Tak mě napadá, že původní démon meče uměl pouze to, co znal meč. Jak jej tedy mohl naučit všechno to kolem? On to znal? Zpět k povyšování. Pro zjednodušení je to pěkné, ale asi protipravidlové. Zmenšení zkušenosti vyplývá asi z toho, že se pomaleji učí. Stále to ale nevysvětluje naše samovolné učení nových věcí. Zřejmě nějaká učebnice Pána démonů ze sféry Jérathel :o)

  6) Jak démon medituje? Chodec to prokládal cvičením. Démon jak? Pokud nemá tělo, nemůže nidko meditovat (proto asi démoni nemají hraničářskou magii)

  7) Na chodce působí psychická kouzla. Pěkné. Proč nejde ale zabít mentálním soubojem nechápu. A co podrobení. Může být podroben? Normální démon nemůže, ale co tento démon-mutant, který zřejmě pobral od chodce i démona jen to nejlepší??

  8) Řešení možnosti přenosu chodce-démona do jiného artefaktu je nedostatečné, poněvadž neřešíš, jak bude tento chodec schopen artefakt ovládat. Když to bude třeba hvězdice - nezatočí se mu hlava? :o)
  Co za své schopnosti kde bude mít. Je to prostě složité, tak bych to vypustil.
  Díky tomu, že může být přenesen kouzlem úkryt jinam (je to tedy žijící tvor), měl by být i zabitelný mentálním soubojem, zranitelný psychickými útoky. Kouzlo úkryt tedy nelze být sesláno třeba do šutru a poté do srdce? Pokud ano, šlo by potom šutr lehce rozšlápnout...

  9) Kouzla meče - větvička. Prohodit jílec a čepel? Jak to potom působí? Po uchopení přeříznuté prsty? Při sebu přeříznutá ruka? Nebo jinak? Vysvětli.

  10) Jaká je zranitelnost u té omračující čepele? Píšeš elektrostatický náboj - takže J? Toto mi moc k chodcovu meči nesedí. Vyřazování protivníků v jednom kole jednou schopností je spíše doménou kouzelníků a jejich kouzel... Možná snaha o zesílení chodce-démona.

  11) Psychická ochrana. Jako úroveň chodce při útoku podrobováním a mentálním soubojem je tedy rovna úrovni chodce a ne sféře démona? Zase z toho děláš ,,to lepší". To už jsi nám udělal i mága (možná i něco silnějšího). Tím, že se chodce-démon zapojí do boje, se vystavuje spíše prozrazení. Mág může začít útočit i na něj. Může tedy chodec démon podrobovat?

  12) Přivolej druida bez pomůcek nelze sesat. Žádné podobné chodcovské kouzlo, kde jsou pomůcky nejde seslat bez pomůcek. proto bych tato kouzla vypustil úplně, protože jde vlastně o další vpád do nitra pravidel. Démoni tohoto prostě nejsou schopni. Nemohou taky umět všechno, že...

  13) Dokáže kouzlo slovo sesílat věty? Podivné...

  14) Vědět JEN 3 charakterové vlastnosti? Ty se ani chodec nedoví. Chodec normálně zná jen přesvědčení...

  15) Nárazová rychlost meče při seku je hodně přes 2 sáhy za kolo. Kolo je pro informaci podle pravidel 10 sekund. To i chůze je rychlejší, takže zase nic. Toto je celkem vážná chyba.

  16) Pyrokineze je 1k6+1 za každý druhý stupeň nebo (1k6+1) za každý druhý stupeň? Nevím, jak jsi to myslel, ale doufám, že tu první variantu...

  17) Telekineze - přesun meče (sebe). Chodec by se sám přesunout nedokázal. Víš proč? Pohybuje se, což mu znemožní se soustředit. Tvé podmínky 1 sáh za kolo to ale splňuje. Je tu však jiná chyba. Vniká nám tu nová nová proměnná - a to vzdálenost. Jak můžeme teď použít nějakou tabulku, když máme pohyblivou vzdálenost? To už nám nepomůže jeden výpočet. Budeme muset z toho udělat funkci. To ještě ani neberu zrychlený pohyb. Tato chyba naráží i na bod 15 mé kritiky. Tvůj vůz by se pěkně blbě počítal. Kdybys třeba chtěl sebrat kolemjdoucímu strážnému meč z pochvy o váze tolik a tolik, jak bys to pak počítal? První kolo ještě táhnu, druhé ještě taky, třetí už je na hranici - pak se ale naráz strážný obrátí a poklusem se začne vracet - ještě táhnu - pak se zastaví a jde zrychleně zase naopak - teď už nevím...kalkulačko, pomoz mi! :o)
  Jde o celkem vážnou chybu, která by tohle všechno (mimosmyslové schopnosti použité za pohybu) vlastně zrušila.

  18) V dovětku jsi mohl použít trošku jiná jména. Bylo by to originálnější a lepší než takový pokus o vyrovnání se ,,mistrovu dílu" :o)))

  19) Tvorbu nových artefaktů pomocí chodce se zdá jako dobrý nápad, ale proč by to nešlo použít i třeba na čaroděje nebo theurga? Proč jen chodec?
  Takový mág by se vyvíjel taky dobře - vidíš, máš tu zase co zpracovat - mága-mutant-démona!

  20) Využití ve hře:
  a) Dlouhověkost iluminátů se tímto nevysvětluje (pro okolní svět prostě zemřel v době, kdy zmizel do meče). A co vím, z meče už není návratu (takže se tak dá pěkně pokazit postava).
  b) Bod 2 a 3 jsou to samé
  c) Jako nové povolání je to slabé. Hra bez RP není hra, hra bez rozhovorů není hra, hra bez zábavy není hra... za chvíli to prostě omrzí. To si nevymýšlím, to mi řekl můj brácha, co za to hrál...:o(
  d) Až tady narážím na možnost tvorby pro jiné povolání. Dobře. Mavev to asi nečetl, protože by si této informace všiml...

  21) Chodec by měl přece poznat, že v jeho meči není normální démon. Vždyť on sám tuto možnost transformace zná! Jak by se řešily rituály meče chodce a chodce-démona? :o)
  To byla rejpalská otázka na závěr

  -------------

  Závěr:
  Nápad zajímavý, rozvlekle popsaný s pěknou grafickou úpravou. Číst se to dá. Chyb to má jako much, z toho některé i relativně závažné a nedořešené (mimosmyslové schopnosti). Ukazuje nám zde zajímavým způsobem řešení hry za démona, která se však v realitě ukáže jako nezáživná, bohužel.

  Hodnocení:
  Vidím to na 4*, možná i hůře, ale ty 4* ti dám! :o)))

  S pozdarvem a úctou...zerafel


   Uživatel úrovně 0

  Přestup na další úroveň zde není řešen moc dobře.
  Hrát za to musí být celkem nuda - žádné rozhovory, roleplayng. Ze začátku určitě zajímavé, ale později už by mi to připadalo stejné, fádní a nudné.

  Určitě hodnotím kladně 4*, protože pro stránky drd je to dobré, ale pro hru dračí doupě ne. Ta se zde ale moc nehodnotí.