Dovednosti

Symbolika (rozpoznání významu) Hodnocení: Kvalita

Obtížnost: Střední

Ověřování: Při každém setkání s neznámými úkony či znameními

Totální úspěch:

Postava odhadla velice správně povahu, význam a účel daného úkonu. (Příklad: Postava pochopila, že podivné poskakování domorodců s oštěpy není znakem nepřátelství, ale rituálem k zahnání nemocí.) Postava také dokáže přibližně odhadnout, jak může do úkonu vstoupit a co má dělat, je-li přizvána.

Úspěch:

Postava odhadla, zda je daný úkon projevem nepřátelství, náklonnosti nebo zda postavy nijak neovlivní. (Příklad: Postava odhadla, že divoši mávající oštěpy a poskakující okolo ohně zřejmě nemají za cíl jí ani jejím spoludružiníkům uškodit, že se nejspíše jedná o rituál a pokud ho postavy nějak nenaruší, nijak je neohrožuje) Postava nebude úplně jistá v tom, jak se má chovat a co má dělat, pokud je k úkonu přizvána.

Neúspěch:

Postava nepochopí, jaký smysl má daný úkon. (příklad: Postava naprosto netuší, co má znamenat to podivné křepčení divochů s oštěpy kolem ohně a divné mumlání) Pokud je přizvána k tomuto úkonu, bude nutné jí říkat, co má dělat, jinak má tendenci dělat chyby.

Fatální neúspěch:

Postava pochopí daný úkon naprosto špatně, často až opačně. (Příklad: Postava bude považovat tanec na odehnání nemocí za snahu povolat zlé duchy nebo dokonce za výzvu k boji a přímé ohrožení vlastní osoby) Pokud bude postava přizvána, bude dělat takové chyby a faux pas, že bude vyhnána, může rituál naprosto přerušit a naštvat například kněze nebo i celou komunitu.

Popis:

Dovednost Rozpoznání významu by se dala přirovnat ke čtení a psaní nepsaného. Spočívá v tom, že postava ovládající tuto dovednost dokáže při styku s neznámou a cizí kulturou určit přibližný význam různých rituálů. Pochopí, co je pozdrav, pochopí co je rituál k přivolání deště, co je rituální válečný tanec. Rovněž pochopí, jak se má chovat, je-li přizván k nějakému obřadu.

Dovednost také zahrnuje rozpoznávání „protopísma“, značek na zdi, výstražných znamení a podobně. Dokáže najít a správně interpretovat gesta lidí a pochopit skryté významy v umění (například pochopí, že rozvitý květ je symbolickým zobrazením vytrženého lidského srdce).

Pochopitelně jsou zde určité bonusy a postihy upravující šanci k úspěchu. Souvisejí zvláště s tím, zda postava už podobný rituál/značku viděla, popřípadě se rituálu zúčastnila aktivně, nebo jí byl vysvětlen. Rovněž se změní šance na úspěch v případě že postava pochází z té či oné kultury, nebo z kultury s podobnými zvyky nebo mezi těmito lidmi žila po určitý čas. Rovněž souvisí s tím, jak složitý daný úkon/rituál je. Snáze rozpoznají dobrodruzi způsob pozdravu než složitý rituál prováděný jednou za rok.

Postihy a bonusy (čísla připočtená k pasti):

Naučené znalosti

Vzděláníobecné+0
...vyšší-2
...univerzitní-3
Předchozíspatření-1
...aktivní zažití-3
...vysvětlení-10
...znalosti získané četbou-4

Zkušenosti

Podobnost kultury+5 až -7(+5= naprosto odlišná; -7= totožná)
Pobyt u stejné kultury-1 až -6(-1= týden až jeden měsíc; -6= rok a déle)
Složitost úkonu/značky0 až +10(0= naprosto běžné, naprosto jednoduché; +10, naprosto výjimečný rituál, velmi tajný a konaný jen jednou za celé věky; u znaků a značek se jedná již o hledání skrytých významů v uměleckých dílech a luštění hieroglyfů a obrázkových písem)

Počet smyslů, kterými je daný rituál vnímán

všechny+0
Bez zraku+6 (bez zraku se dají zkoumat pouze značky, které jsou prostorové a to pomocí hmatu nebo ultrasluchu)
Bez sluchu+3
Bez čichu+1 (zlepšený čich dá bonus -1)
Bez hmatu+1 (u značek +3)
Bez chuti0

Vysvětlení pojmů:

 • Předchozí spatření: Postava daný rituál sledovala a nebyla jeho přímým účastníkem
 • Předchozí akt. zažití: Postava již byla k tomu či onomu obřadu pozvána a zúčastnila se ho
 • Předchozí vysvětlení: Postavě byl rituál vysvětlen někým, kdo ho již aktivně prováděl (například šamanem)
 • Znalosti získané četbou: Postava četla popis rituálu v knize (knihách).
 • Postava pochází z podobné kultury: Toto je trochu ošidné, ale dá se to brát tak, že rituály používané společností, ze které pochází postava, jsou v určitém smyslu více či méně podobné.
 • Postava pochází z kultury stejné: Postava pochází (byla vychována) stejnou kulturou jejíž rituál nebo značku momentálně pozoruje.
 • Postava žila u stejné kultury: Zde je důležité to, jak dlouho žila postava mezi lidmi té či oné kultury. Druhou zásadní podmínkou je, že postava žila mezi těmi lidmi svobodně, nikoliv zavřená a hlídaná.
 • Složitost úkonu/značky: vyjadřuje, jak moc je běžný a složitý daný úkon nebo značka.
 • Jednoduchý běžný obřad: například běžná gesta při pozdravu, při běžných modlitbách, při příchodu do domu. (u křesťanů například podání ruky a křižování se, sepjaté ruce, polibek). U značek se jedná o jednoduchou šipku z listí, lebku na stěně značící smrt a nebezpečí, kříž značící křesťanský náhrobek. Postihy asi tak kolem 0 až +1
 • Složitější úkon/značka: Úkon, který není tak běžný, například urážlivý (vztyčený prostředníček, italské „vrhání výkalů“, britské dva vztyčené prsty a bůhvíco ještě) u značek se jedná například o značky pro nepřítele, pro nebezpečí, vytvořené z větví na zemi. Může se jednat o tajná znamení spolků a podobně. Postihy asi kolem +2
 • Složitý úkon: Už víceméně výjimečný úkon nebo obřad. Tanec před bitvou, náboženský obřad konající se jednou za čtvrt roku až za rok. U značek se již jedná o značky s velice širokým a skrytým významem (například erby skrývající erbovní pověst, obrazy) Rovněž například složitá symbolika zednářů. Postihy asi tak kolem +3 až +4
 • Velmi složitý úkon: Obřad konající se jednou za delší časové údobí. Mezi značkami složitější umělecká díla s mnoha odkazy na jiné skutečnosti. Postihy až k +7 nebo +8
 • Výjimečný úkon: Velice složitý obřad konající se maximálně jednou za lidský život, někdy ani to ne. Spojený s mnoha povinnostmi, složitými pravidly a většinou prováděný jen ve velice výjimečných případech. Postihy vysoké, dle úvahy PJ, ovšem pohybující se okolo +10

Příklad: Člověk kouzelník Livingstone se chystá vyrazit s výpravou do pralesů obývaných národem krvelačných Pukuků. Přečte si o jejich zvycích a kultuře a ještě před cestou se sejde s jedním šamanem, který mu o všem ještě povypráví za láhev laciné kořalky.

Livingstone se tedy vypraví na cestu a cestou narazí na jakési pláňové nomády, o kterých nikdy ani neslyšel. Jejich zvyky a obyčeje ho začnou zajímat a proto se rozhodne, že do pralesa dorazí o měsíc později. Nomádi ho nechají měsíc mezi sebou svobodně žít a on se postupně učí jejich zvyklostem a tradicím. Jednoho rána vyleze ze stanu a vidí, že zdejší šaman provádí jakýsi obřad. Pokusí se odhadnout, jakého druhu ten obřad je. Má Rozpoznání významu na stupni dobře, což je past 2 a s komunitou již žije více než měsíc (-2 k pasti). Nepochází ovšem ze stejné, ale spíše z odlišné kultury (například+2 k pasti). Prováděný obřad je obřadem za přivolání stád, konaný jednou za půl roku, klasifikovatelný jako složitý obřad (+3 k pasti). Z toho vyplývá, že Livingstone bude mít postih k pasti +3, musí mu tedy padnout 6 a více, aby pochopil alespoň přibližně o jaký obřad se jedná. Má tedy přibližně padesátiprocentní šanci na úspěch.

Pokračování příkladu: Náš známý cestovatel Livingstone se vydá konečně na cestu do pralesa. Dorazí do vesnice Pukuků, kde se právě koná rituál před bojem. Livingstone, poučený o tom, že Pukukové nejsou příliš nakloněni cizincům sleduje vše potají a snaží se odhadnout, o co se jedná. Jelikož, jak víme, četl mnohé zápisky o rituálech Pukuků a jim podobných národů (+2) a některé rituály mu byly popsány a vysvětleny (+4). Tento rituál je u Pukuků poměrně běžný (přesto složitější úkon, tedy -2) Řekněme, že si Livingstone nezvyšoval stupeň dovednosti a má ji stále na stupni dobře. Jeho hod je tedy k10~2~nepozná/pozná. Jak vidno, nemá u tohoto vcelku jednoduchého rituálu téměř šanci neuspět. PJ může Livingstonovi samozřejmě uložit i nějaké postihy vyplývající ze vzdálenosti, z jaké odhadující úkon či obřad sleduje a zda má čistý výhled.

Poděkování: Hamster, Fafnir, Hulahu Matatul a jakýsi Neznámý, tedy Unknown. Rovněž Fenquel za návrh na zpřehlednění, Corwin za radu a pomoc. A v neposlední řadě taky ty, kdo jsi právě dočetl tohle šíleně dlouhé poděkování a vyjádřil tak symbolicky úctu těm, kdo mi pomohli.

Autor:

Přidáno:

Hlasovalo: 7

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Tak teda nějaké ty adventní poznámky. :-)

- Dovednost má mnohem širší využití, než by se z popisu úspěchů a neúspěchů mohlo zdát, a je velmi užitečná - skoro až naprosto zásadní (dnešní moderní hráč by možná řekl "OP shit"), bude-li tak hra nastavena.
- Popsaná je celkem trefně a jasně, jen se často zaměňují pojmy symbol, úkon, rituál - a není vždy úplně jasné, s jakým záměrem dovednost původně vznikla. Čtenář může snadno nabýt dojmu, že tohle se hodí hlavně pro pochopení rituálů mezi domorodci (a řekne si "hm, ok"), zatímco pozornější čtenář to zase může pochopit tak, že s pomocí této dovednosti můžeme porozumět JAKÉMUKOLIV symbolu či aktu, a v podstatě ji tak použít i třeba pro čtení řeči těla.
- Myslím, že oprava za vysvětlení symbolu nebo úkonu je zbytečná, prostě automatický úspěch.
- Vysvětlování jednotlivých pojmů mi přišlo trochu zbytečně podrobné a často duplicitní. Ostatně, na množství pravidel, oprav, bonusů, postihů a pojmů si v diskuzi stěžovalo lidí vícero. To už mi ovšem tak zásadní nepřipadá, čím víc oprav a bonusů, tím lépe pochopíme, jak dovednost funguje, a nikdo nás přece později nenutí je všechny aplikovat.
- V druhém příkladu se použije znaménko plus místo znaménka mínus, což je značně matoucí (jak poukazuje Křeček, má láska, možná ještě v době, kdy jsme nebyli zasnoubeni). Vůbec ta názornost příkladů je až trochu přehnaná a ve výsledku neefektivní.
- 5 let staré, to už je v podstatě moje generace - není se tedy čemu divit, že dílo by i dnes obstálo dobře. :P
- Christien má v diskuzi dost věcné připomínky.

Velmi dobrý nápad, užitečná dovednost, podrobný popis, bez větších chyb. Dal bych 4*, a to jak podle tehdejších, tak dnešních poměrů.


 Uživatel úrovně 8

Tohle vám přijde dlouhé? Ach jo... kde to jsme? : )

V pokračování příkladu máš prohozená znaménka oproti příkladu předchozí, dále mi je záhadou výsledná nebezpečnost... v prvním příkladu má postih +3 a musí hodit 6, tedy n. je 6 a základ je 3 (?), a ve druhém má bonus -4 ale n. 2 (tedy základ 6)...

V naučených znalostech by klidně mohlo být "znalosti získané od sféry"

I když žije postava zavřená v kleci, tak se přece může něco naučit, to je individuální a záleží na pj, takový "rozkaz" mi přijde zbytečný : )))


 Uživatel úrovně 0

Děkuju za reakce a kritiku, ta mi poradí co zlepšit. Například pořádně psát jmena těch, kdo mi rad) (promiň Fafrine) a taky si uvědomit, že píšu dovednost a ne severskou ságu nebo manuál . Ovšem pro délku a rozpitvání jsem měl důvody:
Předně jsem chtěl aby byla dovednost komplexní a univerzální, což se, myslím splnilo. Také jsem chtěl aby čtenář pochopil jak dovednost fznguje (z toho důvodu jsem taky napsal tak rozsáhlé příklady.) Není to tím, že bych podceňoval čtenáře, jednoduše jsem to chtěl rovnou vysvětlit.


 Uživatel úrovně 0

V moudré sově jsem navrhnul zveřejnění zvlášť, a jsem rád, že se tak stalo.
Dovednosti jsou skutečně jiné, rozdílné.
Použijí se sice ve stejných případech, ale tak nějak jinak. Toto je taková teoretičtější verze.

Líbí se mi méně, protože je dlouhá, a snad i přeplácaná. Na druhou stranu může daleko lépe prokreslit zajímavý charakter nějakého záhadologa, třeba Indiana Jonese.

Přeplácaností myslím příliš mnoho rozličných bonusů, které mi už opravdu příjdou zbytečné.
Jedná se např. o bonusy za vzdělání(je-li to teoretická dovednost, dá se předpokládat, že její skutečný znalec bude dosti vzdělaný) - stejně tak by mohla dostat bonus za vzdělání tčeba postava k dovednosti historie. Podobně pak postihy za chybějící či používané smysly. To mi příjde tak nepravděpodobné a neběžné, co se využití týče.
Jinak pěkné. Ale dobrý dojem ti musím odepřít.
A jmenuji se Fafrin


 Uživatel úrovně 0

Corwin45A : Jo s tim souhlasim.. ale myslel jsem to tak, ze ten kdo umi dovednost dokonale zna vsechno ze vsech kultur dokonale...

Nebo by se to dalo resit jako jazyky...Na kazdou kulturu, vlastni dovednost... To by vyresilo celou situaci:)


 Uživatel úrovně 8

Christien: Bonusy za zkušenost vyjadřují zkušenost s konkrétní kulturou. Přijde mi, že její oddělení od postupu je opodstatněné i postava na 30 úrovni se může dostat do situace, kdy se setká s kulturou sobě zcela neznámou (a ve světech středověkého nebo renesančního ražení, navíc obohacených o různé rasy to rozhodně není nijak zvlášť nepravděpodobné).

Je ale pravda, že postupy po úrovních by tohle zahrnovat mohly také, u dovedností se předpokládá, že právě takhle dochází k postupu - získáváním zkušeností průběžně, bez formálního výcviku. Těžko říct jaká míra abstrakce je ideální. Osobně bych řekl, že pokud se to omezí jen na jednoduché tabulky bonusů, které může PJ velmi snadno vyhodnotit, hru to nijak nenaruší. Kdyby se objevil mechanismus postupného učení a nějakého dodatečného počítání, byl bych proti.


 Uživatel úrovně 0

Pěkné ale řekl bych, že až moc rozpitvané...Bonusy a postihy za zkušenost bych sem už raději nedával. V ostatních také nejsou a je to vše vyjadřováno rychlostí přestupu po stupních znalosti (jak rychle se dovednost učí, jaký dělá pokrok apod.) Ale jinak to není špatné.


 Uživatel úrovně 8

Omlouvám se za nevyplněné hlasování, napravím a zasloužené 4* dám hned jak to půjde.


 Uživatel úrovně 8

Včera se objevily (z mého pohledu) dvě funkčně téměř totožné dovednosti, takže jsem zvědavý co na ně řeknete a jak dopadne jejich srovnání. Zvítězí stručnost nebo podrobnost? Nebo narazíte na tak zásadní rozdíl, že nakonec půjde o různé věci (Je pravda, že jedno se zaměřuje na kulturu a druhé na rituály, ale z hlediska zapojení do hry a využitých mechanismů jde podle mě o totéž)? Uvidíme.

Tahle představuje komplexnost, podrobný popis mnoha situací, bonusů a postihů. Za cenu dělšího textu dostanete spoustu detailů a návodů jak dovednost použít. Líbí se mi důraz kladený na rozdíl mezi kulturou postavy a tím, čemu se snaží rozumět i pěkně zpracovaný příklad.

Jediný nedostatek který mě napadá (a omlouvám se že jsem si ho nevšiml už v Moudré sově) je bonus za aktivní zažití a vysvětlení - řekl bych, že zažití by mělo mít větší efekt. Ale je to otázka jak to při zážitku vypadalo a jak dobrý byl výklad. PJ si to rozhodně může upravit podle skutečné situace, tabulky mu dají příhodný návod.

Jako i jiných sociálních dovedností, i tady vyzývám k opatrnosti s předjímáním reakcí cizích postav, s nucením hráčů do hraní rituálů a tak dále. V případě zájmu se na tohle téma můžete vyjádřit u rubrikového stolu.