Válečník

Rozšířená sehranost Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

Úprava zpřístupňuje sehranost i družinám, které nemají více válečníků stejného oboru. Dále přináší i možnost využít znalosti stylu boje někoho – tedy sehranosti s ním – v boji proti němu samotnému.

Rozšířená sehranost

Sehranost je schopnost válečníků využít znalosti bojového stylu přítele v boji s ním (či proti němu). Sehraní spolubojovníci tuší, kdy a jak jejich přítel zaútočí, kdy vyláká k útoku nepřítele, co zamýšlí tím, jak útočí a kam při boji postoupí či ustoupí. Zároveň znají své chyby a poznají kdy má spolubojovník problémy, či že se blíží rána, kterou nemusí umět vykrýt.

Válečníci dokáží těchto ryze bojových znalostí využít, zasáhnout, když má spolubojovník problémy, zachytit nebezpečnou ránu či odlákat pozornost nepřítele od chyby v krytu vpolubojovníka. Válečník je takto tedy schopen pomáhat v boji svým spolubojovníkům, s nimiž je sehraný.

Počet společných výcviků

Jak již bylo řečeno, válečník může poskytovat v boji bonus těm svým přátelům, jejichž bojový styl zná a je s ním dobře obeznámen. K určení míry obeznámenosti slouží číslo, zvané počet společných výcviků(PSV). Toto číslo si vede válečník pro každého svého spolubojovníka zvlášť a pro každého z nich si ho může zvýšit maximálně o 1 právě 1x za úroveň.

PSV si válečník automaticky zvýší, pokud podstoupí s někým výcvik na vyšší úroveň, resp. jeho bojovou část u spolubojovníků – neválečníků. Nemusí se přitom jednat o přestup na tejnou úroveň. Toto zvýšení PSV se počítá pro následující úroveň, tedy pokud si válečník zvýší PVS se spolubojovníkem při přestupu na 3. úroveň, nemůže si již PVS s příslušným spolubojovníkem na 3. úrovni zvýšit.

PJ také může povolit zvýšení PSV, pokud se válečník výcviku spolubojovníka zúčastní (aniž by sám přestupoval) či pokud během úrovně věnuje dostatek času nácviku společného boje (několik herních dní či týdnů) či společnému boji samotnému (větší množství podstatných šarvátek a bojů během úrovně).

Příklad: Do rytířské družiny Sira Arathlina (Šermíř, 9. úroveň) je připojen jako zbrojnoš mladík Marek(Válečník, 1. úroveň), který byl za své nedávné hrdinské skutky odměněn přijetím ke dvoru. Arathlinovi se tento prostý a dobrosrdečný chlapec zalíbí a rozhodne se jej učit boji. Od této chvíle je Markus při přestupu vždy cvičen Arathlinem a získá tak vždy s ním 1 k PSV. Vzhledem k tomu, že Arathlin Markuse cvičí a všeobecně se mu po bojové stránce mnoho věnuje získá i on v průběhu své 9. úrovně 1 k PSV s Markusem.

Válečník se může také sehrávat s představiteli jiných povolání, než je válečnické. Trvá ovšem déle, než se to projeví. S některými Povoláními a obory není možné získat sehranost vůbec, protože se bojovému výcviku jako takovému nevěnují. Sehranost není možné získat s kouzelníky, alchymisty, druidy, knězi apod. Také se samozřejmě není schopen sehrát s kouzelnickými přáteli či zvířaty.

Příklad: Sir Arathlin sebou na následující hrdinskou výpravu kromě dalších členů své družiny vezme také Markuse(2. úroveň), velitele svých vojáků Kapitána Užhovsa(Bojovník, 6. úroveň) a svého starého přítele Jahrima(Chodec, 8. úroveň). Na Markusově výcviku se tak podílí i Jahrim, který ho učí zacházet s lukem a Užhovs, který Markuse cepuje v umění péče o výzbroj a výstroj, později také v taktice či pořadových cvičeních. Všichni společně pak bojují proti lupičům či jiným nebezpečenstvím, které družinu po cestách ohrožují.
Během výpravy Markus pod dohledem svého mistra přestoupí postupně až na 5. úroveň. Kapitán Užhovs postoupí na 8. úroveň, ostatní postoupí o 1 úroveň. Markusův PSV s Arathlinem se postupně vyšplhal na 4, s Jahrimem a Užhovsem na 3. Arathlinův (i Užhovsův) PSV s Markusem je oproti tomu jen 2.

Sehranost se v boji projeví bonusy k útoku a obraně, které může poskytovat v boji svým přátelům. Bonus k hodu tedy neobdrží válečník samotný, ale jeho spolubojovníci. Samozřejmě válečník může obdržet bonus za sehranost od jiného válečníka. Výši bonusů dle PSV lze odečíst z následující tabulky, o tom kdy a jaký bonus lze komu poskytnout více v následujících ostavcích.


Počet společných výcviků sehranost v útoku sehranost v obraně
Ostatní povoláni Bojovník (různý obor) Bojovník (stejný obor)
654+10
1087+1+1
161311+2+1
201816+2+2
272321+3+2
312826+3+3
383331+4+3
423836+4+4

Příklad: Markus je tedy svému učiteli nyní schopen poskytnout bonus v obraně. Protože se na další úrovni (6.) rozhodne následovat cestu svého učitele a stát se šermířem, nemůže poskytnout bonus Užhovsovi (PSV 4, ale jiný obor). Na následující úrovní se již sehraje v obraně i s Užhovsem, ale ještě ne s Jahrimem (PSV oba 5). Na 8. úrovni pak již začne poskytovat bonus v obraně nejen Jahrimovi (PSV 6), ale i bonus v útoku svému učiteli Rytíři Siru Arathlinovy (PSV 7), který si od teď bude vždy svého oblíbence držet v boji pěkně nablízku.

Sehranost v útoku

Bonus k útoku odpovídající tabulce sehranosti, je válečník schopen poskytnout všem spolubojovníkům, kteří v daném kole útočí na stejného nepřítele jako on. Protivníka, proti němuž bude válečník v tomto kole poskytovat bonus v útoku, musí válečník vybrat na začátku kola. Válečník může v jednom kole poskytnout bonus toliko proti jedinému protivníku. Válečník musí s daným nepřítelem bojovat zbraní pro boj zblízka. Na typu zbraně používaném spolubojovníky nezáleží. Pokud by mohl některý ze spolubojovníků využít bonusu od více válečníků, přičte si jen ten největší.

Sehranost v obraně

Aby mohl válečník poskytnout některému ze spolubojovníků bonus v obraně, musí stát po celé kolo těsně u něj, tzn. na sousedním hexu/čtverečku nebo prostě na vzdálenost zbraně délky 1. Válečník musí v tu dobu bojovat zbraněmi pro boj zblízka. Válečník není schopen poskytovat bonus v obraně proti střeleckému útoku. Válečník může v jednom kole poskytnout bonus v obraně pouze jedinému spolubojovníkovi. Tohoto chráněného spolubojovníka musí určit na začátku kola. Jedna postava může během jednoho kola získat bonusy od více válečníků. Tyto bonusy se sčítají.

Příklad: Setká-li se družina Sira Arathlina s nebezpečím či ozbrojeným odporem, je zvykem, že rytíř je obklopen svými pobočníky Markusem a Užhovsem, kteří se drží těsně u něj, každý po jedné straně. Toto postavení umožňuje aby Arathlina kryli proti útokům z blízka(kteréžto bonusy se sčítají) pomocí sehranosti a proti útokům z dálky pomocí vlastních těl. Arathlin může takto případně pomáhat v obraně jednomu ze svých pobočníků.
V této sevřené formaci si společně prorážejí cestu k silnějším nepřátelům a velitelům odporu, které díky vzájemné sehranosti většinou rychle udolají. Všichni si vzájemně poskytují bonusy v útoku +1 (nemají PSV 11, nebo dokonce 13, aby dosáhli bonusu +2), které se ovšem nesčítají. Tohoto bonusu může využít dokonce i Jahrim, útočící z dálky.
Pokud by Markus vydržel po Arthlinově boku až do 12. úrovně, kdy dosáhne na PSV 11, začne poskytovat svému Mistru bonus +2 k útoku, zatímco ostatním(Jahrimovi a Užhovsovi) bude poskytovat stále pouze bonus +1. Oproti tomu Arthlinův PSV s Markem bude v tu dobu určitě nižší a bude svému učedníku poskytovat pouze bonus v útoku +1. Pokud takto bojují Markus a Arathlin bok po boku, nemůže jim Užhovs svou sehraností šanci na zásah již nijak zvýšit.

Omezení podpory

Jsou případy, kdy spolubojovník používá natolik odlišný styl boje od válečníkova, že mu tento není schopen poskytnout pomoc. Válečník nedokáže poskytnout pomoc v boji někomu, o kom neví, nebo ho nevidí. Stejně tak nedokáže poskytnout Lupiči žádné bonusy, pokud tento používá Boj beze zbraně či Siccovy provádějícímu Klamání pláštěm.

Bojovník nedokáže poskytnout bonusy Šermíři, který provádí Fintu, stejně tak Šermíř nedokáže pomoci v boji Bojovníkovi, který je ve stavu Berserkra, provádí Vířivý útok, Sražení a odhození či Odkopnutí.

V jiných případech se válečník zaobírá věcmi, které mu znemožňují se plně soustředit na boj spolubojovníka a nemůže tak sehranost využít. Válečník nemůže používat sehranosti v kole, kdy Zastrašuje či pokud provádí Odhad soupeře, s nímž sám nebojuje.

Bojovník nemůže poskytovat bonusy, pokud je Změněn v berserkra. Šermíř nemůže poskytovat bonusy, pokud provádí fintu.Válečník se může rozhodnout neposkytovat bonusy dle libovůle a druhá strana to může poznat jen stěží. PJ může neumožnit použití sehranosti, pokud se válečník musí zaobírat jinou činností, či pokud spolubojovník používá nějaký neobvyklí způsob boje.

Příklad: Markus již dosáhl značné sehranosti s Užhovsem, a tak, pokud bojují bok po boku, dokáží se vzájemně podporovat v obraně i útoku. Pokud však Užhovs v žáru bitvy propadne bojovému šílenství a změní se v berserkra, nemůže mu již Šermíř Markus poskytovat podporu, protože tento styl boje je pro něj příliš neznámý. Užhovs v tu chvíli ostatně také nemá myšlenky na to, aby hledal chyby v Markusově obraně a otevíral mu kryt protivníka.

Zneužití sehranosti

Může se stát, že okolnosti dovedou válečníka k tomu, aby se postavil soupeři, s nímž je sehraný. I v takovém případě dokáže válečník využít znalosti stylu soupeře. Válečník má v tomto případě bonus do útoku, který by odpovídal bonusu za sehranost v obraně a naopak bonus k obraně, který by odpovídal bonusu za sehranost v útoku. Válečník tyto bonusy ztratí, pokud nepřítel použije pro něj neznámý styl boje, jak je vyjmenováno v předcházejícím odstavci. Válečník však může využívat těchto bonusů i pokud používá speciálních schopností svého povolání. Výjimku tvoří bojovník změněný v berserkra.

Zneužívání sehranosti s protivníkem válečníka nijak neomezuje v jejím využití s jiným spolubojovníkem (pravděpodobně proti bývalému společnému příteli).

Příklad: Po nějaké době a dalších dobrodružstvích Markus(Šermíř, 12. úroveň, PSV s Arathlinem: 11) odhalí temné praktiky svého Pána Arathlina(Šermíř, 15. úroveň, PSV s Markem: 6) jimiž si udržuje mládí a sílu. Z úcty ke svému učiteli se jej rozhodne vyzvat na souboj. Arathlin blahosklonně příjme s tím, že svého žáka jistě snadno porazí. Markus má bonus +1 v útoku a +2 v obraně, zatímco Arathlin pouze +1 v obraně. Po těžkém, ale spravedlivém boji Marek svého učitele vyřadí.
V tu chvíli do síně vtrhne Užhovs, přilákaný zvukem boje. Když spatří svého Pána na v krvi na zemi, propadne bojovému šílenství a zraněného Marka, kterému je jeho znalost Užhovsových technik v tu chvíli úplně na nic, rychle vyřídí.
Pozn. děkuji za konstruktivní připomínky v dílně. (Napsal bych prezdivky, ale nepamatuji si je a vlakno s v.1 už tam není.) Dílo může být v budoucnosti vzdálenější než blízké zveřejněno na mých vlastních (nyní neexistujících) stránkách věnujících se DrD.

Diskuze

 Uživatel úrovně 4

Nevím proč NeznámÝ vytahuje starší dílka ale proč ne.

Je vidět že sám autor který se následně přidal i do klubu Krátkých a Kvalitních příspěvků našel postupně cestu ke kratším dílků. Dílo tak jak je tady popsané odpovídá plně své době a jako takové musí být hodnoceno. Co se mi ale na díle líbí není samotné dílo ale Sniperova kritika která již v roce 2009 poukazuje na možnost psát dílka kratší a obecněji použitelná.

Plž


 Uživatel úrovně 5

Sehranost beru a vždyvjsem bral spíše jako RP zpestření než bonus, na kterém by mohl válečník stavět (podobně např. hraničářův pes).

Dílo posouvá společné zlepšování více směrem, jak bych si to předstaoval já - zahrnuje v úvahu nejen společné přestupy, ale i jiné tréninky a i boje s haldami nepřátel.

Pakliže se nepletu, tak pravidlová sehranost v obraně je možná pouze proti společnému nepříteli (proti kterému útočí oba válečníci). Přijde mi to tak logičtější, než že ten bonus je i když jsou válečníci zády k sobě (ano, i v takovém případě je bonus, ale ten je již vyjádřen tím, že z méně hexů se dá na každého válečníka útočit zezadu).

S čím bytostně nesohlasím je to, že mistr má proti svému žákovi menší bonusy, přičemž z logiky věci by to mělo být přesně naopak. Mistr prostě zná X taktik, fint, bojových postojů a svého žáka, který má nižší úroveň, nenaučil všechny. Takže mistr zná všechny finty žáka, ale žák ani zdaleka nezná všechny finty svého mistra. Pravidlový princip dle mého v tomto případě je zcela špatný.

Dílo je po právnické stránce dokonalé, dílo myslí na všechno na co myslet mohlo.
Já osobně bych byl raději za kratší dílo, které by se lépe četlo a snáze by se dalo vytisknout a použít bez úprav.

Číselně hodnotit nebudu, neb válečníka jsem nikdy nehrál a pořádně nerozumím, jak si někdo s takovým málem může vystačit, takže jsem rád, za každé oživení válečníka. Kdybych hodnotit měl, asi bych se pohyboval někde mezi *** až ****.

Dílo je má rozhodně pěknou myšlenku a i když bych některé věci řešil jinak, tak dílo celkově hodnotím kladně.


 Uživatel úrovně 0

Rozšíření na vřechna povolání by asi šlo, ale obávám se, že
1) jedinný vhodný efekt pro takové kouzelníky je obranný, kterého by se pak dosáhlo někde na úrovni 13. nebo výš. Stojí o ubohé +1 na této úrovni vůbec někdo (šermíř brzy získá kryt, kterým může kouzelníka krýt daleko účinněji)
2) v takové mé osmi-členné družině, kde mám dva válečníky to stejně nikdo nepotřebuje. Navíc vedení 7mi údajů o PSV pro každého je už trošku otrava.
3) délka mi také vadila, do MS jsem šel hlavně s tím, aby mi to lidé pomohly přeformulovat na kratší (protože trpím autorskou slepotou a nevím jak na to), žel bohu, nestalo se.

4) zneužití sehranosti - snažil jsem se zachytit bod 1) Markus zná slabiny svého mistra lépe než on jeho (proto se používají obrácenné bonusy). Markus postoupil u mistra o 11 úrovní. Arathlin za tu domu jen o 6. Ve výsledku má Markus jen +1/+1, zatímco Arathlin má k dispozici finty a jiné výhody vyšší úrovně(životy...). Takže nakonec spíš rozhodl PJ (příběh), nebo kostky(Náhoda či Osud, jak kdo chce.), čímž se dostáváme k bonu 3. :)

Nicméně po kritikách si pro osobní potřebu zkusím vyrobit menší a skladnější verzi.


 Uživatel úrovně 8

Pozn: jako spoluredaktor jsem upravil tabulku v díle. Bylo tam moc prázdných buněk na nevhodných místech.


 Uživatel úrovně 8

Lituji toho, že jsem se v MS dostal k dílu až včera a tak moje rady byly marné. Vidím v něm potenciál, ale špatně uchopený.

Rozhodně oceňuji snahu zobecnit konkrétní přílepkové pravidlo DrD*. Stále zůstalo válečníkovi, ale svůj potenciál značně rozšířilo a zpoužitelnilo pro většinu družin. Co se týče tabulky, tu bych dal hned na začátek, neboť vše ostatní je jen jejím vysvětlováním. Vůbec bych ji nedělil na povolání, jen bych dal konstantu Sehranost. Tato konstanta přirůstá podle počtu společných výcviků - u stejného subpovolání 1:1, u různého 2:3, u bojového povolání (kterému se zvyšuje počet útoků za kolo s úrovněmi, nicméně jen na omezený počet zbraní, jako třeba zloděj) 1:2 a u nebojových 1:3. Teorii proč nedávat sehranost s nebojovými povolání neberu, sehranost je nejen o schopnosti, ale i o znalosti neschopnosti (chyb) a snaha využít je ve svůj prospěch (chyba může být silnou zbraní, pokud se s ní počítá**). Navíc při třetinové síle co navrhuji získá kouzelník pouze bonus +1, a to na nějaké +-20 úrovni. 20 úrovní spolupráce se IMHO podepíše na stylu :-)

Byť je můj návrh jiný, je v důsledku stejný, jen se díky němu dílo zkrátí. Což je asi hlavní výtka. Při zamyšlení co dílo předává je na mě délka tak dvojnásobná vůči nutné. A s tím by se mělo IMHO něco udělat.

Co naopak chválím je příchod s myšlenkou využití společných výcviků. Myšlenka něco takové zavést se mi velmi líbí. Zpracování je pravidlově jednoduché. Jen mě vadí výsledek. Principielně totiž čím neschopnější učeň, tím větší šance porazit mistra a to by IMHO nemělo být. Učeň by měl porazit mistra buď
1) příběhově, znalostí slabiny a jejím využití
2) tím že se naučí víc než on, tudíž bude mít vyšší úroveň
3) náhodou, tedy přes kostky, což ale jde dosti proti klišé
Aktuální návrh pravidla dává opak bodu dva - čím déle se válečník drží na nižší úrovni a má víc postupů s mistrem, tím je efektivnější. Možná bych ten bonus v případě použití proti sehranému společníkovi převrátil, Tedy bych vytvořil postih - a dal tak motivaci k tomu udělat změnu, přijít na mistra s překvapením. Když žák přijde za mistrem a použije na něm to co se sám od něj naučil, měl by prohrát. Na tom je založeno mnoho filmů / knih a myslím že je to tak i lépe přijímáno.

I přes nesouhlas s výsledkem pravidla ale velmi oceňuji odvahu a nápad, neboť je teď možné o dané situaci debatovat :-) První impulz je důležitý.

Kritika tak zaznívá negativně, což je i plánované - snažím se dát návod jak věc zlepšit a dotáhnout k lepší použitelnosti. Přesto ale chci zdůraznit, že si cením nápadů, příkladový "příběh" je také pěkný. Takže se nenech svazovat a tvoř dál ;-)

-----------
*) Přílepkové pravidlo v DrD je takové pravidlo, které se do DrD nehodí a je vidět že bylo vymyšleno jen pro dané povolání / bestii / jev bez ekvivalence v efektu a / nebo mechanikách u ostatních povolání / bestií / jevů.

**) Řekněme že bojovník získá sehranost s kouzelníkem, který vedle něj sesílá kouzlo. To jej plně vystavuje útoku nepřítele, s čímž se bojovník naučí počítat a využívat zaměření nepřítele ve svůjprospěch - a z toho plyne bonus.


 Uživatel úrovně 0

Chtěl bych se omluvit za ono množtví překlepů. Je to skutečně tristní. Vloudili se zřejmě když jsem překopírovával dílo ze sovy do formuláře pro odevzdání. Přehození PSV a PVS je vskutku špatně.

Zajímalo by mě vskutku místo, kde zaměňuji bojovníka(obor) s válečníkem(povolání). V textu často používám výrazu "spolubojovník", který mi slouží k označení libovolné bojující postavy. Jinak by měl být bojovník vždy bojovník(obor). - Bojovník nemůže poskytnout bonus šermíři, provádějícímu fintu, ale šermíř šermíři ano.

Samurai add. - válečník skutečně "poskytuje" bonus. On sám žádnou výhodu nemá. Není to jako v pravidlech, kde po čtyřech společných vícvicích oba válečníci získají +1 do útoku, pokud bojují proti stejnému nepřítely. Válečník poskytuje bonus ostatním přátelům okolo. Čili: Ostatní spolubojovníci(třeba i válečníci) mají bonus z toho, že JÁ válečník znám jejich styl. Vůbec nezáleží na tom jestli oni znají můj.
(Je vidět, že srozumitelnost je opravdu špatná - příště něco jednodušího)

add3) Ano jedná, ale asi se neumím dost přímo a přitom úplně vyadřovat. Chtěl jsem postihnout všechny možnosti a přitom pořád dokola nepsat "počet společných výcviků".
Nedostatky:
add1) Jak jsem mohl takovou chybu přehlédnout(v tabulce) 8-0 (A jaktože si toho nikdo nevšiml) Rvu si vlasy.
add2) odečíst neznamená jen odečíst(matematicky), ale i odečíst(číst). občas zapomínám na první čarodějnické pravidlo.
add3) nemluví o nich proto, že se na ně nevztahuje.


 Uživatel úrovně 0

Nebudu dílo nějak příliš rozpitvávat, jelikož jsem své návrhy prezentoval v Dílně a jak vidím, Fafrin se dle nich zařídil. Byly to spíše postřehy na zjednodušení popisů a výčet pár chyb.

Bohužel, nevím, jestli to autor prohnal aspoň opravou ve Wordu, jelikož tam má několik překlepů (PVS za PSV), pár chybně užitých i,y (Arathlinovy) a chybějící písmenka ve slovech. To se stane, nijak mě to neomezuje ve čtení. Chybně užitých pojmů Válečník a Bojovník je v díle taky několik, rozumím, že se lépe využívá více pojmů a ne jen pořád Válečník, válečník. Důležité je, že mě to nemátlo v popisu a stále jsem věděl, o čem se jedná.

Ovšem nepovedlo se úplně zjednodušit popis jednotlivých částí díla (bez příkladů bych tomu nerozuměl), ale rozumím, že to není jen tak popsat jednoduše složitý děj. Mimochodem, díky za doplnění toho příkladu u Sehranosti v útoku a obraně.

Dílo považuji za využitelné (což je hlavní), rozšiřující zkrácený článek v pravidlech a využívající možnosti použití i s jinými povoláními než jen válečnické. Za mínus považuji trochu horší srozumitelnost. Připomínky jsem vyplýtval už v dílně. Kvalitní.

Samurai: Nesouhlasil bych s tím, že dílo nepopisuje příliš rozšíření sehranosti s jinými povoláními, víceméně jsou dány podmínky, se kterými povoláními nelze sehranost využít a k ostatním je několik případů upřesňující ještě případy, kdy lze Sehranosti využít a bonusy jsou přehledně popsány v tabulce. Neměl bych ani žádný problém s čtvrtým postřehem, dle mě je to i takto zformulováno vcelku vhodně, jelikož ostatní mají bonus ze znalosti navzájem. A ještě jedna připomínka - dílo bylo v Dílně ve dvou verzích pokud vím a k té druhé už příliš kritik nebylo.