Válečník

Cesta Odai Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 11

O B S A H:


Popis: O cestě Odai

- zpátky na začátek

Těžko nějak definovat, co přesně prastará cesta Odai představuje; nejde totiž ani o styl boje, ani o náboženství nebo filozofii. Odai má od všeho něco, navíc velice úzce souvisí s mystikou. Nakonec je právě cesta nejvhodnější slovo, které Odai vystihuje.

Cesta Odai spočívá v naprostém oddání se válečnickému umění a zároveň přijmutí a ovládnutí několika zásadních principů. Válečník, který po této cestě kráčí, se věnuje boji jako hlavní náplni svého života. Také se učí pracovat s magickou podstatou duší všech válečníků, především svých soupeřů. Zároveň uznává všechny své protivníky (bez výjimky) jako sobě rovné a váží si jejich statečnosti, bojeschopnosti a cti. Jeho jednání je silně ovlivněno kodexy Odai, v kterých hledá inspiraci i pevnou oporu.

Kodexy Odai jsou, jak už bylo naznačeno, založeny hlavně na velmi konkrétní představě duše, na úctě k ní a na jejím filozofickém pojetí. Dále je součástí kodexů několik pravidel, bez donucení dodržovaných drtivou většinou všech válečníků Odai. Mezi ty nejdůležitější patří soubory pravidel pro čestný boj. Žádné útočení zezadu, žádné zákeřné kousání, kopání. Jsou tam také soubory formalit pro domluvené duely. Kodexy však obsahují i užitečné rady, použitelné finty a starobylé techniky. A konečně, v kodexu může válečník nalézt popisy rituálů, které s cestou Odai souvisí.

Herně je pak cesta Odai způsob, jak do hraní válečníka zapojit nejen jeho svaly, zbraně, vícenásobné útoky a číselné atributy, ale také jeho charakter, inteligenci, mystiku, víru, čest, ideály a sny. Cesta Odai z válečníka, který doteď sloužil jako tupá mlátička, udělá také myslitele a mystika, který se snaží o boji přemýšlet, drží se určitých zásad a zároveň ví, že skutečný čestný souboj v sobě ukrývá hlubší podstatu. Takový válečník dokáže mystiku bojujících i poražených duší využít mnoha způsoby. Dokáže tak na sebe vázat poražené duše, komunikovat s nimi a čerpat jejich sílu.

Přirozeně, že takovému umění se člověk nenaučí ze dne na den. Cestu Odai člověk studuje celý život. A přinejmenším několik let trvá, než ovládne alespoň její mystickou část, když ne tu filozofickou. Navíc je cesta Odai tradičně spjata s výukou starých mistrů v odlehlých a pustých krajích s dostatečně drsnými podmínkami, takže umění Odai musí válečník cíleně hledat a pečlivě se mu věnovat, pokud chce jednou po cestě Odai kráčet sám a bojeschopný. Do toho všeho je potřeba počítat s tím, že cesta Odai není jen bojový výcvik a že je tedy záhodno, aby byl válečník především inteligentní a nadaný. A aby toho nebylo málo, je toto umění již téměř zapomenuté, takže většina "moderních" válečníků ho má za pověru, které není možné věřit. Jen několik odlehlých kultur většinou nomádského či indiánského typu uchovává informace o cestě Odai dosud neporušené.

***

"Kráčet po cestě Odai znamená pochopit, že každá duše by měla dostat rovnou šanci vydobýt si své místo v příbězích a legendách."

- Sul-Matuul, nomád a prorok, objevitel cesty Odai


Pravidla: Mystické síly Odai

- zpátky na začátek

Všechny čtyři následující schopnosti využívají přírodní mystické síly, velmi úzce související se smrtí, posmrtným životem a dušemi zemřelých. (Na tomto místě je nutné zmínit, že využitelné jsou jen duše humanoidů.) Využití této konkrétní síly nemá nic společného s kteroukoliv pravidlovou magií. Cesta Odai umožňuje válečníkovi ovládnout pomocí konkrétních rituálů všudypřítomnou energii, která pro žádné jiné účely sloužit nemůže. Jinými slovy, schopnosti Odai čerpají energii z okolí a tuto energii nelze nijak jinak využít. (Je-li toto vysvětlení nedostatečné, nabízí se složitější alternativa se sférami a démony Odai, kteří jsou podobní démonům posedlosti a vstupují do každého, kdo cestu Odai následuje, aby mu předávali ze sfér energii skrze rituály.)

S výjimkou první se schopnosti aktivují pomocí rituálu či meditace. Touto cestou válečník najde vazbu mezi okolní energií a duší, se kterou chce pracovat, a dokáže ji tak využít. Formy rituálu a meditace se liší podle mistra a "odvětví cesty Odai", jelikož její filozofie se různě štěpila a vyvíjela.

Protože je energie využívaná ke schopnostem cesty Odai všudypřítomná a válečník ji pouze zpracovává, neplatí žádnou magenergií. Na využití mystické síly se však musí úporně soustředit, proto kdykoliv ji využívá, získává jeden bod únavy. Navíc časté využívání této schopnosti ústí v psychické potíže, deprese, v dlouhodobé pocity únavy a různé postihy v boji. Častým využíváním se myslí víc než třikrát denně, nebo víc než dvakrát bezprostředně po sobě.

Připomínám, že většina těchto schopností značně souvisí s poraženými dušemi, proto je dobré vést si na papírku záznamy o duších, které válečník porazil a přivázal je takto k sobě, včetně nejsilnější vlastnosti této duše (Int, Obr...). (Pro jistotu připomínám, že jde o duše humanoidů.) Tato vazba pochopitelně není samozřejmá, je úspěšná jen ve 20% případů + 3 Char válečníka. Duše má ovšem možnost nechat se s válečníkem svázat dobrovolně. Nijak ji to neomezuje v posmrtném životě, jakkoliv ho máte vyřešený. Vazba je pouze mystická a občasná.

Ovlivňování souboje mystickou silou:

Existuje několik způsobů, jak může válečník pomocí mystické energie zasáhnout do souboje. Nejobvyklejším z nich je odlákání pozornosti vytvořením bodu soustředěné energie. Jakmile se soupeř instinktivně zaměří na toto místo, válečník Odai útočí. Obránce má v této situaci -1 od OČ. Podobně může válečník Odai poškozovat jednotlivé smysly svého soupeře či ovlivňovat jeho pohyb. Nikdy by však tento efekt neměl překročit postih -1 k OČ. Všechny tyto zásahy provádí válečník na pozadí a nijak nevstupují do jeho běžných akcí a iniciativy.

Komunikace s poraženýmu dušemi:

Válečník je schopen skrze rituál trvající jednu směnu a vyžadující přípravy a pomůcky v hodnotě 20 zl. telepaticky zkontaktovat duši některého ze svých poražených soupeřů. Úspěšnost rituálu je (30 + 10 Int válečníka - 5 Int duše)% a pokusit se o něj může jednou za hodinu. Tento rozhovor probíhá za plného vědomí obou aktérů, přičemž kontaktovaná duše si zachovává všechny vědomosti, které měla před smrtí. Je si také vědoma svého stavu a svobodně se rozhoduje, co válečníkovi sdělí. Je tedy v zájmu válečníka, aby s ní dobře vycházel a choval se k ní uctivě.

Čerpání síly od poražených duší:

Rituál potřebný pro aktivci této schopnosti trvá jedno kolo a není třeba žádných pomůcek a přípravy. Jeho úspěšnost je 70% + úroveň válečníka - Živ duše. Válečníka tento rituál posílí v závislosti na kontaktované duši. Tento bonus se rovná výši nejsilnější vlastnosti dané duše / 2. Zaokrouhluje se nahoru. Čerpá-li např. válečník sílu z duše elfího kouzelníka, jehož nejlepší vlastnost je Int s bonusem +3, získá bonus k Int ve výši 3 / 2, zaokrouhleno nahoru: + 2. Tento bonus trvá 3K6 kol.

Propůjčování těla poraženým duším:

Tato velmi složitá schopnost neslouží ani tak válečníkovi, jako samotným duším, což jen dokazuje nastíněné principy cesty Odai. Válečník se pomocí složitého rituálu trvajícího dvě směny a vyžadujícího drahé přípravy a pomůcky v hodnotě 400 zl. dobrovolně vzdává svého těla a opouští ho, aby ho předal kontaktované duši. Úspěšnost tohoto rituálu je (30 + Int, Char a úroveň válečníka + Int, Char a Živ duše)% a pokusit se o něj může jednou denně. Výsledkem je původní tělo válečníka s vloženou osobností a charakterem duše. Duše v těle setrvává až 3K6 směn, ale může ho dobrovolně opustit dříve.

***

"Kdokoliv o mých činech budete psát příběhy, berte v úvahu nejen ty vykonané, ale i ty zamýšlené."

- Salyn Abakhul, kočovník a cestovatel


Závěr: Cesta Odai ve hře

- zpátky na začátek

Cesta Odai je válečnická nástavba, u které je nutné počítat s tím, že nemůže sloužit každému válečníkovi. Je částečně nevyvážená, přidává nové schopnosti a nic si nebere. Rituály, které mají užitečný efekt, válečníka pouze unaví. Proto je důležité cestu Odai dobře odehrát a doporučuji ji pouze zkušeným hráčům a PJ-ům. Ne ke každému válečníkovi se cesta Odai hodí a ne vždy má na to, aby ji zvládl. Narozdíl od většiny schopností válečníka je cesta Odai nepovinná a nedostupná a má to své důvody.

Cesta Odai je pro válečníka z herního hlediska dlouhodobá záležitost. Musí ji vystudovat, věnovat se jí a při hraní charakteru ji brát v potaz. Má zásadní vliv na jeho hraní. Podle mého je přínosná především v obrovské změně archetypu, kdy válečník přestává být tím obyčejným mlátičem a stává se myslitelem a mystikem. Z téže myšlenky je možné čerpat inspiraci pro další způsoby, jak válečníka obohatit.

Herní využití čtyř mystických schopností Odai spočívá v tom, že válečníkovi darují prvky aktivního zásahu do hry. Není to jen kupa čísel a pasivních schopností, musí myslet, hrát a zasahovat. Navíc rozšiřují pole jeho působnosti o mystickou část válečnického umění. K tomu jsem se snažil podpořit roulplej možností komunikovat s dušemi a dokonce poskytnout jim tělo. Tím se otvírá mnoho možností, například hrát chvíli úplně jinou osobu.

Celkově rozhodně doporučuji pečlivě uvážit, co, kdy a jak z díla využít ve hře. A samozřejmě, doporučuji také zauvažovat nad tím, zda podobných cest nevymyslet víc a zda je neučinit nezávislými na povolání, poněvadž po cestě Odai by mohl stejně dobře jako válečník kráčet i hraničář.

***

"Není třeba litovat, že jsem se nikdy neprosekal až do legend a příběhů. Pro mne je podstatnější, co by v těch příbězích bylo, kdyby se vyprávěly."

- Abishpulan Zainsubani, poutník a bojovník, učedník až navěky

Diskuze

 Uživatel úrovně 3

Pěkné. Souhlasím s ostatnímy. Tohle je něco jako styl samuraiů.o těch vím hodně. Je to vážně super!


 Uživatel úrovně 8

Andokajn: Z hráčských ras ne, ale co já vím, jaké humanoidy kdo ve hře má. I polobůh může být humanoid. :)
Jo takhle s těma akcema. Já to prostě dycky hrál na celé kolo, protože rituál nemůžeš uspíšit, prostě má nějaké trvání...


 Uživatel úrovně 0

díky za vysvětlení... toho že se na to musí plně soustředi jsem si nevšiml meaculpa...

o 4 to zvýšit snad ani nelze ne? to by musel mít někdo bonus k síle 7 což humanoid nemůže mít...

a k tomu kolu.. u kouzel se píše také vyvolání 1 kolo, ale myslí se tím 2 akce, proto jsem se ptal...


 Uživatel úrovně 8

1 kolo není údaj pro počet akcí, kolo je údaj časový, přičemž kola máme jak v boji, tak mimo boj. Nejde o to, kolik máš akcí, rituál bude prostě vždycky trvat celé kolo. A ano, jde použít v boji, ovšem jak se píše, vyžaduje úporné soustředění, takže to je stejné, jako když kouzelník sesílá kouzlo. Trvání tohoto posílení je 3K6 kol, nezapočítaje kolo "sesílání". To se dá všechno z díla vyčíst.

O maximální výši bonusu jsem neuvažoval. Jelikož je pouze dočasný, tak bych se nebál to neomezovat. Svůj základní bonus nenavýšíš o víc než o +3 nebo +4 a to se dá zvládnout. Ber to tak, že ten trpaslík pak vlastně bojuje, jako by polovina síly toho krolla byla jeho.

Pomocí magie a démonů se dají dosáhnout i bonusy daleko signifikantnější, ale pokud to nějak omezuješ, tak můžeš totéž učinit i zde.


 Uživatel úrovně 0

co přesně znamená, že ten rituál pro bonus trvá 1 kolo? jako 2 akce? tedy se to dá uplatnit i v boji?

dám příklad.... máme trpaslíka válečníka se silou 19/4... porazil krolla se silou 21/5... jeho duši na sebe přivázal a teď chce provést rituál, protože ho napadla skupina skřetů, takže pár jich nejprve zabije pak začne s rituálem... nejspíše se mu povede, protož krollové nebývají moc inteligentní :-)... nicméně jak to tedy bude dlouho trvat? 2 akce nebo všechny akce? nebo to v boji využít nelze? a když dělá ten rituál, tak se počítá jako vyřazená postava?

toto mi ještě chybí zodpovědět.... prosím o odpověď

jo a ještě nevadí že pak bude mít bonus k síle 7? což je vpodstatě nadlický bonus


 Uživatel úrovně 8

Souhlasil bych, že každý bonus musí být něčím vyvážen, ale nesouhlasím, že to musí být postih. Tady jsou bonusy víc než adekvátně vyváženy náročností na roleplay, tréninkem, studiem, atd. Není to "jen bonus", je to tvrdě odpracovaný a zasloužený bonus. Ten pak nepotřebuje vyvažovací postihy.


 Uživatel úrovně 0

Ve většině věcí souhlasím se Samuraiem.... Nápad je dobrý, ale můj názor je, že každý bonus by měl mít proti sobě i nějaký postih. Četl jsem, že to je napsané i v díle, ale i přesto bych válečníkovi něco omezil.

Co?
No, třeba zastrašení. Myslím, že pro válečníka, který se vydal na cestu Odai by sebrání zastrašení ani příliš nevadilo vzhledem k tomu, že má rád čestný boj a má vyšší charismu.
Jinak dílo je dobré, takže ze stejných důvodů jako Samurai bych dal 4 hvězdy.


 Uživatel úrovně 5

Hraničářka konečně vybředla ze sněhu, z vrcholku skály je odfoukán. Nastavila větru tvář, když z brašničky u opasku vytahovala několik pramenů vlasů.

"Volám západní vítr. Nechť duši udatné bojovnice vezme v její vzdálenou domovinu, nechť jí dá znovu se narodit, či jako duch se bít po boku svých rodných." První pramen tuhých krollích vlasů letí ze skály, chycen větrem.

"Volám dobrý vítr. Vezmi si duši tohoto muže, očisti ji, dovol mu zaplatit za jeho zlé skutky." Černé kudrny si bere vítr.

Hraničářka žmoulá posldní pramen, kaštanové dlouhé vlasy barbara. Rozmyslí se.

"Ne, tebe než dám větru, bude to trvat. Ty nám posloužíš. Půjčíš mi svou sílu za všechno zlo, které jsi nám způsobil.Padl jsi v bitvě, jak se sluší, tedy pomůžeš."

Uklízí pramen zpět do brašny. Duše barbara je její.


Tolik k indiánskému náhledu na práci s duší větrným lidem, k němuž má hraničářka patří. Samozřejmě, ona je ještě velmi mladá, nedokáže to, co bojovníci Odai, ale princip a smysl je stejný.

Děkuji za toto dílko. Jsem ráda, že máš podobný náhled na věc jako já. Více RP, více mystiky, divošské spojení s duchy, filosofie. Válečníkovi to prospěje, byť cestu čestného boje a spojení se s duchy mohou sledovat jen zřídkakteří.
Kdepak nekromancie! Některým kulturám a světonázorům to sice tak může připadat a bojovníci této cesty pro ně být zavrženíhodní a následně pronásledovaní, ale zde je podstata něco docela jiného. Ale opět záleží na světě a pojetí. To platí i u té nekromancie. Princip je jiný než u Mluv s mrtvými.Těžko se to vysvětluje, musí se to chápat intuitivně. A na rovině intuice se mne dílko hluboce dotklo, asi proto, že má tolik společného s mým vlastním větrným lidem, který jsem přenesla i do světa mého PJ, který tak ráda hraju.
Popravdě, kdyby ona hraničářka padla v čestném boji a její přemožitel získal její duši, nebránila by se. byla by šťastná, že její smrt není zbytečná, cítila by se poctěna, kdyby vyvolával její atribut pro své posílení (ne, že by mu mohla být příliš nápomocna, její charakteristiky jsou podprůměrné).
Děkuji za nástin pravidlového zpracování - funkčně se tvářící procentové hody. Pomůže mi to v dalším rozvoji větrného šamanismu (a pokud jej někdy publikuji, patřičně ocituji).
Kladně hodnotím jazyk, je příjemně čtivý.
Obvykle abych hodnotila naplno, chtělo by to maličko více - rozvinout některé nápady, to co je roztáhlé v celém odstavci vypíchnout stručně a pak třeba okomentovat. Ale jsou to detaily. Dílko mne natolik potěšilo a oslovilo, že nemohu hodnotit méně ;-)

S úctou Asci


 Uživatel úrovně 1

Alden: Je to tam rovnou, jen rozplizlé do celé části "Popis: O cestě Odai". :-) Přijmi, prosím, moje omluvy.
anarion: To se mi ulevilo. Stručnější už bych asi nesvedl. Přírodní bojová kouzla byla spíš takovým zábleskem. :-)


 Uživatel úrovně 0

Aha, takže tak tu s tými dušami funguje... no áno, keď sa na to pozeráme takto, potom je to v poriadku, len to malo asi byť rovno napísané.