Předměty

Prsten šesti smyslů Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 29

Skupina: Artefakty

Sféra: 14

Váha: 1 mn

Popis:

Do dveří vešel vysoký muž zahalený v černém plášti se stříbrným vyšíváním. Zhluboka se nadechl, zvedl hlavu a poté se pousmál na šest bezmocně se na židlích cukajících vesničanů. Zatímco se jeho kroky blíží k zajatým sedlákům řvoucím o pomoc, jeho ruce mocně gestikulují a z úst mu vycházejí vznešeně znějící magické formule. Náhle se v celé místnosti rozprostřelo hrobové ticho. Čaroděj naposledy pokynul rukou k pasu a vesničanů se zmocnil hluboký spánek.
Poté vyndal z kapsy malý zlatý prstýnek. Chvilku si jej prohlížel v dlani, hned nato udělal krok k nejbližšímu muži a nasadil mu ho na prst. Ze žlutého kroužku vyletěl proud světla, obletěl párkrát dokola bezvládného farmáře a zmizel v jeho zavřených víčkách. Kouzelník se opět usmál a sundal prsten z netečné ruky. Hned poté světlo se zablesknutím vystoupilo z nic netušícího zajatce a vlétlo zpět do prstenu. Spolu s tím se na prsten vykreslil drobný symbol oka. Čaroděj přistoupil k druhé židli a navlékl šperk na prst dalšího ze spících mužů. Následovala stejná světelná reakce, jen světlo zmizelo v nose nositele namísto v očích a po zablesknutí se na kroužku vykreslil obrázek nosu. Muž v plášti takto obešel i zbytek podřimujících a postupně se mu na prsten vykreslily ještě znaky úst, ucha, ruky a mozku.
Po zjevení šestého symbolu sejmul kouzelník prsten z ruky posledního zajatce. Náhle dosud zlatý kroužek změnil barvu na stříbrnou a rudé obrázky na něm zčernaly. Čaroděj vítězně nadhodil prstýnek do vzduchu a po jeho chycení si ho navlékl na levý ukazovák. Oslepující světlo na okamžik naplnilo místnost.
Vesničané otevřeli oči. Před nimi leží tělo jejich únosce. Místností se začínají rozléhat výkřiky sedláků: „Mé oči!"
„Co se to děje?"
„Nic neslyším!!"
... Po několika dalších hodinách se ze země pomalu zvedl muž v kápi. Oprášil se a začal se hlasitě smát a radovat se. Se spokojeným výrazem opouští místnost a poslední, co někteří z vesničanů mohli ve svém životě slyšet, byl povel čaroděje: „Už je nepotřebuji! ZABIJTE JE!!"

Popis:

Jde o hladký prsten zlatavé barvy, který je velice úzký a na první pohled se nijak neliší od nejobyčejnějších pouťových tretek. To ovšem trvá jen do té doby, než se začne používat. Podle počtu lidí, kteří už ho měli na ruce jsou na prstenu po obvodu ohnivou barvou vykresleny detailní obrazy očí, nosu, úst, ucha, ruky a mozku. Spolu s objevením posledního znaku prsten přemění po sundání z ruky posledního nešťastníka barvu na stříbrnou - platinovou a ohnivé písmo vyhasne do barvy černého uhle.

Záporné užití (nasazení prstenu ve zlaté barvě):

1. kolo - po nasazení na prst vyprýští z prstenu bílé světlo.
2. a 3. kolo - paprsek se točí kolem bytosti, která má na sobě prsten.
4. kolo - světlo vnikne do těla nositele. Zpravidla místem z kterého bude vysávat.
5. kolo - veškeré světelné efekty pominuly a prsten čeká na své sundání z ruky.

Démon vysátí smyslů

Poprvé se vyskytuje v 9. sféře Hasiel.
Tento démon se většinou vkládá do předmětů, které jsou poté označovány za prokleté. Démon se po nasazení předmětu pokusí připravit nositele o jeden theurgem vybraný smysl.
Démona je možno vložit do libovolného předmětu, který se dá obléci či navléknout. Smysly, které démon vysaje jsou nenávratné. O vysátí se démon pokouší vždy až v momentě, kdy se nositel rozhodne sundat si předmět z těla. Každý zakletý démon se pokusí o vysátí maximálně 20x a poté se vrací do své sféry. Předmět se pak stává znovu obyčejným a je možno do něho vložit démona dalšího.
Pokud bude démon vyvolán z 14. a vyšší sféry, bude mít navíc schopnost ukradené smysly i vracet a léčit nemocné, kterým již vysáté smysly chybí.

Vysátí smyslu:

Při sundávání zlatého prstenu si musí nositel (komu byl nasazen) hodit past Odl - 9 - nic / po sundání prstenu následuje ztráta jednoho smyslu. Tzn. že pokud byl hod na past neúspěšný, tak tělo nevydrželo magický nápor prstenu a ten z něho okamžitě po sejmutí vysaje jeden ze smyslů. Jedné bytosti může prsten ukrást toliko jeden smysl. V případě, že oběť které má být ukraden zrak apod. je už slepá, se situace vyhodnocuje jako úspěšný hod na past.

Prsten krade smysly v tomto pořadí :

Zrak - zasažený po odchodu světla z jeho těla náhle mrkne a po otevření víček je naprosto slepý. Oči získají skelný výraz - každému je už na první pohled jasné, že oči oběti nejsou v pořádku.

Čich - zasažený si nemusí okamžitě všimnout, že ztratil čich. Past Int - 4 - okamžité uvědomění ztráty / neuvědomil si ztrátu. Tento hod se opakuje každých 6 kol, dokud si oběť prstenu svého oslabení nevšimne.

Chuť - zasaženému okamžitě mizí všechny chuťové buňky - ztrátu postřehne hned po konzumaci jakéhokoliv jídla či nápoje.

Sluch - zasažený ihned ztrácí sluch a plně si to uvědomuje.

Hmat – zasažený ztrácí hmat a přestává si tak uvědomovat tlak, který působí na něho i kterým působí na okolí.

Šestý smysl - zasaženému po odchodu světla z těla klesá inteligence na 1!

Ztracené smysly není možno obnovit žádnou magickou ani nemagickou cestou. Jediný způsob, jak je možné nabýt zpět svých ztracených domén, je nasadit si tento prsten v okamžiku, kdy už jsou v něm obsaženy všechny ostatní smysly - poté se původně postiženému nejen vrací ztracené schopnosti (na dobu po kterou bude nosit prsten), ale získává i všechny ostatní bonusy náležící nositeli prstenu, který již změnil barvy.
Pokud je na prstenu pouze prvních pět znaků, chybí už jen mozek, je možné navléci prsten, poté ho sundat a už jako stříbrný znovu nasadit a inteligence bude opět obnovena. Ale pozor, bytost s int 1 si nebude nikdy uvědomovat a už nikdy nepochopí, co se jí vlastně stalo a co by měla dělat - přestává přemýšlet o tom, že vůbec existuje.

Ztráta symbolů z prstenu:

Obrázky vykreslené ohnivým písmem z prstenu nikdy nezmizí a nikdy nevyprší - je tedy možno prsten nabít třemi smysly a další doplnit v časově neomezené budoucnosti.
Symboly mizí z prstenu pouze tehdy, jestliže nositel již stříbrného prstenu s černými znaky tento prsten bez komplikací sundá. V takovém případě prsten ztrácí všechny znaky a během jednoho kola mění zpět i barvu na zlatou.

Sundání prstenu:

Pokud je prsten teprve zlatý, tak ho může postava sundat kdykoliv bude chtít, ale současně s tím si bude muset hodit výše zmíněnou past a tím se vystaví nebezpečí ztrátě smyslu.
Jestliže si někdo nasadí prsten, je naprosto fascinován světelnými efekty, které se začnou vytvářet kolem něho. Proto každý, kdo chce sundat prsten např. po 1. kole co ho má na ruce, musí házet past Int - 7 - sundá a světlo mu smysl neodebere / nesundá prsten okamžitě a při snímání si bude házet na past proti vysátí.
Již „nabitý" prsten, který byl jednou nasazen na ruku, může jeho majitel také kdykoliv sejmout z prstu, ale prsten tím většinou (viz. níže) ztrácí všechny získané symboly, stává se zpět zlatým a nositel upadá do bezvědomí na 2 - 12 hodin. Během té doby se mu budou vlastnosti vracet do původního stavu. Navíc se jeho (nyní už bývalý) uživatel vystavuje nebezpečí ztráty všech smyslů najednou, se stejnými následky jako u obětí vysátí!!! Šance, že se prsten pokusí okrást svého majitele, je zde 10%. V případě, že se prsten pokusí o vysátí, hází nositel past Odl - 9 – sundal / sundal a ztratil smysly, prsten zůstává stříbrný se symboly. Pokud postavě léčí prsten nějakou vadu, pak se tato nemoc a nebo jiné poškození smyslů po sundání ihned vrací.

Kladné užití (nasazení prstenu ve stříbrné barvě):

Okamžitě po nasazení prstenu upadá uživatel do bezvědomí. To bude trvat 2 - 12 hodin, během kterých se budou zlepšovat smysly základní a vyvine se smysl šestý.

Zrak
Nositel prstenu získá nejen mimořádně bystrý zrak, ale také výborné vidění ve tmě, to se projevuje tím, že pokud se postava nachází v nějakém temném místě a tam má alespoň trochu světla (škrtnutá sirka, měsíc), vidí perfektně všechny barvy i detaily, jako by bylo polední světlo.
Pokud měla postava nějakou vadu zraku, je automaticky vyléčena.
Dále zlepšení zraku přidává bonus + 15 % na objevení mechanismu.
Zlepšený zrak také přidává + 1 k Úč pro střelecký souboj a pro souboj vrhacími zbraněmi.

Čich
Postava získává čich, který jí umožňuje lépe rozpoznat složení tekutin i jídel. Pro takovou postavu jsou všechna procenta u zápachu např. u jedů o 25 % nižší.
Dále je čich možno využít při stopování - jakmile postava nalezne nějakou stopu a jde po ní, má na všechny hody na ověřování stopy bonus 20 % .

Chuť
Postava získává chuť, která jí umožňuje lépe rozpoznat složení tekutin i jídel. Pro takovou postavu jsou všechna procenta u chuti např. u jedů o 20 % nižší.

Sluch
Pro uživatele prstenu se stávají všechny pasti na naslouchání polovičními (zaokrouhluj dolů).

Hmat
Vylepšení hmatu se projeví bonusem + 20 % na nalezení objektu.
Zvýšením Úč pro boj tváří v tvář o + 1 .
Zlepšený hmat také zvyšuje o jeden stupeň dovednost řezbářství (max. na stupeň dokonale).

Šestý smysl
U nositele prstenu se také vytvoří tzv. šestý smysl - schopnost lépe předvídat situace. To se jako herní mechanismus projeví zvýšením + 1 k Oč.
Na postavu s prstenem se nebudou vztahovat postihy, které by ji náležely za to, že jí někdo překvapí – díky šestému smyslu nebude nikdy překvapená.
Dále má díky své předvídavosti postava bonus +1 k hodu na past proti všem pastem, u kterých dominuje obratnost (pastí je zde myšleno propadlo, šipka...).
Zlepšuje dovednost astrologie o jeden stupeň (max. na stupeň dokonale).

Tzv. ARTEFAKTOVÉ účinky:

Myslím, že tyto jevy se dají jen těžko popsat pravidly, ale uvedu alespoň nějaké příklady, na které můžete libovolně navazovat dalšími, vámi vymyšlenými účinky, které budou souviset se zálibami, pamětí nebo třeba vkusem obětí prstenu. Každý nositel stříbrného prstenu bude postižen přibližně 8 změnami, které se začnou projevovat po přibližně 10 + bonus za odolnost letech. Změny se začnou projevovat u nositele stříbrného prstenu zezačátku jen občas (přibližně 1 měsíčně).
Např. :

- Nositel si může z ničeho nic u jídla uvědomit, že mu jídlo, které si objednal vůbec nechutná.
- Přistihne se, jak například zkouší vyšívat, což nikdy nedělal.
- Občas bude mít sny, které budou vyprávět příběhy lidí, kterým prsten sebral inteligenci.
- U koupeného oblečení si až později uvědomí, že se mu jeho barva a střih vlastně nelíbí a nikdy by takový hadr neoblékl.

Po dalších 3 – 6 letech už se účinky budou projevovat alespoň 1 za 7 dní.

Za dalších uplynulých 3 – 6 let si nositel hodí u každého tohoto jevu na past Odl – 6 – zbaví se výkyvů v chování / začne věřit, že jsou to zvyky jeho vlastní. Plně věří, že mu jídlo chutná, začne ho bavit vyšívání, sny začne brát jako své vlastní zážitky a oblečení se mu bude líbit… atd.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 29

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

solidní a myslím že není ani z nejsilnějších


 Uživatel úrovně 5

Dragorster - přesílený?

Je to artefakt, to má být silné... na což už jsem poukazoval níže. Moc tohoto artefaktu je pořád malá ve srovnání s knihou draků z pravidel.

Postihy? Myslím, že změna charakterových vlastností může být s dobrým Pj postih více než krutý.

Co se týče 14. sféry, tak zkus pravidla pro experty.


 Uživatel úrovně 0

Mimochodem v jakejch pravidlech je popsaná 14tá sféra?


 Uživatel úrovně 0

Mě to příde takový moc overpowered - přesílený, postava nemá žádný postih za něco, kromě mdlob, ze kterých se ovšem probere.


 Uživatel úrovně 0

Pěknej příběh, dobrý zpracování,originální nápad, nemám co dodat.


 Uživatel úrovně 0

určitě sis tim pohral je pekny. Co pekny nadherny. Povedlo se ti to.
6ádná chybicka. Jsi dost dobrej.


 Uživatel úrovně 0

Je vidět,že za tímto dílem stojí mnoho úsilí.Tento počin se může hodnotit jen jako velice vydařený.


 Uživatel úrovně 0

Velmi pěkná věcička. Dám 5*


 Uživatel úrovně 0

Veľmi pekný príspevok! Je vydieť, že sa tu stým niekto vyhral! Dávam 5* a použijem!


 Uživatel úrovně 0

No... diskusia, či tam patrí Roz, alebo nie, patrí na stôl so základnými princípmi o nedotknuteľnosti ľudského ja a nadprirodzenej podvedomej obrane ľudskej mysle.
..V každom prípade to skoro vôbec neprekáža tomu, aby bola pri hre zábava. (..čo, si ja myslím, je zmyslom DrD-čka.)

Myslím si ale, že aspoň pri tom šiestom zmysle by tá pasca mala byť na Roz, lebo:
Keď zobezeš chlapovi zmysle, neodstavíš ho úplne, iba čiastošne. Ale ak mu znížiš int na jedna, tak ho dokonale eliminuješ.
A myslím, že znižovanie inteligencie nie je nejaké rozpúšťanie mozgu (-zasa otázka princípu), a teda sa proti tomu nebráni telo odolnosťou, ale podvedomím (buď Int, alebo podľa mňa je lepšie Roz.).
Pri mentále sa používa Int, aj Roz; Pri duševnom rozštepe je Roz (aj pri iných vitálnych kúzlach); a často v pravidlách je to tak, že na to, aby si dokázal niekomu zasiahnuť vo jeho ("súkromia") osobnosti, naj prirodzenejšieho práva na život, musíš byť skrátka aspoň taký hustý boss, ako je on. (Tobôž s pascami 9.)

...=> Ak to ja použije, zmeníím si aspoň tú pascu na znižovanie Int. Ale aj keď to beriem ako chybu, nie je to taká veľká chyba, aby som ti nemohol dať 5.

...GJ!