Kouzelnická Kouzla

Krasohled *Kaleidoskopium* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina: Ostatní

Past: Int~9 (3) [16]~upadne/neupadne de transu

Rozsah: 10

Vyvolání: 3 kola

Popis:

Krasohled

Jak vyzkoumal jsem během dlouhých let bádání, Nové energie* lze toliko využít nejen k prázdným efektům světelným, případně ničivým, jak předvádí mnoho mých kolegů, ale také k mnohem důmyslnějšímu užití v jiných oblastech. Mne již od začátku mého působení na Artistiu** zajímalo to, co se děje v myslích všech kolem mne. Nebylo jiné možnosti, než poznat tyto věci pomocí Nové energie, která tehdy začala skýtat množství nových směrů poznání. Výsledkem mých studií, které od začátku byly provázeny potížemi nezměrného rázu, je tato kniha...

z předmluvy knihy „Inteligentní mysli závojů zbavené“ děkana katedry myšlenkových studií Arstistia mistra Alwaida

Existuje zde již mnoho kouzel, které mají absolutní praktickou využitelnost, leč řekl bych jejich zpracování není na úrovni (čest opravdovým výjimkám), kterou bych považoval za důstojnou kteréhokoli magika. Nevěřím, že by se čaroděj spokojil s pouhým listem pergamenu se strohými poučkami. Těžko říct, co by pak adepti ten měsíc studovali, pokud je všechno napsáno jen v několika odstavcích. Nebo vážně věříte, že jsou všechny ty tlusté magické bichle plné obrázků? Ne jsou plné nudných vědeckých popisů a toto je pokus o jeden z nich.

Kapitola XIII.

Krasohled čili kaleidoskop jakožto kouzlo pro odpočinek, ale také pro veskrze jiné vedlejší efekty ku dobrým účelům použitelné

Již na počátcích mých experimentů bylo mi jasné, že díky mé nezkušenosti nebude snadné do myslí vstupovat. Jak se ukázalo při prvních pokusech, nejenže oběti postupovaly bolestná muka, ale i mě bývalo párkrát tak nevolno, až jsem i vrhal. Tehdy zrodil se v hlavě nápad na toto kouzlo.

Krasohled jest malé zařízení, se kterým si snad každý jako malý chlapec, či dívka hrál. I mne kdysi uchvacovaly nádherné obrazce odrážející se v zrcátkách. Snad každý z vás někdy rozebral tuto troubel zázraků doufaje bláhově, že snad nějaký skřítek skládá mozaiky nádherných obrazců. I mne tenkrát tak zklamalo, že jsem nic takového nenašel. Přesto jsem se vydržel dívat na tu hru barev, která podněcovala moji fantazii, donekonečna. Ovšem i dnes jako dříve mám potřebu se uklidniti a soustředit, či dokonce zcela vypnout své myšlenky a oddat se odpočinku. Stejně jako malému chlapci krasohled, skýtá mi tyto slasti právě toto mé kouzlo. Oproti klasické hračce má tu výhodu, že odpadá nutnost jejího neustálého nošení, či přechovávání na polici, naopak jej mohu použít kdykoli se mi zachce. Jinak jest princip shodný. Projekcí barevných obrazců uvedu mysl svoji, či jinou do stavu vytržení. Nutno podotknouti, že tak sice je zvýšená náchylnost mysli k vlivům magie, což však při svých experimentech využívám. Ti kdož se uloží pomocí Krasohledu do nevědomí jsou schopni lépe snášet strasti pokusů a lépe tvární. Jejich mysli jsou otevřené podobně jako při kouzlech hypnotických a z oblasti nevědomí jest možno vytáhnout vhodnou cestou žádané informace***. Též bylo s tímto kouzlem dosaženo skvělých výsledků v oblasti léčení některých slabomyslných jedinců, zvláště těch, kteří vynikali přílišnou živostí. Po časté aplikaci magických formulí Krasohledu a mnohém upadnutí do transu jejich činorodost zcela zanikla a staly se z nich bytosti neživelné, sedící v koutě a neprojevující se jediným pohybem, či zvukem. Nastaly sice u nich drobné problémy ohledně fyzických potřeb, to však již spadá do jiné skupiny. Jejich duševní choroba byla potlačena a potíže tělesné jsou dále starostí mnichů Časlijových****.

Pokud jde o fungování kouzla, jest založeno na tom, aby terč byl co nejvíce ochoten spolupracovat, neb není nic jiného, než zcela se bránící mysl, neřku-li taková, která se bojí. Takové nelze téměř vůbec do transu dostat. Nicméně ten, kdož se ponoří do víru barev a nechá se unášet může zažít nejslastnější odpočinek. Veškeré jeho vědomí jest utlumeno, v hlavě mu mohou vyvstat obrazy, které jakživ nespatřil. Stejně tak ovšem, má-li je uloženy byť v tom nejzazším koutě, je možné přivolat věci hrůzné, kteréžto se přihodily dotyčnému v zatím minulém jeho životě. Někdy pak může mít použití tohoto kouzla za následek opravdu vážné poruchy, stavy úzkostné, či v opravdu závažných případech těžko odstranitelné nebo trvalá pomatení. Zvláště pak je nutné dbát při dalším bádání v tímto kouzlem ovlivněné mysli na ukryté myšlenky, které lidé skrývají do temných koutů, neb jejich vytažení na světlo může tyto potíže způsobit. Konečně však zažil jsem jen velmi málo takovýchto případů a to pouze u dobrovolnických žebráků, kteří si chtěli na pokusech vydělat pár grošů na své živobytí. Obyčejným lidem, vedoucím spořádaný život, nemělo by hrozit žádné nebezpečí.

Co se týče stavů, které ovlivněná osoba prožívá, liší se výpovědi zkoumaných lidí velmi. Někteří popisují průlet jakýmsi tunelem plným barev a příjemné hudby. Další procházku sadem vonných růží nebo též přítomnost na veliké hostině, kde pečení holubi létají sami do úst a také vidiny obrovských jmění v klenotech a zlatých mincích. Zdá se, že představy vyvolané tímto kouzlem odrážejí tužby a přání, jenž dotyčný má, což také vyplynulo z průzkumů, které o našich dobrovolnících shromažďujeme. Neméně zajímavé bylo zjištění, že při konzumaci omamných látek, jako kořalky, či většího množství vína před experimentem, byly vize v absolutní většině případů až démonické a hrůzostrašné. Mnozí popisovaly obludy, kterým ze chřtánů prýštila krev a na zubech ,měly lidské maso hnijící několik týdnů. Častá byla apokalyptická vidění o konci světa v plamenech nebo velkou zátopou. Záhy po ukončení pak následovaly i několikahodinové úzkostné stavy avšak bez dalších trvalých následků a zdraví jedinci se s nimi bez nejmenších problémů vyrovnali.

Viditelným efektem kouzla pro každého pozorovatele je pak pouze plocha zvící strany asi dvou sáhů umístěná kdekoli v prostoru. Na této se z každé strany promítají shodné obrazce barevných šmouh a tvarů, proměnlivé svým vzhledem, vířící po celé ploše v úchvatné podívané. Právě jejich pohyby v kombinaci s barevnými škálami uvádějí osoby do stavů vytržení, dostatečněli se ovšem soustředí. Je důležité také míti na paměti nejlépe celkové uložení do pohodlné polohy, neb stavy prožívané mohou vést až k celkovému uvolnění těla (v ojedinělých případech došlo i k samovolnému vyprázdnění útrob), pádu a následnému přerušení kouzla. Takovéto opatření vede nejen ku bezpečnosti celé procedury, ale také snadnějšímu podlehnutí kouzlu a příjemnějšímu průběhu.

Téměř nakonec k samotným barvám, které mají na terč klíčové dopady a způsobují mnoho velmi užitečných příčin.

Jak jsem zjistil, je to právě modrá barva, která dokáže zchladit horké hlavy a uklidnit každého. Snad až do té míry, že stanou se lidé podléhající takovýmto obrazcům nezřídka až netečnými. Jsou snadno přístupní kouzlům, pomocí kterých je možno ovlivňovat jejich mysl dále. Je dosti působivá na lidi, kteří si váží svého bezpečí, mají někdy až zádumčivou náladu a touží po uspořádaných poměrech. Protikladem jest barva červená.

Pokud bude ve tvarech převládat odstín zelené můžete také počítat s uklidněným ovlivněné osoby. Nezahání však člověka toliko do nečinnosti a odevzdanosti, ale jako spíše nastolí vnitřní klid a jistotu. Pokud ji budete zabarvovat ke žluté bude působit mírně povzbudivě naopak přechody k modré budou působit až odtažitě a chladně. Lidé, na něž působí především tyto barvy a lehčeji se jim na ně soustředí, mají povahu klidnou a stálou, bývají však uzavření.

Žlutá barva budí k aktivitě a veselosti ducha. Povznáší a působí přívětivě. Je důležitá pro lidi kteří dokáží být stejnou měrou veselí i zachmuření, ovšem spíše si libují v radostech a černé stránky života nechávají za sebou. Takovéto lze utlumit odstíny fialové nebo modré.

Nápadnou barvou je červená. Tu vyhledávají i v jejích nejintenzivnějších sytostech lidé otevření a hýřící aktivitou. Povzbudí a dodá energii do dalších chvil. Dokáže nalézt poslední zbytky odvahy a vyburcovat k nečekaným výkonům. Barva sama působí velmi nápadně a živě. Jejím protikladem je pak uklidňující modrá. Blahodárně k ní působí sytá zeleň.

Přestože vnímání barev je do značné míry otázka jedinečnosti každého z nás, přesto obecně každá z nich na každého podobné účinky na každého s tím, že dle výše uvedeného opisu působí některá na jiné lidi více či méně. Je nutno dobře rozpoznat charakter zkoumané osoby před praktikováním zaklínadla, aby nedošlo k nežádoucím účinkům. Taktéž nedoporučuji přemnohé kombinace barev dohromady. Zvláště pak těch protikladných. Nehrozí zde sice přímé ohrožení, ovšem spíše malé pozdější působení nebo vůbec žádné. Vše je lépe držet v pouhých odstínech té které výše popsané základní barvy a výsledek dosáhne kýžené hloubky. Není také vhodné víceré opakování pokusu za sebou alespoň pokud se oběť vydatně neprospala.

Vyvolávací procedura není příliš dlouhá a náročná, stejně tak energie toto kouzlo spotřebuje povětšinou střední množství. Vše záleží pouze na čase, po který chceme kouzlo udržet. Nuže tedy postavit se do základní stabilní pozice je věc samozřejmá, ovšem pro nejlepší provedení kouzla je nutno nyní provést neobvyklý a náročný sled gest 1,5,13,9 popřípadě pokud se vám toto nezdaří, je možné obměnit zdlouhavější kombinací 2,6,9 známou z otvírání kouzla „Zelený blesk“ a 5,4,9,13,1 kterou znají všichni mágové jako „Dvířkové vyplňovací gesto.“ Na začátku a konci každého předepsaného pohybu jest nutno zopakovat magickou formuli „Kaleidoskopium“, pro jejíž délku je lépe rozmachy zpomalit a dát tak klid dechu, aby i na konci vyvolávání byla slova zřetelná. Plocha na které se obrazce objeví není samozřejmě nikterak pevná a lze jí bez problému procházet. Svítí světlem vydatné smolné pochodně a lze ji tedy sledovat i za tmy. Vzdálena bude nejvýše deset sáhů od místa vyvolání zcela dle volby jejího stvořitele, ale není možné již její pozdější přesouvání, které by beztak přerušilo stav vytržení jejích pozorovatelů. Naopak je možno dodatečně prodlužovat její trvání odevzdáním další energie. Opakuji ovšem znovu, nejlépe vyvolávat je kouzlo v klidném prostředí, kde nejlépe splní svůj účel, kde je možnost soustředění se terče a kde je pravděpodobnost přerušení malá. Praktikujte toto zaklínadlo nejlépe tam, kde sami provádíte své meditace zaostření myslí nebo dokonce si jím můžete samotné zaostření zpříjemnit neboť se jedná o vítané navedení na vlny koncentrace a rychlejšího zachycení směru napětí.

z knihy „Inteligentní mysli závojů zbavené“ děkana katedry myšlenkových studií Arstistia mistra Alwaida

Pravidla

Ve zvolené rovině se promítne obraz podobný obrazcům v kaleidoskopu, či ještě spíše různé barevné šmouhy (něco na styl vizualizací ve winampu). Postavy, které se budou na obrazec dívat soustředěně po dobu alespoň 1 směny mohou upadnout do transu, past |Int|~9(3)~upadne/neupadne (!povšimněte si prosím absolutní hodnoty!). Číslo v závorce udává nebezpečnost pasti, pokud si postava přeje do transu upadnout. Terč, který se brání vůbec na projekci podívat a jinak „nespolupracuje“ nemá vůbec žádnou šanci do transu upadnout (pro pořádku milovné past Int~16~upadne/neupadne) V tomto stavu se pak bude nalézat po celou dobu trvání kouzla pokud ji někdo zvlášť hrubě nevyruší (útok, facka, lomcování s postavou, seslání jiného kouzla, pád...) nebo nezakryje výhled na obrazce. Kouzelník si na začátku kouzla určí, jaké barvy chce ve své projekci mít (jedna musí vždy výrazněji převažovat a její protiklad by se neměl vyskytovat) i jaké tvary by se měly zobrazovat (spirály, kola, čtverečky...) Dále se již nemusí na kouzlo soustředit. Při větším míchání barev může PJ snížit jejich efekty na polovinu nebo úplně zrušit při přílišném použití protikladných barev, každopádně se tento problém bude řešit jen těžce. Proto radím, používejte opravdu pouze odstíny jedné barvy s bílou a černou, které jsou neutrální a nemají vliv. Každopádně je podkladová barva projekční plochy středně tmavá šedá barva. Pokud se jeden terč oddá vícenásobnému působení Krasohledu po sobě, veškerá získaná dobrozdání se anulují a je třeba jeden den vyčkat. Jinak kdo na Kaleidoskop vidí, ten jím může být ovlivněn. Únosná vzdálenost je asi tak kolem 10 sáhů.

Efekty barev jsou následující

Modrá

Postavy pod vlivem této barvy získají postih -1 k hodům na pasti , kde použitá vlastnost je inteligence na počet hodin rovnající se dvojnásobku počtu směn pod vlivem kouzla Krasohled.

Zelená

Působí opačně. Postavy získají bonus +1 k hodům na pasti , kde použitá vlastnost je inteligence na počet hodin rovnající se dvojnásobku počtu směn pod vlivem kouzla Krasohled.

Žlutá

Přidává ke každému pravděpodobnostnímu hodu ovlivněné osoby 10% na počet hodin rovnající se dvojnásobku počtu směn, po které Krasohled působil na postavu.

Červená

Postava ovlivněná především touto barvou se stane odvážnější a sebevědomější. Získává na prvních pět kol prvního následujícího souboje iniciativu (+1 v RSS), jestliže se tento odehraje do doby dané počtem hodin rovnajícímu se dvojnásobku počtu směn působení kouzla Krasohled.

Postava pod vlivem tohoto kouzla, je-li ve vhodné pohodlné poloze, se chová, jako kdyby odpočívala, tudíž se jí odpovídajícím způsobem snižuje i únava.

*) Nová energie je termín zavedený pro kouzelnickou magenergii (lépe řečeno pro kouzelnickou magii vůbec) Horohvozdě, kde se nevyskytovala vždy

**) Artistium je nejslavnější univerzita a centrum hlav na Horohvozdě ve městě Aqelu, hlavním městě Pomořanského království.

***) Je zajímavé, že mistr Alwaid nikdy nezveřejnil ve svých spisech jak pomocí tohoto kouzla dosáhnout této schopnosti a ani dosavadní bádání nepřineslo úspěchy

****) Časlij je Černobílý bůh Horohvozdu. Bůh spravedlnosti a rovnováhy života a smrti. Jeho mniši se snaží o zavedení lékařské péče, ale též prý manipulují s jedy a dalšími nebezpečnými látkami. Taktéž slouží mnohde jako soudci.

Více o Horohvozdě a jeho poměrech pro toho, koho to zajímá na nowawes.unas.cz (hotové to sice ještě není...)

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Mozaikové vidění
*Visuum mosaicum*

Magenergie: 5 magů / kolo
Past: Roz ~ 7 ~ !
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: Dle dodané magenergie
Obor: VI+MA

Popis:

Toto kouzlo snižuje "rozlišení", v jakém cíl nahlíží na svět - rozdělí jeho zorné pole na hexová políčka velikosti zhruba nehtu na palci u ruky nahlíženého ze vzdálenosti natažené paže, a každé z těchto políček vybarví jednou barvou, danou "barevným průměrem" všeho, co by v daném políčku oběť kouzla viděla normálně.

Oběť tak ztrácí schopnost zrakově rozlišovat detaily, existenci dostatečně velkých objektů však stále dovede registrovat a nemá problém s jejich užíváním. Nicméně v boji představuje značnou překážku - příjmece kouzla dokáže z postavení políček zjistit, že na něj protivník právě útočí, ale detaily útoku už nevidí. Stejně tak pokud on sám útočí, tak nemůže mířit na slabá místa tvora, a může maximálně doufat, že se trefí někam "do pixelů". Herně se to projeví postihem -3 k útoku a obraně. Ve střeleckém souboji se tyto postihy aplikují také - navíc však záleží na tom, jak je cíl daleko. Orientačně (hrubě přibližným odhadem od oka stiženého šedým zákalem) lze říct, že maximální rozlišovací vzdálenosti jsou A0=5, A=10, B=20, C=30, D=100, E=200+ sáhů. Poslední slovo v tom, zda je možno cíl dané velikosti v dané vzdálenosti rozlišit, má PJ (obdobná je situace při kouzlení - kouzelník však nemá postih k sesílání, je limitován pouze rozlišováním cílů).

Dále dovednost omezuje použití různých dovedností - Čtení a psaní, řemeslné dovednosti, atd.

Kromě toho má však kouzlo i jednu užitečnou vlastnost: Stíráním detailů chrání před pohledem na tvory jako je například zombie, mumie, bazilišek (jehož oči jsou příliš malé na rozlišení z "bojové" vzdálenosti), tvorové chaosu (tak cizí a nepochopitelní, že stačí jediný pohled a zešílíte) případně před hypnotizačními a paralyzačními efekty různých magických obrazců apod.


 Uživatel úrovně 5

Kouzlo je precizně vypracované, avšak postrádá trochu vyšší použitelnosti. Popis kouzla jako zápis z učené knihy je vynikající nápad, avšak pro trochu vyšší použitelnost bych si představoval něco, co navnadí kouzelníka kouzlo použít. Se obávám, že v 75% případů kdybych to jako PJ dal kouzlo s popisem, tak to postavakouzelníka zahodí za záda s poznámkou "kravina", v 20% případů by se tím hráč zabýval ze soucitu a možná v 5% případů to mělo kýžený výsledek a hráč (postava) by byla kouzlem nadšena.

Osobně bych byl za to, aby kouzlo klidně mělo ještě lepší účinky.

Také by dle mého pomohlo, kdyby to nebylo kouzlo, ale alchymisticky/theurgicky upravený kaleidoskop. Přecijen něco podobného si snáze představím jako hmotnou věc než jako kouzlo.

3,5*


 Uživatel úrovně 0

Maglor: To je asi jedna z chyb, která mi vypadla při přepracovávání, jelikož jsem přepisoval aplikaci efektů barev a bylo to napsané u sebe. Tuším to měl bžt postih proti hodům na Int (který se provádí v podstatě u všech psych. kouzel


 Uživatel úrovně 0

Korhul, nad timto kouzlem, me srdce zaplesalo, konecne se nekdo nepokousi vytvorit supersilna kouzla na co nejjednodussi destrukci za co nejmene magu. Co se tyce tveho zameru napsat popis relativne neprehledne a nezajimave, v mem pripade te musim sklamat, mne to bavilo :o)) (mozna je to tim, ze se zrovna ucim na zkousky z technickych skript.
Vypadky trvani a rozsahu, stava se, rychla reakce a oprava v diskuzim neni duvod strhvat hvezdicky.
Jen jeste jedna vec mozna jsem to prehledl. V popisu pises ze na lidi v tranzu je mozno lepe aplikovat psychicka kouzla, jak se to projevi pravidlove?


 Uživatel úrovně 0

Aifargonos: No, to už je holt sporná otázka. Ale v tom popise jsem kdesi psal, že to má podobné účinky jako hypnóza, která toho se sférami moc společného nemá. Snad...
Každopádně víš jak... Změnit si můžeš cokoli |:-)


 Uživatel úrovně 0

Teraz som si spomenul, že som chcel napísať, že to kľudne múže byť iluzionistická mágia. (namiesto Ostatní v kolonke Skupina)

Áno, ale kto vie, čo všetko je v ľudskej mysli. (Aj v DNA jedinej bunky sú zaznamenané údaje pre stavbu celého tela. [Dovolil som si také hrbolaté prirovnanie.])
To s tým miešaním povolaní je pravda. To by sa nemalo. Ja som teraz bral sféry skôr ako súčasť sveta, niečo, čo existuje nezávisle od theurgou. (Tí ich iba študujú a využívajú.)


 Uživatel úrovně 0

Aifargonos: Souhlasím s tím, že past v textu je napsaná nepřehledně...

Tohle kouzlo pracuje jen s tím, co skutečně je v hlavě, podel hesla tuším René Descartesa: "Nic není v naší myslí, co nybylo dříve v našich smyslech"
Psychologická magie se zaobírá pouze tím, co je skutečně v hlavě a nějaké napojování se na světy myšlenkových bytostí mě k tomu nesedí... Tedy v takovém smyslu jak to chápu já, propojování schopností povolání je ožehavá věc... Možná se někomu tvůj nápad může líbit, ale mě ne.


 Uživatel úrovně 0

Tie pasce som si prečítal dole v diskusii. Už mi je to jasné. Ale malo by to byž aj v texte mapísané tak, aby mi to bolo jasné.

Existujú vízie, pomocou ktorých sa dá predpovedať budúcnosť, alebo zisťovať fakty v prítomnosti. Na tieto účely slúžia aj astrálne sféry. A pri upadnutí do tranzu niektorí ľudia majú vízie. Tak myslím, že by bolo zrujímavé rozobrať aj túto tému...

...To tam bolo treba napísať.

Toto unikanie informácii je nepríjemné. Ale ja hodnotím príspevok, a nie jeho opravy v diskusii. Treba podľa mňa dávať takéto informácie aj do popisu.

Fkaždom prípade by tento príspevok dosahoval vyžšiu úroveň, keby tam boli spracované tieto veci. Aj napr. dalšie farby.


 Uživatel úrovně 0

Tak tohle se mi líbí...Vtipálku, povedlo se ti to! Tvoje Mašlička... ;)


 Uživatel úrovně 0

Postavy, které se budou na obrazec dívat soustředěně po dobu alespoň 1 směny mohou upadnout do transu, past |Int|~9(3)~upadne/neupadne (!povšimněte si prosím absolutní hodnoty!).Tak z téhle věty by měla vyplývat funkce 9, bohužel asi nevyplývá, budiž...

Není mi jasné, co jsi myslel těmi astrálními sférami a vidinami...

Větší míchání barev je situace, kdy nepůjde poznat, která barva jasně převládá. Pak postava upadne do transu, ale účinky barev se neprojeví...

Rozsah barev nějak unikl. Přísahal bych, že jsem to vyplňoval, no není to tam...

Jinak co se týče ostatních barev, pracoval jsem s takvou jednou knihou, kde byly popsané jenom tyto "základní" barvy (přestože zelená tam nepatří [nebo žlutá]), které byly aplikovány na cholerika atd..., což snad jde z jejich "knižního" popisu poznat, proto tak... snažil jsem se to pojmout fakt psychologicky.

No odpočinek nějakým způsobem ubírá body únavy, ne?