Kouzelník

Přenos magenergie Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 31

Kouzelnická schopnost – Přenos magenergie

“Haló, pane! Proberte se“ Mokrý hadr se přilepil upocenému muži na čelo.

„Kde… kde to jsem??“ špatně se mu mluvilo… cítil, jak má popraskané rty..

„Na ošetřovně... měl jste... ehm…nehodu. Večer vás přinesl váš syn. Jste ošklivě popálený.. Jak se vám to probůh stalo? Pamatujete si to? “ mladá žena měla ve tváři opravdu starostlivý úsměv… až by jí ho skoro i uvěřil… .

„Já… nepamatuji se… „zamračil se muž „, ale počkejte... snad přeci jen… ano, už si vzpomínám!“ ve tváři se mu objevil vítězoslavný úsměv. „Pásl jsem jako každé odpoledne své ovce na louce za městem, tam, jak je taková ta mohyla. Chtěl jsem si jako vždy odpočinout v jejím stínu, ale když jsem přišel blíž, spatřil jsem dva muže. Slečno, takovou podivnou věc jsem ještě v životě neviděl! Seděli naproti sobě a z čela jim vycházel nějaký modrý proud či co. Různě to jiskřilo a blikalo. Což, nedalo mi to a tak jsem šel blíž. Promluvil jsem na jednoho z těch mužů, ale vůbec mě nevnímal… byl úplně mimo. Bylo mi jasný, že je něco v nepořádku! Neváhal jsem ani na okamžik a přeťal jsem svou pastýřskou holí tu modrou věc mezi nimi.“ Obličej se muži zkřivil do bolestné grimasy..

„A dál? Co se dělo dál?“ ptala se dychtivě žena a zvedla ruku, kterou se omylem opřela o popálené stehno..

„Dál… dál už si pamatuji jen jak vše kolem zachvátil oheň. Hořela obloha, tráva, všechno! Celý svět byl v plamenech! Všude byl jen oheň! Snažil jsem se dostat pryč. Zavřel jsem oči… hrozně to pálilo. A pak …. pak už si nic nepamatuji…probral jsem se až tady“.


Kouzelník má od 6. úrovně schopnost přijímat magenergii od jiného kouzelníka. Od 12. úrovně pak již může magenergii sám předávat. Od 16. úrovně se rychlost přenosu zdvojnásobí a od 26. úrovně dokonce ztrojnásobí. Od 10. úrovně mohou kouzelníci provádět přenos magenergie ve stoje (do 10. úrovně musí při předávání sedět) a od 26. úrovně je jedno, v jaké jsou při přenosu poloze (mohou levitovat atd.). Od 15. úrovně mohou tuto schopnost použít dvakrát denně a od 30. úrovně dokonce třikrát denně..

Co jaké výrazy znamenají se dočtete na následujících řádcích. .

Jak přenos magenergie vypadá:.

K provedení této schopnosti jsou potřeba vždy dva kouzelníci. Jeden, který magenergii předává a druhý, který předanou magenergii přijímá. Tito dva kouzelníci si sednou (nebo stoupnou atd. – záleží na jejich úrovni) čelem proti sobě do meditačního posedu a pohrouží se do transu. Během jedné směny se mezi jejich čely zformuje vlákno světle modré hmoty, která se ze všeho nejvíc podobá hustému dýmu. Toto vlákno se postupně zvětšuje, a po uplynutí dané směny má již tloušťku 3 coulů. Celou dobu se až na dva pevné body (čela kouzelníků) lehce pohupuje, jinými slovy, není „pevné“. Poté dojde k samotnému předávání magenergie, při kterém začne vlákno silně tmavě modře pulsovat, jiskřit (viz níže) a proudit směrem, kterým je magenergie předávána. Po ukončení přenosu se vlákno během jednoho kola vytratí a kouzelníci procitnou z transu. .

Jak přenos magenergie funguje: .

Každý z kouzelníků si nejdříve musí hodit na úspěšné vytvoření přemostění – na tento hod použijí stejnou tabulku jako na pravděpodobnost seslání kouzla v PPZ. Pokud by se třeba jen jednomu nepodařilo přemostění vytvořit, tak mají oba smůlu a nic se nestane (jen přijdou o svůj jeden pokus na den, který na tuto schopnost mají. Pokud jsou však již na vyšší úrovni a mají pokusů více, musí stejně počkat alespoň 6 směn, než se mohou pokusit přemostění znovu vytvořit). .

Počítejme ale s tím, že se jim podaří úspěšně využít této schopnosti. Poté, co se kouzelníci pohrouží do transu, začnou se jejich mysli hledat a vytvářet mezi sebou přemostění, přes které budou magenergii přenášet. Přenos magenergie je pouze jednosměrný, a tak se kouzelníci předem vždy dohodnou, kdo komu magenergii předává. Během přenášení magenergie kouzelníci nevnímají okolní prostředí, ale zato mají zcela jasný přehled o množství své magenergie. Přenášení je možné kdykoliv ukončit (to může ovšem bezpečně udělat jen kouzelník, který magenergii předává. Pokud tak učiní přijímající kouzelník, postupuje se stejně jako při přerušení toku magenergie (viz níže), jen s tím rozdílem, že přijímající kouzelník nepřijde o 5% své magenergie), v takovém případě se přemostění rychle rozpadne a zmizí. Ke zničení přemostění (a tím pádem ke konci přenosu) dojde také tehdy, když již kouzelník nemá magenergii na udržení spojení (viz níže)..

Magické přemostění:.

V nejoptimálnějším případě sedí/stojí/atd. kouzelníci přímo proti sobě ve vzdálenosti okolo jednoho sáhu (dva sousední hexy). I kdyby ale byla vzdálenost mezi kouzelníky větší, tak by se spojení vytvořilo, protože nezávisí na vzdálenosti. Co ale na vzdálenosti kouzelníků záleží je to, kolik magenergie při přenosu unikne do prostoru. Ano, magenergie při přenosu uniká, a to přesně 1 mag za sáh přenosu. Tato magenergie se ihned po opuštění proudu mění na malé modré jiskřivé výboje, které při dotyku zraní postavu za 1 stínový život, ale například mouchu bez problémů zabijí (ale která moucha by létala do modře pulsujícího proudu)..

Z toho vyplývá, že vzdálenost může být sice velká, ale od jisté doby se to již silně nevyplatí..

Rychlost přenosu magenergie:.

Kouzelník nemůže svému kolegovi předat magenergii najednou. Je to složitý proces, který nějakou tu dobu trvá. Maximální rychlost přenosu magenergie je úroveň „slabšího“ kouzelníka děleno 2 magů (zaokrouhluj dolů) za kolo. Minimální množství předávané magenergie je 1 mag, který se ale cestou uvolní v podobě jiskření, takže k druhému kouzelníkovi nic nedorazí. Proto je lepší předávat minimálně rychlostí 2 magy za kolo (pokud je zároveň vzdálenost mezi kouzelníky pouhý jeden sáh). Rychlost přenosu lze během předávání měnit..

Podmínky pro uskutečnění přenosu magenergie: .

Předem je třeba říci, že pro to, aby tato schopnost mohla být vůbec použita, nesmí být na úsečce mezi kouzelníky žádná překážka, která by bránila vytvoření přemostění. Z toho plyne, že přemostění nedokáže procházet jakoukoliv hustší hmotou než je vzduch, mlha atd. (ohněm, plyny atd. přemostění vytvořit lze, ale skrz list papíru již ne)..

Přenos magenergie není v žádném případě jednoduchá záležitost. Na provedení je potřeba naprostý klid a soustředěnost. Co se ale stane, když na kouzelníka někdo zaútočí (a zraní ho), nebo pokud bude jinak vyrušen (strčení, náhlé křiknutí do ucha, zásah bleskem atd.)? To, co se stane záleží hlavně na tom, v jaké části přenosu se kouzelník nachází..

a.) Kouzelníci spojují své mysli a vytvářejí přemostění (tj. první směna): Pokud někdo na jednoho ze dvou kouzelníků v takovém stavu úspěšně zaútočí, tak ten se nebude bránit a nepřeruší hned své soustředění (bude se jednat o útok na vyřazenou postavu). Pokud by byl alespoň jeden kouzelník v tomto stavu zraněn, hodí si oba hráči 1k6. Číslo, které padne, udává, v jakém kole po zranění se kouzelník ze svého transu probere. Navíc kouzelník ztratí 10-1k6 životů – nehází se kostkou znovu, ale použije se předchozí hod. Je vidět, že čím později se kouzelník probere, tím méně bude zraněn, naopak náhlé vytržení z jeho soustředění mu způsobí větší zranění..

Je důležité pamatovat na to, že i když je zraněn třeba jen jeden kouzelník, vždy budou výše popsaným způsobem zraněni oba dva (jen ten, který nebyl zasažen pochopitelně nebude zraněn za životy, o které přišel jeho kolega při zásahu „narušitelem“).

b.) Mezi kouzelníky již probíhá přenos magenergie: V tomto případě platí to samé co v bodu a), ale je tu ještě jedna nepříjemnost navíc. Tou nepříjemností je volná magenergie, která se náhle v prostoru vyskytne. Nejdříve je třeba určit, kolik magenergie je a kde přesně se nachází. Za prvé je to veškerá právě přenášená magenergie (=rychlost magenergie za kolo. Pokud bude tato rychlost 10 magů za kolo, tak se v prostoru vyskytne přesně 10 magů)..

Z této magenergie vznikne magický jev. Který to bude záleží hlavně na náhodě. PJ si hodí na procenta a podle této tabulky zjistí co se stane:.

01-35 % - Ohnivá koule..

36-70 % - Ledová koule..

71-99 % - dle fantasie Pána jeskyně. Prostor může vyplnit růžový dým, tráva může zmodrat, postavám mohou narůst vlasy o 5 sáhů atd. Co se stane závisí jen na PJ, který by měl účinky úměrně upravovat počtu magenergie, která se uvolnila do prostoru..

100 % - magenergie se neškodně „vypaří“..

Ohnivá koule, Ledová koule: Účinek těchto dvou koulí je naprosto stejný – jen vzhled je jiný. Ale co se v případě takové exploze vlastně stane? Každá postava, která je vzdálena od výbuchu (pro jednoduchost se centrum výbuchu nachází přesně v polovině vzdálenosti mezi kouzelníky) méně než 8 sáhů si hodí na obratnost -7- zranění v počtu explodované magenergie/ zranění v počtu dvojnásobku explodující magenergie..

Dále jsou tu však ještě kouzelníci, kteří mají v tomto okamžiku otevřené mysli, aby mohli magenergii předávat/přijímat. Přesto, že instinktivně přenos ihned zastaví, unikne jisté procento jejich magenergie, které se následně uvolní do prostoru dle stejných pravidel jaká jsou popsána výše. Přesný počet magů je roven 10% aktuální magenergie u kouzelníka, jenž magy předával a 5% u kouzelníka, který magenergii přijímal. Kouzelníci o toto procento své magenergie pochopitelně nenávratně přijdou. Jediná změna, která v tomto případě nastává je ta, že jestli magenergie vybouchne (v Ohnivou nebo Ledovou kouli), tak si kouzelníci (ale pouze oni) nehází na past na obratnost – jejich neúspěch je automatický..

Přehlcení mysli: .

Maximální počet magenergie, kterou může takto kouzelník získat není nikterak omezen, ale je třeba si uvědomit jednu věc - magenergie dává kouzelníkovi obrovskou moc… a kdo má moci příliš, tak tomu to „leze na mozek“. A to platí u magenergie dvojnásob. Tudíž, pokud jí kouzelník získá příliš velký obnos, bude to mít negativní následky na jeho psychiku..

100 % magenergie = Maximální možný počet magenergie, kterou kouzelník může za normálních podmínek mít (bez bonusů za Lazurit atd.). Při takovém stavu nemá kouzelník žádné postihy. .

101-150 % magenergie = Postava se cítí silná. Má pocit, že ji jen tak někdo neporazí, ale pociťuje bolení hlavy, je jí těžko, má lehkou depresi. Její inteligence se snižuje o 1. Pravděpodobnost seslání kouzla (nebo třeba dalšího přenosu magenergie) se snižuje o 25%..

151-200 % magenergie = Postava si připadá skoro nepřemožitelná. Pohrdá nepřáteli a je si jistá svou silou a nepřemožitelností, bolest hlavy se ale stupňuje. Postava propadá depresi. Její inteligence se snižuje o 3. Nemůže kouzlit (ani z předmětů) ani zaostřovat vůli..

201-250 % magenergie = Postava je přesvědčena o své naprosté nepřemožitelnosti. Nejraději by ovládla celý svět, v tom ji ale momentálně zabraňuje nesnesitelná bolest hlavy. Postava je v těžké depresi, je jí nevolno a točí se jí hlava. Její inteligence se snižuje o 7. Nemůže kouzlit (ani z předmětů) ani zaostřovat vůli. Není schopna žádných namáhavých psychických aktivit atd..

251-300 % magenergie = Kouzelníkova mysl nevydrží nápor, který na ni magenergie má a „vypíná“. Postava upadá do bezvědomí, ze kterého se dostane teprve až se její mysl zbaví toho obrovského tlaku v podobě magenergie – to jest za 24 hodin od přijmutí magenergie. Je 1% šance, že se postava zblázní, v takovém případě ji přebírá PJ. Tato šance se však ještě zvětšuje o 1 % za každé 1 % nad 300 % magenergie..

399 % magenergie a více = Mozková mrtvice..

- Veškeré tyto postihy na kouzelníka dolehnou až po ukončení přenosu..

- Postihy kouzelníkovi zmizí (i s nadbytečnou magenergií) při nejbližším zaostření vůle nebo po 24 hodinách. Mějte však na paměti, že od jistého stupně přetíženosti mysli už nelze zaostřovat vůli..

Pár příkladů pro ujasnění – čtěte až po přečtení celé schopnosti (včetně dodatků!):.

Příklad č. 1: Čaroděj Ralogen na 15. úrovni (91 magů) předává magenergii mágovi Hasifexovi na 9. úrovni (48 magů). Oba mají svůj maximální stav magenergie. Předem se domluví, že Hasifexovi bude stačit 20 magů a usednou od sebe ve vzdálenosti 1 sáhu do meditačního posedu. Podaří se jim úspěšně využít této schopnosti a tak se po chvíli pohrouží do transu a za směnu se mezi nimi již vytvoří magické přemostění. Maximální možná rychlost přenosu jsou 4 magy za kolo (tedy 4,5, ale zaokrouhluje se dolů). Ralogen se rozhodne tuto maximální rychlost využít, protože je již mírně unaven a předávání magenergie je značně vyčerpávající. Vysílá tedy přes přemostění každé kolo 4 magy, ale k Hasifexovi vždy dojdou jen 3, jelikož 1 mag cestou unikne do prostoru v podobě jiskření. Po šesti kolech přenosu je tedy již Hasifex o 18 magů bohatší a Ralogen mění rychlost přenosu na 3 magy za kolo, aby k Hasifexovi došly právě 2 magy, které ještě chybí do hodnoty na které se před přenosem dohodli. Po sedmi kolech tedy získal Hasifex 20 magů a Ralogen o 27 magů přišel. Poté přemostění bez problémů ukončí a jdou si odpočinout, jelikož každý právě získal 17 stínových bodů únavy (10 bodů za směnu vytváření přemostění a 7 bodů za 7 kol přenosu)..

Příklad č. 2: Stejná dvojice kouzelníků se rozhodla přenos magenergie využít i následující den. Usedli do stejné vzdálenosti a zvolili stejnou rychlost i směr přenosu. Při prvním kole přenosu však do Ralogena ťal skřet svou šavlí. Ralogen i Hasifex si hodí 1k6 a postupují podle bodu „a.) Kouzelníci spojují své mysli a vytvářejí přemostění (tj. první směna)“. Navíc se momentálně přenášená magenergie (4 magy za kolo) vyzáří v podobě ohnivého výbuchu (padlo nám 14% při hodu na procenta) - postavy v dosahu 8 sáhů si hodí na obr -7- zranění za 4 životy/zranění za 8 životů (nezapomeňte na to, že kouzelníci jsou momentálně podle pravidel vyřazené postavy a mají tomu odpovídající postih na obratnost). Dále je zde 5% magenergie přijímajícího kouzelníka, což dělá v naše případě (48:20=2,4= 2) 2 magy. Postupujeme stejně jako v předchozím případě – postavy do vzdálenosti 8 sáhů (toto se ale netýká přijímajícího kouzelník! Protože v tomto případě, když exploduje magenergie z jeho mysli proti pasti automaticky neuspěje) si hodí proti pasti na obr -7- zranění za 2 životy/ zranění za 4 životy. A nakonec zde máme 10% magenergie předávajícího kouzelníka, což je ((91-4):10=8,7=9) 9 magů. A postupujeme stejně jako před chvílí – postavy do vzdálenosti 8 sáhů (kromě předávajícího kouzelníka) si hodí proti pasti na obr -7- zranění za 9 životů/zranění za 18 životů..

Předpokládejme, že ani jeden z kouzelníků nepřehodil první past (vzhledem k vysokému postihu za obratnost) a tak je tedy každý zraněn za (8+4+18=30) 30 + 10-1k6 (viz výše) životů. Jak dopadl skřet je pro nás momentálně zcela nepodstatné, ale moc dobře na tom nejspíš nebude..

Z toho tedy jasně plyne, že použití této schopnosti se může postavám zle nevyplatit, pokud si nedají záležet na zajištění svého bezpečí..

Využitelnost:.

Jsem si vědom toho, že toto není zrovna schopnost, kterou by kouzelník používal každý den. Přesto jsem se ji nakonec rozhodl vytvořit, protože (narozdíl od kouzel) nezabírá kouzelníkovi žádné místo a tak svým způsobem nevadí, když ji nebude hojně využívat. Může se ale stát, že se přeci jen někdy rozhodne tuto svou schopnost použít – a právě pro takovou situaci zde je..

Pro PJ (hráči nečtou): Dále tu mám takový nápad pro případné zpestření hry. Je tu jistá možnost, že se při přenosu s magenergií dostanou do mysli přijímajícího kouzelníka i nějaké střípky vzpomínek předávajícího kolegy. A tak se může třeba stát, že postava bude procházet královským palácem, kde má sídlo i královský kouzelník, který ji kdysi předával magy. Náhle se postavě bude zdát, že ví naprosto přesně, že za tímto rohem je taková krásně zdobená socha rytíře, a že o patro výše jsou královské komnaty. Své vědomosti si však nebude moci vysvětlit, protože je přesvědčena, že se v těchto místech nachází poprvé. Toto je samozřejmě jen nastínění tohoto vedlejšího efektu, a pokud ho bude chtít PJ použít, jeho provedení nechám zcela v jeho kompetenci..

Dodatky:.

1.) Takový přenos magenergie je samozřejmě velice náročný. Za první směnu (hledání druhé mysli a vytváření přemostění) získává kouzelník 10 bodů únavy. Za každé kolo přenosu pak získává 1 bod únavy. Tyto body únavy jsou však jen stínové, to znamená, že po jedné směně, kdy postava tuto činnost nevykonává, mizí a zůstává jen čtvrtina..

2.) Kouzelník může tento přenos magenergie uskutečnit jen s jiným kouzelníkem. Jediná výjimka existuje při přenosu magenergie s moudrým drakem – to povoleno je. Ale s divokými draky atd. ne - to nelze. Také není v žádném případě možné jakkoliv přenášet magenergii s hraničářem a nebo dokonce s alchymistou!.

3.) Pokud někdo/něco jakkoliv přeruší přemostění (například do něj vhodí kámen, stoupne do něj atd.), tak se postupuje stejně, jako když je zraněn kouzelník (viz výše). Déšť či sníh přemostění neruší, ale například kroupy již ano. Ostatní vlivy jako vichřice atd. nechám již zcela na úvaze PJ, ale je třeba uvědomit, že v takovém stavu by kouzelníci asi jen těžko tuto schopnost použili a i kdyby, tak by se pravděpodobně nedostali do potřebného transu..

4.) Jistě vás již napadlo, co se stane, když budou při přenášení magenergie kouzelníci k sobě přitisknuti čely. Pokud tak skutečně učiní, bude ztrátová magenergie nulová (ale rychlost přenosu atd. zůstává), ale má to jeden háček. Tento způsob přenosu je pro většinu kouzelníků málo důstojný. Dotýkat se někoho čelem… ehm… no… kdo to kdy slyšel? Vznešenější kouzelníci tedy tímto způsobem přenosu pohrdají a raději si připlatí nějaký ten mag za vzdálenost mezi druhým kouzelníkem..

5.) Chce-li mág provést přenos magenergie s podrobeným tělem, musí do něj mít investované 4 body vnímání (tj. Plné vnímání)..

6.) Je-li kouzelník pod vlivem kouzla Neviditelnost a vytvoří toto přemostění, tak se okamžitě zviditelní, ačkoliv se tato činnost nebere jako žádná, která by dle pravidel ke zviditelnění kouzelníka vedla..

Poděkování: Mé díky patří zatím ze všeho nejvíc Sukovi a Firefanaticovi, kteří mi svými kritikami opravdu pomohli. Dále pak nesmím zapomenout na Salmara, Master_of_Drakese a další, kteří mi pomohli v Dílně, poště či přes jiné komunikační prostředky..

Life´s good.

LG.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

jeden z nejhorších nápadů co sem tady kdy četl :-D


 Uživatel úrovně 0

Opravdu zajímavé.Ale myslím,že by bylo dobré
vymyslet zařízení(např.:fungující na démona)
které by přenos zajišťovalo.Dále bych podotkl
(pro kouzelniky na vyších úrovních),že by předávání
velkého množství magenergie by mohlo mít nežádoucí
(ve výjimečných případech i žádoucí)účinek na anatomii
kouzelníků(mohl by jim narůst chobot,kopyta,mohla by se jim
mezi prsty vytvořit plovací balána,některá část těla úplně zmizet
atd...atd....).PJ s velkou fantazií přijde na své.
Jinak sem mi článek velmi líbil.


 Uživatel úrovně 1

Je to velmi dobrý článek. Moc se mi líbil.
Lister: Napadá mě zde hned několik možností jak by se tato schopnost dala využít.
Například: Kouzelník na 20úrovni řekne kouzelníku na 12úrovni, že ho bude učit, když mu dá dení magenergii, například.
Nebo v družině jsou dva kouzelníci, jednomu dojde magenegie a dyruhý se nad ním slituje a dá mu magenergii například na hiperprostor.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím všechny.

Čiky: Nechci narážet na tvé rozhodnutí, ale vysvětli mi, proč dáváš (nebo spíš bys dal) nejvyšší hodnocení, když jsi našel tolik chyb? Když má tedy to dílo tolik nedostatků, které jsi sám našel a upozornil na ně, proč dáváš 5 hvězdiček? To je jako najít v diktátě plno hrubek, ale přesto ho oznámkovat za 1, což mi nepřipadá tak rozumné. Tím tě ale nechci urazit, to ani nápad, jen se ptám, protože mi to připadá divné.


Athos


 Uživatel úrovně 0

i přes mé uvedené nedostatky..


 Uživatel úrovně 0

Musím říct, že zpracování nemá chybu.Jenže tato schopnost v podstatě nemůže mýt moc využití a navíc je výsadou alchymisty pracovat s magenergií podobným způsobem.


 Uživatel úrovně 0

Mých několik málo otázek již bylo zopovězeno v dodatcích popř. pode mnou v diskuzi. Takže už nemám co říct. Snad jenom zatleskat bych mohl, protože je to vážně skvělé.


 Uživatel úrovně 0

Dovednosť, ako by mala byť.
Naozaj je to istý háčik vo využitelnosti, ako aj píšeš, ale myslím, že kreatívnej mysli to problém robiť to nebude.

Myslím, že by som zmiernil postihy za množstvo magenergie. Najmä pre kúzelníkov na nižších úrovniach.
Ale jo toto považujem za velmi zdarilé dielo.
Preto tých mojích 5*.
Al


 Uživatel úrovně 0

je to dobra schopnost ale nejak moc neni využitelna ikdyž je to udelane na urovni


 Uživatel úrovně 0

Schopnost se mi líbí, je přehledně zpracovaná a veškeré složitosti se dají vyřídit během chvilky. Jenom mě napadá, že by se magenergie mohla přes spojení pohybovat určitou rychlostí. Například 1 sáh za kolo. Potom by trvalo určitou dobu, než by magy dorazily k příjemci. Taky by se uvolněná magenergie při přerušení počítala jako délka spojení krát rychlost přenosu ... ale to by celou věc snad ještě více komplikovalo. Takhle je to jednodušší a tím pro hru použitelnější.