Rozvoj DrD

Sféry pekelné Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Pár poznámek úvodem

Toto pojednání částečně vychází ze základního konceptu ďáblů z pravidel pro Dračí Doupě a já pouze nabízím trochu jiný náhled na celou věc. Kromě určitých podobností v základních záležitostech ale příliš mnoho podobností s původním textem v pravidlech pro experty nenajdete...

Pojednání o sférách pekelných

autor: Neznámý

Úvod:

...Tak jako existují sféry astrální, s kterýmižto komunikují velebení Theurgové a kteréžto jsou místem kam po smrti odcházejí duše a pro mnohé je mytologickým "nebem", stejně tak existuje jejich protipól, protože nic nemůže existovat samo o sobě, aby byla zachována rovnováha sil. Tento protipól se nazývá peklo. Místo kde dlí mocné bytosti, které svádějí a pokoušejí duše živých tvorů, aby nad nimi získali moc... Bytosti, které lze kontaktovat pomocí devileurgických postupů. Ale abychom nepřebíhali... Všechno si probereme pěkně popořádku. Budeme postupovat z našeho světa až do nejnižších hlubin pekelných a vše popíšeme cestou...

Pekelné brány:

Pekelné brány jsou lidově řečeno místa, kudy pekelníci přicházejí na svět a kudy se zase vracejí, mnohdy zatíženi duší hříšníka. Mívají mnoho různých podob, od prosté propasti až po architektonické skvosty ze kterých srší blesky hluboko v temných chrámech. Pravda je však taková, že pekelná brána je jen místo, kde sféra našeho bytí nejtěsněji přiléhá na sféru pekelnou, takže nižší služebníci pekel, kteří se od obyčejných lidí liší jen velmi málo, jí mohou volně procházet. Druhotný zjev pak místu udělí buď samotní pekelní sluhové, nebo odhodlaní satanisté. Projdeme-li pekelnou branou, tak staneme na prahu cesty, která povede skrze všechny...

...Sféry pekelné:

Nižší peklo:
----------------------
1. Předpeklí
2. Pláně trpících duší
3. Poloďáblové a Zplozenci pekel

Škůdci
----------------------
4. Pánové nešikovnosti
5. Pánové pochyb
6. Pánové strachu
7. Pánové nevědomosti
8. Pánové nemocí
9. Pánové nešťastné náhody
10. Představený: Pán škůdců (Pán pohrom)

Pokušitelé
----------------------
11. Propůjčení vědění zaznamenaného
12. Propůjčení věcí
13. Propůjčení myšlenek
14. Propůjčení služebníků
15. Propůjčení vědění minulého, současného či budoucího
16. Propůjčení osobních služeb
17. Představený: Pán pokušitelů (Propůjčení života)

Svůdci:
----------------------
18. Ponoukání ke lži
19. Ponoukání k světským potěšením (chamtivost, žravost, orgie)
20. Ponoukání k závisti
21. Ponoukání ke krádeži
22. Ponoukání k trýznění
23. Ponoukání k vraždě
24. Představený: Pán svůdců (Ponoukání k povolání ďábelské pomoci)

Pobočníci:
----------------------
25. Levá ruka Nejvyššího (Sběratel duší)
26. Pravá ruka Nejvyššího (Vrchní Generál armády pekelné)

Nejvyšší:
----------------------
27. Pán Pekel (Nejvyšší vládce, Absolutně mocný)

Předpeklí:

Bezprostředně za pekelnými branami se nachází předpeklí. Každý, kdo se zaprodá ďáblu, je jím před vlastním vstupem do pekla proveden. Předpeklí odráží hříšníkovu představu pekla a délka pouti je přesně vypočítaná tak, aby se chudák hříšník těsně před jejím koncem smířil s tím, co ho čeká. Jaké je pak jeho překvapení, když je nakonec uvržen na místo, které se nazývá...

...Pláně trpících duší:

Toto je to místo, kam jsou zatracenci uvrženi k prožití svých věčnost trvajících muk. Navzdory všem přesvědčením, že tato muka jsou nekonečná, jsou v právě této organizaci, kterou popisuji, konečná. Každý hříšník má určenou dobu utrpení, která vyváží jeho hříchy, i když se tato nepočítá na roky. Nepočítá se ani na staletí ani na tisíciletí, jelikož každá časová jednotka, kterou si je člověk schopen představit je příliš krátká. Těm co zde pobývají to nejspíš připadá tak, že se jejich trest počítá na "nekonečna". Muka, která zde duše prožívají, nemají fyzický charakter, i když je spirituální verze fyzického mučení pro duše značně nepříjemná. Pláně trpících duší jsou něčím, co se vzdáleně podobá ničemu... Chcete-li se dostat na dohled představě (zkráceně) Plání, pak začněte na jednom konci spektra "Vším", pokračujte přes "Něco" až dojdete k "Ničemu", které ale netvoří konec spektra, ale jeho střed. Pro další části tohoto spektra nemáme příliš uspokojivé pojmenování, a tak jen řekněme, že pláně trpících duší by mohly být "Antivším". Duše sem uvržená, je pohlcena hlubokou nicotou, která do ní proniká a vrhá jí do stavu, který je velmi blízký neexistenci (kterážto je, podobně jako absolutní vakuum nebo nula, nedosažitelná, z důvodu zákona zachování spirituální rovnováhy). Jakkoliv to nezní moc strašně, je to opravdu to druhé nejhorší po hypotetické neexistenci. Jaký to má smysl? Jakýmsi záhadným způsobem jsou takto mučené duše zdrojem potravy pekelníků. Jak je to možné, to bohužel nejsem schopen říci ani já. Je však třeba říci, že hříšník, který stane na prahu Plání a nahlédne do nich, dostane na výběr: Buďto bude zdánlivě navěky uvržen v Pláně, ale jednou až nadejde čas, bude z pekla propuštěn, nebo vymění tuto jistotu spasení za to nejnechutnější, co může být - věčné (a teď myslím opravdu VĚČNÉ) zatracení a přidat se k těm, kterým se říká...

...Poloďáblové:

Jediní, kdož mohou svobodně přecházet mezi naším světem a světem pekla. Mohou se kdykoliv stát schránkou pro některého z pokušitelů nebo svůdců a to je prakticky jejich jedinou pracovní náplní. Jejich služby jsou pro ně mnohdy velmi trýznivé, a jelikož jsou v podstatě stále lidmi, kterými bývali, a tak mohou někdy podlehnout lidským citům a vzepřít se pekelným autoritám. V tom případě jsou ztrestáni násilným ovládnutím, přivedením až před hranice vnitřního pekla a zde jsou ponecháni na pospas pekelným splozencům, které nějaký čas neobyčejně vynalézavými způsoby trýzní duši rebelantského poloďábla, dokud jeho stav (psychický) neuspokojí vyšší pekelné autority. Poloďábel, který tímto projde, bude opět pěkně dlouho poslušný. Další věcí, o kterou se poloďábel může pokusit, je skok do Plání, v naději, že jeho skutky tak budou po nějakém extrémě vysokém počtu nekonečen odpuštěny. Jeho smůla spočívá v tom, že on už do Plání vkročit nemůže. Potom, co se jich jednou zřekl a svolil k tomu, že se stane tím, čím je, ho vrstva oddělující Peklo od Plání pouze nechá projít na druhou stranu vchodu. (Funguje to obdobně jako u portálů... Za vchodem je vidět jiné místo, ale pokud se budeme skrze portál pohybovat dost pomalu, nebudeme portálem přeneseni ale projdeme prostě na druhou stranu. Zde je pouze jiná podmínka průchodu než dostatečná kinetická energie)... Na závěr ještě zmíníme, že Poloďábly je možné zahnat zpět do pekla za pomoci "Démona ochrany před ďábly" či ho vystavit působením druidských protiďábelských schopností.

Toto by byl popis tak zvaného "Vnějšího pekla". Doposud jsme se se skutečnými ďábly nesetkali, ale již brzo, jen co vstoupíme no "Vnitřního pekla" jich uvidíme více než dost... Vnitřní peklo není organizováno až tak úplně hiearchicky podle výše uvedeného seznamu. Ve skutečnosti jsou si Pokušitelé, Škůdci a Svůdci uvnitř pekla víceméně rovni. Výše uvedený seznam je uspořádán podle míry personalizované manifestace ďáblů v našem světě. Co tahle podivná fráze znamená, si vysvětlíme za chvíli...

Škůdci:

Škůdci jsou nejprimitivnější z ďáblů a jsou nástrojem všech kleteb. Každý kdo vysloví nějakou kletbu a přivolá tak některého ze škůdců tak udělá krůček do spárů pekelných. Jednak mu toto zaručí určitou dobu na Pláních a jednak takováto kletba nelze vzít zpět... A jediná možnost, jak se jí zbavit (tedy když zrovna po ruce není žádný chodec nebo někdo jiný, kdo by mohl kletbu sejmout) je požádat o její zrušení pekelnou autoritu z řad pokušitelů, což opět postrčí nešťastníka do spárů pekel. Krom toho škůdci připravují živnou půdu pro další hříchy... Škůdci nemají žádnou hmotnou podobu, jen využívají energii kletby k tomu, aby ovlivnili něco již existujícího. Kletby jsou různé. Jednak jsou to spontánní kletby, vyřčené v hněvu. Dále jsou to kletby, které se pečlivě připraví, a k jejich seslání je potřeba určitý rituál, přičemž v hněvu vyřčené kletby jsou obvykle slabší (a mnohdy ani nemusí být jejich účinky patrné), zatímco kletby připravené mají drtivější účinek a také svému sesílateli obvykle vynesou mnohem delší pobyt na pláních (protože k přípravě a dokončení rituálu je potřeba už něčeho víc, než hněvu, například spalující nenávisti...)

Pánové nešikovnosti

Tito ďáblové zajišťují to, že cíli se náhle nebude něco dařit tak jak by chtěl, což nejcitelněji pocítí v oblastech, které mu normálně jdou nejlíp. Působí na bázi podvědomí u každého jednotlivce. Prokletý potom prostě svoje neúspěchy přikládá tomu, že prostě "nemá svůj den". Může se to projevit různě... Při štípání dřeva sekera sklouzne a zasekne se do lýtka, při běhu po louce noha zakopne, při střelbě z luku letí šíp jinam...

Rituální vyvolání: Za úplňku je třeba postavit se na jedné noze s rozpaženýma rukama čelem k měsíci a odříkat slova kletby.

Pánové pochyb

Schopností těchto ďáblů je vyvolání pochyb v cíli kletby. Pochybovat lze o vlastních schopnostech, o vlastní příčetnosti, zkrátka o čemkoliv. A vyvolání těchto pochyb má zřejmé výhody ve znevýhodňování protivníků v různých oblastech. Protivník, který si nevěří, je prostě méně nebezpečný. Také je tímto možné zanést pochyby a nedůvěru do mezilidských vztahů, ať už existujících, nebo vznikajících (Mají-li například dva králové podepsat smlouvu, třetí král, kterému se to nehodí do krámu, je tímto způsobem může rozeštvat - zjednodušeně: "Jak máme podepsat dohodu, když pochybujete o pravdivosti mých královských slov? To znamená válku!").

Rituál vyvolání: Vyřčení kletby a vypití sklenice vína s přísadou dvojjakosti (příprava: vycvrnknutí mince do vzduchu a její zachycení do sklenice s vínem).

Pánové strachu

Tito pekelníci vyvolávají ve svých obětech strach. Strach z čehokoliv. Kromě toho mají také na starosti "strašení". Takže kletby mohou být v zásadě trojího typu: "Přeji ti, abys měl do smrti strach z pavouků", "Přeji ti, aby tě každou noc ve snech strašili pavouci" a "Přeji ti, abys tady sto let strašil v podobě pavouka".

Rituál vyvolání: Je třeba vyslovit slova kletby, zatímco jste oblečeni v bílé prostěradlo po stylu ducha a držíte v ruce černou svíci a pak se šestkráte otočit kolem své osy.

Pánové nevědomosti

Tihle vládnou, zjednodušeně řečeno, nad pamětí. Mohou způsobit jak zapomenutí určité události, tak například chronickou zapomnětlivost. Mohou způsobit, že matka nepozná svého syna, že si někdo každé ráno nebude pamatovat, co dělal včera, nebo dokonce úplnou ztrátu paměti.

Rituál vyvoláni: Napsání slov kletby na papír a její následné spálení.

Pánové nemocí

Funkce těchto ďáblů je snad jasná: přivolávají na cíle kleteb různé choroby, vážné i ty méně vážné. Přičemž daná choroba se v daném místě nemusí vyskytovat, protože nakažení může zařídit posedlý poloďábel. Tak se prokletému prostě jednoho dne stane, že bude sedět v hospodě a jeden z hostů si kýchne a prokletý tak chytí nějakou ošklivou kapénkovou nákazu. Nemusí jít jenom o kýchnutí - poloďábel může cíl kletby nakazit jakoukoliv chorobou, kterou se lidé mezi sebou můžou nakazit. Díky tomu, že poloďábel na sebe může vzít i jinou podobu než lidskou, může navíc zařídit, že cíl kletby pozře maso nakažené parazity (kteří dostali pekelnou ochranu proti tepelným úpravám), že ho píchne komár s malárií, že ho kousne klíště s boreliózou... Možností je mnoho.

Rituál vyvolání: Připravení postavičky ze slámy, vyřčení kletby a proklátí příhodně velkou zaostřenou kulatinou z vhodného materiálu srdcem postavičky.

Pánové nešťastné náhody

Tak kletby těhle oškliváků jsou asi ty nejzákeřnější. Ďáblové promyšleně ovládnou podvědomí několika lidí a třeba i cíle a korigují události směrem k něčemu, co bude opravdu vypadat jako nešťastná náhoda. Například: Cíl:"Půjdu na trh"...Zloděj:"Ukradnu měšec tamtomu chlápkovi a poběžím támhletou uličkou"...Cíl:"Ukradl mi měšec! Musím běžet za ním!"...Pokrývač na střeše:"Když si stoupnu támhle, tak dosáhnu na támhle tu díru..." A celé to způsobí to, že cíl, který pronásleduje zloděje vběhne do uličky, přibližně ve stejnou chvíli pokrývači sklouzne noha a uvolní tak ze střech jednu či více tašek, které spadnou na hlavu cíli. Nebo ve válce: Cíl:"Postavím se sem, tady to vypadá jako dobré místo..."...Voják:"Prostě ten oštěp vrhnu zhruba támhle, jak postává ten hlouček nepřátel...". Výsledek je snad jasný.

Rituál vyvolání: Je třeba postavit se doprostřed místnosti a zdvihnout nad hlavu rovnou desku na které leží vajíčko a odříkat kletbu dříve, než vajíčko spadne. Kletba nabude moci ve chvíli, kdy se vajíčko rozkřápne o zem (přičemž vajíčku se nesmí vědomě dopomáhat).

Představený: Pán škůdců (Pán pohrom)

Pán pohrom... To zní děsivě, což? A ono opravdu je. Dokáže přiovládnout mysli velkého množství lidí či zvířat a může působit i na hmotné věci. Avšak na rozdíl od svých předchůdců nedovede zapůsobit na jednoho konkrétního člověka. Oborem jeho působnosti jsou pohromy. Záplavy, kobylky, zemětřesení, války, morová nákaza...

Rituál vyvolání: Je třeba napsati slova kletby krví a pak jí roztrhat na kousky a ty všechny do jednoho spolykat a každý z nich zapít panákem octa.

Pokušitelé:

Ó ano, tak tihle jsou všem smrtelníkům nepochybně nejznámější. V lidském folklóru na sebe berou podobu například myslivců, nebo černých kříženců mezi kozlem a člověkem, ale pravda je taková, že nejprve je vybrán Poloďábel, který vstoupí na zem s určenou podobou a teprve jeho je schopen Pokušitel ovládat a jeho prostřednictvím jednat. Co pokušitelé dělají? Oni přímo nabízejí své služby vytipovaným smrtelníkům nebo těm, kdo si je vyvolá. Jaké služby a jak probíhá vyvolání bude popsáno u každé vrstvy pokušitelů (vyvolat se dají i škůdci a svůdci a i jejich popis bude uveden, až přijde čas)... Všichni Pokušitelé pozměňují vzhled ovládaného poloďábla. Znaky, které se objevují u nižších Pokušitelů, přetrvávají i u vyšších.

Vyvolání&Zjevení&Zmizení: Tyto kousky jsou o tom, jak toho kterého pekelníka vyvolat i jak se daný pekelník zjeví a zase zmizí (vždy mizí na místě, kde byli vyvoláni, případně na místě, kde je zastihl "Démon ochrany před ďábly"). Každý Pokušitel pracuje pomocí Smlouvy. Co však smlouva obnáší, bude řečeno až na konci kapitolky "Pokušitelé".

Propůjčení vědění zaznamenaného:

Ďáblové této sféry takřka vůbec nepozmění vizáž ovládaného poloďábla. Jejich poznávacím znakem jsou oči s rudou duhovkou a lehoulinký sirný zápach z úst. Svým klientům jsou schopni nabídnout kteroukoliv informaci, která je v současné době někde zaznamenána - napsána, nakreslena či uložena v něčí paměti.

Vyvolání: Křídou nakreslený pentagram se svící v každém rohu a přečtení kouzelné formule.

Zjevení: Za hlasitého prasknutí v oblaku kouře uprostřed pentagramu.

Zmizení: Prásknutí, kouř pekelníka zahalí, a když se rozptýlí, pekelník je pryč.

Propůjčení věcí:

Poznávací znamení - drobné růžky (2-3 couly), slabý sirný zápach celého těla. Tito ďáblové jsou schopni svému klientovi propůjčit věrnou kopii jakékoliv věci, která již na světě existuje, případně dokonce věci, která neexistuje, ale kterou dokáže klient dost dobře popsat, kterážto služba je ale poněkud dražší, stejně tak v případě, má-li daná věc nějakou zvláštní schopnost. V tom případě je do takového předmětu zaklet pekelný ekvivalent astrálního démona (o těch se rozepíšeme později) a nikoliv démon astrální, nad kterýmiž nemá peklo žádnou moc. Co se toho týče, jedná se pouze o věci neživého charakteru, případně charakteru rostlinného.

Vyvolání: Černými svícemi vyznačený pentagram, v jehož středu je umístěná velká nádoba s vodou. Následné přečtení kouzelné formule a spálení pergamenu, na kterém je napsáno jméno vyvolávajícího.

Zjevení: Voda začne vřít a unikající pára na sebe vezme podobu pekelníka, načež zhoustne a zhmotní se.

Zmizení: Pekelník se změní ve vodu a vlije se do nádoby, ze které se při příchodu "odpařil".

Propůjčení myšlenek:

PZ - růžky (5-10 coulů), silnější sirný zápach, "ohnivá slina" (když si odplivne, tak slina po dopadu vzplane). Služby těchto ďáblů jsou trochu jiné než ostatních. Jsou totiž schopni vnuknout svému klientovi či někomu, koho klient určí, nějaké myšlenky. K tomu patří například i vyvolávání citů, případně řešení nějakého problému. Většinou však, jak bylo řečeno, se jedná o vyvolání nějakých citů v druhé osobě (nejčastěji láska).

Vyvolání: pentagram, jehož čáry tvoří slova kouzelné formule, přečtení kouzelné formule a ukápnutí kapky vína do středu pentagramu.

Zjevení: Kapka vína začne probublávat a roztékat se do výše a nakonec se rozlije do fyzické podoby ďábla.

Zmizení: Ďábel se prostě v okamžiku změní na víno a rozlije se po podlaze.

Propůjčení služebníků:

PZ - mírně zahnuté rohy (cca 20 coulů), o poznání chlupatější, kopyto. Schopností těchto ďáblů je vyvolání jakéhokoliv živočicha, který je poslušen klientovy vůle, ať už se jedná o služebníka neinteligentního či inteligentního. Může se jednat o jakéhokoliv tvora existujícího či vymyšleného a to jaký tvor je se znatelným způsobem odráží na jeho ceně.

Vyvolání: pentagram vysypaný kuřecími kostmi, přečtení kouzelné formule a ukápnutí zvířecí krve do středu pentagramu.

Zjevení: Kuřecí kosti se rozpadnou na prach, který se začne stahovat ke kapkám krve, nad kterými začnou stoupat v podobě víru, v jehož středu se nakonec zjevý zástupce pekel.

Zmizení: Prach začne vířit kolem pekelníka, ale tentokrát se usadí v hromádce na místě, kde byla zem potřísněná krví.

Propůjčení vědění minulého, současného či budoucího:

PZ - zatočené beraní rohy, když mluví, od úst mu odletují jiskřičky, ocas. Tito ďáblové dokáží nahlížet na vše napříč časem a podávat o tom co vidí klientovi pravdivé informace, což je schopnost dosti užitečná. A samozřejmě také drahá.

Vyvolání: pentagram tvořen šibeničním provazem, kouzelná formule vyřčená za úplňku a zažehnutí svíce uprostřed pentagramu.

Zjevení: Plamen zmodrá a začne vydávat hustý dým, který páchne sírou. Dým se různých smyčkách kroutí, až dosáhne tvaru odpovídajícímu postavě ďábla a pak z něho ďábel vykročí a dým se rozptýlí po okolí.

Zmizení: Ďábel se promění v tentýž dým, v jakém se objevil a následně se rozptýlí. V témže okamžiku svíce zhasne.

Propůjčení osobních služeb:

PZ - do stran směřující rohy tvaru zužující se vývrtky, přibližně kozlí hlava, dvě kopyta. Tito ďáblové nabízí přímo své služby, které jsou takřka neomezené. Cokoliv si vyvolávatel přeje, ďábel vykoná. Cokoliv přinese, cokoliv vytvoří a tak dále a tak podobně. Víceméně záleží jen na fantasii vyvolávatele, i když ano, existují věci, které ďábel tohoto typu vykonat nedokáže. Samozřejmě že nedokáže "zaskakovat" za služby ostatních pekelných sfér. Dále nedokáže odnést vyvolávače na vyhlídkovou jízdu peklem ani mu peklo jiným způsobem ukázat. Také nedokáže svého pána zabít, byť by to bylo na výslovný příkaz. Také není schopen obstarat svému pánovi jakýkoliv předmět obsahující démona astrálních sfér, a to z důvodů, které budou popsány níže.

Vyvolání: pentagram tvořený hořlavinou napuštěnou bavlnou, přečtení kouzelné formule, vylití půlčtvrtky krve do středového pětiúhelníku a zapálení pentagramu.

Zjevení: Ve chvíli, kdy hoří celý pentagram, plameny narostou do mnohem větších rozměrů a uprostřed pentagramu utvoří ohnivý vír přibližně o šířce ďábla, načež tento vykročí z plamenů a kolem se rozline pronikavý zápach síry. Plameny pohasnou.

Zmizení: Postava ďábla začne hořet a zbude po ní jen hromádka popela.

Představený: Pán pokušitelů (Propůjčení života):

PZ: Narozdíl od předchozích ďáblů svého druhu, tento příliš po fyzické stránce svého hostitelského poloďábla nedeformuje. Pán pokušitelů se od člověka liší jen svýma očima, které kromě černé zorničky mají také černou duhovku. Při pohledu do těchto očí lze navíc vnímat i jakousi aureolu pekelné moci z nich vyzařující. Svým způsobem jako celek působí mnohem "pekelněji" než jeho podřízení s kozlími rysy. Pán pokušitelů vládne nad životem... Tedy nad živými věcmi. Dovede uzdravit i nevyléčitelné nemoci. Dokáže v plné míře oživit již mrtvé. V jeho moci je libovolně pozměnit fyzický stav klientův nebo toho, koho klient určí - učiniti ho silnějším, krásnějším, chytřejším. Jakožto nejvýše postavený z pokušitelů si také žádá největší ceny.

Vyvolání: Pentagram načrtnutý krví, u jehož čtyřech vrcholů je krví napsáno "kouzelné" slovo, přečtení kouzelné formule a políbení zbývajícího pátého vrcholu.

Zjevení: Blízké okolí pomalu zahalí neproniknutelná temnota, a když se zase rozední, ve středu pentagramu stojí Pán pokušitelů.

Zmizení: Obdobně jako Zjevení.

Smlouvy:

Tento odstaveček se kromě Pokušitelů částečně vztahuje i ke Škůdcům. V úvodu každé smlouvy jsou vysloveny podmínky, co je od pekla žádáno. Zatímco u Škůdců tyhle podmínky nejsou ve smlouvě ale v kletbě, zde jsou tyto podmínky přímo v pekelném dokumentu, který připraví sám pokušitel. Pak následuje kousek "Co za to". Zatímco v případě škůdců u seslání kletby sesílateli vždycky vyjde jako platba nějaký ten pobyt na Pláních, Pokušitelé mívají mnohdy rafinovanější způsoba a ne vždy se musí jednat o duši. Co se týče objemu platby (čili kolonky Kolik za to), tak zde se stačí řídit jednoduchým pravidlem - čím větší zásah, tím větší cena. U Škůdců například takové využití Pánů nemocí může vynést jednu věčnost na Pláních při seslání rýmy a tři sta věčností při seslání žaludečních vředů nebo při seslání rýmy na více lidí (tady ale neplatí přímá úměra, tedy ne 300 věčností za 300 lidí... Nabývá to po přibližně po dvojnásobcích, takže těch tři sta věčností lze nasbírat přibližně po osmi až devítí lidech, na něž byla seslána rýma). U pokušitelů se navíc ještě počítá doba, po kterou klient vyžaduje jejich služeb. Co se platby týče, Pokušitel může využít i jiné ceny, než pobyt v Pláních, které jsou občas zařízené tak, že klient s nimi souhlasí, ačkoliv ještě neví, co to bude obnášet. Například:

Za své služby si žádám...
...to o čem teď nevíš že máš doma.
...to co získáš přesně za deset let od tohoto okamžiku.
...první věc kterou od této chvíle dostaneš darem.
...tvé služby na oplátku (dočasné poloďábelství).

případně: Zatímco ti budu sloužit tak...
...si nebudeš stříhat nehet ni vlas (jako třeba Faust).
...nebudeš trpěti hladem, ale každé jídlo se ti v ústech změní na popel.
...nebudeš smět promluvit slova s jiným člověkem.

Vskutku, Pokušitelé jsou v těchto ohledech velmi vynalézaví a většinou to klientovi začne připadat, že "to za to nestojí", ale už je pozdě, a jakmile je smlouva jednou podepsána (vlastní krví, bych prosil), už musí být splněno vše co je ve smlouvě... Ano, do smlouvy mohou být připojeny i jakési podmínky, kdy smlouva ztrácí platnost. A občas se klientovi takové podmínky může podařit splnit. Je ovšem otázkou, nakolik je to součástí pekelných plánů. Ono totiž taková smlouva s podmínkou je obdobou sázky: Když se ti povede přechytračit peklo, jsou tvé závazky smazány. Ale když se ti to nepovede, naložíme ti dvakrát tolik. Jak takovou podmínku dohodnout? Klient se většinou zeptá: "A můžu se z toho nějak vyvlíknout?" a pak si buď může vymyslet vlastní podmínku, (když se peklo před ním snaží vypadat co nejlépe a být podceňováno), nebo může využít některou z podmínek, kterou nabídne peklo (i to je projev falešné blahovůle), nebo mu prostě pekelník řekne jenom jedinou možnou podmínku (ve speciálních případech). Jaký má podmínka smysl? Peklo jednoduše dovolí některým lidem uniknout Pláním jenom proto, aby ti ostatní viděli, že je to možné. Ale těch, kteří štěstí nemají, je mnohem víc než těch zářných úspěšných. A tím pádem je i mnohem víc nešťastníků, kteří si svůj pobyt v Pláních prodlouží.

Démoni pekelných sfér:

Tak tihle se v mnohém podobají démonům astrálních sfér. Především v tom, že propůjčují předmětům zajímavé vlastnosti. Mají určitou výhodu v tom, že pro jejich získání není potřeba riskovat magenergii ani jiné nepříjemnosti vyplývající z kontaktů s astrálními sférami, u kterých je navíc třeba platit předem. Určité nevýhody jsou v tom, že za tyhle se sice platí potom, ale poněkud více. Další pekelný háček je v tom, že tihle démoni mají sklony uživatelům předmětů, ve kterých jsou zakletí, tak trochu lézt na mozek. Tak zaprvé ponoukají svého uživatele k co nejčastějšímu používání. A pak taky ponoukají k nepřiměřenému používání. ("Když už jsem tím mečem zabil svého protivníka, proč s ním nerozsekat všechny nepřátele? Proč nevyhlásit válku sousednímu království?"). Vytvářejí totiž spojení mezi peklem a uživatelem, které mohou využít Svůdci. Tihle démoni mají navíc sklony odcházet ve chvílích, kdy to jejich prozatimní vlastník nejméně čeká, či spíše když se mu to nejméně hodí. Ve smlouvě sice stojí, jak dlouho vydrží, ale častokrát se stane, že pekelný démon opustí kouzelný meč třeba uprostřed souboje. Samozřejmě, někdy to není kritické, démon může odejít, aniž by to vlastníkovi předmětu nějak uškodilo. Navíc mají ještě jednu pozoruhodnou vlastnost... Jakožto protiklad k Astrálním démonům nedělají dobrotu, pokud se s nimi fyzicky střetnou. Dotkne-li se předmět s astrálním démonem předmětu s pekelným démonem, oba opustí předmět a zareagují na sebe mohutným zábleskem světla (toto neplatí pro "Démona ochrany před ďábly", který v takovýchto střetech vždy vyhrává a navíc je možné jeho silami pekelného démona z předmětu vyhnat).

Svůdci:

Tihle ďáblové se mohou projevovat pouze prostřednictvím myšlenkového působení, ke kterému je nutný oční kontakt poloďábla a cíle, nebo spojení přes Démona sfér pekelných. V myslích cílů vytvářejí nápady, které se jim jeví jako jejich vlastní a takto je ponoukají k hříchům, které cílům opět prodlužují pobyt v Pláních. Hlavní rozdíl mezi ostatními nižšími ďábly a těmito spočívá v tom, že tihle jsou na lidech nezávislí agenti pekla. Nelze je povolat pomocí kletby či rituálu. Je však možné je jako ďábly odhalit, když prodlévají uvnitř nějakého poloďábla a poté je s nimi možno jednat jako kdyby nebyli ničím víc než hodně inteligentními lidmi, tedy pokud se v okamžiku prozrazení neztratí. Svůdci obývající poloďábla mění jeho oči tím způsobem, že nemají rudou duhovku, ale rudou zornici (zatímco duhovka má některé z běžných lidských zabarvení). Co se bližšího popisu týče, bude nám stačit, když si přečteme jednotlivé nadpisy jejich sfér a bude nám to jasné...

Nyní se dostáváme na ta nejvyšší pekelná místa... Poslední tři pekelníci mají opravdu velkou pekelnou moc, ale nemohou jí uplatňovat na zemi, protože jejich schopnost personalizované manifestace je hodně omezená tím, že se nacházejí v těch nejvyšších pekelných hlubinách... Blíže se k tomuto pojmu, který již zde byl jednou použit dostaneme k závěru, až probereme i pekelnou šlechtu...

Pobočníci:

Levá ruka nejvyššího (Sběratel duší)

Tento ďábel má na starosti katalogizaci duší v Pláních pekelných, seznamy hříchů žijících bytostí a on jediný má moc... či spíše PRAVOmoc vstoupit do plání a propustit mučenou duši na svobodu, když nadejde její čas. Na našem světě se může projevit ve formě nehmotné postavy pouze v případě, že někdo na oltáři uprostřed zlatého pentagramu rituálně obětuje ovci a společně se pěti dalšími společníky (každý v jednom vrcholu pentagramu) vysloví magickou formuli. Poté je možné ho požádat o dočasné vyvolání některé z duší v Pláních nebo třeba o přesun hříchů z nějaké již trpící duše na živou - většinou na někoho z vyvolávatelů - ale s určitým navýšením, protože tím se peklo připraví o současný zdroj své "potravy", takže si to v budoucnu musí nějak vynahradit (je to jako s půjčkou).

Pravá ruka nejvyššího (Vrchní generál armády pekelné)

Tenhle ďábel drží na uzdě veškeré nižší pekelné tvory - Démony pekelných sfér a pekelné zplozence. Do našeho světa může vstoupit pouze pokud na oltáři v pekelné kapli vybudované nad pekelnou bránou šedesát šest jeho uctívačů rituálně obětují člověka, který se stane schránkou pro "Pravou ruku". Jakmile vstoupí na zem, začne využívat své znalosti k vytvoření brány, kterou začne povolávat pekelné splozence, kteří budou tvořit jeho armádu, se kterou se pokusí ovládnout svět. Své intriky před Pánem pekel všemožně skrývá, neboť i když je jediný, komu Pán Pekel nedokáže nahlédnout do mysli (ostatní se nepokouší, protože je to zbytečné), přesto by něco mohlo prozradit jeho plán a Pán Pekel by ho potom zbavil jeho moci a nahradil ho jiným. Proč by vlastně Pán Pekel neměl chtít ovládnout tento svět? Protože on, narozdíl od své "Pravé ruky" vidí do základních zákonů světa a ví, že jakmile by se do našeho světa dostalo dost pekelných splozenců, tak by se dříve či později utrhli ze řetězu a začali se množit a adaptovat na novou sféru bytí, takže by nad nimi nakonec ztratil vládu i sám Vrchní generál a už by nic nestálo v cestě vyhlazení všech nezplozeneckých forem života, což by vedlo k navěky trvajícímu přerušení dodávek duší. To je ovšem jen jeden z možných výkladů, každopádně z nějakého důvodu je odhodlán zabránit jakémukoliv ďáblovi ovládnout svět pomocí pekelných zplozenců (kteří jsou, mimochodem, v našem světě vyjímečně silné a krvelačné bestie, takže naprosto ideální pro získávání moci a potírání odporu). Na druhou stranu v zásadě nic nenamítá proti tomu, aby zmanipulovaní vyznavači ďábla vytvořili sektu, kterou by šířili ohněm a mečem a ovládli svět... Přeci jen, pořád jsou to lidi...

Pán pekel:

Svrchovaný vládce veškerého pekelného světa, obdařený schopností ovládnout kteréhokoliv pekelníka a podřídit ho své vůli. Zdálo by se, že jeho funkce je spíše administrativní, ale on je jediný, kdo dokáže zastavit řádění "Pravé ruky" pronikne-li do našeho světa. K tomu je zapotřebí, aby šest set šedesát šest lidí vykonalo rituál přivolání:

Co nejblíže k bráně pekelné...
Žena daruje čtyři díly své duše na čtyři díly artefaktu klíče.
Muž klíčem odemkne ve svém srdci bránu, ležíc na ebenovém pentagramu.
Deska z ebenového dřeva ve tvaru pentagramu, kde vzdálenost mezi dvěma protilehlými vrcholy je 666 coulů, podpírána šesti lidmi, po jednom pod každým vrcholem a jedním uprostřed.
Rovnostranný trojůhelník, jehož středem je ebenový pentagram, jehož vrcholy tvoří šestice lidí rozestavěných v pentagramu dle scématu 5+1 (5 ve vrcholech + 1 uprostřed) a jehož strany jsou celočíselným násobkem 666 coulů (tzv. "Pentagramová trojice" - v tomto případě "středová").
Dalších pět "Pentagramových trojic" uspořádaných kolem "středové" dle schématu 5+1 (celek = "Pentagram pentagramových trojic" - v tomto případě "středový") - vzdálenost mezi protilehlými vrcholy jest celočíselným násobkem 666 coulů.
Dalších pět "pentagramů pentagramových trojic" uspořádaných kolem středového dle schématu 5+1. Platí pravidlo o vzdálenosti.
Velký pentagram, po jednom člověku v každém vrcholu, v jehož středovém pentagonu (v každém z jeho vrcholů se také nachází jeden člověk) se nachází všechno výše zmíněné. Opět platí pravidlo o vzdálenosti.

Výklad: Takovýto tituál je jen prostředek, jakým sjednotit dostatečné množství lidí za daným účelem, a využití jejich víry jako jakéhosi prostředku usnadnění příchodu Pána Pekel. Žena - theurg vytvoří čtyřikráte po sobě jednotlivé díly artefaktu klíče (což je poeticky nazvaný rituální mečík) - jednotliví démoni jsou dosti speciální a nachází se pouze ve sféře Jérathel. Jakmile dokončí poslední kousek, je její tělo uchováno, i když už je vlastně po smrti. Muž na ebenovém pentagramu pak mečík použije k probodení svého srdce. Tím otevře cestu Pána Pekel do svého těla, který v něm zůstane, dokud je v jeho hrudi vetknutý. Jakmilé je Pán pekel na světě, okamžitě ovládne "Pravou ruku" a skrze něj i všechny zplozence. Ti jsou potom neodolatelně lákáni k němu. Jakmile je všechny shromáždí, nažene je skrze pobližší Pekelnou bránu zpět do pekla...

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Dílo je zajímavé už jen tím, že jsem něm nenašel žádný hod na pravděpodobnost, na past, prostě na nic. Po dlouhé době je tu čistě pomůcka pro RP hraní. Tomu říkám rozvoj DrD, ne nějaké záplavy většinou nesmyslných čísel.

Pětka z toho nebyla jen z toho, že je to jen rozvinutí stávajících pravidel a fakticky nic úplně nového to nepřidává.


 Uživatel úrovně 0

Možná by to ještě trošku šlo dopnit, ale myslim si, že tohle je pro mnoho hráčů i PJů dostatnečně obsáhlé. Těším se až s tím zkusím něco zahrát.


 Uživatel úrovně 0

Je to velmi dobře zpracovan¨é smýšlení o pekle každý si peklo představuje ajko jeskyni plnou kotlů ale opravdu to tak není a tomuhle by se dalo možná i věřit.


 Uživatel úrovně 0

Krásné a do hry přínosné dílo. Líbí se mi představa že peklo se nesestává pouze z podle funkce a moci seřazaných řadových ďáblů, ale že tam funguje i jistá řídící síla i se svími pobočníky. Jedinné s čím mám problém je ten rituál... ne že by byl špatný, ale teď před očima vidím jen samé šestky.:)


 Uživatel úrovně 8

Zdenál: Taky zajímavá myšlenka :-) Tak nějak jsem si ho představoval, ale jenom dole v Pekle. Takový spíš starší pán, který má o všem přehled... Ale uznávám, tvá přestava je supr :-)


 Uživatel úrovně 0

Áve!
K těm pentagramům...
Pokud já vim, tak pentagram se (kromě toho, že se používá od nepaměti) liší svou orientací v prostoru. Ten "dobrý" pentagram má pátý vrchol orientován nahoru ("k nebi")a slouží obvykle k ochraně. Ten "zlý" pentargram má pátý vrchol orientován směrem dolů ("k zemi") a slouží k činnostem zlým, nekalým a pekelným...
Áve!


 Uživatel úrovně 5

Co se mi líbí originální "druhý největší boss" je uplně blbej a nedá si tu práci zjistit proč "největší boss" jen tak příštipkaří a nezavedl peklo na zami. A "největší boss" je navíc jedinej kdo může peklu zabránit v uchvácení světa a navíc to vlastně i chce:-)

Levou ruku bych si spíš než ducha dovedl představit jako profesionálního úředníka. Představte si to - provedete takovej špinavej rituál a oběví se duch - nuda.

A teť: provedete ten špinavej rituál a oběví se bytelnej ale seriózní stůl, za ním stejně serióní pán který vás okmžitě vybídne "Posaďte se, nemám příliš času" (oběví se pro vás i křeslo).

Takže jméno, stav doba smrti, místo smrti... á tady to máme. Takže chtěl byste s ním mluvit. 20 minut, jistě. Ovšem taxa je hodinová, to je minimum. Tedy hodinu? Výborně, vpořádku. Takže to máme pro vás dvě nekonečna navíc, počkejte, tady si to poznamenám, dejte mi podpis sem, sem ještě tady... ne vlastní krví neni třeba... a nakonec vyplnte tento formulář, jde dotazník o to jak byste si představoval využití vaší prodloužené doby u nás. Na to už mě nepotřebujete. Odešlete nám ho tím že ho spálíte. Normálně v ohni samozřejmě. Pana X vám sem pošlu do 10 minut potom. Příjemný zbytek života a děkujeme za využití našich služeb. Puf a je pryč, zůstane jen skoprnělej vyvolávač zaprasenej od již zasychající krve z obětin se zmuchlaným formulářem v ruce.

Ale nadruhou stranu, musel by to vyřizovat hned 3. největší boss? Nestačil by na to nějakej "pučmidrát" od služeb?


 Uživatel úrovně 0

Je to celkem zajímaví nápad a dobře spracovaný. Věřim že se dočkáme dalších.


 Uživatel úrovně 0

Je to výborné. Konečně zase kvalitní příspěvek. Přeju hodně zdaru při další tvorbě.


 Uživatel úrovně 0

Já opravdu a vážně nemám co dodat. Je to propracované a do jisté míry i dosti využitelné. Určitě to ve svém dobrodružství později použiju. 5*