Články&Eseje

Jaroslav Goll - Čechy a Prusy ve středověku Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 3

Jaroslav Goll, Čechy a Prusy ve středověku, Praha, 1897.


Při hledání knih Gollových jistě neujdou pozornosti ani jeho básně. A ač recenze se věnuje knize vědecké, Gollův poetizující jazyk na nás dýchne i zde. Dech je to jemný, halen milostí dnes až archaické češtiny vrcholu 19. století.

V kratičké předmluvě, která předchází knihu celou a je tak i vyjmuta z číslování stránek, seznamuje Jaroslav Goll své čtenáře se skutečností, proč nazval knihu tak, jak nazval. Respektive tím vysvětluje, proč se věnoval právě tomuto tématu. Obhajuje, proč se zaměřuje hlavně na dějiny politické, nikoliv jiné, například hospodářské či sociální.

Knihu dělí na pět kapitol: 1) Sv. Vojtěch — Biskup Jindřich Zdík — Obě křížové výpravy Přemysla Otakara II; 2) Poslední dva Přemyslovci – Jízdy krále Jana na Litvu – Karel IV; 3) Obrat a přechod — Účastenství Čechů ve válkách pruských r. 1410 a 1414; 4) Od smrti krále Václava do smrti císaře Sigmunda — Čechy, Polsko a Prusy za války husitské; 5) Účastenství Čechů ve válce 13leté (1453-1466); Bernart z Cimburka a Oldřich Červenka z Lede — Poslední válka Německého řádu s Polskem (1519-1521)1.

V první kapitole, jak název samotný napovídá, se autor věnuje nejprve sv. Vojtěchovi. Ten je pro začátek tím pravým, neb kdo jiný, než misionář mučednický v Prusých zabitý, by měl otevřít bránu do knihy. Goll se věnuje jeho životu krátce, zmiňuje se i otázce spojení národu českého a polského pod tímto jedním světcem2, kdy spíše straní Boleslavu polskému, který země slovanské spojil, ale neudržel. Z listů Gollových je vidět jakýsi smutek z toho3. Obšírněji se pak věnuje křížovým výpravám proti polabským Slovanům, kde zmiňuje, bohužel však nejmenuje (a ani v poznámkách neuvádí pramen), tři moravská knížata, která se podle jeho slov ke křížové výpravě na Polabany vypravila4. V této kapitole Goll, v jistém stínu doby, také pracuje s domněnkou, že slovanské národy přirozeně tíhnou k rozdrobenosti. To vyvrací příkladem merovejské Francie, na které ukazuje, že i ona měla stejné problémy při dědění moci mezi slabší syny po silném otci. V tom vidí zlo a důvod úpadku států, hlavně pak toho polského, kterému ve svých myšlenkách navrhl mnohem hezčí alternativu, kterou ale sám zavrhl, neb historik si na "cobykdyby" nehraje5. Dále se věnuje kolonizaci a ustanovení Livonska pod německý vliv a založení Mečových rytířů, příchodu Německých rytířů na Balt a jednání o osudu Pruska mezi Němci a Poláky. Bohužel, z úst Gollových je lehce cítit, že by se mu historie, kdy Polsko vládne Prusku i Livonsku, zamlouvala více. Zmiňuje roli a změnu stran Litvy, ale hlavně pak obě výpravy krále českého - Přemysla Otakara toho jména druhého6, kde seznamuje čtenáře s vývojem, cíli Přemysla i s konečnými výsledky.

V druhé kapitole Poslední dva Přemyslovci – Jízdy krále Jana na Litvu – Karel IV, kde Goll pokračuje v rozboru Otakarových snah a výprav do Pruska a Litvy, líčí tato dědictví opět jaksi posmutněným tónem, zvláště ve formulaci: „… teprve nyní vznikala říše českopolská pod rukama Václava III7." Povzdychuje si nad tím, že už Přemysl Otakar II. neustavil českopolskou říši, že si pouze a pozdě (!) knížata polská přátelstvím uvázal8. V kapitole se věnuje hlavně rolím českých králů Přemysla Otakara II., Jana a Karla Lucemburského coby prostředníky míru mezi Řádem a Polskem. Co je poměrně poutavé, autor se zmiňuje o aktivitách Jana Lucemburského, našeho krále tehdejšího, v souvislosti s uznáním výběru desátků z církevních důchodů na financování tažení do Svaté země, které ovšem nakonec mířilo do pruského tažení9.Dále ho líčí jako kvalitního vojevůdce a diplomata, ovšem vyčítá mu nedokončování svých děl10. U jeho syna, Karla IV. si váží hlavně jeho diplomatického cítění.

Třetí kapitola, nazvaná Obrat a přechod — Účastenství Čechů ve válkách pruských r. 1410 a 1414 se věnuje přeměně Litvy na křesťanský stát, vzniku Unie polsko-litevské a jejímu následnému boji s Řádem. V těchto bojích poprvé zmiňuje i Žižku11 jako žoldnéře na straně polské, kde vystupoval patrně jako klasický bojovník, postupně se vypracovávající. Dále zmiňuje úlohu pražské univerzity na polské vzdělanosti a na tom zakládá možné počátky husitského odboje u nás – neb v Polsku zkušenosti i taktiku posbírali a u nás vylepšili. Samozřejmě se nejvíce věnuje válce roku 1410-1414, kterou ovšem vidí spíše jako slovanské spojenectví všech proti Němcům12. Potěšující však je, že u bitvy u Grünwaldu zmiňuje i prameny od současníků13 a jmenuje účastněné Čechy a Moravany14.

Největšího rozsahu se dočkala kapitola čtvrtá zabývající se husitstvím. Snad není ani divu, neb tato doba byla vždy vzpomínána s velkou pozorností. Goll začíná kapitolu úvahovým úvodem do situace v Čechách, dokonce ani neopomíjí jmenovat tehdejší dějepisce15. Po vylíčení situace se autor opět věnuje vztahům česko-polským v souvislosti na Říši, Prusy, Litvu a samozřejmě to vše v kontextu husitských bouří, kde nevynechává prakticky žádnou otázku této éry. Goll v této části samozřejmě ani nevynechává snahy cizích o umíření situace v Čechách, jmenujme například zmínku o polském králi Vladislavovi, „vzletný list“ vybízí Čechy k soudržnosti za jednotu jazyků slovanských proti živlu německému16. Nezapomíná ani na husitskou výpravu do Prus17 a dále se věnuje opět potyčkám v trojúhelníku Polsko-Litva-Řád za podpory Čech. Na první pohled přijde možná rušivé, že autor zmiňuje mnoho jmen a nevěnuje se jen strohému výčtu dějin a řazení událostí, ale právě toto množství jmen může pomoci historikům při jejich dalšímu bádání. Kromě toho, že kapitola tato je nejdelší, obsahuje také nejvíce odkazů na prameny a nejvíce poznámek, což podporuje její věrohodnost a naší důvěru v ní. Navíc nám dává možnost konfrontovat psaný text s prameny či literaturou, ze které vycházel.

V páté a zároveň poslední kapitole nás Jaroslav Goll nejprve seznámí s okolnostmi volby Jagelonců na český trůn, dále pak s účastí Čechů ve třináctileté válce, kde se věnuje osobnostem českým, proti sobě stojícím, Bernardu z Cimburka a Oldřichovi Červenky z Lede. Po válce třináctileté následuje líčení událostí okolo následovníka Jiřího z Poděbrad a Kunštátu, samozřejmě na pozadí mocenského trojúhelníku Čechy-Polsko-Uhry. Nakonec nám přiblíží události poslední války Německého řádu s Polskem. Ze začátku ještě sumarizuje husitství, zmiňuje i jeho rozvoj v Polsku18. Celou kapitolu, a vlastně i knihu, ukončuje doporučením skvělých obrazů ze štětce Jana Matějka19.

Tímto bych ukončil výčet obsahu a přešel bych k vlastnímu zhodnocení. První, na co čtenář narazí je čeština 19. století, která může, ale také nemusí, představovat problém porozumění a plynulé čitelnosti. V textu se rozhodně nevyskytuje příliš zastaralých slov nebo netradičních slovních spojení. Opatrnost při čtení si tak vyžádá jen absence reformy psaní s/z a ještě nepočeštěná cizí slova, která se zde píší v originální podobě, ovšem i tak jim plně čtenář porozumí. Za tato drobná úskalí bude čtenář odměněn místy až poetickým jazykem20.

Další výhodou knihy je její vysoká tiskařská kvalita. Tedy velká pochvala vydavateli a tiskárnám, za minimum tiskových chyb, objevil jsem snad jednu jedinou21, což svědčí o kvalitě díla a mnozí současní korektoři a redaktoři by si z toho mohli vzít příklad. Dalším pozitivem je také seznam oprav vůči prvním výtiskům knihy, uvedený na konci díla.

Co je však problémem – slovanská otázka. Jsem si nejistý, zdali můžeme tak doslovně tehdejší dobu interpretovat, jak to Goll často dělá, jako společný boj Čechů, Moravanů a Poláků proti Říši či Řádu. Pokud spolupracovali, neviděl bych v tom dílo „slovanství“ a „bratrství“, nýbrž vzájemné prosperity. Nejvýznamnější citace, kterou Goll použije na podporu své myšlenky slovanské spolupráce22, mluví o společném jazyku Čechů a Poláků, nikoliv o slovanství. Z tohoto důvodu knihu vidím zabarvenou dobou. A co se pramenů týče – velmi mi chybí nějaký souhrnný výpis pramenů a literatury, ze které Jaroslav Goll čerpal.

Pomineme-li tato zabarvení, kterých je bohužel poměrně dost, může se kniha stát pohodlnou příručkou. Najdeme v ní mnoho jmen a událostí, které se odehrály mezi Čechy a Pruskem a to vše v rozepsaném kontextu našich sousedů ať již německých, polských, či uherských a litevských. Goll tak umně nabízí syntetizující monografii na dané téma.


1) Jaroslav Goll, Čechy a Prusy ve středověku, Praha, 1897, s. 0.
2) Tamtéž, s. 3.
3) Tamtéž, s. 5.
4) Tamtéž, s. 7.
5) Tamtéž, s. 11-12
6) Tamtéž, s. 34-37
7) Jaroslav Goll, Čechy a Prusy ve středověku, Praha, 1897, s. 42.
8) Tamtéž, s. 54.
9) Tamtéž, s. 58.
10) Tamtéž, s. 68.
11) Tamtéž, s. 122.
12) Tamtéž, s. 124.
13) Tamtéž, s. 128.
14) Tamtéž, s. 132-133
15) Tamtéž, s. 137
16) Tamtéž, s. 180.
17) Tamtéž, s. 227.
18) Jaroslav Goll, Čechy a Prusy ve středověku, Praha, 1897, s. 249 a 250 i s poznámkami.
19) Tamtéž, s. 313.
20) Tamtéž, například na straně 45.
21) Tamtéž, s. 188.
22) Tamtéž, s. 251

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

To není v ČR jediný výtisk Golla? O_o


 Uživatel úrovně 0

A tos neměl na výběr něco "aktuálnějšího"? Nebo sis to vybral záměrně?


 Uživatel úrovně 0

Ke komu jsi to Same vlastně psal? Dějiny dějepisectví?


 Uživatel úrovně 5

Vložení recenze byť odborné na odbornou knihu na tento server chápu jako snahu ukázat PJům prameny z nichž mohou čerpat při tvorbě svých světů. Tím, že se přivzděláme o historii skutečné si můžeme lépe poradit se světy fantaskními historií inspirovanými. Zveřejnění recenze na takto starou knihu považuji v rámci serveru za krok dobrý, PJové pochytí starý jazyk (jako se to stalo autorovi) a silné zbarvění dobou, mohou nasát atmosféru doby vzniku, stejně jako výklad dějin jí ovlivněný. (Jeden se diví, jestli to vážně mysleli vážně, celý výklad dějin o slovanském bratrství a protigermánský, že i věhlasní historici považovali za vedlejší ekonomické důvody, zisk, výhody…ale celá generace vyrůstající v prostředí a podmínkách vrcholícího obrození takto asi skutečně mohla smýšlet).

Tedy chápu smysl uveřejnění recenze a v rámci tvorby nějakého idealistického CP, které by na výklad dějin světa mělo nějaký vyhraněný názor formovaný svou filosofií, klidně bych pro inspiraci knihu přečetla, přestože pro studium našich dějin bych volila moderní publikaci s moderními mně pochopitelnými výklady.

Co mi na samotné recenzi vadí je jazyk. Čte se to velmi špatně. Pokud něco předkládám současnému čtenáři, snažím se používat současný jazyk. Něco jiného by byla třeba kronika nějakého kousku světa psaná ať nářečími nebo archaickou mluvou, nebo „odborná publikace“ předkládaná hráčům libovolné tematiky od historie světa po magii (podobně jako je v Rozvoji Corwinova Teorie magických polí psána formou přednášky), ale zde je to špatné. Dále to co vnímám jako „hluchý text“ související zde zřejmě s archaickou mluvou. Příliš květnaté obraty nebo celé věty, ve kterých se člověk ztrácí, když to lze napsat stručně a jednoduše, přímo. Tyto postupy znám, studenti je velmi často užívají, aby text nabobtnal a splnili znakový limit, přestože informační hodnota takového textu je mizivá.
Citace. V prvním ročníku geografie byl povinný tzv. proseminář, kde do nás hustili citace plným proudem (mimo revize a ujednocování vědomostí ze SŠ, aby studenti zvládli odborné předměty). V detailu špatná citace a práce se vracela v kterémkoli předmětu. Dej na Scciona, má to správně (aspoň dle mých poznámek z onoho prosemináře) ;)

U práce pro server by možná chtělo práci upravit – nejen odborná recenze, ale uvést herní možnosti využití. Já sama si to dovedu obhájit, pro kvalitní hru jsem nastudovala spoustu materiálů naprosto mimo můj záběr (především v začátcích jsem mnoho času věnovala středověkému sklářství, tavení bronzu a dalším výrobním postupům, pak staré prameny staré Číny a její politiky, systému vlády), ale sdělit uživatelům, proč by tuto knihu měli číst, co jim pro hru může dát, zatímco u druhé recenze je to očividné – inspirovat se pro tažení, válku, dějiny válečnictví, to se hodí každému PJi.


 Uživatel úrovně 8

Přiznávám, že jsem byl poněkud překvapen, že sis, Samurai, vybral k recenzi takto starou publikaci. Jelikož se v dnešní době jedná daleko spíš o historiografický pramen, než moderní vědeckou práci, je její recenze dost zajímavým, neřkuli takřka podivným počinem.

Využívání archaismů tam opravdu nepatří. Ačkoliv Goll ještě psal docela zabarveně, dnes už se snažíme to nedělat. ;)

Nechci samozřejmě naznačovat, že Gollova práce nemá žádnou hodnotu. To ne, ale recenze se opravdu píšou spíš na aktuální záležitosti - konečně, kolik současných historiků dnes aktivně cituje Golla.

Což nás opět dostává k citacím. K citování názvu monografie jen zmíním, že by bylo daleko víc v pořádku, kdyby jsi pro obě knihy použil jednotný vzor, tj. příjmení kapitálkami, ISBN, atd. Ne vše je třeba psát, ale pokud možno je třeba vše psát stejně.

Zbylé citace pod dílem máš v něčem správně, v něčem špatně. Správně v tom, že jich máš hodně, což je u vědecké recenze dobrá cesta.

Špatně jsou bohužel skoro ve všem ostatním.

Předně: Citovat recenzovanou knihu nedává moc smysl. Lze pochopit několik citací v případě doslovného převzetí textu, ale ne v tomto rozsahu. A dokonce i jestliže jsi tuto praxi viděl v ČČH, zapomeň na ni. Mají to špatně. :)

Recenze vědeckého díla je počin, který mohou provádět opravdu až historici, kteří si k danému tématu přečetli množství literatury a mohou tedy srovnávat recenzované dílo se soudobou tvorbou a říct svůj názor na to, kam by novou práci zařadili. Studenti, kteří mají psát recenze tyto podmínky v podstatě nemohou splňovat.

Základem recenze, stejně jako každé jiné studie, je nejprve sepsat pokud možno nejnovější díla zabývající se stejnou tématikou a porovnat je s novou knihou. Tyto publikace se citují!
Takže pokud například píšeš, že si nejsi jist, zda Gollův koncept slovanské otázky je aktuální a správný, měl by jsi uvést nějakou publikaci, která tuto problematiku rozebírá. To je totiž to, k čemu citace mají sloužit. Máš odkázat na to, že názor, který zastáváš, je podpořen již napsanou vědeckou prací. Necituje se proto, že pouze využíváš informací z nějaké publikace. Citace se dodávají vesměs až ke zformovanému názoru. (ostatně to uvidíš na prvních pěti stránkách každé studie v ČČH).


V tomto případě tedy půjdu s hodnocením přísně dolů. Výběr tématu je jedním z důvodů, druhým je už i obsah. Osobně jsem kromě popisu obsahu nenašel nic dalšího a oproti předchozí recenzi chybělo ono směřování na čtenáře. Pořád je to vcelku dobrá práce, ale podle mě snad ani nebylo možné z ní vyždímat něco víc.

Vlastně bych měl vyjádřit pochvalu za odvahu se do toho vůbec pustit. V každém případě, pokud se ti Gollův styl líbil, jdi i dál a začni pročítat další starší autory. Aktivní historiografové jsou potřeba jako sůl. Ostatně Borovský by ti k tomu mohl říct své. ;)


 Uživatel úrovně 8

Jaroslav Goll, zakladatel českého historického pozitivismu... Předkládaná recenze se v mnohém podobá té předchozí. Na druhou stranu už ale v podstatnější míře obsahuje autorovo vlastní hodnocení knihy, a je tedy víc recenzí v klasickém slova smyslu.

Pokud se týká knihy samotné, předesílám, že jsem ji nečetl. Co do svého tématu mi nicméně nepřipadá příliš kompatibilní s tématem serveru. Není to už kniha o středověku ve smyslu kulturním (tedy použitelném i ve fantasy), ale kniha o politických dějinách. Proto příspěvek nebudu hodnotit.

Na recenzované knize mi připadá nejzajímavější její stáří – byla sepsána před více, než 100 lety. Už s přihlédnutím k době, kdy vznikala a k tomu, že tehdy byly česká společnost (vč. historické vědy) výrazně ovládána nacionalismem a antigermanismem by možná bylo zajímavé se zmínit o tom, které z Gollových závěrů se už dnes považují za překonané a které se naopak dodnes přijímají. Pokud vím, tak např. u Přemysla II. se dneska víc chápe to, že expandoval do Rakous a tím pádem se snažil vtáhnout svoji zemi víc do Evropy (i kulturně) a ne někam do Polska nebo Prus, což byla (nejen) tehdejšíma očima nějaká zaostalá barbárie.

Nemyslím tím ale jenom zprofanovanou myšlenku slovanské vzájemnosti (tu bych Gollovi úplně nebral už proto, že se jí v Polsku dovolávali i husité). Pokud jde třeba o Boleslava Chrabrého, tak třeba Třeštík celkem plasticky popisuje, že sice vybudoval ohromný Polský „stát“, ale pomocí prostředků, na které ten stát taky nakonec dojel. Jeho způsob vlády vč. udržování „velké družiny“ polykal ohromné prostředky, které byly naprosto nepřiměřené jeho hospodářské základně. Byla tedy třeba soustavná expanze a drancování, což nešlo donekonečna. Jakmile se možnosti expanze vyčerpaly, stroj se zasekl a rozsypal. Obdobné to ostatně bylo i s Velkou Moravou nebo „říší“ českých Boleslavů. Proto bych byl k Boleslavovi asi trochu kritičtější, než Goll, protože mě zase jako takový borec nepřipadá.

Po stránce literární bych autorovi vytknul archaizující jazyk. Nevím, jestli to byl (vzhledem k tématu) záměr, ale při čtení to působí celkem rušivě.