Alchymista

Vábení démonů Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Tato schopnost je vcelku složitá: je nutné nabídnout cizímu démonovi prostředí, které ho bude lákat více než jeho staré. Toho theurg docílí přesným dodržením následujícího postupu:

Nejprve je nutné nabít vlastní astron magenergií. Tato akce trvá jednu směnu soustředění s astronem, kdy theurg nesmí být rušen. Nedokončí-li úspěšně akci, magenergie se uvolní a je ztracena. Theurg se rozhodne, kolik do kamene investuje, podle toho, jak silného démona se chystá přivábit, v každém případě ale přidá navíc ještě 25 magů jako aktivační množství. Platí, že má-li démon změnit působiště, musí ho theurg nalákat větším množstvím magenergie, než bylo zapotřebí ke kontaktu s jeho domovskou sférou. Prvnímu kroku se mezi theurgy říká Stavba Majáku (magenergie v astronu upoutá démonovu pozornost, povšimne si jí jen tehdy, je-li jí víc, viz výše)

Druhou fází je Stavba Tunelu. Tak se označuje theurgova akce, kdy po jednu směnu drží soustředěn v obou rukou astron a svou myslí se upíná na prostor mezi astronem a démonovým starým předmětem. Tato akce stojí theurga 2 body únavy. Úspěšnost vybudování Tunelu závisí na úrovni vábícího theurga a vzdálenosti předmětu a astronu. Základní past je Roz theurgovy úrovně a sféry démona- (-5)-Tunel se podaří/nepodaří vybudovat, zvyšuje se ale o 1 za každých načatých 10 sáhů vzdálenosti. Mocný theurg je tak schopen vábit i démony ze vzdálených předmětů, vždy ovšem musí přesně vědět, o jaký předmět se jedná. Pokud se tunel nepodaří vybudovat, theurg to může samozřejmě zkusit znovu, je však čím dál unavenější a démon sám cítí nelibost z toho, že je něčím rušen a je stále neochotnější, stavba Tunelu je tak náročnější: za každý nepovedený pokus o Tunel theurgova past roste o 3. Další den (po půlnoci) je výše pasti opět základní, jako by theurg zkoušel stavět Tunel poprvé. Je vidět, že není tak náročné postavit Tunel i pro mocného démona, těžší je ho přesvědčit k opuštění „domova“. Předmět, ke kterému staví theurg Tunel, musí být theurgovi znám a theurg musí znát jeho polohu.

(Nelze zacílovat například „Prsten Moci někde tam v místnosti, asi je takový žlutý“, není ale problém stavět Tunel ke známému prstenu, o němž theurg ví, že je na prstě šlechtice, jehož erb a zbroj theurg třeba pozná v bitvě.)

Třetí a poslední fází je samotné Přestěhování démona. Zde klíčovou roli hraje magenergie astronu. Základní past je totiž X-10-přestěhuje se/zůstane ve starém předmětu. X vyjadřuje lákavost nového prostředí pro démona, za každých 20 magů v astronu, o které theurg překročí magenergii theurgovy domovské sféry, se X zvyšuje o 1. Netrefí-li theurg již v první fázi dostatečnou magenergii, vyjdou magy v astronu nazmar a astron je navíc zničen (pukne). Navíc při stěhování démona platí zvláštní pravidlo: když padne při házení na past na kostce 1 (a hází se i tehdy, kdy by démon s jistotou byl přiváben), dojde při přesunu ke zborcení Tunelu - démon zůstane ve starém předmětu a theurgova magenergie je navíc bortícím se Tunelem poškozena tak, že theurga zraní za 10k10 životů. To je zkrátka riziko, které se zatím theurgům nepodařilo odstranit, magie je zkrátka nevyzpytatelná.

„Maják nechť svítí na cestu Tunelem, démon, který tápe v temnotách, nikdy nezaklepe na dveře nového příbytku. Jen astrální světlo ho přivede až k novému pánu.“

- z knihy „Bloudící po pláních astrálních“, významného díla Vysokého umění

Není možné přivábit démona z Artefaktu, takový předmět je pro něj dokonalým domovem a nikdy ho dobrovolně neopustí.

Je vidět, že má-li theurg přivábit nějakého démona, je tato akce magově náročnější, než kdyby ho vyvolával sám ze sféry. Neriskuje už ovšem ztrátu magenergie při neúspěšném kontaktování sféry ani všemožné Larvy a další hrozby astrálního světa. Na druhou stranu ale nemusí správně posoudit sílu vábeného démona a utratit magy při Stavbě Majáku zbytečně. Také mu hrozí zborcení Tunelu, které nemusí přežít. Přesto je schopnost mezi odborníky na astrální svět velmi ceněna: někdy je skoro nemožné vytáhnout ze sfér toho pravého mocného démona, a když se pak theurg dozví, že už je podobný někde zakletý, může ho zkusit získat touto cestou. Schopnost lze také použít, když má například válečník novou lepší zbraň, ale nechce se vzdát starého démona, na kterého je už zvyklý. Poprosí proto theurga o přivábení tohoto démona do nové věci.

„Ne, za opravu té kuše nechci nic, pane. Stačí mi jen to, že ten klenot vaší sbírky budu chvíli moci držet v rukou. Bude mi ctí, pane.“

, - Rudagar, královský Mistr alchymista ke svému vládci

Obrana démonů

Mnoho theurgů nemůže „zlodějům démonů“ přijít na jméno. Vymysleli proto zvláštní předmět, takzvaná Astrální pouta. Pouta lze vyrobit ve třech variantách podle moci. Jejich jediným úkolem je pevněji držet démona v původním předmětu. Pouta obvykle vypadají jako kovový štítek o velikosti přibližně jednoho coulu, který se připevňuje na předměty s démonem. Démon v předmětu s Pouty na sobě je odolnější vůči vábení cizího theurga: ve fázi Stavby Tunelu je pro theurga past o 5/10/15 vyšší. Ve fázi Přestěhování démona klesá X o 2/4/6. Všechna Pouta váží 1 minci a vyrábí se 1 směnu, lze kdekoliv. Theurg jen ponoří plíšek (jakýkoliv kov) do směsi 1 čtvrtky vody, surovin a magenergie v kotlíku a nechá postupně směs zahříváním odpařit. Pouta fungují 1 rok, pak ztrácí svou sílu. Obvykle je pouta možné koupit v alchymistických dílnách velkých měst, kde bývá alespoň jeden démon, o kterého by místní neradi přišli. Díky strachu majitelů o své draze získané démony se Pouta daří prodávat za vysoké ceny (orientační, vliv má cena jednoho magu ve světě). Více Pout na jednom předmětu nemá žádný význam, působí jen nejsilnější Pouta v daný moment.

  • Pouta I – 25 magů + 20 zl surovin, ke koupi za 314 zl
  • Pouta II – 50 magů + 40 zl surovin, 648 zl
  • Pouta III – 75 magů + 60 zl surovin, 972 zl

„Jestli tě mají ti prašiví zloději démonů něco stát, ať je to raději méně než více.“

- Rudagar ke svému žákovi

Nepovinné RP pravidlo

PJ může upravit hodnotu X (lákavost nového prostředí pro démona ve fází Přestěhování) od -3 do +3 podle toho, jak se theurg k předmětu s daným démonem chová nebo podle doby, jakou už démon v předmětu strávil. Chová-li se theurg k předmětu s démonem neuctivě, někde ho zapomíná nebo s inteligentním démonem nijak nejedná, past pro přestěhování bude nižší. Past by klesla i tehdy, když démon cítí, že se jeho čas na zemi krátí: než se vrátí do sfér, proč se nepodívat ještě do jiného předmětu?

Dodatky:

U mě se theurg na 16. úrovni má možnost specializovat na svět živlů – stane se z něj Elementalista nebo svět astrální – je z něj Astrálista. Tato schopnost pak přísluší jen Astrálistům. Nemyslím si ale, že by schopnost theurga jako takového přesilovala: obvykle jí uškodí zase jinému theurgovi, který to může udělat taky. Nechá-li tedy PJ schopnost všem theurgům nad 16. úroveň obecně, rovnováhu mezi povoláními by to nijak narušit nemělo.

Vábení démonů nefunguje u párových démonů, nelze tedy například pomocí Vábení změnit výstup teleportu atd. Pároví démoni z hlediska principu Vábení mají mezi sebou jakýsi vlastní Tunel, nevnímají proto Tunely jiné.

Démoni prokletí (např. Rudé oko) mohou být takto vábeni také, jejich sídlem je totiž předmět.

Démoni posedlosti se drží duše živého tvora, nemohou proto touto cestou být vábeni – theurg jim nemá co nabídnout.

Příklad:

Theurg elf Leif Neferel upadl v nemilost, protože ukradl královský klenot, potřebný k jednomu experimentu. Nyní k jeho sídlu míří družina z Království, vedená dvorním theurgem, člověkem Rudagarem, který je za incident odpovědný. Rudagar ví, že Neferelova věž je střežena mocnou bytostí, vyvolanou ze sfér, která vlastní meč s útočným démonem +12 (ze 12. sféry). Blíží se na létajícím koberci k věži, kde strážce sídlí. Oknem zahlédne onen meč a podle plánu začne vábit démona, sídlícího v mocné zbrani, do stejně kvalitní neočarované zbraně jeho společníka šermíře.

Svůj astron si předem nabil (25 za aktivaci+700 magů pro přetáhnutí démona)=725 magy.

Rudagar tak ve fázi Stavby Majáku stvořil na základě svých přesných informací pro démona pořádné lákadlo.

Následně se theurg přiblíží jak jen to jde k oknu a začne se Stavbou Tunelu. Jednu směnu se soustředí s astronom v ruce. Jeho šance na úspěch je vcelku vysoká, je totiž na 27. úrovni a démon je jen z 12. sféry. Theurga však vyplaší zvuky z věže, než aby se prozradil, zaletí s kobercem až na druhou stranu útesu, kde sídlo stojí. Nyní je jeho šance: (15+1k10 za hod na past) – (-5), což by byl samozřejmý úspěch, kdyby nemusel odletět tak daleko, až do vzdálenosti 250 sáhů. Past je tedy po opravě za vzdálenost vyšší o 25 (+1 za každých 10 sáhů) a Rudagar musí hodit na kostce 5 a víc. Uspěje a úspěšně vybuduje Tunel. Nyní se pokusí o samotné Přetáhnutí démona ze zbraně do zbraně nové. Past X-10- přetáhne/nepřetáhne je pro něj nadějná, vložil do astronu předem dokonce o 100 magů více, než je potřeba pro sféru, ze které pochází vábený démon (to je 100:20=5, X je tedy 5 a stačí mu hodit 5 a více, aby uspěl). Naneštěstí ale hodí 1, což znamená nedostatečný výsledek při Přetahování. Navíc to ale znamená, že se Tunel při akci zbortil a Rudagar je zraněn za 10k10; 46 životů, tedy dost těžce.

V tu chvíli udeří již směnu se soustředící Neferel svým vlastním nabitým astronem, a to velmi lstivě: pokusí se přivábit démona nosiče z Rudagarova létajícícho koberce! Má astron nabitý pro všechny případy 825 magy. Jeho Maják je tedy velmi silný. Zraněný Rudagar zatím zkouší uniknout, vzdálenost mezi ním a Neferelem je nyní již 320 sáhů, Neferel ale vidí onen koberec na nebi a zkouší postavit Tunel. To je naprosto beznadějně znějící úkol, ne ale pro velmistra Neferela. Soustředí svou moc skrze astron. Je na 32. úrovni a démon nosič v koberci je z 5. sféry, to je rozdíl 27. I tak je ale past vzhledem k vzdálenosti děsivě vysoká: 27+ hod musí převýšit 27 (-5+32 za vzdálenost) + 15 (Rudagarův koberec je chráněn nejlepšími Astrálními pouty, III. stupně, tj. +15 k pasti na Stavbu Tunelu), tedy 42. Neferel nemá díky Poutům naději úspěšně Tunel vybudovat. Rozzlobeně nasedne na vlastní létající koberec s mnohem lepším démonem nosičem. Během stíhání Rudagara vzduchem se znovu soustředí, a v moment, kdy dokončí směnu soustředění srazí díky své rychlosti pohybu Rudagarův náskok na čtvrtinu, udeří znovu. Past je nyní nižší, 27+hod musí nyní překonat „jen“ (-5+8 za vzdálenost)=3+15 z Pout=18+3 za první neúspěšný Tunel=21. To se s jistotou podaří, Neferel tak nyní snadno vybuduje Tunel a začne přetahovat démona nosiče do starého pytle, nic lepšího po ruce zrovna na svém „vozidle“ nemá.

Neferelův astron je nabit 825 magy, X je proto pro past na přetáhnutí 15 (o 300 víc, než je potřebná magenergie na příslušnou sféru, z které je přetahovaný démon). X ovšem klesá díky III. stupni Astrálních pout na koberci o 6. Dále se PJ rozhodne, že Rudagar se o svůj starý dobrý koberec příkladně stará a démonovi nosičovi se v něm líbí, sníží proto X ještě o 2. Celkem je tedy Neferelovo X (15-6-2)=7. I tak má Neferel slušnou šanci, že v příští chvíli pošle Rudagara volným pádem na dno rokle, nad kterou se při honičce dostali. Padne mu ale jen 2 a proti pasti 10 tak neuspěje. Sice se Tunel nezbortí, jako se to stalo chudákovi Rudagarovi (když hodil 1),ale na přetažení démona nosiče toto nestačí. Rudagarovy modlitby byly tentokrát vyslyšeny, koberec sebou přestává škubat. Děkovat může Rudagar především svým Astrálním Poutům, bez nich by v žádném případě proti velmistru theurgovi neměl naději uspět. Znechucený Neferel odlétá do svého sídla přichystat obranu proti dotěrným dobrodruhům…

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Shadow: Ale jako přečíst sis to po sobě fakt několikrát mohl. Věty jako "theurg překročí magenergii theurgovy domovské sféry" dost znemožňují pochopení toho co jsi chtěl sdělit. Bohužel tyto chyby dílo hodně shazují.
Základní myšlenka možnosti přetahování démonů je pochopitelně přijatelná, ale je nutno počítat s tím, že pokud to kdysi dávno někdo tohle vymyslel, včetně obrany proti tomuto, byla by obrana již naprosto standardně zahrnuta do zaklínání démonů a nikdo by nezaklínal bez ní. Na druhou stranu, pokud jsem to pochopil, tak přetahování démonů probíhá daleko lehčeji (byť pravděpodobně dráže), než jejich samotné vyvolání (% styk se sférou, naprostá samota, účelovost vyvolání a tedy posouzení sféry o "chamtivosti" theurga atd.) - ve výsledku mi vychází relativně slabé hodnocení. Tj. 3* za nápad, myšlenku atd. - 1* za naprosto hrozné zpracování (byť to obvykle nedělám, zde bych klidně dal celkově 0* protože se to skoro nedá pochopit, ale snažím se hodnotit především obsah).
S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 4

Mračivec: můžu se zeptat, v čem vidíš hlavní chyby příspěvku? Díky.


 Uživatel úrovně 5

Shadowmage:
Příklady a vložené komentáře mohli výstižněji použitou schopnost vystihovat.

Proč by měl alchymista krást démona k královy kuše? Když jednodušší je démona získat ze sfér. Pokud král nechá kuši, kterou nepoužívá opravit, tak to většinou znamená, že v kuši žádný démon není, protože se již dávno vrátil do sfér.

Ukázkový příklad souboje na létajícíh kobercích je dle mého také zcestný, ten souboj trval cca půl hodiny. Jednak při soustředění s astronem theurg nemůže řídit svůj dopravní prostředek a za druhé by během 60 kol nepřítele ustřílel s kuší.

Pokoušel jsem se vymyslet, v jakých příležitostech by se přetahování démonů hodilo a musím říci, že kvůli omezením mě toho moc nenapadlo (použitelnost schopnosti je nízká, možná až příliš):
- Vyhnání antidémona z jeho oblíbeného meče (levněji a jistěji vyjde vyhnání démona za 10 magů za úroveň).
- Přesun démona z válečníkovy oblíbené zbraně do jiné, méně používané. Následné zakletí silnějšího démona do válečníkovy oblíbené zbraně (zatím jediné použitelné)
- Ukradení démonů z nepřítele, se kterým družina za chvíli bude bojovat. Podmínkami je to, že dotyčný se nehýbe a o theurgovi neví. (v takovémto případě ale většinou jde to řešit i jinak - družina má čas se naboostovat pomocnými kouzly a lektvary či dokonce daného nepřítele odsmahnout pyroforovou raketou)
- Doplnění schopnosti theurga - RP přínos

Prosím neber to jako snahu, najít ti v díle za každou cenu chyby. Puze se ti snažím ukázat, jakým způsobem se dá pohlídat využitelnost díla - pokud ani ty sám nevymyslýš bezchybné použití, tak to znamená, že je daná schopnost takřka nepoužitelná. Pokud každého napadne hned 10 efektivních použití, tak to většinou je také špatně protože to může znamenat, že daná schopnost je příliš silná nebo obecná, takže nahrazuje mnoho jiných schopností.

Příklady a vsuvky jsou také součástí díla a slouží ke zlepšení díla. Pokud dílo nezlepšují, ale dokonce zhoršují, pak by bylo lepší příklady a vsuvky úplně vypustit. Příklad má logické chyby, ale pěkně celý postup přesunu démona shrnuje v několika řádcích, což je zase plus.

Nic z této části kritiky se nijak zvlášť nepromítlo do hodnocení (kromě příliš nízké použitelnosti), chci jen pomoci, aby příště ty příklady a vsuvky byly méně "rušivé".


 Uživatel úrovně 3

K tomuto nemám moc co dodávat. Stejně jako u Vypuzovače, napomohla mému hodnocení i autorova dovysvětlující reakce na schvalující kritiku.


 Uživatel úrovně 4

Děkuji za schválení i příjemnou kritiku.
Nápad se mi taky líbí, až jsem se bál, jestli už to někde není, k theurgově práci se to zřejmě opravdu celkem hodí.
Ano, schopnost měla být dražší než samotný kontakt se sférou, i proto v příspěvku uvádím, v čem jsou naopak výhody Vábení. Ať si každý theurg sám posoudí, co se mu zrovna hodí. Výprava za vzácným démonem, kterého je třeba přivábit, pak může být další svěží zápletkou pro družinu.

Příklad s králem: kuš je podle příkladu součástí sbírky, tudíž není zřejmě používaná. Spíše krále zaujala zpracováním, řemeslnou kvalitou. Král tak hloupý být nemusí, jen zkrátka není theurg, alespoň u mě ve světě nemají nealchymisté o démonech příliš povědomí. Theurg mu kuš vrátí řemeslně opravenou (opraví nebo nechá opravit), že v ní není démon, nemusí nikdo u dvora zaznamenat. Takový Rudolf II. byl jistě při tvorbě sbírek mnohokrát napálen a ošizen. Navíc je schopnost dostupná až od 16. úúrovně, tím klesá počet jedinců, kteří ji ovládají a celkové povědomí o ní. Kde není podezření, není bezpečnostní opatření.

V příkladu jsem vycházel z toho, že theurg na vysoké úrovni si zřejmě se Sylfou dokáže svými prostředky poradit snáze, než zabrání úniku démona. Navíc spoustu lidí potěší, když mohou někoho porazit vlastními zbraněmi, resp. otočit nějakou schopnost proti nim samotným. Neferel je navíc právě Astrálista, má tedy slabší elementály než běžný theurg.

Tagy, ach ty tagy :-)
Napsal jsem teď rasu, v souvislosti s tvorbou jsem se naučil něco víc o tagování. Budu se tedy už příště snažit poslat text v lepším stavu, urychlí se tím i schvalování.

Ano, zdůraznit neměnnou dobu setrvání démona, to je dobrá připomínka. To by v díle vůbec nevadilo, naopak.

Pouta jsou drahá. Ano, protože si jich lidé cení. Věc má takovou cenu, jakou moc/přínos v ní lidé vidí. Pouta jsou prezentována jako spolehlivá pojistka před zloději démonů, kteří sami o sobě stáli zákazníka nemálo. Pouta pak theurg přihodí jako bonus, když zákazník vidí, kolik ho stál démon, radši ještě něco přihodí, než pak o démona přijít.

Ještě jednou díky


 Uživatel úrovně 5

Jedná se o velmi zajímavou schopnost zacházení s démony. Něco podobného se pro theurga přímo vybízí přesto to Altaři nedali do základních pravidel. Proč přesouvat démony jen mezi astrální sférou a naší „sférou“, když by jednodušší mělo být transfer v rámci naší „sféry“. Chválím autora za velmi dobrý nápad.

Pravidlovými mechanismy autor schopnost nastavil tak, že je oproti klasickému vyvolávání ze sfér nevýhodná (nutnost odhadu síly démona, stavba majáku a pak teprve pokus o stavbu tunelu, možnost výbuchu, který zraní theurga, omezená vzdálenost na přímý dohled). Je tedy zaručeno, že kradení démonů bude spíše občasné než často využívaná schopnost.

Co bych vytknul, je přílišná rozvláčnost a nepřehlednost části s pravidlovými mechanismy. 4 dlouhé odstavce jsou již moc na to, aby se v tom zpětně dalo dohledávat. Zvláště pokud pasti jsou utopené v textu. Dílu by pomohlo rozčlenění na více odstavců a doplnění více podnadpisů.

Dále bych byl pro troch vyšší kvalitu vsunutých komentářů a příkladu. Král, který si nechá ukradnout démona jednoduše králem dlouho nebude (král být hloupý může, ale ten kdo tahá za nitky, by rozhodně sebe (tedy krále) jednoduchým trikem nenechal okrást). V příkladu je ukázáno hezky použití a jednotlivé mechanismy, ale celkově příklad není vhodný, protože vzdušný elementál by dle mého udělal lepší práci než ukradení démona nosiče z koberce (resp. Spolehlivěji). Zrovna u fialového autora bych čekal profesionálnější úpravu textu (a hlavně kompletní otagování).

Z textu mohlo jednoznačněji vyplynout, že doba života démona zůstává zachována, tedy že theurg může přesunout démona, který stejně do týdne se vrátí zpět do astrálu. Ochotu démona se stěhovat při blížení se konce jeho pobytu bych vysvětlil spíše tím, že jeho vazba na předmět slábne, tudíž se s démonem snáze manipuluje. Démon má na našem světě většinou jedinou touhu, vrátit se zpět do astrálu.

Cením si přídavku v podobě pout. Je dobré vědět, že každá akce může mít protiakci. Pouta se mi zdají s ohledem na dobu trvání příliš drahá a slabá. Přídavek v podobě začlenění do tvého světa a vysvětlením, co jsi jak zvolil je také zajímavý krok, který mnoho autorů nedělá.

Celkově hezké dílo:

****