www.Dracidoupe.czKomunikační semafory

Příprava pro tisk (tisknuto 2454x)
Autor:Robert Hooke
Přidáno: 20:04:07 05.02.2012
Hlasovalo: 13
Průměrné hodnocení: 4.85

Anotace: Komunikační semafory slouží k dorozumívání se na dálku. Přicházejí ke slovu ve světech, kde magie je příliš nákladná, nespolehlivá, nebo privilegovaná, než aby zajišťovala běžnou mezilidskou komunikaci na vzdálenosti stovek mil a za přijatelné peníze.

Komunikační semafory


Nápad komunikovat na dálku pomocí světelných signálů je v našem světě starý nejméně 3000 let. Tento způsob dorozumívání doznal celé řady technických řešení, od primitivních signálních ohňů po sofistikované semaforové linky 18. a 19. století.

Není divu, že nejrůznější komunikační „majáky“ se čas od času objeví i ve fantasy literatuře. Tento text vznikl jako adaptace nápadu Terryho Pratchetta z jeho slavné knihy Zaslaná pošta pro potřeby hráčů dračího doupěte. Své místo naleznou semafory zejména v technologicky pokročilejších světech (řekněme na úrovni renesance). Způsobů, jak je v dobrodružstvích využít, je celá řada. Zde uvádím několik možností:


Pouhá rekvizita. Věže lze čas od času spatřit v krajině, na horských hřebenech a jiných vyvýšených stanovištích. V noci jsou proti temné obloze patrné záblesky jejich mohutných světlometů. Toto může napomoci při vytváření retro-technicistní atmosféry.

Funkční herní prvek. Postavy mohou odesílat a přijímat zprávy, dozvídat se informace ze vzdálených končin, informovat se vzájemně, pokud je družina rozdělena. Stejně tak se světem šíří zprávy o postavách (fámy, doporučení, zatykače...) Zejména opevněné verze semaforů mohou v případě nutnosti poskytnout postavám útočiště.

Pod pokličkou. Postavy mohou přijmout práci u semaforové služby, ať už pro skromný výdělek, nebo pro své vlastní cíle. Služba zahrnuje zaškolení postavy do práce operátora. Pokud se postava osvědčí, je po čase zasvěcena do některých menších tajemství (uspořádání komunikačních linek, některé základní šifry,...)

Přepadení majáku. Postavy mohou přepadnout majákovou věž za účelem odvysílání desinformace, krádeže kódových knih, zadržení nepřátelské zprávy a podobně. Některé z těchto činností samozřejmě vyžadují speciální znalosti. Takové znalosti může postava získat pouze předchozí službou na semaforu, nebo od osoby, která někdy u semaforové společnosti sloužila. Zde je místo pro úplatky, vyhrožování, manipulaci...

Záchranná operace. Jedna ze vzdálených větví semaforové linky se odmlčela. Družina je zverbována na záchrannou výpravu do hlubin nebezpečných prastarých hvozdů. Ideální záminka pro dobrodružství ve stylu Horizont události.


Popis

Komunikační semafory, jak název napovídá, slouží k dorozumívání se na dálku. Přicházejí ke slovu ve světech, kde magie je příliš nákladná, nespolehlivá, nebo privilegovaná, než aby zajišťovala běžnou mezilidskou komunikaci na vzdálenosti stovek mil a za přijatelné peníze. Protože jediný semafor je sám o sobě k ničemu, stavějí se celé linky, tedy řady semaforových věží, kde obsluha každé věže dohlédne na dvě sousední. Linky se táhnou napříč rovinami i po horských hřebenech, mohou se křížit, rozvětvovat a zase sbíhat do jedné. Komunikace probíhá oboustranně za pomocí světelných signálů. Průměrná vzdálenost sousedních věží je okolo 5,5 mil.

Základní stavební jednotkou linky je věž. Podoba věží se více či méně drží závazných standardů. Z hlediska funkčního rozlišujeme dva základní typy:

Opakovač je nejčastějším typem věže. Je vybaven dvěma vysílacími lampami a má za úkol přeposlat informace, které přijal od souseda vpravo, sousedovi vlevo a naopak. Věž může zároveň sloužit jako koncová stanice: Posádka je oprávněna za úplatu přijímat zprávy od zákazníků a posílat je dál po lince*. Zároveň každá věž nese svůj jedinečný identifikační kód, jakousi adresu. Na tuto adresu zpravidla přicházejí zprávy pro obyvatele několika nejbližších vesnic. Ti si chodí na věž vybírat své „telegramy“ podobně, jako když si u nás obyvatelé samot chodí pro dopisy do nejbližší vesnice na poštu. Všude, kde je to jen trochu možné, je linka koncipována tak, aby protínala města a obydlené oblasti vůbec.

*Cenu zprávy ponechávám plně v kompetenci PJ. Navrhuji 1st. za odvysílaný znak.

Rozdělovač má všechny funkce opakovače, ale na rozdíl od něj je vybaven zpravidla 3-4 vysílacími lampami. Rozdělovače se nacházejí na křižovatkách semaforových linek. Rovněž ony mohou sloužit jako koncové stanice, tedy vysílat i přijímat zprávy od obyvatelstva. Více o funkcích obou typů věží v kapitole Podrobnosti.

Z hlediska konstrukčního uveďme dva nejčastější typy semaforů.

Běžný typ (Fig. 1) se povrchně podobá velkému mysliveckému posedu. Staví se v obydlených, civilizovaných oblastech. Základnu tvoří srub, který slouží jako zázemí posádce. Nad srubem se vypíná dřevěná konstrukce 12 sáhů vysoká, která nese samotnou vysílací stanici a lampy.

Jde o mohutné olejové svítilny z měděného plechu ve tvaru paraboly, vpředu zakryté šesti plechovými lamelami. Operátoři taháním za páky odklápějí a uzavírají lamely, kteroužto cestou je vysílán signál protější věži. Olej je pumpován ruční pumpou z mohutné měděné nádrže ve sklepě pod srubem do zásobníků olejových lamp nahoře na věži.

Nahoru do vysílací stanice se leze po žebříku.

Opevněný typ (Fig. 2) připomíná kamennou turistickou rozhlednu. Opevněné věže se stavějí v odlehlých, nebezpečných oblastech a jsou schopné po určitou omezenou dobu odolávat nepřátelskému útoku. Samozřejmě jsou schopné si po lince poslat pro pomoc.

Co do velikosti i funkce se podobají předchozímu typu. Liší se kompaktní kamennou konstrukcí, okovanými dveřmi i střechou a úzkými okny, použitelnými jako střílny. Do této kategorie lze zařadit také hradní věže, vybavené semaforovou technikou.

Mimo to existuje ještě řada dalších konstrukčních typů. Například ve městech jsou semafory organicky začleněny ve změti ostatní architektury, rostou živelně na střechách cechovních budov a chrámů benevolentnějších božstev. Vznikají lokální, jednoúčelové linky pro potřeby městské hlídky a pod. Městská semaforová věž může mít celý hrozen vysílacích lamp a díky početnému personálu může vysílat několika směry zároveň.

Existují obrovské, opevněné věže, tyčící se nad vrcholy stromů v divočině. Existují zvláštní typy konstrukcí v bažinách, kde olejové lampy jsou nahrazeny klecemi se světélkujícími plži. Existují podmořské linky, spojující ostrovy a pevniny, ovládané inteligentními vodními bytostmi, a používající zvukových signálů namísto světelných. Tyto a podobné speciality ale nebudu podrobně rozebírat a ponechám je na fantasii jednotlivých čtenářů.


Podrobnosti

Vnitřní dispozice semaforu je navržena tak, aby při co nejmenších nákladech na stavbu poskytla ubytování a pracoviště čtyřčlenné (v případě opakovače) nebo šestičlenné (v případě rozdělovače) posádce. Při takovém zadání samozřejmě není ani pomyšlení na nějaký komfort. Služba na semaforu se tím pádem poněkud podobá službě na jaderné ponorce.

Do přízemí, tvořeného místností o vnitřních rozměrech 5x3 sáhy, je nacpána čtyřpatrová palanda, úzký stůl (spíše jen visuté prkno), dvě židle, malá kamínka na vaření, která navíc poskytují v zimě trochu tepla a čtyři truhlice na osobní věci operátorů (viz dodatek 2).

Z přízemí vede poklop do sklepení, které má rovněž plochu 5x3 sáhy a je prakticky celé vyplněné nádrží na olej. Ten se z nádrže čerpá ruční pumpou pomocí trubky, která zároveň tvoří osu stavby. Zbývající plocha o rozměrech asi 1x1 sáh je využívána jako zásobárna potravin pro posádku.

Nejvyšší patro patří samotné vysílací stanici. Jedná se o místnost 3x3 sáhy velkou, kam se lze dostat po žebříku ze spodního patra (v případě opevněného typu) nebo ze střechy srubu (v případě běžného typu). Místnost je vybavena olejovou pumpou, dvěma židlemi pro operátory a dvěma vysílacími pulty.

Teď k samotné práci posádky. Operátor sleduje pomocí dalekohledu, upevněného na nastavitelném raménku, sousední věž. Jakmile spatří signál „začínám vysílat“ (viz dále), připraví se a odvysílá tentýž signál další věži. Pak už jen postupně vysílá sekvenci znaků tak, jak ji vidí v dalekohledu. Ve stanici jsou současně vždy dva operátoři. Každý sleduje sousední věž na své straně a ovládá lampu, kterou má za sebou. Tím je zajištěna obousměrná komunikace po lince.

Zbývající členové posádky kontrolují technický stav zařízení, provádějí opravy, přijímají zprávy od odesilatelů, šifrují je pomocí kódových knih, nebo naopak dešifrují zprávy pro adresáty. Ve volných chvílích odpočívají. Jednotliví členové posádky se na svých pozicích pravidelně střídají.

Pokud věž zrovna vysílá zprávu a do toho přijde v tomtéž směru zpráva od sousední věže, operátor zprávu zaznamená, dokončí vysílání předchozí zprávy a pak pokračuje nově příchozí zprávou. Podobně to funguje i v rozdělovačích, kam mohou zároveň přicházet zprávy ze dvou a víc míst současně. Platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.


Dodatek 1: Semaforový kód

Lež stihne oběhnout půlku světa dřív, než si pravda obuje boty.

Mark Twain

Semaforový kód je tvořen obrazci ze světlých a tmavých polí (otevřených a uzavřených lamel). Lamel je na každé lampě 6, což představuje 64 možných kombinací. V běžné komunikaci se ovšem používá jen něco přes 40 znaků. Každý znak odpovídá jednomu písmenu, číslici, nebo znaménku. Tento kód nikomu nenutím, jeho využití nebo nevyužití je čistě na úvaze PJ. Kdo chce, může používat třeba kód podobný naší morseovce, nebo jiné, vlastní, originální řešení.

Existují také určité sekvence znaků, které mají svůj význam. Například:

_5_5_5_5_5začínám vysílat
5_5_5_5_5_konec vysílání
g!g!g!g!g!špatná viditelnost, zesil světlo
bpbpbpbpbp7opakuj posledních 7 znaků
1i1i1i1i1inebezpečí, pošlete pomoc

Struktura běžné textové zprávy vypadá takto:

1) signál „začínám vysílat“

2) tzv. hlavička, tedy 4 znaky, určující věž, které je zpráva určena, dále 3 znaky určující délku zprávy pro pozdější kontrolu a nakonec jméno a bydliště adresáta.

3) vlastní zpráva

4)signál „konec sdělení“


Dodatek2: Obsah truhlic

Vědomosti v hlavě bídáka - jako dýka v rukou pijáka.

Tádžické přísloví

Vedle náhradního oděvu, deky, psacích potřeb, případně malé osobní zbraně obsahují truhlice zejména tyto předměty:

Kleště (a) a šroubovák (b), slouží při opravách zařízení.

Lucerna (c) je nepostradatelná během noční služby.

Náhradní dalekohled (d) pro případ, že by se poškodil některý z dalekohledů na vysílacím patře. Na opevněných věžích jej používá hlídka při průzkumu okolí. Jde o dvě do sebe zasunuté trubice ze silné kůže, opatřené dvojicí skleněných čoček. Zvětšuje 8x.

Hrnek (e) na pití.

Ocílka a pazourek (f) slouží při rozdělávání ohně nebo zapálení dýmky (g).

Miska a lžíce (h) na jídlo.

Světlice (i) umožňují posádce přivolat pomoc, osvětlit okolí věže, případně poslouží i jako improvizovaná zbraň. Při zatáhnutí za smyčku na spodní straně výmetnice je odpálena rachejtle. Ta má podobné vlastnosti, jako obyčejná rachejtle 1. úrovně z PPP, pouze s tím rozdílem, že neobsahuje magenergii, nemá omezenou životnost a dokáže osvětlit prostor v okruhu 50 sáhů.

Kódová kniha (j) je nejdůležitější součást vybavení věže. Mimo jiného obsahuje na každý den v roce jinou šifru. V předem určený den se na všech věžích vyměňuje za nový exemplář. Přitom je zásadní, aby všechny věže používaly tutéž verzi. Kódová kniha nesmí opustit budovu semaforu a v případě přepadení má posádka povinnost ji zničit. Pro tuto příležitost má "pojistku": Uvnitř knihy je na jedné z desek nalepena zapečetěná obálka. Pokud operátor poruší pečeť, otevře obálku a vysloví heslo, které je v ní napsané, kniha se během několika vteřin rozpadne na prach. Princip je obdobný, jako u svitků "Ochrana před..." z PPZ. Pečeť dokáže vyrobit alchymista. (magenergie: 5magů, suroviny: 10 zl, výroba: 10 kol)
Moje poděkování má: Fafrin, Sccion, Ascella a Dakeyras
Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 19
Ikonka uživatele Robert Hooke    [pošta] NEW     15:02:38 13.02.2012
Hrdlodus:
To by šlo. I když i teď svítí u všech písmen levý horní čtverec.

Druhá možnost - lamely by nedoléhaly úplně přesně, takže by kolem nich byl pořád vidět jejich světelný obrys.

Pořád spoléhám na to, že zaměření dalekohledů se měnit nebude, takže by to měli poznat. Ale kdo ví, co by bylo v praxi.
Mám sto chutí sehnat si někde merkur nebo podobnou stavebnici a postavit si funkční model. Ty připomínky tady by se daly asi posoudit jen praktickými zkouškami.

Ikonka uživatele Hrdlodus    [pošta] NEW     16:48:25 11.02.2012
Taková drobnost. Ale chtělo by to ještě nějakou orientaci, podle které poznám, polohu svítících okének, třeba nad levým horním bude pořád svítit světlo

Ikonka uživatele Robert Hooke    [pošta] NEW     13:12:07 11.02.2012
Nebo pokud bys to chtěl mít ultra bezpečné, tak podobu znaku 5 změnit, a tu "tmu" vyhradit na dělání mezerek mezi zdvojenými znaky.

Ikonka uživatele Robert Hooke    [pošta] NEW     12:59:31 11.02.2012
Andokajn:
Nevím, jak to dělali na těch opravdových shutter telegraphech, ale řekl bych, že měli taky nějaký dohodnutý způsob. Např. by se dalo krátce zaklapnout všechny lamely (jakoby znak 5) a zase tam vrátit totéž písmeno.
Ve výsledku by to vypadalo tak, že: 2 vteřiny O, půl vteřiny tma, a zase 2 vteřiny O.

Nebo druhá možnost: zapsat to jako H2OKE. Což je poněkud čistší. Akorát tenhle postup můžeš použít jenom ve hlavičce, ve zprávě by to mohlo udělat paseku při dekódování.

Ten první způsob se mi líbí víc.

Ikonka uživatele Andokajn    [pošta] NEW     11:54:23 11.02.2012
A ještě mě teď napadlo... co když budu posílat zprávu a někde budu zdělovat něcí jméno a on se prostě bude jmenovat třeba Hooke... jak poznají ty 2 o?

Ikonka uživatele Robert Hooke    [pošta] reputace: 1
Kamerask: +1
NEW     3:21:51 11.02.2012
Andokajn:
Termín "kódová kniha" se normálně používá. Pokud tě toto téma zajímá, myslím, že k tomu všelicos najdeš v knihách o vojenství a kryptografii...

Věž přijímá a vysílá zároveň. Funguje to takhle: Mámě v řadě věže A, B a C. Chlápek sedí na věži B, sleduje znaky na věži A a podle toho co vidí, nastavuje páky. Tím sděluje informaci věži C.
Ale je možné, že tě špatně chápu. Zkus to prosím rozvést.

No nějaké riziko že se spleteš je vždycky. Proto jsou tam ty kontrolní součty. Ale neměla by to být taková tragedie, pokud ti 1 nebo 2 písmenka vypadnou... Horší, kdyby zmizelo půl zprávy.
Na druhou stranu si myslím, že když to v reálném světě nějak fungovalo, a používalo se to nějaká dvě století, tak to asi zas tak chybové nebylo...

Šifrování na semaforech je dobré pro civilní komunikaci. Když voláš mobilem nebo posíláš SMS, tak to od tebe jde taky zašifrované. Je to dobré proto, že samotná abeceda, jak už jsem psal, není tajná ani nijak přehnaně obtížná na čtení. Takže každý hejhula v křoví mezi věžemi by si mohl číst, co jde po lince.

Pokud svoláváš bandu bankovních lupičů, tak je, jak správně říkáš, žádoucí zakódovat si zprávu ještě před odevzdáním na semaforu. Samozřejmě zprávy typu LKKEGKXXSKDSA... budí podezření. Ideální by bylo poslat něco ve stylu "kapříci připluli" nebo zapojit steganografii. Například poslat zprávu, kde první písmena každého slova by dávala dohromady vzkaz. Nebo délka slov by odpovídala pořadí písmene v abecedě... Fantazii se meze nekladou.

Netřeba dodávat, že třeba sekvenci 1111111111111111111 a podobné hokuspokusy ti nikdo neodvysílá, protože je okaté, že by se tímhle stylem dala odhadnout šifra dne...

Ikonka uživatele Andokajn    [pošta] NEW     23:23:08 10.02.2012
Rober Hooke: zajímavé co píšeš to s tou knihou... to jsem asi nějak nepochopil to s tou knihou... ok meaculpa

no ale pokud věž obousměrně vysílá, tak asi těžko může i příjmat že... a to ta vysílací věž neví, proto by se mohlo i toto hodit

a příspěvek jsem si vpodstatě celý přečetl... takže si myslím že hodnotit jsem mohl :-)... bohužel jsem stále nepochopil to s tím šifrováním... dám příklad přinesu zprávu "Ahoj zítra jdeme vyloupit banku" a oni ji mají poslat šifrovaně.. tedy vezmou si nový papír, původní text zaěifrujou třeba na "Bjqn eobzj.... " a jak z tohoto chceš poznat, jestli sis náhodou nezpletl nějaké písmeno a odvysílat, že chceš něco zopakovat?

navíc k čemu šifrovat to na semaforech, protože pokud nechci, aby někdo znal mou konverzaci, tak většinou nebudu chtět ani u těch semaforníků, aby to znali že, tedy si zvolím nějakou šifru,která není moc jednoduché a je smluvená s tím, kterému má ten dopis přijít..

Ikonka uživatele Robert Hooke    [pošta] NEW     22:26:53 10.02.2012
Teď jsem objevil dokonce video toho "shutter telegraph"

http://www.youtube.com/watch?v=DNr1W429odI

Ikonka uživatele Robert Hooke    [pošta] reputace: 1
Ascella: +1
NEW     22:18:43 10.02.2012
Andokajn:
Písmena se přepínají jednoduše. Na pultu před obsluhou (je to vidět na půdorysu vysílacího patra) je 6 pák. To se dá obouruč přehodit během necelé půlvteřiny. Takže není problém změnit 4 na A nebo cokoli jiného. Znak tam potom visí 1-2 vteřiny, načež se zase během krátké chvilky změní...
Tenhle princip, jak jsem zjistil, se v praxi opravdu používal: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Murray_Shutter_T elegraph_1795.png Jen s tím rozdílem, že to neměli podsvícené lampou.

Nemáš pravdu, kniha se nemění každý den. Mění se jednou ročně. Jak píšu, obsahuje na každý den jinou šifru. Je to princip, který se využíval při šifrování vojenských zpráv ještě nedávno.

Abeceda se nemění vůbec, ta je daná a operátoři ji znají. Nemusejí si tedy zapisovat postavení světel, ale píšou rovnou písmena. Rozhodně při přeposílání nehledají nic v knize. Na to ostatně není ani čas.

Kniha se používá jen v případě, že někdo přinese svůj vzkaz na papírku a chce ho někomu poslat. A potom v opačném případě, když přijde zašifrovaná informace a má se převádět do čitelné podoby.
To tam ostatně taky píšu.

Zpětnou kontrolu nemají, to je fakt. Na druhou stranu představ si, že máš 2 lampy na věž a vysíláš v tutéž chvíli obousměrně. Na kontrolní signál prostě není kapacita...
Ostatně není ani potřeba - mlha nepadá během vteřin, je to dlouhodobější proces. V případě, že by hrozila snížená viditelnost, může věž odvysílat "g!g!g!g!g!" nebo pak přinejhorším "bpbpbpbpbp něco".

Já každopádně doporučuji si před hodnocením příspěvek pořádně přečíst.

Ikonka uživatele Skewer    [pošta] NEW     21:49:20 10.02.2012
Uvažoval jsem dát 4* z toho důvodu, který popisoval Nathaka, nicméně obrázky jsou pěkné, zpracování příjemné a nápady na využití se mi taky líbí. Tak dám raději 5*.

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
5 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.87039494514465 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách