www.Dracidoupe.cz


Kouzla


Rosenbaudova bariérová kouzla *-* 
Příprava na tisk (tisknuto 722x)
Přidáno: 18:17:59 02.06.2008
Magenergie:0 -
Dosah:-
Rozsah: -
Vyvolání:0 -
Trvání:-
Skupina:Ostatní
Autor: UnknowN
Průměrné hodnocení:3.5
Popis:

Rosenbaudova bariérová kouzla:

Svá bariérová kouzla - kouzla která vytvářejí nějaké překážky, které omezují pohyb protivníků - čaroděj Rosenbaud dělil do dvou kategorií - "trojrozměrné bariéry" a "dvojrozměrné bariéry". V zásadě tato kouzla mají dvojí využití: Buď zamezují tomu, aby se nepřátelé dostali k sesílateli, nebo je s jejich pomocí možné stvořit pro nepřátele dočasné "vězení".

Trojrozměrné bariéry

 • Hliněný val
 • Příkop
 • Hliněný val s příkopem
 • Ohnivá stěna
 • Ledová stěna
 • Magická stěna
 • Neviditelná stěna
 • Reaktivní stěna

Dvojrozměrné bariéry

 • Rampouchové pole
 • Kyselinová louže
 • Hypergravitační pole
 • Antigravitační pole

Následuje popis jednotlivých kouzel:

Trojrozměrné bariéry:

Hliněný val

 • Kouzelná slova: *Eminentia Terrenus*
 • Magenergie: 4 magy za sáh krychlový (minimálně 1 mag)
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 10 kol
 • Trvání: stále
 • Obor: ČP
 • - toto kouzlo je možné použít pouze venku na přiměřeně kompaktním povrchu - tedy například na hlíně ano (ta je akorát) ale už ne na písku (moc sypký) nebo na skále (moc tvrdá).

  - Kouzlo způsobí přemístění zeminy z blízkého okolí do kouzelníkem určeného prostoru a vytvoří tak hliněný val - ten jakoby "vyroste" ze země (případné rostliny zůstanou na jeho vrchu). Zeminu jakoby "nasává" z okruhu několika sáhů, tudíž nezpůsobí přílišný pokles terénu (nejvýš o pár coulů).

  - minimální šířka valu v libovolném jeho místě je jeden sáh, při této šířce může být nejvýše 1,5 sáhu vysoký. Pro širší val platí, že maximální výška je přímo úměrná jeho šířce. Přitom platí, že se žádná část valu nesmí nacházet dál než 10 sáhů od kouzelníka.

  - výsledek tohoto kouzla není nijak magický.

Příkop

 • Kouzelná slova: *Euripus*
 • Magenergie: 4 magy za sáh krychlový (minimálně 1 mag)
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 10 kol
 • Trvání: stálé
 • Obor: ČP
 • - Pro použití tohoto kouzla platí stejná pravidla, jako pro "Hliněný val"

  - Kouzlo působí opačně než "Hliněný val" - tzn. z kouzelníkem vytvořeného prostoru "odsaje" zeminu do okolí, čímž vytvoří díru v zemi, případně příkop. Rozměry příkopu jsou omezené pouze tím, že se žádná část příkopu nesmí nacházet dál, než deset sáhů od kouzelníka.

  - výsledek tohoto kouzla není nijak magický.

Hliněný val s příkopem

 • Kouzelná slova: *Eminentia Terrenus Cum Euripus*
 • Magenergie: (4 magy za sáh krychlový přemístěné zeminy)×převýšení sázích, zaokrouhleno nahoru (minimálně 1 mag)
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 10 kol
 • Trvání: stálé
 • Obor: ČP
 • - Pro použití tohoto kouzla platí stejná pravidla jako pro "Hliněný val" a "Příkop".

  - Toto kouzlo vzniklo jako kombinace "Hliněného valu" a "Příkopu". Funguje tak, že z jednoho místa při tvoření příkopu "odsává" zeminu a takto odsátou zeminu souběžně používá k vytvoření valu. Maximální vzdálenost, na jakou dokáže kouzlo zeminu přemístit, je pět sáhů, ale žádná část příkopu či valu se nesmí nacházet dál, než deset sáhů od kouzelníka.

  - Čím výše se má zemina přemístit, tím je kouzlo dražší. Převýšení se počítá jako minimální výška, která by byla nutná ke zvednutí daného bloku zeminy tak, aby ho bylo možné "nasunout" na potřebné místo.

  a) Pokud chceme pouze "vykrojit" krychli ze země a přemístit jí hned vedle, je převýšení pouze jeden sáh, tudíž cena není násobena. Vznikne "příkop" o rozměrech 1(délka)×1(šířka)×1(výška/hloubka) a "val" o stejných rozměrech.

  a.1) Pokud z téhož místa "vykrojíme" další krychli 1×1×1 a přemístíme ji vedle krychle, kterou už máme, je převýšení 2 sáhy, tudíž je cena dvojnásobná. Vznikne "příkop" o rozměrech 1×1×2 a "val" o rozměrech 2×1×1.

  a.2) Pokud bychom krychli nepřemístili vedle první krychle ale položili ji na ní, pak by bylo převýšení 3 sáhy a cena by byla trojnásobná. Vznikl by "příkop" o rozměrech 1×1×2 a val o rozměrech 1×1×2 (pozn. tato čísla slouží toliko pro ilustraci - z popisu kouzla "val" vyplývá, že "val" o rozměrech 1×1×2 nemůže být tímto kouzlem stvořen).

  - výsledek tohoto kouzla není nijak magický.

Ohnivá stěna

 • Kouzelná slova: *Costa Flammea*
 • Magenergie: (20 (40) magů na sáh krychlový) × trvání kouzla ve směnách (minimálně 1 mag)
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 4 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Obor: EU
 • - Po seslání se na udržování kouzla není třeba soustředit, výsledek kouzla je možné ponechat vlastnímu osudu. Dalším sesláním kouzla je možné prodloužit jeho trvání.

  - Minimální šířka stěny je 0,1 sáhu.

  - Kouzlo "ohnivá stěna" nemusí nutně vytvářet pouze stěny. Stejným způsobem může rovněž vytvářet i "stropy", "podlahy" či "nakloněné plochy" atd. V tom případě dochází akorát k záměně některých rozměrů - rozhodující je stále objem. Přitom platí, že žádná část "ohnivé stěny" nesmí být dál než 10 sáhů od kouzelníka.

  - Toto kouzlo vyplní daný prostor plápolajícím ohněm. Skrze ohnivou stěnu je možné procházet, ale každý, kdo bude chtít projít skrz, ztrácí 1k6+1 životů za každé kolo kdy došlo ke kontaktu s ohněm, případně za každý sáh cesty zkrze plameny. Toto zranění je kategorie K.

  - Předměty, které se ohně dotknou, mají stejnou šanci vzplát, jakoby byly zasaženy obyčejným ohněm.

  - Při volbě "20 magů na sáh krychlový" je možné stěnu tvořící oheň uhasit vodou či jinými nehořlavými kapalinami, pevné či plynné substance ji nijak neovlivňují - nejsou-li ovšem magicky upravené k hašení. Při volbě "40 magů na sáh krychlový" již oheň nejde vodou uhasit, avšak stále je možné ho neutralizovat magickými prostředky hašení ohně. V každém případě je však možné jí zrušit kouzlem "rozptyl kouzla".

  - "ohnivá stěna" vyzařuje z každého svého kousku záři o stejné intenzitě jako pochodeň.

  - toto kouzlo lze použít i pokud se v prostoru, kde má být "ohnivá stěna využita", nachází nějaký živý tvor (postava či libovolná nestvůra či cizí postava z bestiáře). Ten je poté zraněn obvyklým způsobem.

Ledová stěna

 • Kouzelná slova: *Costa Gelida*
 • Magenergie: (15 (30) magů za sáh krychlový) × trvání kouzla ve směnách (minimálně 1 mag)
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 4 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie + spec.
 • Obor: MA
 • - Pro "ledovou stěnu" platí stejná pravidla, jako v prvních třech odstavečcích popisu "ohnivé stěny".

  - Toto kouzlo vyplní daný prostor magicky vytvořeným ledem. Ten je namodralý, částečně průhledný (úplně neprůhledný při šířce víc než jeden sáh) a má stejnou hustotu jako běžný led. Skrze bariéru tvořenou tímto ledem se lze dostat jejím zničením: počet životů na 1×1 sáh ledové stěny při šířce 10 coulů je 100 a nejmenší počet životů na zranění je 20, s tím, že jakákoliv forma ohně působí ledové stěně dvojnásobné zranění. Pokud je ale pouze teplo, tak se s ní nic neděje (magická podstata ji chrání před rozpouštěním)v

  - Na rozdíl od "ohnivé stěny" je "ledová stěna" hmotná a tak nemůže jen tak viset ve vzduchu - je třeba s ní pracovat jako s hmotným materiálem. Pokud nebude mít dostatečnou oporu, ať už tím, že přímo na něčem spočívá či tím, že k něčemu přimrzne, tak se zhroutí nebo utrhne a rozpadne. Bohužel, přesná pravidla, která by toto popisovala, by byla příliš složitá, proto nezbývá než se spolehnout na zdravý rozum (je tedy třeba možné vytvořit ledový most přes propast, nechat zamrznout vodní plochu nebo vytvořit ledovou stěnu v pravém slova smyslu, ale mohutný blok ledu přimrznutý pomocí pětisáhové "tyčky" ke stěně v horizontální poloze už ne - odlomil by se).

  - Při volbě "10 magů za sáh krychlový" se ledová stěna po uplynutí doby trvání dané magenergií během jednoho kola rozplyne. Při volbě "20 magů za sáh krychlový" ale zůstává a dál se chová jako obyčejný led. Je-li na ní sesláno kouzlo "Rozptyl kouzla", pak se v obou případech chová tak, jakoby doba trvání už uplynula (buď se rozplyne, nebo zůstane jako obyčejný led).

  - Toto kouzlo nelze použít, je-li v prostoru, kde má "ledová stěna" vzniknout, nějaký živý tvor.

Neviditelná stěna

 • Kouzelná slova: *Costa Invisibilis*
 • Magenergie: 20 magů za sáh krychlový × trvání kouzla ve směnách (minimálně 1 mag)
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 4 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Obor: EO
 • - V podstatě se ve všem shoduje s "ledovou stěnou", s tím rozdílem, že není vidět, oheň jí nepůsobí dvojnásobné zranění, není možné ji stvořit tak, aby po uplynutí kouzla nebo použití "rozptylu kouzla" nepřestala existovat a nemusí být nikde ukotvená ani podepřená. Díky tomu, že není vidět, je možné při jejím používání zažít mnohé šprýmovné chvíle.

  - dokud je aktivní, je viditelná alchymistickým viděním magenergie.

  - Toto kouzlo nelze použít, je-li v prostoru, kde má "ledová stěna" vzniknout, nějaký živý tvor.

Reaktivní stěna

 • Kouzelná slova: *Costa Reactivis*
 • Magenergie: 15 magů za sáh krychlový × trvání kouzla ve směnách (minimálně 1 mag) + 10 magů na každou reakci
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 4 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Obor: EO+EU
 • - V podstatě se ve všem shoduje s "neviditelnou stěnou", s tím rozdílem že je vidět - vypadá jako zářivě oranžová poloprůhledná hmota - a každý, kdo se jí jakkoliv dotkne, zažije nepříjemné překvapení. Po dotyku totiž bariéra uvolní reaktivní pulz, který působí jako "Sražení a odhození", jako by ho provedl bojovník s bonusem za sílu +10 (nezáleží na tom, pokud se bariéry někdo dotkne přímo či zbraní, pulz projede skrz zbraň). Reaktivní pulz má dvě fáze - první fáze pulsu zjišťuje, dotýká-li se předmětu, který se dotkl bariéry, nějaký živý tvor větší třídy velikosti než A0, případně dotýká-li se přímo takový tvor. Pokud ano, vyšle se v zápětí hlavní složka reaktivního pulsu, která způsobí ono "sražení a odhození". Pokud ne, vrátí se zjišťovací část pulsu zpět do bariéry a magenergie vyplýtvána není. Na kouzla "reaktivní stěna" nereaguje.

  - Uvolnění reaktivního pulzu bariéru neuchrání před "zraněním".

  - Toto kouzlo nelze použít, je-li v prostoru, kde má "ledová stěna" vzniknout, nějaký živý tvor.

Dvojrozměrné bariéry:

- dvojrozměrné bariéry je možné seslat na kteroukoliv plochu kterou by bylo možné označit za podlahu (maximální stoupání 30°).

Rampouchové pole

 • Kouzelná slova: *Planum Stirialis*
 • Magenergie: 5 magů za sáh čtverečný × trvání ve směnách
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 2 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Obor: MA
 • - Toto kouzlo způsobí, že na očarované ploše vyraší mnoho ostrých rampoušků o délce 5-10 coulů, tvořených magickým ledem. V případě neopatrného postupu je za každý sáh cesty bytost zraněna za 1k3 ž a každý sáh si hází proti pasti Obr ~ (vzdálenost v sázích, jakou bytost ušla v rampouchovém poli) ~ nic / pád a zranění za 5k6 ž. V případě opatrného postupu je třeba si každý sáh cesty po očarované ploše hodit proti pasti Obr ~ 0 ~ nic / zranění za 1k3 ž. S každým neúspěchem roste past o 1. V případě fatálního neúspěchu postava padá a je zraněna za 5k6 ž.

  - Každý rampoušek má 1 život, velikost A0 a OČ -3. Na jednom sáhu čtverečném jich bývá kolem stovky (10k10+5 *pět se přičítá ke každému hodu*), je tudíž možné je zničit a odstranit tak ze své cesty,

  - Po uplynutí kouzla nebo po použití "rozptylu kouzla" rampoušky zmizí.

Kyselinová louže

 • Kouzelná slova: *Lama Acidis*
 • Magenergie: 7 magů za sáh čtverečný × trvání ve směnách
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 2 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Obor: MA
 • - Kouzelník plivne na zem a plivanec se poté magicky rozlije po cílové ploše a změní se v hustou gelovitou kyselinu. Za každý sáh, který bytost v kyselině ujde, ztrácí 1k3 ž, stejně jako za každé kolo, kdy došlo ke kontaktu s kyselinou (v případě, že se nepohybuje). Toto zranění je typu L.

Hypergravitační pole

 • Kouzelná slova: *Planum Hypergravitatis*
 • Magenergie: 8 magů za sáh čtverečný × trvání ve směnách
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 4 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Obor: ČP
 • - Toto kouzlo nad danou plochou jakoby zvýší zemskou přitažlivost na dvojnásobek, čímž prakticky zdvojnásobí hmotnosti ovlivněných předmětů. Dosah tohoto efektu jsou dva sáhy.

  - Toto kouzlo lze zrušit "rozptylem kouzla".

Antigravitační pole

 • Kouzelná slova: *Planum Antigravitatis*
 • Magenergie: 10 magů za sáh čtverečný × trvání ve směnách
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: dle dodané magenergie
 • Vyvolání: 4
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Obor: ČP
 • - Toto kouzlo jakoby do vzdálenosti dvou sáhů od očarované plochy vyruší působení zemské přitažlivosti, což se v praxi projeví tak, že kdo se do působnosti kouzla dostane, ztratí kontakt s podlahou a začne se vznášet přibližně ve výšce jednoho sáhu nad zemí. Dále se nemůže pohybovat chůzí, ale odstrkováním od pevných povrchů (jako v beztížném stavu). Pohyblivost v beztížném stavu závisí na dostupnosti pevných ploch, od kterých by bylo lze se odrazit a může se pohybovat od svého maxima (pokud bytost nezpanikaří a dá si pozor) až po nulu (když se bytost dostane příliš daleko od čehokoliv, od čeho by se mohla odrazit, tak zůstane bezmocně viset ve vzduchu dokud kouzlo neskončí). V okamžiku, kdy bytost do oblasti působení kouzla vstoupí, se její pohyblivost počítá jako poloviční (pro zjednodušení lze s tímto omezením počítat po celou dobu pobytu v oblasti působení kouzla).

  - Toto kouzlo lze zrušit "rozptylem kouzla".

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 12
Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     1:10:52 15.09.2013
Zástěna
*Wandschirmorum*

Magenergie: 1 nebo 2 magy za sáh
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: Zástěny dle dodané magenergie
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 směna
Obor: MA

Popis:

Toto kouzlo vztyčí na žádaných místech dva sáhy vysoké a "papírové" zástěny. Tyto zástěny jsou neprůhledné, kouzelník však může určit míru jejich průsvitnosti (na průsvitnou zástěnu je pak například možné zezadu promítat stínové divadlo) - za dva magy na sáh zástěny může kouzelník zvolit i barevný motiv. Zástěna není nijak zvlášť odolná proti poškození - v tomhle ohledu se chová opravud jako papír - po dobu trvání kouzla se ale dokáže sama opravovat. Malé otvory se zacelují téměř okamžitě, větší otvory potom tempem 1 sáh čtvereční za kolo. S pomocí "Zástěny" je rovněž možné překrývat různé otvory ve zdech apod., a tím bránit nahlížení zvenku, vnikání průvanu, atd.

"Zástěnu" je možné použít pro získání trochy soukromí, jako symbolické vymezení hranic, nebo jako obstrukci zorného pole.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     12:15:01 17.06.2008
Nebo tím, že si kouzlo bere vodu z okolního vzduchu (což přesně odpovídá tomu, co MA při vytváření hmoty ve skutečnosti dělá) a v poušti ti to holt neudělá potřebně velkou/hustou/studenou krychly. Je tedy na PJ, jestli ti v poušti vznikne manší stěna stejnách vlastností, krychle krup, nebo krychle vodní páry.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     13:32:52 08.06.2008
To by se dalo lehce spravit tím, že by se místo obyčejného ledu jednalo o něco jako tzv. "suchý led", takže by netál, ale sublimoval...

Ikonka uživatele Turgon    [pošta] NEW     12:06:30 06.06.2008
Zdar,
některá kouzla se mi docela líbí (ohnivá stěna, hypergraviační pole, antigrvitační pole) ale mám dojem, že autor nemyslel na jednu věc. Kouzlem ledová stěna vytvořím obrovské množství vody a pokud zaplatím 30 magů za sáh krychlový ta voda mi zůstane! Takhle bych si v poušti zakouzlil kouzlo za 30 magů a měl bych 1000 l vody. V drd neexistuje žádné kouzlo, které by tvořilo skutečné jídlo nebo vodu a myslím že by to tak mělo zůstat. Jinak ostatní drobnosti vytknuli ostatní.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     17:35:53 04.06.2008
- Kořeny malých kytiček to nepoškodí, kořeny stromů a keřů zvyšují kompaktnost země a kouzlo by nešlo použít.
- Ano, stabilita by byla větší, ale drtivá většina stěn je vyšší než širší, a výška ku šířce 3:2 je dostatečně "stabilní" poměr, takže ne, nemělo :-)

Ikonka uživatele Gonzáles    [pošta] NEW     15:57:41 04.06.2008
Áve!
No, tato kouzla bych si asi jako kouzelník nevybral... Žádnej velkej dojem ve mě nezanechala.
Možná klasiku ohnivou stěnu a pk možná tu neviditelnou stěnu a hypergrafitační a antigravitační pole.
Imho, mam tu takovou šťouravou poznámku - pokud kouzlo hliněný val tu hlínu bere z okolí a kytičky zvedne do vejšky, tak jim stejně poškodí kořeny - případně vlášení, jo a co třeba takové velké stromy? (třeba borovice koření hluboko) ty to taky vyzvedne do výše?
Tak ještě durhá šťouravá - nemělo by to bejt spíš naopak, že základna je 1,5 sáhu široká a val je 1 sáh vysoký? Mam za to, že takhle by to mělo větší stabilitu...
s pozdravem Gonzáles

Ikonka uživatele tjcombo    [pošta] NEW     13:47:27 04.06.2008
Mě se to docela líbí pěkně uděláno, ale nějak mi u některých kouzel chybí přesné vstahy učinek kouzla vs postava. Mám konkrétně na mysly Hypergravitační pole atd. Chápu člověk si může snadno souvislosti domyslet, ale jak se říká co je psáno to je dáno a zabrání to zbytečným spekulacím. Nic méně díky za inspiraci.

Ikonka uživatele DragonRider    [pošta] NEW     20:07:39 03.06.2008
heh, ja som sa pri hlasovaní pomýlil, zajtra to opravím :) nejak som šiel z opačnej strany :P

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     21:31:27 02.06.2008
Kolikrát širší val, tolikrát vyšší může být - to je ta přímá úměra, kterou jsem měl na mysli. Tzn. dva sáhy široký val může být tři sáhy vysoký, čtyři sáhy široký val může být vysoký maximálně 6 sáhů atd.

Co se dalších výtek týče...

Mno ano... Zpracování není na 100%. Jak už to bývá, ve svých dílech se většinou soustředím na předání nápadu (v tomto případě nepříliš hojně zastoupený typ kouzel) a zpracování pokulhává. Vždy se ale snažím, aby bylo co nejjednodušší.

FF a NW:
V podstatě se vším souhlasím, postřehy jsou správné, k výtkám nemám co víc říct... Ano, jmenované chyby tam jsou a přiznávám, že jsem se jich mohl vyvarovat, kdybych jednotlivým dílům věnoval víc pozornosti...

K ledové stěně: Hmm, jo, v podstatě je stále možné nechat někoho zamrznout do ledového bloku. A ta formulace je taky špatná... Ano, je možné zmíněný tvaroid vytvořit, ale nevydží v dané poloze... A přiznám se, že využití coby tvrdého předmětu, který dopadá na hlavy nepřátel, mě nenapadlo...

Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] NEW     20:10:09 02.06.2008
Nepřímá úměra, pokud bereme v úvahu poměr výška / šířka za stejnou cenu magů. Jinak samozřejmě v otázcen stability je nutné udržovat přímou úměru, pokud je val vysoký, musí být i dost široký, samosebou. Jsou tam teda obě :-)

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.85879611968994 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách