Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Články
  
  

Fragment poznámek Myslitele

 
Autor: Sccion
Hodnocení: Hlasovalo: 1 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4
  
  

List první

Drahý Samueli,

do Zezídu jsme dorazili dle plánu. Najatá skupina nás doprovázela celou cestu už z Pur-Puru, v souvislosti s nimi došlo k několika nečekaným výdajům, které vysvětlím až osobně. S cenou souhlasili a dle předpokladu si vymohli nárok na kořist ze zkoumaného objektu. Po vysvětlení cíle naší cesty nebyl problém se s nimi domluvit. Nakonec jsem je poslal k Díře dvakrát s odstupem tří dní, ale hlásili klid. Dle určitého nespokojení, které bylo patrné, soudím, že uvnitř mnoho cenností nenašli, ale snahu smlouvat o ceně vzdali rychle, takže vyplaceni byli standardně. Působili vcelku solidně, proto jsem jim řekl o Berendu, jak jsi mi naznačoval. Osobně soudím, že v rozmezí několika týdnů můžeš očekávat zprávu od Šakala.

Než budu popisovat naše zjištění ohledně nápisu na kameni, tak jen pro úplnost musím zmínit, že naše snahy o zjištění něco víc o postavě Myslitele spíše selhaly. Díra je v okolí Zezídu všeobecně známá, z většiny zpráv není možné jednoznačně rozeznat, co se v ní má skutečně nacházet a pokud jsme se něco dozvěděli, jednalo se takřka s jistotou o nadsazené informace. Samostatní deformovaní cizinci se ve vyprávěních moc nenachází, různých nestvůr a hlavně světel a zvuků však z Díry pocházelo dost a dost. Ovšem, jak uvidíš níže, o osamocenosti Myslitele nemůže být řeč. Třebaže možná cestuje sám, rozhodně tak neoperuje.

Samotná Díra je tvořena "předsíní", ve které se nachází záznam na kameni, který nás zajímá. Prostor pokračuje dále do komplexu podzemí. Dle vyjádření jednoho z čističů se tam nacházela jen "běžná havěť" a nejspíš už to bude delší doba, co Díra měla nějaké uvědomělé obyvatele, třebaže jejich výskyt v minulosti je jistý. Průzkumníci nalezli zbytky nábytku a řemeslné výrobky, přičemž předpokládáme, že nepatřily náhodným nocležníkům. To však v podstatě jen potvrzuje to, co jsme očekávali, že nalezneme.

Zatímco Modrok přepisoval zprávu sepsanou na kameni, pokusili jsme se v jednom dni zjistit přítomnost magie ve zbytku podzemí. Nepouštěli jsme se moc hluboko, ale na stěnách byly patrné úpravy provedené magickou silou. Snažili jsme se tedy zjistit, zda vnitřní prostředí reaguje na různé druhy magických ochran. Zaujalo nás, že v celém komplexu byla použita technika lámání síly, kterou používal Theodor.

Než vezmeš list a začneš zběsile přecházet po místnosti (pozdravuj ode mě svou okouzlující ženu), měl bych ti sdělit, že jsme probrali jeho možnou přítomnost a nemyslíme si, že by měl něco společného s tímto prostorem. Pokud chceš, můžeš vyslat další skupinu, která by prozkoumala zbytek Díry, ale myslím, že by to bylo zbytečné. Věřím, že máme zajímavější cíle k dohledávání. I kdyby nic jiného, může toto zjištění posloužit jako možné místo jeho vyučení. Nemyslím ale, že je možné zjistit něco závažnějšího.

Přepsaný text Myslitele posílám v dalším listu. Je vcelku jisté, že na jeho vepsání použil magii či jiný druh moci, vzhledem k čistotě zářezů do kamene jsme vyloučili použití nástroje. Pokud jde o přepis samotný, Modrok je si svou prací jistý a nemyslím, že by nastala větší chyba z jeho strany. Ve třetím listě pak shrnu některé naše teorie a předpoklady.

S.


List druhý

Den 3126, otočka 14 (? – možno 9 či 22)

• Ještěr –
• Pozorovatel –
• Kůň –
• Dravec –

Vstup. Čtyři kroky. První krok, čistota. Druhý krok, Inanna, tok. Čtvrtý krok, střed. Za středem vede temnota – o střed zjištěn zájem dalších bezezrakých, při dalších návštěvách nutno věnovat pozornost. Výstup. Změna času nepostřehnuta.

Poznámka. Třetí krok nezaznamenán, předpoklad setkání s tajemnem. Zavolán Pozorovatel.

Den 3128, otočka 14 (9/23)

• Ještěr –
• Pozorovatel –
• Kůň –
• Dravec *

Vstup. Žádný krok. Nehnutě, Iucern Věčný. Spojitost se středem či některým bezezrakým. Známa jeho konfrontace s Trixtem Zvonivcem. Dědictví Zvonivce ztraceno, pravděpodobně zůstává u Iucerna. Znalost – jeho podoba odlita na zvonu věže v Morkově.

Výstup. Čas uplynul. Cílem opustit střed.

Konzultace s Dravcem – střed a kořist souvisí.

Den 3129

Narušitelé, zásah Dravce. Vyhladověl.

Den 3130 otočka 17 (13/26)

• Ještěr –
• Pozorovatel *
• Kůň –
• Dravec *

Vstup. Tři kroky. Nehnutě, převrat Narský. První krok, součást. Druhý krok, tvorba. Nehnutě, základní kámen. Nehnutě, Příbytek Astora. Třetí krok, kořeny.

Výstup. Čas uplynul.

Konzultace s Dravcem a Pozorovatelem neplodná – cílem nasytit dravce, oběť Artur ze Slatě.

Žádost pro Ještěra.

Den 3131 otočka 21 (16/29)

• Ještěr –
• Pozorovatel –
• Kůň –
• Dravec –
Vstup. Dva kroky. Nehnutě, dvojice. Nehnutě, temnota. První krok, knihovna. Druhý krok, lasice.

Výstup. Čas uplynul.

Otáčení má podle všeho vliv na tok času. Nutno zpětně doplnit počet otoček.


List třetí

Drahý Samueli,

omlouvám se za prodlení od poslední zprávy. Nejprve jsme strávili nějaký čas zkoumáním zbytku Díry a potom jsme se vrátili do Pur-Puru, abychom se pokusili ověřit některé naše domněnky. Až budeš mluvit s Eliadem, buď tak laskav a zmiň se příznivě o Richardovi, kustodu knihovny. Přívětivě se nás ujal a po celou dobu pobytu byl velmi nápomocný. V tu dobu jsem neměl moc, jak bych mu jeho laskavost oplatil, ale věřím, že Eliad ti bude naslouchat.

Předem bych měl říct, že si nejsme přesně jisti, co si o záznamu myslet. Jedná se o jakýsi chumel vzájemně vesměs nepropojených zpráv. Na obsáhlejší závěry proto ještě budeme muset nějakou dobu počkat, než se nám podaří shromáždit více podobných záznamů. Takže jen pro připomenutí, byl bych rád, aby jsi na shromáždění výslovně zmínil a zdůraznil, že se jedná jen o naše neověřené předpoklady, aby to nedopadlo jako minule.

Zatím zhruba tolik:

Myslitel rozlišuje zápisy na dny (ovšem podle jakého klíče zvolil právě dané číslo je mi záhadou) a potom na "otočky", které, soudě dle posledního zápisu, byly dopsány až později a zdá se, že ani Myslitel sám si nebyl jistý jejich správností. Ovšem vzhledem k tomu, že otočky nezačínají od jedné, lze usoudit, že tento zápis je jen malou součástí jeho předchozího pobytu. Z toho také vyplývá, že podobných zápisů bude pravděpodobně více a nejspíš budou na jiných místech.

Nejdříve jsme zkoumali možnost, že informace na kameni souvisí s podzemím v Díře. Takový předpoklad dává smysl, protože z jakého jiného důvodu by zapisoval informace po každém dni a vždy někam "vstupoval" a posléze se vracel. Co je zřejmé je fakt, že jeho jeden krok rozhodně neodpovídá našemu chápání pohybu, pravděpodobně se jedná o šifru pro jiný druh pohybu. Napadlo nás, zda by tak mohl počítat počet místností či větších chodeb, nebo počet dveří, ale problém je v tom, že různá slova přiřazená k jednotlivým krokům nedávají příliš odpovědí na naše otázky toho, co bychom vůbec měli v podzemí hledat.

První záznam přivedl Modroka k myšlence, že kroky jsou rituálním postupem, který je potřeba dodržet. Před vstupem do Díry meditací očistil svou mysl, aby naplnil význam slova "čistota". V druhém kroku vzýval jméno bohyně Inanny a vzdal jí hold. Třetí krok, o kterém Myslitel zmínil, že ho nezaznamenal, ale přirovnal ho k tajemnu, vykonal Modrok již do Díry samotné, protože předpokládal, že tajemnem je myšlen komplex sám. Poté se pokusil najít střed a v něm spočinout, ale jím předpokládané místo nijak nereagovalo na jeho postup.

Pokud jde o můj názor, myslím, že to byla ztráta času. Ačkoliv veskrze nemám nic proti myšlence, že se jedná spíše o postup chování, než reálné kroky, nemyslím si, že by Myslitel o třetím kroku psal tak, jako by sám skutečně něco minul. Má teorie zní, že používá moc, která mu umožňuje buď vidět, či prožívat minulost. Jasné důkazy toho jsme nenašli, ale nemůžeme vyloučit, že se v Díře mohl nacházet oltář Inanny, případně že původně sloužil komplex jako podzemní chrám. Takové případy známe z jiných míst.

Jsem přesvědčený, že má nějakou možnost jak skutečně nahlížet alespoň částečně do toku času, nebo snad že čas i ohýbá – vím, že Sid by chtěl slyšet i slovo "prostor", ale již dříve jsme myslím vcelku s jistotou vyloučili možnost, že využívá časoprostorové magie. Tento nález dokazuje, že čas je pro něj velmi důležitý a pečlivě sleduje jeho změny. Možná jsme ho nemohli detekovat právě proto, že jsme předpokládali, že se bude pohybovat jak časem, tak prostorem, ale je možné, že ke svému zvláštnímu cestování využívá jen jednu z možností (nedovol, aby začala diskuze o časové pavučině).

Zároveň je ale třeba zdůraznit, že tuto moc nejspíš neovládá, případně že je velmi nestabilní. Prohlédli jsme zprávu a zjistili, že podle něj dochází k plynutí času fakticky tehdy, když se otáčí. Ačkoliv podobně jako u kroků si nemyslíme, že se musí nutně jednat o doslovné otáčení, fakt, že čas pro něj neplyne v případě, kdy se dělá kroky (pohybuje se dopředu), nás nutí zvážit i tuto variantu, jakkoliv komicky vypadá představa, že ho můžeme spatřit pouze v případě, kdy stojí na místě o otáčí se.

S.


List čtvrtý

Drahý Samueli,

k Mysliteli a jeho kameni se vracím, protože v Pur-Puru jsme prohledávali záznamy a snažili se najít bližší informace o jednotlivých událostech či osobách. Nutno podotknout, že jich bylo překvapivě málo, ale třeba budete mít v Ešturu více štěstí.

O Iucernu Věčném ani Trixtu Zvonivci jsme nebyli schopni nalézt jedinou zmínku. Více štěstí jsme však měli s Morkovem. Nejprve jsme se pokoušeli hledat ho na mapách severního kontinentu, protože název je cizorodý. Úspěšní jsme nebyli, ale jak to tak bývá, pod svícnem je největší tma. Osada Morkov existovala a je uvedena na staré mapě (zkus vyhledat kopii, pochází z režie velmože Nippurského) severozápadně od Ešturu na pobřeží. Podle všeho byla založena cizinci, nejspíš seveřany a postupně se z ní stalo město, což soudím z toho, že Myslitelům záznam hovoří o zvonu. Bohužel byla tato mapa jedinou, kde se Morkov nacházel, vypadá to, že město zaniklo, důvod jsem ale nikde nedohledal, natožpak spojení s Dírou.

Převrat Narský. O tom víme více než o ostatních událostech. Je jasné, že dobrá informovanost o něm souvisela se snahou udělat z Naru odstrašující příklad. Pokud ale převrat je jakkoliv propojen s Dírou, doporučuji, aby jsi do Naru poslal alespoň Šediváka, aby ověřil platnost nástupnických listů – mám tušení, že mohly být padělány. Nehledě na to, že vím, jakou radost ti udělá možnost rýpnout si do Araše.

Příbytkem Astora může být popravdě naprosto cokoliv. Dohledávat rodokmeny v Zezídu není možné jednoduše z toho důvodu, že žádné nevedou a po několika dotazech na linie předků jsme usoudili, že tento Astor se bude nacházet v úplně jiném městě.

O Arturovi ze Slatě hovoří v souvislosti s Dravcem, ne s jeho pobytem v Díře. Přesto nás to zaujalo. Věříme, že se jedná – nebo jednalo, pokud Dravec Artura zabil – o obchodníka, pravděpodobně o dálkového, protože v nejbližším okolí pochybuji, že by se nacházely nějaké mokřady, ze kterých by mohl pocházet, nehledě na jeho jméno.

Poslední věcí, kterou nemohu přejít, jsou soupisy jeho společníků. Pochopili jsme, že si vede pečlivé záznamy toho, kdy s ním jsou v kontaktu a kdy ne, přičemž to vypadá, že se pohybují stejně zvláštním způsobem, jako Myslitel sám. Soudě dle toho, jakým způsobem vystupují v Myslitelových záznamech, budou si nejspíše všichni rovnocenní, dokonce do té míry, že mohou odmítnout spolupráci. Též se nezdá, že by všichni sdíleli stejný cíl, Pozorovatel opustil Myslitele proto, aby pomohl nasytit Dravce, a nevypadá to, že by se vrátil. Závěrem tě upozorňuji, že pokud pošleš zprávu do Pur-Puru, nejspíše mě nezastihne. Rozhodl jsem se vrátit do Ešturu a chci si s tebou promluvit osobně, čekat mě můžeš nejpozději do týdne od obdržení tohoto listu.

S pozdravem,
S.