Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nová povolání
  
  

Kněz Světla

 
Autor: Farnivor
Hodnocení: Hlasovalo: 7 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.71
  
  

Knězovou hlavní dovedností jsou bezesporu charisma. Protože kněz svatého Světla (ano, božstvo se jmenuje Světlo) má jako jeden z prioritních úkolů šíření víry ve svaté Světlo, které stvořilo vše živé, a také vše živé i neživé (důležité je, že to musí být přirozené) prostupuje. Kněz tedy šíří svou víru. Nicméně, jeho další důležitou prioritou je kromě těchto misijních činností očišťování světa od všeho, co je se světlem v nesouladu. Jedná se zejména o mutace všeho druhu, tvory astrálních sfér, kteří pocházejí z jiných světů, a podobné úkazy. Standardní křížení druhů a následný vznik jiných jim je sice proti srsti, ale zpravidla se do "očišťování", kterým mají většinou na mysli krvavé genocidy či lov na nečisté bytosti, nepouštějí. Vzhledem k povaze jejich činů i prostředků je druhou vlastností, kterou kněz potřebuje, inteligence. Kněží studují dějiny světa, vyučují na seminářích, poznávají nové národy, kde by mohli svou základnu rozšířit, jakož i co nejlépe poznávají a popisují své protivníky a prostředky, jimiž by je mohli plně vymýtit. Pokud jsou přinuceni k boji, soustředí se spíše na boj z dálky a kouzla, která jim propůjčuje Světlo. Boj v předních řadách nechávají svým bratřím, paladinům.

Hlavní schopnosti kněžích, kteří uctívají a šíří svaté Světlo, jsou následující: podpůrná kouzla, očistná kouzla a obranná kouzla.

Na vyšších úrovních se kněz Světla může vydat na mírovější cestu, to jest mnišskou, na které se více soustředí na léčebná a ochranná kouzla a vzdělání. Tato cesta také poměrně často znamená usazení či alespoň snížení cestování na úkor studia. Kde je mírovější cesta, zpravidla je i ofenzivní. Tou je v tomto případě cesta inkvizitora, který se vydává na žádost koncilů i představených na různá místa, očišťuje je od "temnoty" a navrací do nich Světlo. To se ovšem v naprosté většině případů neobejde bez konfliktů, proto je inkvizitor na podobné situace více než připraven. Ovládá lépe očistná kouzla, a je-li donucen, umí sesílat i kletby. Inkvizitoři se také učí využívat temnotu, která se nachází v jejich nepřátelích, a doslova umějí obrátit temnotu v nepříteli ve svůj prospěch. Tato práce s temnotou si ovšem vybírá svou daň, a proto se inkvizitoři specializují i na sebeočistné rituály, aby se temnoty, která v nich někdy ulpívá, zbavili. Tato práce se zatím bude zabývat jen úrovněmi 1-6.

Zde jsou ve zkratce číselné a obecné podklady pro hraní kněze: Charisma: 14-19, Inteligence: 12-17. Základní počet životů je stejný jako u kouzelníka, to jest 6 (1k6). Od 6. úrovně se dělí na mnicha a inkvizitora. Zbraně a vybavení, které může kněz používat: Lehké jednoruční i obouruční, střední jednoruční, vrhací, maximálně vycpávaná zbroj a nesmí používat štít.

Zastoupení a místo ve světě

V tomto popisu se nejprve zaměřím na historii, rozšíření mezi známými a hratelnými rasami, a později obrátím pozornost ke geografickému rozšíření.

Vše samozřejmě závisí na světě, ve kterém hrajete. Nicméně, některé prvky by měli být podobné. Kněží Světla zřejmě nebudou jediným řádem, který bude hlásat spásu a očistu od zla a temnoty.

Historie

Oficiální název organizace, která byla založena (a teď pracuji na podkladu světa, na který jsem zvyklý já) před 450 lety dvěma bratry, Janem a Vítem z Heldu (což je poměrně větší město), zní Societas Lucis (Tovaryšstvo Světla). Zatímco starší Jan byl nejprve vojákem s vyšší hodností, jak se na knížecího syna sluší, Vít jako druhorozený (lépe řečeno třetí v linii rodu, nicméně druhý syn knížete, Pavel, zemřel ještě jako nemluvně) byl vybrán pro studium na škole v Heldu působícího původně žebravého mnišského řádu Gratiánů ("Graciánů"), jehož kořeny sahají o dvě století dále. Zde se mu dostalo vzdělání ve čtení, psaní, elementární matematice, dílech starých mistrů, a na speciální žádost knížete v geografii a trpasličích runách.

Když za několik let dostudoval, byl poslán do města Guarlacy (Guarlaca je královským městem menšího lidského království ležícího v mírném pásu), aby se dále vzdělával a byl vysvěcen. K tomu bohužel nikdy nedošlo, neboť byl na cestě přepaden bandity. Šlo o skupinu loupežníků, z nichž někteří náleželi k lidskému a jiní ke skřetímu národu. Bleskově pobili jeho doprovod a potom ho několik hodin stíhali v lese. Když předtím, než mu vyřízli jazyk vykřikl, že je knížecí syn, svázali ho a nechali si ho jako rukojmí. Poslali ke knížeti žádost o výkupné. Když to zaslechl Jan, který se zrovna zotavoval z boje, ihned se vyšvihl do sedla svého koně a vyjel bratru na pomoc, neboť byl divoké povahy.

Vítovi se v zajetí vedlo velmi špatně. Po třech dnech, kdy trpěl v bolestech a jeho ústa začala kvůli infekci hnít, ho z modliteb vyrušila vše obklopující bílá záře. První věc, která ho napadla, byla, že už je po smrti. Záře mu pomocí vniku do myšlenek sdělila, že si ho vybrala za svého šiřitele, a pomocí obrazů mu také řekla, že za vysvobození po něm bude chtít, aby šířil víru v něj. Na oplátku mu poskytne část své moci, díky které bude moci vymýtit nečisté bytosti, jejichž obrazy mu Světlo promítlo. Vít samozřejmě souhlasil, neboť se už den svíjel v hrozných bolestech. Když přijal, cítil klid a mír ve všech koutech své mysli. Pouta se mu uvolnila a on se ve vší radosti málem zalkl nově dorostlým jazykem. Zůstal ale ležet, aby věznitelé nic nepoznali, neboť z bratrových vyprávění věděl, že bytosti jako skřeti mají ve tmě lepší zrak než v noci. Ráno v táboře loupežníků nastal povyk. Jan se svým koněm postupně zabíjel jednoho nepřítele za druhým a řval u toho: "Kde je můj bratr!?". Vít ho poznal po hlase, a vyběhl mu na pomoc. Když vyšel z jeskyně, ve které ho drželi, spatřil, jak jeho bratra právě zasáhla šipka do hrudi, a jak bezvládně padá z koně. Vít, podpořen nenávistí, jen ukázal na posledního přeživšího banditu, a ten se během okamžiku za oslepujícího záblesku rozprskl. Vít přiběhl k bratrovi, a pomocí síly, kterou cítil kolovat ve svých žilách, bratra uzdravil.

Potom se oba bratři, opírajíce se o nově nalezenou víru, vydali do světa, a zde pomocí zázraků, které konal Vít, a šermířského umění, které ovládal Jan, sbírali stoupence. Vít při té příležitosti zjistil, že motlitbami ke Světlu a činy, které Světlo schvaluje, se mohou téměř všichni jeho stoupenci s různými omezeními naučit Světlo využívat. Také cestou objevil schopnosti manipulace s temnotou. Jeho bratr vedl bojověji založené křídlo nově vznikající skupiny, trénoval je v jízdním i pěším boji, a dal tak základ ke vzniku paladinu Světla. Vít později zemřel při manipulaci s temnotou, kterou posledních několik let zkoumal. Jeho nejlepší učedník, Jeremiáš, zkoumal, jak se od temnoty očistit, a byl prvním, kterému se to povedlo. On byl také jedním z posledních lidí, ke kterým Světlo promluvilo. Tato historie je verze, která je verzí oficiální a tou, kterou řád šíří. Jak to bylo doopravdy, to je otázka na delší vyprávění, a v tomto kontextu poměrně nepotřebná.

Jak se řád rozrůstal, začal nabírat úplně jiného směru než jen putovního řádu, začal si získávat oblibu ve městech a stavět první kostely. V současnosti jde o jeden z řádů, které mají největší členskou základnu mezi lidmi a trpaslíky.

Členská základna

Hlavními rasami, které uctívají svaté Světlo, jsou lidé a trpaslíci. Původně šlo o čistě lidský řád, nicméně vzhledem k událostem a praktikám řádu, se kterými přišel Jan, se učení o Světle rychle rozšířilo i mezi trpaslíky a další národy. U elfů se sice netěší takové oblibě, ale v místech, kde žijí elfové a lidé v těsné blízkosti, učení řadu stoupenců získalo. Stejné je to u hobitů a dalších národů. Barbaři se většinou k víře nepřidávají, ovšem mají ho v jisté úctě. Největší zastoupení má v mírném až subtropickém páse, a dále v sídlech trpaslíků.

Organizace

Ve městě či na území, kde má Tovaryšstvo určité zastoupení, které PJ uzná jako dostatečné pro utvoření departmentu, se vyskytují zpravidla 3 hodnosti kromě řadových věřících. Jde o jáhny, presbytery a episkopa. Jáhen je nejnižší stupeň kněžích. Vykonávají všední rituály a jsou jim svěřovány méně důležité úkoly. Pokud by byl kněz- dobrodruh uchycen k určitému městu, byl by od 1. do 5. úrovně Jáhnem. Další vrstvou jsou presbyteři- starší. Jde o kněží, kteří mají již určitou moc, mohou vykonávat všechny rituály a podílí se na rozhodování ohledně chodu území v oblasti víry i správy majetků. K nim je možno přirovnat dobrodruhy na úrovni 6 až 30. Nejvyšším na pomyslné pyramidě hodností je episkopos. Jde o funkci, kterou na území vykonává vždy jen jeden volený tvor. Ten má také rozhodující slovo na sněmu presbyterů, a má právo účastnit se tribunálů a koncilů. Těch se mohou účastnit i vybraní presbyteři a jáhni, které chce tribunál z nějakého důvodu předvolat. Tribunál také ovládá všechny dobrodruhy jakožto nezávislé síly a může jim dávat úkoly, popřípadě tím pověřit episkopa dané oblasti. Tribunály jednají o věcných záležitostech a případech, a jsou svolávány nejméně jednou za půl roku, koncily jednají o otázkách víry a fungování celého Tovaryšstva, také může rozhodnout o sesazení episkopů a hodnotí situaci ve světě. Může svolávat válečné výpravy. Je svoláván vcelku vyjímečně.

Co všechno světlo slibuje?

Kromě ochrany a síly, kterou Světlo poskytuje v případech, že uzná za vhodné jejich potřebu, slibuje i posmrtné vtělení do Světla. Jeremiášovi, kterému se zjevilo, prý řeklo, že všichni, kde v něj budou věřit, dospějí posmrtného klidu a možnosti dále šířit Světlo živými bytostmi. V podstatě mu Světlo sdělilo, že síla, kterou od něj získávají, pochází zčásti od zemřelých následovníků Světla, kteří svobodně půjčují svou sílu, jež mají jejich duše díky Světlu, a že to čeká i je. Poslední důležitou věcí, kterou slibuje, je, že až bude svět očištěn od všech bytostí temnoty, a budou obráceni na víru všichni, jež si to zaslouží, sestoupí samo Světlo na zemi v plné moci a nastolí nekonečný mír a klid.

Toto jsou informace, které kněží Světla hlásají. Zda se jedná o vymyšlené poselství či skutečnost, je věc jiná.

Co je vlastně Světlo zač?

Existuje několik teorií, které Světlo definují. Jednou teorií je řádem uznávaný názor, že Světlo je stvořitelem světa a jeho jedinou spásou. Dále je zde teorie alchymistů, že Světlo je jedna z mocných astrálních bytostí, která má jakýsi užitek z toho, že se k ní tvorové modlí a využívají jeho sílu. Dalším názorem je přesvědčení, že Světlo je dávno zapomenutý bůh, který se skrze lidi snaží opět uchopit vládu nad světem. A posledním z názorů, které zde sepíši, je teorie, že se ve skutečnosti jedná o velmi vyspělou formu nadpozemského života, která se neznámo proč snaží pomstít všemu, co popisuje jako temné.

Koho Světlo předurčuje k vyhlazení?

Toto je jedna ze zásadních částí víry ve Světlo. Jako nečisté kněží Světla definují zejména umělý život, mutace různých tvarů, temnou magii (v některých případech i praktickou magii kouzelníků, čehož se ovšem zatím zdržují, neboť společenstvo kouzelníků má ve světě poměrně zásadní postavení), nemrtvé všech tvarů a podob, astrální bytosti včetně elementálů, běsy všech podob a některé magické tvory. Zde se přizpůsobují společenské situaci. Například v některých částech světa řád pronásleduje všechno magické, zatímco jinde chrání jednorožce i draky. Postupy jsou různé a vždy závisí na názoru věřících. I tímto způsobem udržují stoupence.

Akomodace aneb tvůj bůh slouží světlu

Jedná se o strategii, se kterou přišel už Jan, jeden ze zakladatelů řádu. Vysvětlím to na příkladu trpaslíků. Jan a Vít k nim přišli, a žádali, aby je zasvětili do tajů svého boha. Když tak trpaslíci učinili, neboť nevěděli, že tito dva jsou šiřiteli nějakého božstva, Jan a Vít je začali zdravit jako bratry. Když trpaslíci nechápali, Jan jim s úsměvem oznámil, že vlastně slouží stejnému bohu. Trpasličí bůh (a zde nechám na vás, kterého z bohů trpaslíků si vyberete, je jich velké množství) je totiž spojencem a zároveň služebníkem svatého Světla. Aby to dokázali, vykonali skrze Světlo slabší verzi některého z činů připisovanému onomu bohu. A tak si získali oblibu a stoupence. Jedná se v podstatě o přizpůsobení se sociálním a duchovním situacím, které panují na určitém místě. Proto je získávání stoupenců pro řád poměrně jednoduché, a proto Tovaryšstvo Světla nemají ostatní řády v lásce, protože se stává, že odloudí i jejich "ovečky".

Schopnosti

A zde se konečně dostáváme ke schopnostem kněžích Světla.

Obecné schopnosti: Jedná se zejména o rituály a schopnosti rétorické.

Rituály: Již kněží na nízkých úrovních jsou schopni vést každodenní motlitby. Ty probíhají většinou na specializovaných místech- v kostelech specifických svými velkými stropními okny s dřevěnými okenicemi, které jsou během bohoslužeb odkrývány, a dále na místech, které dříve sloužili jako místa, kde se scházeli lidé před přijmutím Světla. Jedná se hlavně o přírodní místa zasvěcená bohu či tvorovi, který byl kněžími ztotožněn se Světlem a jeho služebníky. Tyto rituály knězi slouží zejména jako studnice informací o tom, co se v okolí děje, a co nejvíce obyvatele sužuje, popř. z čeho mají obavy. Při každé motlitbě, která se koná jednou za den ve stanovených časech, si kněz, který vede motlitbu a celou mši, může hodit procentuálně. Jde o schopnost závislé na charismě. Kněz si od hodu vždy odečte dvojnásobný bonus (nebo přičte dvojnásobný postih) za charismu. Hranice na jednotlivých úrovních jsou: 25/30/35/40/45/50%.

Pokud dojde k fatálnímu úspěchu, hráč se dozví většinu důležitých informací, které chtěl vědět, pokud k fatálnímu neúspěchu, dozví se velmi zkreslené informace, které ho navedou úplně jiným směrem. V případě úspěchu se dozví některé důležité informace, v případě neúspěchu se dozví jen informace typu: "Naše kvočna za poslední 3 dny nesnesla ani jedno vejce." a podobné. Hráč musí pánu jeskyně dopředu říci, z jaké oblasti se chce informace dozvědět, protože tím způsobem potom povede mši.

Rétorika: Tato schopnost pomáhá knězi vypořádat se s odpůrci a nevěřícími. Jde o schopnost nepřítele utlouci argumenty. Také umožňuje hráči mluvit až knižně a používat složitější výrazy, které by jinak nebyla postava schopna použít (příklady: Amorfní, rigidní, irelevantní a další slova, které drsný dobrodruh nepotřebuje.) Pokud se hráči s pánem jeskyně dohodnou, lze výsledek slovního sporu řešit i pomocí hodu. Od výsledku hodu hráč odečte bonus za charismu a bonus za inteligenci (popř. přičte postihy). Hranice na jednotlivých úrovních jsou: 20/27/35/43/50/56%.

Vetření se do přízně: Tato schopnost je podobná jako u zloděje. Použitou vlastností je charisma. Od hodu hráč odečte bonus za charismu. Hranice na jednotlivých úrovních jsou: 10/15/20/25/30/35%. Hlavním důvodem, proč kněz takovou schopnost má, je misijní činnost. Aby se s někým mohl déle bavit a poznat jeho víru i jeho samotného, potřebuje se mu nějak vnutit, a proto disponuje touto schopností.

Magenergie a magické schopnosti

Kněz Světla využívá dva druhy energie pro své schopnosti. Jednou z nich je typická magenergie, jejíž malé množství získává pro konání všedních záležitostí a léčby. Druhou energií je přízeň, kterou dostává za činy a také ji získává od Světla v nebezpečných situacích.

Magenergie je závislá na inteligenci a s její pomocí je možno sesílat většinu ochranných a podpůrných kouzel. Načerpat se dá jen jednou za dva dny, mezi 10 hodinou dopolední a 2 hodinou odpolední, pomocí motlitby trvající 1 směnu. Jiným způsobem se magenergie doplnit nedá, až na jedno kouzlo souvisící s přízní, které bude uvedeno dále.

Tabulka magenergie:
ÚroveňInteligence
-10 a méně11-1314-1617-1920 a více
122334
234567
356789
479101113
5911121416
61113151719

Přízeň kněz získává za na základě svých skutků. Vyléčí- li někoho či získá- li nového příznivce pro Světlo, získá odpovídající ohodnocení do své přízně. Přízeň poté využívá v očistných a některých dalších kouzlech. Nejvyšší hranice přízně je od 1. do 5. úrovně 10. Následuje tabulka skutků. Pokud je ve skutcích určité rozpětí, vybírá pán jeskyně nebo pán jeskyně nařídí hod, který rozhodne. O přízeň se musí hráč vždy přihlásit, než si ji připíše. Každý bod přízně vydrží přesně 14 dní, potom zmizí.

Tabulka přízně:
SkutekOhodnocení
Přesvědčení příznivce1-4
Vyléčení nemocného1-2
Pomoc v nouzi1-3
Návštěva chrámu Světla1
Tváří v tvář temnotě2-5
Blízko smrti při něčí ochraně2-4

Poznámky: vyléčení nemocného se týká pouze těch, které se buď snaží získat jako příznivce, nebo již věřícím je. také záleží na zranění, které kněz vyléčí. Poslední slovo má vždycky PJ. Pomoc v nouzi se vztahuje jen na věřící či neznámé, nikoliv na postavy v družince. Návštěva chrámu světla- tedy kostela či modlitebny, je nutná minimálně třísměnná, a lze provést jen jedinkrát za den, a jen ve dne (mezi východem a západem slunce). Nelze kombinovat s motlitbou doplňující magenergii. Tváří v tvář temnotě znamená, že se kněz utká s nepřítelem, který je uveden výše jako nečistý. Počet bodů přízně závisí na síle nepřítele. "Cooldown" této schopnosti jsou dvě hodiny. Blízko smrti při něčí ochraně znamená, že při obraně jiné bytosti před bytostí definovanou jako temnou se kněz dostane pod 1/4 životů. Možno aktivovat jen jednou za den. Rozhodující slovo má vždy PJ. Jako jediné se vztahuje i na součásti družiny.

Kouzla

Jedná se o podstatnou část tohoto povolání, přestože mezi kněžími samotnými se více podporuje výraz zázraky. Všechna zde sepsaná kouzla je kněz schopen ovládat již od první úrovně, omezení jejich užívání je stanoveno magenergií a přízní. Kouzla mají 100% účinnost, není třeba ověřovat.

Ochranná kouzla:

Bariéra Světla: Jde o kouzlo, které lze seslat jen na sesilatele samotného. Jedná se o bariéru, která bude po tři kola pohlcovat zranění, dokud nedosáhne zranění ve výši 1/3 životů sesilatele. Vyvolávání: 1 kolo. Cena: 4 body přízně.

Plášť Světla: Toto kouzlo může být sesláno na sesilatele nebo na cíl, který je vzdálen maximálně 5 sáhů od sesilatele. Na jedno kolo pohltí 3/4 zranění, které by bylo cíli způsobeno. Vyvolání: 1 kolo. Cena: 4 magy.

Podpůrná kouzla:

Uzdravení: Vyléčí cíl za 1-6 životů. Vyvolání: 1 kolo, dosah: dotek, cena: 2 magy.

Záblesk Světla: Vyléčí cíl za 5-10 životů. Vyvolání: 1 kolo, dosah: 5 sáhů, cena: 6 magů.

Obnova: Po tři kola bude cíl léčit za 4 životy za kolo. Vyvolání: 2 kola, dosah: 2 sáhy, cena: 9 magů.

Znak statečnosti: Na 5 kol zvýší cíli obranné číslo o 3 a útočné číslo o 1. Vyvolání: 1 kolo, dosah: 10 sáhů, cena: 11 magů.

Požehnání: Na 3 kola zvýší cíli všechny hody na iniciativu o 2. Dosah: dotek, vyvolání: 1 kolo, cena: 4 magy.

Přání: Doplní cíli (předem vybraný počet bodů přízně) magů. Vyvolání: 1 kolo, dosah: dotek, cena: X bodů přízně.

Očistná kouzla:

Ozáření: Zraní cíl, který je definován jako temný, za 1-6 zranění. Vyvolání: 1 kolo, dosah: 5 sáhů, cena: 4 magy.

Světlo naděje: Očistí určité místo od temnoty, odhalí všechny tvory definované jako temné a pro příští kolo sníží jejich hody na iniciativu o 3. Dosah: 50 sáhů čtverečních, vyvolání: 1 kolo, cena: 3 přízeň.

Paprsek Světla: Zraní cíl, který je definován jako temný, za 10-15 zranění. Vyvolání: 2 kola, dosah: 10 sáhů, cena: 7 přízeň.


Tak, a to je všechno. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří dílo dočetli až sem, a omlouvám se, pokud jsem vás unudil k smrti. Snad toto dílko alespoň trochu rozšířilo kněžské povolání, které již bylo tolikrát zpracováno.