Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Skládání sil

 
Autor: Ascella
Hodnocení: Hlasovalo: 9 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.78
  
  

Pokud dva a více kouzelníků zná stejné kouzlo, může se pokusit o skládání sil v případě, že dané kouzlo zahrnuje hod proti pasti. To je praktické zejména u rozptylovacích kouzel, nebo naopak pokud spřátelení kouzelníci nechtějí, aby efekt jejich kouzla byl zlomen zkušenějším kolegou.

Pravidla společná pro všechny případy:

 • Všichni kouzelníci, kteří se skládání sil účastní, MUSÍ znát stejnou variantu kouzla. Např. všichni musí znát Zlom kouzlo, nikoli aby jeden znal toto a druhý Rozptyl kouzla.
 • U parametru pasti se postupuje analogicky skládání sil při vyrážení dveří – celá hodnota nejsilnějšího kouzelníka, tři čtvrtiny druhého nejsilnějšího, polovina třetího a čtvrtina každého dalšího. To platí jak v případě úrovně u pastí na Roz, tak ostatních parametrů, když si proti pasti hází kouzelník. Zaokrouhluje se každý poměr zvlášť, vždy dolu.

  Př: Čtyři kouzelníci na 10, 7, 5 a 5 úrovni chtějí potrestat velkonáčelníka skřetů na 18. úrovni sesláním kouzla Velký mágův mix. Kouzlo má parametry Roz~8~!, je k němu tedy třeba přistupovat s krajní opatrností. Kdyby se porovnávala úroveň nejsilnějšího z kouzelníků a arciskřeta, nevypadalo by to dobře, past by byla pro skřeta 0 (18-10=8, 8-8=0), takže by si ani nemusel házet proti pasti.
  Takto se sečtou síly kouzelníků 10+ ((7/4)x3)+(5/2)+(5/4)=10+5+2+1=18. Výsledná past je 8, z toho je vidět, že ani přesila slabších kouzelníků nemá pomstu zcela jistou, pokud skřet hodí 8, 9 nebo 10, změní se celá čtveřice v hromádku rosolu. Pro účel příkladu pomiňme fakt, že oba kouzelníci na páté úrovni nemají magenergii na to, aby se mixování nestvůry s žvt 18 účastnili.

 • Pokud si proti pasti hází cíl kouzla a tato nezahrnuje parametr Roz (nebo žvt), past se zvyšuje o polovinu za druhého kouzelníka, o další čtvrtinu (tedy o tři čtvrtiny celkem) za třetího a o další jedničku navíc za každého dalšího.

  Př: Čtyři kouzelníci se podílejí na sesílání kouzla Protoplazma. To má základní past Obr~8~0. Druhý kouzelník, jenž se k sesílání připojí, past zvýší o polovinu, tedy o 4, past je 12. Třetí kouzelník o další čtvrtinu, tedy o 2, past je 14. Čtvrtý (a každý další) účastník hromadného sesílání přidá další +1. Past je na výši 15, uspěje pouze nejobratnější z hobitů, pokud hodí na k10 desítku.

 • Magické nároky sesílaného kouzla jsou pro všechny účastníky stejné. Každý účastník musí mít požadovaný počet magů, jinak se do sesílání sice zapojí, ale jeho magenergie vyjde vniveč, stejně tak bonus za jeho přínos.

  Př: Kouzlo Zamkni stojí 4 magy každého účastnícího se kouzelníka. Čtyři kouzelníci vytvoří past +15 (z pasti +8) za celkem 16 magů.

 • Úspěšnost seslání kouzla ověřuje každý účastník zvlášť – sám za sebe. Podobně jako u nedostatku magenergie, pokud je některý z kouzelníků neúspěšný, „vypadává“ ze společného sesílání, čímž v nejhorším případě může i kolegy ohrozit na životě (minimálně na spotřebované magenergii).

 • Pro použití skládání sil v boji si celá skupina kouzelníků hází na iniciativu společně. V RSS se počítá bonus nejpomalejšího z účastníků (rychlejší vyčkávají). Sporné případy kdy je např. pouze některý z účastníků pod vlivem kouzla Rychlost, které by mu dávalo akce navíc, je třeba řešit dohodou a zvyklostmi herní skupiny. Nabízí se řešení, že kouzelník ví, kolik má akcí, ale neví, jak rychlí budou jeho kolegové, tedy vyčkává/synchronizuje se s nimi, ale akce mu nepropadají - schovává si je na pozdější tahy. Sešle tedy nejprve kouzlo skládané, pokud mu ještě zbývají akce, pak v dalším tahu klidně kouzla další.

  Př: Skládaného sesílání se účastní kouzelníci s bonusem +1, +2, +2, +4. Pro zjištění pořadí se počítá bonus +1, nicméně pokud by si kouzelníci s vyššími bonusy hodili násobné akce, mohou je využít ke kouzlení v dalším tahu.

 • Všichni účastníci hromadného sesílání musí být v dosahu kouzla, případně splňovat další podmínky pro úspěšné seslání, jsou-li takové (vidět cíl, nebýt odděleni hmotnou překážkou, dotýkat se cíle, jde-li o dotykové kouzlo…)

 • Zůstávají v platnosti veškerá pravidla o tichém sesílání, sesílání bez gestikulace, atd.

 • Společného sesílání se mohou účastnit kouzelníci různých oborů, za předpokladu, že oba kouzlo znají. Pokud se díky specializaci např. mága zvedá past psychických kouzel, připočítává se tento bonus jako poslední. Tyto bonusy za povolání/specializaci se (na rozdíl od podílu u úrovní a pastí obecně) sčítají. Pokud se tedy sesílání účastní dva mágové, díky jejichž specializaci se past zvedá z 6 na 7, toto zvednutí o 1 se započítá dvakrát – mistři svého oboru dokáží svou znalostí magických toků daných kouzel lépe ovlivnit jejich působení.

Zlom kouzlo a Rozptyl kouzla

Lámací kouzla jsou zvláštní tím, že jde o několikanásobné ověření pravděpodobnosti. Přesto se však dá postupovat podle výše uvedených pravidel:

Zlom kouzlo má základní šanci 50% + -5% za každý bod Roz. Při zjištění Roz postupujeme jako v příkladech výše. Při určení magických nároků se kouzelníci buď mohou dohodnout, kolik každý investuje, nebo investovat dle své úvahy s rizikem, že nedoplatí.
Př: Trojice kouzelníků na 4. úrovni chce osvobodit kolegu válečníka od kouzla Sugesce seslaného mágem na 10. úrovni. Jejich složená úroveň je 4+ ((4/4)x3) + (4/2) = 4 + 3 + 2 = 9. Výsledná pravděpodobnost je 45%, což je o poznání lepší, než 20% (50-((10-4)x5), kdyby sesílal každý zvlášť.
Skupinka ví, že jejich okouzlený kolega je též na 4. úrovni a minimálně jeden z nich kouzlo Sugesce zná, tuší tedy, že kouzlo stálo (4x2)+5 magů, tj. 13 magů. Vědí tedy, že je potřeba 13+6=19magů na lámání (tedy, že většině z nich zbyde sotva pár magů).
Kdyby to skupinka nevěděla a každý se rozhodl investovat jiný počet magenergie, postupovalo by se podle toho, kolik kdo dal. Pokud by někdo nedoplatil, ze sesílání by vypadl a na jeho pozici co se úrovně týče, by poskočil ten, kdo je za ním. Např. druhý z kouzelníků by dal pouze 17 magů, odmazala by se jeho ((4/3)x3) úroveň, ale na pozici tří čtvrtin by se posunul jeho třetí kolega, což by v tomto případě znamenalo, že výsledná úroveň bude 4+3=7 (oba kouzelníci jsou na stejné). Šance na úspěšné sejmutí kouzla se rázem sníží o dalších 10% na 35%.

Rozptyl kouzla se nijak od Zlom kouzlo neliší v určování pravděpodobností ani magenergie.

Pokud chce kouzelník lámat kouzlo seslané skupinou, háže si proti jejich skládané úrovni.

Př: Čaroděj Alan na 10. úrovni chce, aby jeho kouzlo Poslání odolalo případnému lámání, sežene si tedy na společné sesílání mága Bertolda na 7. úrovni. Cílem má být osoba na 5. úrovni, a protože past kouzla je Roz~7~0, je si čaroděj celkem jist, že bude úspěšný v zapůsobení kouzla (7+5=13, cíl nemůže uspět), ale chce se pojistit právě proti lámání. Dvojice spolu docílí úrovně 10+(7/4)x3 = 10+5=15, tj. past se zvýší na 7+10+1(za specializaci mága)=18.
Alanovy obavy se ukázaly jako oprávněné, cíl se začal chovat podivně a jeho rodina najala jiného čaroděje, aby z něj poslání zkusil sejmout. Najímaný čaroděj je místní kapacita Čestmír na 15. úrovni. Má tedy pravděpodobnost 50%, že se mu podaří poslání sejmout. (15 spojených Alana s Bertoldem proti 15 Čestmírových). Kdyby si Alan nesehnal Bertolda, Čestmír by měl šanci 75% (rozdíl 5 úrovní, 5x5=+25%), že kouzlo zlomí.

Sesílání spojenými silami je možné upravovat podle návodu u rubrikového Zruš kouzlo autora Fafrin. Ovlivňovat % šance za to, když rušící kouzelník kouzlo zná, či je specializován přímo v oboru magie, jehož kouzlo ruší. Tehdy se šance neupravují podle uvedeného návodu pro úrovně, ale za každého účastnícího se kouzelníka zvlášť. Účastní-li se rozptylování např. kouzla Poslání tři mistři psychické magie, kteří všichni ono kouzlo znají, bonus k pravděpodobnosti se přičítá za každého zvlášť, podobně jako u obecných pravidel (dva mágové bonus za psychické kouzlo počítají dvakrát).