Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nová povolání
  
  

Zaříkávač alias Enchanter (obor kouzelníka, 6.-36. úroveň)

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 5 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.8
  
  

OBSAH

Kdykoliv se budete chtít vrátit zpět na obsah, vyhledejte magickou runu ^

^VÝŇATEK Z OFICIÁLNÍHO VYDÁNÍ KNIHY "ZAŘÍKÁVAČOVA BIBLE"

...Prvního dne nakreslil čtverec moci, a do vrcholů umístil proti sobě runu pro pláň nebeskou a runu pro pláň pozemskou, společně s runami pro světlo a temnotu.

Druhého dne nakreslil kruh moci kolem runy pláně pozemské a ten ozdobil symboly vzduchu.

Třetího dne nakreslil separační diagram, kterým runu pláně pozemské rozdělil na runu vody a runu země - tu druhou pak rozkošatil o runy dřevin a bylin.

Čtvrtého dne do runy pláně nebeské vepsal vnořené runy slunce, měsíce a hvězd.

Pátého dne nakreslil jednu runu života do kruhu moci zdobeného symboly vzduchu, a druhou runu života do kliček runy vody.

Šestého dne vepsal další runu života do runy země a obkroužil celý svůj výtvor dvojitým kruhem dokonání.

Sedmého dne vtisknul své dílo do přediva reality a stejně učinil i v každý den následující a stejně bude činit i ve všech dnech které mají teprve přijít, aby se otisk jeho díla nikdy nesmazal a jeho dílo bylo věčné, tak jako i on je věčný...

(Dolů na zažloutlou stránku studentská ruka připsala "Došla mu magenergie".)

^ZAŘÍKÁVAČ

Zaříkávač je obor kouzelníka, který se vyznačuje svou schopností vytvářet trvalá očarování rozličných předmětů. Platí pro něj všechno, co je podle pravidel společné pro čaroděje i mága. Podobně jako mág, i zaříkávač se zaměřil na studium něčeho jiného, než klasických kouzel, což s sebou přineslo i omezení v podobě nutnosti sesílat nově naučená kouzla prostřednictvím kouzel pomocných. Na rozdíl od mága sice zaříkávač nemá žádná kouzla, která by byla výjimkou z tohoto pravidla, získává ale bonus při sesílání všech kouzel, která mají charakter očarování předmětu nebo bytosti (z PPZ: Hypnóza, Levitace, Melenina krása, Metamorfóza, Montyho čardáš, Neviditelnost, Rychlost, Vodní dech, Zamkni - ve všech případech se musí jednat o kouzla působící přímo, nikoliv prostřednictvím například protoplazmatického slizu jako je tomu u kouzla protoplazma, a musí se jednat o kouzla rušitelná například rozptylem kouzla) - jsou-li takováto kouzla sesílána s pomocí pomocných kouzel, mění se oprava jejich pravděpodobnosti na seslání z původních -50%/-25%/+0% (dvířka/dveře/brána) na -25%/+0%/+25% (přičemž maximum zůstává pravidlových 99%).

Jak již bylo řečeno, zvláštní schopnosti zaříkávače je vytváření trvalých očarování. Z hlediska pravidel tato schopnost kopíruje schopnosti démonů astrálních sfér, přičemž vlastní vytváření a udržování těchto očarování funguje na podobném principu, jako oživování a udržování nemrtvých s pomocí kouzla "Oživ nemrtvého". Zaříkávač dále může svobodně vytvářet i negativní verze očarování, takzvané "kletby" (dovede napodobovat i účinky "Démonů prokletí a posedlosti" a dalších démonických zpotvořenců, kteří obyčejně vznikají při theurgickém fatálním neúspěchu).

Zaříkávač je nepodrobitelné povolání - potřebný rozdíl úrovní je 12 (jako u kouzelníků a čarodějů).

^VYTVÁŘENÍ OČAROVÁNÍ

Magenergetická náročnost očarování je stejná, jako u příslušných démonů, s tím rozdílem, že kde je to možné, lze efekt odpovídající jedné sféře rozdělit (například u útočného démona odpovídá bonus +1 k útočnosti jedné polovině sféry, a tedy 25 magům). Tam kde se vlastnosti očarování odvíjejí od čísla sféry, používá se místo něj počet celých násobků 50 magů, kterých bylo potřeba k vytvoření daného očarování. Očarování dále nemají svou vlastní jedinečnou inteligenci, jsou však schopná nést "otisk" inteligence zaříkávače, který je vytvořil. Tento otisk je tím dokonalejší, čím náročnější je i celkové očarování. Parametry tohoto "otisku" tak zcela odpovídají parametrům démona přivolaného za stejný počet magů, jsou toliko omezená shora parametry zaříkávače (zatímco theurg může povolat démona, který je chytřejší než on, zaříkávačova očarování nikdy chytřejší než on sám nebudou).

Př.: Útočné očarování - Odpovídá útočnému démonovi. Celková cena útočného očarování se určuje podobně, jako u útočného démona (+1 SZ odpovídá 50 magům), s tím rozdílem, že dovede útočnost a denní magenergii zvyšovat po jednom bodě (25 magů za bod). Tak jako útočný démon, i útočné očarování dovede parametry zbraní nejvýše zdvojnásobit nebo vynulovat. "Útočné očarování proti..." funguje stejným způsobem (magenergetická náročnost tohoto druhu očarování ale musí dosahovat minimální hodnoty, na které se zpřístupňují výhody proti danému typu tvorů).

Zaříkávač může vytvářet i očarování, která svými náklady překračují jeho denní magenergii - očarovávací proces si může rozložit na vícero po sobě následujících dní a v každém z těchto dní musí zopakovat celý proces, který trvá 2k6+4 směn, přičemž pokaždé během tohoto procesu může použít libovolné množství magenergie - pokud ale byť jediný den vynechá, musí začít od začátku. Jakmile nastřádá potřebné množství magenergie, hází si k% na úspěch - základní pravděpodobnost je 55%, roste o 5% za každou zaříkávačskou úroveň (na šesté úrovni tedy +5%) a klesá o 1% za každých načatých 10 magů vyvolávací magenergie (u očarování například za 25 magů tedy - 3%)*.

*Odvozeno z "Tabulky pravděpodobnosti úspěchu" v pravidlech pro povolávání démonů theurgem.

Tak jako u démonů povolaných theurgem i u očarování platí, že v jednom předmětu může v jednu chvíli existovat pouze jedno očarování.

^UDRŽOVÁNÍ OČAROVÁNÍ

Definitivně je očarování vytvořeno až ve chvíli, kdy zaříkávač zaostří vůli a odevzdá mu alespoň dvanáctinu magenergie potřebné k jeho vytvoření. To však nestačí na to, aby očarování začalo působit - dokud danému očarování při zaostření neodevzdá alespoň šestinu magenergie potřebné pro jeho vytvoření, zůstává očarování toliko ve stavu latentním. Pokud zaříkávač některý den neodevzdá ani potřebnou jednu dvanáctinu, je očarování zrušeno se vším všudy - není možné znovu "navázat spojení" a očarování se musí vytvořit znovu.

Alternativně lze latentní očarování do stavu plně aktivního vybudit dodáním energie zvenčí - to mohou učinit buď kouzelníci, alchymisté a jiná magická povolání (tím že do latentního očarování přelijí příslušné množství vlastní magenergie), nebo kdokoliv tím, že na aktivaci očarování obětuje své vlastní životy (ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně), přičemž každé dva životy dodají očarování tolik energie, co jeden mag.

Dodávky udržovací magenergie mohou být ovlivněny dalšími vnějšími faktory: Pokud je zaříkávač při zaostření od objektu svého očarování dál, než kolik udává tabulka vzdálenosti (viz PPP str. 50 - kouzlo "Oživ nemrtvého"), potom se k tomuto objektu magenergie nedostane (pokud to situace umožní, může to zaříkávač napravit dostatečnou změnou své zeměpisné polohy a zaostřením vůle "na sucho" - během tohoto procesu nedojde ke klasickému vynulování a obnovení magenergie, zaříkávač pouze dostane příležitost odeslat udržovací magenergii ze svých aktuálních zásob).

Hodnoty minimální (dvanáctinové) a optimální (šestinové) udržovací magenergie se zaokrouhlují nahoru na nejbližší celé číslo.

^UKONČOVÁNÍ OČAROVÁNÍ

Přímo rušit aktivní očarování lze několika způsoby: Zaříkávač sám může prostě přestat dodávat magenergii. Některá očarování se vyčerpávají sama o sobě svým působením (například "Magožravé očarování" vycházející z "Démona požírače magenergie"). Slabší očarování (taková, jejichž vyvolávací magenergie nepřesahuje aktuální magenergii rušitele) lze zrušit rozptylem kouzla. Silnější očarování lze rušit s pomocí zpětného zaříkavacího rituálu - Vytváří se stejně, jako původní očarování a na úspěšné zrušení je po vlastním rituálu dodávat tři po sobě jdoucí dny odpovídající množství udržovací magenergie. Základní šance na zrušení je 50%, opravuje se o 5x(rozdíl úrovní)%, stejně jako u kouzel "Zlom kouzlo" a "Rozptyl kouzla". Očarování rovněž vyprchá, je-li zničen předmět, ve kterém je obsaženo. A konečně, očarování lze zrušit zabitím zaříkávače, který je vytvořil - v okamžiku smrti zaříkávače automaticky přestanou existovat všechna jeho očarování (Pokud je zaříkávač hlavním záporákem dobrodružství a postavy se ho chystají zabít v jeho sídle, měly by se nejprve ujistit, jestli náhodou jedním ze svých očarování nedrží svou pevnost moci pohromadě - nejeden dobrodruh si toto neověřil, a pak se divil, že se všechno kolem najednou začalo bortit a rozpadat).

^ARTEFAKTOVÁ OČAROVÁNÍ

Výjimkou z pravidel o trvanlivosti očarování jsou takzvaná "Artefaktová očarování", která může zaříkávač vytvářet od 16. úrovně - pravidla pro jejich tvorbu a používání se shodují s pravidly pro artefakty theurgické, s tím rozdílem, že zaříkávač je může vytvářet i v různé míře latentnosti. Pokud by například chtěl stvořit artefaktové očarování, které by se mělo chovat tak, jakoby dostávalo celou jednu šestinu z vyvolávací magenergie, bude ho to stát pravidlových 10 / 40 / 90 / 160 životů. Pokud by se ale spokojil s očarováním chovajícím se jakoby dostávalo pouze naprosté minimum - jednu dvanáctinu z vyvolávací magenergie (s tím, že by tu druhou dvanáctinu vždy bylo třeba dodávat dodatečně) - potom by ho to stálo pouze 5 / 20 / 45 / 80 / 125* životů (pozn.: i ten životově nejnamachrovanější krollí nebo trpasličí kouzelník nebude mít nikdy víc, než 108 životů). Při určování zranění se počítá s celkovým počtem již vytvořených artefaktových očarování, nezávisle na jejich míře aktivnosti.

*Tak jako u 10 / 40 / 90 / 160 se jedná o násobek posloupnosti 1+3+5+7 (+9)

^APLIKACE OČAROVÁNÍ

Vytváření jakéhokoliv očarování je poměrně zdlouhavý proces, který vyžaduje přímý kontakt s předmětem nebo tvorem, který má být jeho příjemcem. Zaříkávač však může zároveň bez jakýchkoliv nákladů navíc vytvářet i očarování "přenosná". V praxi to znamená, že zaříkávač nezakleje dané očarování přímo do cílového předmětu, ale do nějakého předmětu přenosného, s jehož pomocí je potom následně očarování dopraveno ke svému cíli a aplikováno okamžitě. Podobá se to principu, na kterém funguje "Démon mládí", "Démon lásky", "Démon nenávisti" (a očarování od nich odvozená). U "Útočného očarování" tak může být očarování zakonzervováno rovněž v lektvaru, a na zbraň se přenese stejně, jako nátěrové jedy (pokud se nejedná o "očarování" ale o "kletbu", potom je možné ji například v lektvarové podobě vrhnout na nepřítele). Přenositelnost však nemusí být pouze takto jednorázová - přenosné očarování může být obsaženo například v drahokamu, který propůjčí dané vlastnosti jakékoliv zbrani, ve které je zasazen. Tak či tak platí, že ve své přenosné formě dané očarování nemá žádný účinek (i kdyby v daný den obdrželo plnou dávku udržovací magenergie) a před i po aplikaci je očarování třeba stále udržovat (výjimkou jsou očarování vycházející z již zmíněných démonů mládí, lásky a nenávisti, která se - stejně jako tito démoni - po použití přetransformují do trvalého účinku, který už na vlastní trvanlivosti očarování nezáleží). Konečné slovo v tom, jestli je daný předmět možné použít k přenášení očarování má PJ.

^POZNÁVÁNÍ OČAROVÁNÍ

Podobně jako theurg dovede zkoumat, zda je v předmětu zakletý nějaký konkrétní démon, tak i zaříkávač dovede od šesté úrovně testovat předměty na přítomnost nějakých konkrétních očarování. Zkoumání předmětu trvá jednu směnu a zaříkávač si hází proti pasti Roz ~ 6 ~ pozná / nepozná (na místo úrovně démona se zde používá úroveň očarování - za každých načatých 50 magů vyvolávací magenergie má očarování jednu úroveň).

Od šesté úrovně může zaříkávač zjistit pouze to, jestli je v daném předmětu očarování daného typu. Pokud v předmětu očarování daného typu je, tak si zaříkávač v případě úspěchu potvrdí jeho přítomnost, ale zatím nedokáže určit jeho parametry. Pokud v předmětu očarování daného typu není (lhostejno jestli v něm prostě není očarování vůbec žádné, nebo jestli je v něm očarování nějakého jiného typu), tak i v případě úspěchu nezjistí zaříkávač nic.

Od jedenácté úrovně zaříkávač v případě úspěšné detekce očarování daného typu zjistí i přesné parametry daného očarování.

Od dvacáté úrovně platí, že zaříkávač, který past přehodí alespoň o 5 zjistí i to, jestli je v předmětu nějaké jiné očarování než to, jehož přítomnost ověřuje, avšak nezjistí nic o tom, o jaké očarování se jedná.

Od dvacáté páté úrovně v takovém případě zjistí obecný typ očarování, pokud se jedná o očarování příbuzné tomu, jehož přítomnost zaříkávač ověřuje (ověřuje-li přítomnost "Útočného očarování" tak může zjistit přítomnost "Útočného očarování proti...").

Od třicáté úrovně v takovém případě zaříkávač zjistí i přítomnost nepodobného očarování.

^OCHRANA PŘED OČAROVÁNÍM

Pravidla rozličných protiopatření vůči nežádoucím očarováním jsou prakticky totožná s pravidly pro ochrany vůči nežádoucím démonům - očarování se v tomto ohledu chovají jako ekvivalenty démonů: Ochránit se před očarováním za 100 magů je tak stejně náročné, jako ochránit se před stomagovým démonem (vyjma případů kdy parametry očarování narazí na strop určený parametry zaříkávačovými).

^NASLOUCHÁNÍ OČAROVÁNÍM

Mágové, čarodějové i zaříkávači mohou od šestnácté úrovně kromě seslaných kouzel zaslechnout i aktivní očarování. Ta vytvářejí "pulzy" pokaždé, když obdrží "pravidelnou denní dávku" udržovací magenergie, avšak pouze pokud je tato dávka zcela aktivuje - latentní očarování zaslechnout nelze. Pravidla pro zaslechnutí očarování jsou stejná, jako pro zaslechnutí kouzel, pouze nápadnost se odvozuje od udržovací magenergie, jakou v daný moment ono očarování obdrželo. Všechny obory kouzelníka v případě úspěchu poznají směr, kterým se očarovaný předmět nachází. Pouze zaříkávač pak navíc má tu výhodu, že pokud tuto past přehodí alespoň o 5, pozná i obecný typ daného očarování.

^SYNCHRONIZACE S OČAROVÁNÍM

Pokud je zaříkávač sám přímým uživatelem výhod poskytovaných svým vlastním očarováním, dovede tyto výhody čerpat i z latentního očarování, avšak pouze s 50% účinností - tzn. jakoby stejný typ očarování stvořil za polovinu magenergie (pokud se očarování projevuje více způsoby, může se rozhodnout, které upřednostní - u útočného očarování které poskytuje +1 k SZ a +2 k út si tak může vybrat, jestli bude v latentním módu poskytovat +1 k SZ nebo +2 k út). Tam kde se tento postup nehodí lze uvažovat prostě tak, že poskytuje poloviční bonusy, vyčerpává se dvojnásobnou rychlostí, apod. Podkladem pro tuto výhodu je fakt, že zaříkávačova vlastní očarování jsou řízena jeho duševním otiskem, díky čemuž z nich zaříkávač dovede vyždímat nějaký výkon i když tato očarování neobdržela plnou dávku udržovací magenergie.

^VÝŇATEK Z NEOFICIÁLNÍHO VYDÁNÍ KNIHY "ZAŘÍKÁVAČOVA BIBLE"

...Sedmého dne vtisknul své dílo do přediva reality a stejně učinil i v každý den následující a stejně bude činit až do dne poslední zkoušky - Ten den otisk zeslábne a zmizí a s ním přestane existovat i celý svět. Jen ti, kdož budou schopni se do přediva reality otisknout sami budou moci stanout po jeho boku...