Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Zhratelněné Vidění magenergie

 
Autor: Fafrin
Hodnocení: Hlasovalo: 13 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.31
  
  

Cílem tohoto příspěvku je odebrat z DrD jeden systém, který není z ostatními nijak propojen, zjednodušit tuto schopnost a tím jí učinit hratelnější a také popsat a rozšířit její použitelnost.

Tímto textem se v přiměřené míře nahrazuje některý text z PPP-PH 1.6, alchymista, ale hlavně příslušná TABULKA PRAVĎEPODOBNOSTI OBJEVENÍ MAGENERGIE z těchto pravidel i všech vyšších dílů (dohromady tak 2 stránky tabulek). Dále jsou doplněné některé skutečnosti a mechaniky.

... (tři tečky) v dalším znamenají doslovné převzetí textu z původních pravidel. Převzatý text bude také uveden kurzívou. Pro zřejmost úprav je nejlepší si vždy příslušná pravidla vzít k ruce.

Vidění magenergie

Alchymista ... na druhý.

Alchymista je schopen rozeznat zda je někde přítomna magenergie, kolik jí tam je, popřípadě jaké je povahy. Alchymista magenergii hledá podle pravidel pro postřeh (viz. kapitola Mimo boj). Z hlediska pravidel se magenergie považuje za mechanismus. Nápadnost magenergie je rovna 1/5 z jejího celkového množství. Alchymistův postřeh na magenergii je roven jeho postřehu na mechanismy ke kterému se připočte dvojnásobek jeho úrovně.

Popsaná pravděpodobnost platí pro běžný předmět, který má alchymista možnost po jednu směnu zevrubně zkoumat. Pokud je situace nějak komplikovaná (alchymista může předmět jenom pozorovat, nemůže se na zkoumání zcela věnovat, nejedná se v pravém slova smyslu o předmět apod.) může PJ udělit postih k postřehu ve výši několika desítek procent. Pokud je přítomna magenergie, ale alchymista ji nehledá (nemá na to směnu či se o to nepokouší), lze uplatnit pravidla pro náhodný postřeh. K tomu nemá alchymista bonusy vyplývající z jeho úrovně, a navíc se mohou uplatnit některé z výše uvedených postihů.

Množství magenergie určí alchymista s přesností zhruba na jednu desetinu celkového množství. (Tedy pokud se jedná o 124 magů a alchymista si jich všimne, určí množství zhruba na 120 magů +-12(10) magů.)

Příklad: Družina Alchymisty Štefana(Ur. 3, Int 12, Obj: 12%, Mech: 6%, Mag: 12%) sedí v zájezdním hostinci a dopřává si pořádnou večeři na útratu zaměstnavatele. Přepravují totiž nějakou důležitou bednu pro jednoho obchodníka ze Štemberka.

Tu k nim přistoupí muž v obnošených, ale kvalitních šatech a poníženě se ptá, jestli by si mohl s pány promluvit. PJ nechá všechny hodit na náhodný postřeh, hráči Štefana padne 03%, postřeh na magii se neuplatňuje a PJ mu sdělí že z příchozího cítí projevy magie. Družina pozve cizince ke stolu.

Ten se představí jako zchudlý měšťan a rozhovoří se o činech družiny a o magickém meči který zdědil a že oni jsou jediní pro něj dost důvěryhodní aby jim jej prodal. Štefan ho při tom pozoruje, ale již nemá s kostkami takové štěstí, a tak se o magické podstatě cizince více nedozví. Ten poté vytáhne dotyčný zdobený meč a začne s válečníkem smlouvat o cenu. Alchymista si meč mezitím prostuduje(26 na k%, tedy 14% na magii. Jedná se o předmět a může si jej nerušeně prostudovat, takže žádné postihy) a sezná, že je skutečně magický a obsahuje zhruba 100 magů +- 10 (nápadnost kolen 20%).

Potvrdí tedy kouzelnost meče válečníkovi, předchozí magičnost návštěvníka přisoudí auře meče a bude spokojeně pokračovat v obírání stehýnka.

Prozkoumávání jakéhokoliv předmětu trvá vždy alespoň 1 směnu a jestliže ... neobjeví, ... žádném dalším zkoumání tohoto předmětu, pokud nedojde ke změně šance na její objevení, například dokud nepřestoupí na vyšší úroveň.

Typy magenergie

Kromě toho, že alchymista může rozeznat přítomnost magenergie, je také v omezené míře schopen rozeznat její povahu či druh.

Obecně existují zhruba tyto skupiny:

  • Přírodní (Surová) magenergie - vyskytující se volně v přírodě či prostředí. Například magické byliny, dračí vejce či magická pole. Takovouto magii navázanou v předmětech jsou schopni alchymisté vyšších úrovní destilovat - extrahovat z předmětu a zpracovat do podoby, kterou je možno v alchymii běžně použít
  • Zpracovaná magenergie - Magenergie vyčištěná, upravená, vázaná v předmětech. V lektvarech, alchymistických svitcích či destilovaná alchymistická magenergie - ta co má každý alchymista v truhle.
  • Magenergie bytostí - Magenergie která je součástí magických bytostí/byla použita k jejich vyvolání a udržuje je zde - hrůz, oživlých soch, nemrtvých, elementálů, démonů a podobných magických bytostí
  • Magenergie vlastní (ovládaná) - Magenergie obklopující mysli či těla kouzlících bytostí, popřípadě uložená v jejich orgánech. Magenergie za kterou lze seslat kouzla. Magenergie kouzelnická, hraničářská, draků, aktivní magenergie démonů, magenergie sbíraná huňáči či tvory magických polí.
  • Magenergie aktivní (konající) - Magenergie, která v danou chvíli provádí nějaké kouzlo či zaklínadlo, aktivně ovlivňuje realitu. Magenergie všech kouzel, zejména s trváním, udržovací magenergie nemrtvých, magenergie iluzí, magenergie ve vyvolaných předmětech.

Povahu magenergie rozezná alchymista automaticky. Pokud předmět obsahuje více druhů magenergie, pak se to dozví a navíc rozezná ty druhy jejichž přítomnost by zjistil i pokud by v předmětu byla pouze magenergie tohoto druhu. V tom případě rozezná i množství magenergie daného druhu.

Příklad: Předpokládejme, že meč v předchozím příkladu obsahoval celkem 105magů (nápadnost 21%), 99 z toho je magenergie démona (nápadnost 20%), který mu propůjčuje magické schopnosti - Magenergie bytostí. Zbylých 6 magů je vlastní magenergie démona (nápadnost 1%), za kterou tento může sesílat nějaká kouzla. Štefan tak rozezná, že je v meči 100 magů několika druhů, přičemž je tam asi 100 magie bytosti a nějaké drobky něčeho dalšího.


další text patří do části Postupy, Magenergie v PPZ-PJ

Vidění Magenergie

Při rozhodování kolik magenergie předmět obsahuje, musíš u konající magenergie rozlišovat mezi magenergií aktivní (konající) a pasivní (použitou). Kniha, která ... obyčejné zavřené dveře

Alchymista je schopen vidět pouze aktivní ... již použita a "rozředěna"

Alchymista ..., nepozná na nich nic.

U vidění magenergie je třeba také rozlišovat dobře mezi jednotlivými skupinami které zkoumaný objekt obsahuje. Například kouzelný předmět schopný kouzlit obsahuje jednak magenergii, která jej činí kouzelným - nejčastěji magenergii bytostí, protože v DrD se trvalé kouzelné předměty vytvářejí zaklínáním démonů - a magenergii, kterou může přeměnit na kouzla - magenergii vlastní. Pokud by navíc sám byl pod vlivem kouzla, třeba iluze, která způsobuje, že vypadá jen jako suchá větev, obsahoval by další magenergii - magenergii aktivní.

U magenergie kouzel (veskrze konající magenergie) je také třeba pamatovat na to, že pokud kouzlo trvá méně jak směnu, alchymista nemá příležitost je prozkoumat.

Pokud máš již nějak hlouběji propracován systém fungování magie a řád fungování světa, můžeš alchymistovy kromě skupiny magenergie sdělit i něco o její povaze, zdroji či aspektu. Např. že se jedná o magenergii temnou, andělskou, ohnivou či božskou. Rozhodně však každá megenergie těžko bude patřit nějakému aspeku. Například nezpracovaná magenergie kterou má alchymista v truhle je v tomto ohledu jistě zcela neutrální.

V PH je řečeno, že uvedená nápadnost je základní - pro předmět, který si může alchymista pořádně prohlédnout a osahat. Pokud si může předmět jen prohlédnout, sniž nápadnost o 10-20%. Pokud se nejedná o předmět ale třeba o tvora či jen nějaký oblak, sniž nápadnost opět o 0-20%

Může se také stát, že se alchymista setká s nějakou magickou věcí, která je příliš obrovská - například kouzelný les nebo prokletý hrad. Je-li alchymista v takovém prostředí, má zvláštní pocit. Pokud by ho napadlo nějak hledat magenergii v prostředí, automaticky uspěje. Sděl mu skupinu a povahu dané magenergie ale nikoliv její množství. To se v takovém případě nedá rozumě měřit.


Další text není součásti pravidel, obsahuje možné doplňky, nebo autorský komentář.

Doplňky

Detailní průzkum

Alchymista může pocítit potřebu prozkoumat nějaký předmět opravdu důkladně a ujistit se pořádně co je vlastně zač. V takovém případě je možno obětovat nějaký čas a suroviny a podívat se předmětu pořádně na zoubek.

Za každou použitý 1zl surovin při průzkumu předmětu se Alchymistův postřeh na magii pro účely tohoto zkoumání zvýší o 2%. Za každých 10 surovin nad 5 se doba zkoumání předmětu zvýší o 1 směnu.

Nevidění+

Vzhledem k úpravám by měl být upraven text u neviděných, jedná se o odstavec začínající Alchymista.

Alchymista může spatřit magenergii, kterou nevidění obsahují. Postih k jejich nápadnosti je -10%. V případě úspěšného ... alchymistovi postihy v při boji s ním zlepšují na -2, a pokud měl možnost ... vůbec žádný postih.

Rychlé shrnutí

Alchymistův postřeh na magenergii je roven jeho postřehu na mechanismy + dvojnásobku jeho úrovně. Nápadnost magenergie je rovna 1/5 obsažených magů. Pokud alchymista magenergii nalezne, sdělí mu PJ její množství a může mu říct něco o její povaze.

Poznámky

Přestože byla síla schopnosti značně rozšířena a stala se použitelnější pro malá množství magie (běžné magické předměty - lektvary, boj s hrůzami a podobně, i odhalování dlouhotrvajících kouzel), schopnost je stále vlastně dosti omezená. Alchymista nerozezná povahu magenergie nijak přesně - neví jestli je předmět prokletý, či co vlastně umí a jak vyvolat jeho schopnosti, nerozezná povahu kouzla jímž je obklopena postava před ním, nepozná jestli lektvar je magickým léčivem či jedem, ani vzdáleně netuší účel magického amuletu, jen ví, že magický je a jak moc. Pravidla v současné podobě ani nejsou příliš zřejmá v tom, jestli vůbec rozezná běžné předměty, které umí vyrábět.

To je jeden z mnoha prostorů, kde lze alchymistu dále užitečně rozšiřovat.

V současné době dost uvažuji o tom, k čemu je vlastně dobré dělit postřeh na objekty a mechanismy - má těch 5 - 10% nějaký herní význam? Pokud se nechcete zatěžovat složitým výpočtem postřehu, použijte prostě stupeň inteligence jako základ.

Za návrh na přehlednější formátování bych chtěl poděkovat anarionovi, za diskuzi v dílně Dakeyasovi, Andrewovi a zejména Sccionovi. Dílo je součástí neoficiálního projektu DrD 1.8, jímž se snažím DrD zjednodušit a posunout tak k vyšší hratelnost.