Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Rozšířená sehranost

 
Autor: Fafrin
Hodnocení: Hlasovalo: 7 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.43
  
  
Úprava zpřístupňuje sehranost i družinám, které nemají více válečníků stejného oboru. Dále přináší i možnost využít znalosti stylu boje někoho – tedy sehranosti s ním – v boji proti němu samotnému.

Rozšířená sehranost

Sehranost je schopnost válečníků využít znalosti bojového stylu přítele v boji s ním (či proti němu). Sehraní spolubojovníci tuší, kdy a jak jejich přítel zaútočí, kdy vyláká k útoku nepřítele, co zamýšlí tím, jak útočí a kam při boji postoupí či ustoupí. Zároveň znají své chyby a poznají kdy má spolubojovník problémy, či že se blíží rána, kterou nemusí umět vykrýt.

Válečníci dokáží těchto ryze bojových znalostí využít, zasáhnout, když má spolubojovník problémy, zachytit nebezpečnou ránu či odlákat pozornost nepřítele od chyby v krytu vpolubojovníka. Válečník je takto tedy schopen pomáhat v boji svým spolubojovníkům, s nimiž je sehraný.

Počet společných výcviků

Jak již bylo řečeno, válečník může poskytovat v boji bonus těm svým přátelům, jejichž bojový styl zná a je s ním dobře obeznámen. K určení míry obeznámenosti slouží číslo, zvané počet společných výcviků(PSV). Toto číslo si vede válečník pro každého svého spolubojovníka zvlášť a pro každého z nich si ho může zvýšit maximálně o 1 právě 1x za úroveň.

PSV si válečník automaticky zvýší, pokud podstoupí s někým výcvik na vyšší úroveň, resp. jeho bojovou část u spolubojovníků – neválečníků. Nemusí se přitom jednat o přestup na tejnou úroveň. Toto zvýšení PSV se počítá pro následující úroveň, tedy pokud si válečník zvýší PVS se spolubojovníkem při přestupu na 3. úroveň, nemůže si již PVS s příslušným spolubojovníkem na 3. úrovni zvýšit.

PJ také může povolit zvýšení PSV, pokud se válečník výcviku spolubojovníka zúčastní (aniž by sám přestupoval) či pokud během úrovně věnuje dostatek času nácviku společného boje (několik herních dní či týdnů) či společnému boji samotnému (větší množství podstatných šarvátek a bojů během úrovně).

Příklad: Do rytířské družiny Sira Arathlina (Šermíř, 9. úroveň) je připojen jako zbrojnoš mladík Marek(Válečník, 1. úroveň), který byl za své nedávné hrdinské skutky odměněn přijetím ke dvoru. Arathlinovi se tento prostý a dobrosrdečný chlapec zalíbí a rozhodne se jej učit boji. Od této chvíle je Markus při přestupu vždy cvičen Arathlinem a získá tak vždy s ním 1 k PSV. Vzhledem k tomu, že Arathlin Markuse cvičí a všeobecně se mu po bojové stránce mnoho věnuje získá i on v průběhu své 9. úrovně 1 k PSV s Markusem.

Válečník se může také sehrávat s představiteli jiných povolání, než je válečnické. Trvá ovšem déle, než se to projeví. S některými Povoláními a obory není možné získat sehranost vůbec, protože se bojovému výcviku jako takovému nevěnují. Sehranost není možné získat s kouzelníky, alchymisty, druidy, knězi apod. Také se samozřejmě není schopen sehrát s kouzelnickými přáteli či zvířaty.

Příklad: Sir Arathlin sebou na následující hrdinskou výpravu kromě dalších členů své družiny vezme také Markuse(2. úroveň), velitele svých vojáků Kapitána Užhovsa(Bojovník, 6. úroveň) a svého starého přítele Jahrima(Chodec, 8. úroveň). Na Markusově výcviku se tak podílí i Jahrim, který ho učí zacházet s lukem a Užhovs, který Markuse cepuje v umění péče o výzbroj a výstroj, později také v taktice či pořadových cvičeních. Všichni společně pak bojují proti lupičům či jiným nebezpečenstvím, které družinu po cestách ohrožují.
Během výpravy Markus pod dohledem svého mistra přestoupí postupně až na 5. úroveň. Kapitán Užhovs postoupí na 8. úroveň, ostatní postoupí o 1 úroveň. Markusův PSV s Arathlinem se postupně vyšplhal na 4, s Jahrimem a Užhovsem na 3. Arathlinův (i Užhovsův) PSV s Markusem je oproti tomu jen 2.

Sehranost se v boji projeví bonusy k útoku a obraně, které může poskytovat v boji svým přátelům. Bonus k hodu tedy neobdrží válečník samotný, ale jeho spolubojovníci. Samozřejmě válečník může obdržet bonus za sehranost od jiného válečníka. Výši bonusů dle PSV lze odečíst z následující tabulky, o tom kdy a jaký bonus lze komu poskytnout více v následujících ostavcích.


Počet společných výcviků sehranost v útoku sehranost v obraně
Ostatní povoláni Bojovník (různý obor) Bojovník (stejný obor)
654+10
1087+1+1
161311+2+1
201816+2+2
272321+3+2
312826+3+3
383331+4+3
423836+4+4

Příklad: Markus je tedy svému učiteli nyní schopen poskytnout bonus v obraně. Protože se na další úrovni (6.) rozhodne následovat cestu svého učitele a stát se šermířem, nemůže poskytnout bonus Užhovsovi (PSV 4, ale jiný obor). Na následující úrovní se již sehraje v obraně i s Užhovsem, ale ještě ne s Jahrimem (PSV oba 5). Na 8. úrovni pak již začne poskytovat bonus v obraně nejen Jahrimovi (PSV 6), ale i bonus v útoku svému učiteli Rytíři Siru Arathlinovy (PSV 7), který si od teď bude vždy svého oblíbence držet v boji pěkně nablízku.

Sehranost v útoku

Bonus k útoku odpovídající tabulce sehranosti, je válečník schopen poskytnout všem spolubojovníkům, kteří v daném kole útočí na stejného nepřítele jako on. Protivníka, proti němuž bude válečník v tomto kole poskytovat bonus v útoku, musí válečník vybrat na začátku kola. Válečník může v jednom kole poskytnout bonus toliko proti jedinému protivníku. Válečník musí s daným nepřítelem bojovat zbraní pro boj zblízka. Na typu zbraně používaném spolubojovníky nezáleží. Pokud by mohl některý ze spolubojovníků využít bonusu od více válečníků, přičte si jen ten největší.

Sehranost v obraně

Aby mohl válečník poskytnout některému ze spolubojovníků bonus v obraně, musí stát po celé kolo těsně u něj, tzn. na sousedním hexu/čtverečku nebo prostě na vzdálenost zbraně délky 1. Válečník musí v tu dobu bojovat zbraněmi pro boj zblízka. Válečník není schopen poskytovat bonus v obraně proti střeleckému útoku. Válečník může v jednom kole poskytnout bonus v obraně pouze jedinému spolubojovníkovi. Tohoto chráněného spolubojovníka musí určit na začátku kola. Jedna postava může během jednoho kola získat bonusy od více válečníků. Tyto bonusy se sčítají.

Příklad: Setká-li se družina Sira Arathlina s nebezpečím či ozbrojeným odporem, je zvykem, že rytíř je obklopen svými pobočníky Markusem a Užhovsem, kteří se drží těsně u něj, každý po jedné straně. Toto postavení umožňuje aby Arathlina kryli proti útokům z blízka(kteréžto bonusy se sčítají) pomocí sehranosti a proti útokům z dálky pomocí vlastních těl. Arathlin může takto případně pomáhat v obraně jednomu ze svých pobočníků.
V této sevřené formaci si společně prorážejí cestu k silnějším nepřátelům a velitelům odporu, které díky vzájemné sehranosti většinou rychle udolají. Všichni si vzájemně poskytují bonusy v útoku +1 (nemají PSV 11, nebo dokonce 13, aby dosáhli bonusu +2), které se ovšem nesčítají. Tohoto bonusu může využít dokonce i Jahrim, útočící z dálky.
Pokud by Markus vydržel po Arthlinově boku až do 12. úrovně, kdy dosáhne na PSV 11, začne poskytovat svému Mistru bonus +2 k útoku, zatímco ostatním(Jahrimovi a Užhovsovi) bude poskytovat stále pouze bonus +1. Oproti tomu Arthlinův PSV s Markem bude v tu dobu určitě nižší a bude svému učedníku poskytovat pouze bonus v útoku +1. Pokud takto bojují Markus a Arathlin bok po boku, nemůže jim Užhovs svou sehraností šanci na zásah již nijak zvýšit.

Omezení podpory

Jsou případy, kdy spolubojovník používá natolik odlišný styl boje od válečníkova, že mu tento není schopen poskytnout pomoc. Válečník nedokáže poskytnout pomoc v boji někomu, o kom neví, nebo ho nevidí. Stejně tak nedokáže poskytnout Lupiči žádné bonusy, pokud tento používá Boj beze zbraně či Siccovy provádějícímu Klamání pláštěm.

Bojovník nedokáže poskytnout bonusy Šermíři, který provádí Fintu, stejně tak Šermíř nedokáže pomoci v boji Bojovníkovi, který je ve stavu Berserkra, provádí Vířivý útok, Sražení a odhození či Odkopnutí.

V jiných případech se válečník zaobírá věcmi, které mu znemožňují se plně soustředit na boj spolubojovníka a nemůže tak sehranost využít. Válečník nemůže používat sehranosti v kole, kdy Zastrašuje či pokud provádí Odhad soupeře, s nímž sám nebojuje.

Bojovník nemůže poskytovat bonusy, pokud je Změněn v berserkra. Šermíř nemůže poskytovat bonusy, pokud provádí fintu.Válečník se může rozhodnout neposkytovat bonusy dle libovůle a druhá strana to může poznat jen stěží. PJ může neumožnit použití sehranosti, pokud se válečník musí zaobírat jinou činností, či pokud spolubojovník používá nějaký neobvyklí způsob boje.

Příklad: Markus již dosáhl značné sehranosti s Užhovsem, a tak, pokud bojují bok po boku, dokáží se vzájemně podporovat v obraně i útoku. Pokud však Užhovs v žáru bitvy propadne bojovému šílenství a změní se v berserkra, nemůže mu již Šermíř Markus poskytovat podporu, protože tento styl boje je pro něj příliš neznámý. Užhovs v tu chvíli ostatně také nemá myšlenky na to, aby hledal chyby v Markusově obraně a otevíral mu kryt protivníka.

Zneužití sehranosti

Může se stát, že okolnosti dovedou válečníka k tomu, aby se postavil soupeři, s nímž je sehraný. I v takovém případě dokáže válečník využít znalosti stylu soupeře. Válečník má v tomto případě bonus do útoku, který by odpovídal bonusu za sehranost v obraně a naopak bonus k obraně, který by odpovídal bonusu za sehranost v útoku. Válečník tyto bonusy ztratí, pokud nepřítel použije pro něj neznámý styl boje, jak je vyjmenováno v předcházejícím odstavci. Válečník však může využívat těchto bonusů i pokud používá speciálních schopností svého povolání. Výjimku tvoří bojovník změněný v berserkra.

Zneužívání sehranosti s protivníkem válečníka nijak neomezuje v jejím využití s jiným spolubojovníkem (pravděpodobně proti bývalému společnému příteli).

Příklad: Po nějaké době a dalších dobrodružstvích Markus(Šermíř, 12. úroveň, PSV s Arathlinem: 11) odhalí temné praktiky svého Pána Arathlina(Šermíř, 15. úroveň, PSV s Markem: 6) jimiž si udržuje mládí a sílu. Z úcty ke svému učiteli se jej rozhodne vyzvat na souboj. Arathlin blahosklonně příjme s tím, že svého žáka jistě snadno porazí. Markus má bonus +1 v útoku a +2 v obraně, zatímco Arathlin pouze +1 v obraně. Po těžkém, ale spravedlivém boji Marek svého učitele vyřadí.
V tu chvíli do síně vtrhne Užhovs, přilákaný zvukem boje. Když spatří svého Pána na v krvi na zemi, propadne bojovému šílenství a zraněného Marka, kterému je jeho znalost Užhovsových technik v tu chvíli úplně na nic, rychle vyřídí.
Pozn. děkuji za konstruktivní připomínky v dílně. (Napsal bych prezdivky, ale nepamatuji si je a vlakno s v.1 už tam není.) Dílo může být v budoucnosti vzdálenější než blízké zveřejněno na mých vlastních (nyní neexistujících) stránkách věnujících se DrD.