Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Balíček rozšíření mimosmyslových schopností

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 14 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.86
  
  

Balíček rozšíření mimosmyslových schopností

Na úvod bych si dovolil zařadit přehled pravidlových mimosmyslových schopností, abyste nemuseli hledat pravidla. Abych ušetřil místo, vyhnul jsem se při jejich zápisu tabulkám.

Telekineze

 • Základ:
  • Součin váhy a vzdálenosti: 150
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (do šestého stupně*):
  • +150
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (od šestého stupně**):
  • +100

Pyrokineze

 • Základ:
  • Součin času a vzdálenosti: 75
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (do šestého stupně*):
  • + 75
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (od šestého stupně**):
  • + 50

Telepatie:

 • Základ:
  • Základní vzdálenost (voda, vzduch): 100 sáhů
  • Tloušťka dřeva na zkrácení o dva sáhy: 50 coulů
  • Tloušťka kamene na zkrácení o dva sáhy: 10 coulů
  • Tloušťka kovu na zkrácení o dva sáhy: 1 coul
 • - Navýšení za každý další stupeň znalosti (do šestého stupně*):
  • +50 sáhů
  • +10 coulů
  • +2 couly
  • +1 coul
 • Navýšení za každý další stupeň znalosti (od šestého stupně**):
  • +25 sáhů
  • +5 coulů
  • +1 couly
  • +1 za každý druhý stupeň

* Do šestého stupně = přestup z pátého stupně na šestý je poslední, kterého se dané hodnoty týkají.

** Od šestého stupně = přestup z šestého stupně na sedmý je první, kterého se dané hodnoty týkají.

Pro pořádek také uvedu pravidla, jakými se řídí získávání mimosmyslových schopností a jaké jsou maximální dosažitelné stupně znalosti:

 • Hraničář: První mimosmyslová schopnost na 4. úrovni (Max stupeň první: 33)
 • Druid: Druhá na 8., třetí na 12. (Max stupeň druhé: 29; Max stupeň třetí: 25)
 • Chodec: Druhá na 12., třetí na 18. (Max stupeň druhé: 25; Max stupeň třetí: 19)

Magické urychlení mimosmyslových schopností

- Hraničář může pomocí své magenergie urychlit soustředění potřebné pro použití některé ze svých mimosmyslových schopností:

 • Zrychlení na 7 kol: 20 magů
 • Zrychlení na 4 kola: 40 magů
 • Zrychlení na 1 kolo: 60 magů

- stále ale platí pravidlo, že mimosmyslové schopnosti lze použít jen jednou za sedm hodin.

Mimosmyslová specializace

Díky mimosmyslové specializaci se hraničář (resp. chodec či druid) může v okamžiku, kdy by si měl vybrat další mimosmyslovou schopnost, rozhodnout, jestli místo nové mimosmyslové schopnosti raději nebude rozvíjet některou z těch starých.

Jak to tedy funguje:

Na čtvrté úrovni si hraničář normálně hodí k%, jakou bude mít mimosmyslovou schopnost (případně si ji zvolí, pokud to tak hrajete) - dejme tomu, že mu vyjde "telekineze". Když pak přijde čas na volbu druhé mimosmyslové schopnosti (u druidů na 8., u chodců na 12. úrovni), tak hraničáři kromě pyrokineze a telepatie přibude ještě možnost "Mimosmyslová specializace: Telekineze" (Pokud volbu druhé schopnosti také provádíte hodem k%, má mimosmyslová specializace dané mimosmyslové schopnosti stejné "procentuelní zastoupení" jako daná mimosmyslová schopnost).

Když přijde čas na třetí mimosmyslovou schopnost, potom záleží na tom, jaký je výchozí stav. Buď má hraničář dvě různé mimosmyslové schopnosti - třeba telepatii a telekinezi. V tom případě si může volit mezi pyrokinezí, specializací na telepatii a specializací na telekinezi. Nebo má jednu mimosmyslovou schopnost a její specializaci - třeba telekinezi. V tom případě může buď přibrat pyrokinezi či telepatii, nebo se může rozhodnout ještě hlouběji proniknout do své telekineze.

Jak se specializace projeví:

Za každý stupeň specializace získává hraničář (resp. chodec či druid) půl stupně znalosti dané mimosmyslové schopnosti, samostatné "půlstupně" se ale neprojeví. Efekty specializací stejné mimosmyslové schopnosti se sčítají (když má hraničář dvě specializace, získává na každé úrovni celý jeden stupeň znalosti dané mimosmyslové schopnosti navíc).

Příklady:

Druid na 36. úrovni, 1 mimosmyslová schopnost, dvě příslušné specializace.

 • Stupeň znalosti samotné mimosmyslové schopnosti: 33
 • Stupeň znalosti první specializace: 29
 • Stupeň znalosti druhé specializace: 25
 • Celkový stupeň znalosti mimosmyslové schopnosti: 33 + 29/2 + 25/2 = 60

Pozn.: Z důvodu možnosti dosažení značně vysokých stupňů znalosti by možná bylo vhodné zavést další hranice, na kterých se zvyšování síly mimosmyslových schopností zpomalí.

Pozn.: Mohou-li vaši hraničáři (resp. jejich obory) na vyšších úrovních ovládat i více mimosmyslových schopností než tři, zvažte snížení efektu jednoho stupně znalosti mimosmyslové specializace.

Nová využití telekineze, pyrokineze a telepatie

Telekineze

 • Telekinetické ohmatávání

  Po jedné směně soustředění může hraničář s pomocí telekineze jednu směnu jemně "ohmatávat" své okolí - během ohmatávání se musí soustředit, ale může se pohybovat pomalou chůzí. Pokud na něj někdo zaútočí nebo pokud je jinak vyrušen, je ohmatávání přerušeno. "Telekinetickým ohmatáváním" rozumíme slabounké působení na vše kolem, přičemž odpor signalizuje přítomnost něčeho hmotného. Poloměr okruhu v sázích, ve kterém může hraničář ohmatáváním detekovat hmotu, je dán setinou "součinu váhy a vzdálenosti" z "tabulky telekineze". Tímto způsobem hraničář dokáže zaznamenat vše kromě plynů. Výjimku tvoří dým (drobné pevné částečky rozptýlené ve vzduchu) nebo mlha (drobné kapičky rozptýlené ve vzduchu) - ty vnímat dokáže, i když spíš jako něco, co mu jeho "pohled ohmatáváním" zkresluje. To je dáno tím, že "ohmatávání" neproniká hmotou (hraničář může nahmatat truhlu, ale nenahmatá její obsah).

Pyrokineze

 • Cit ohně

  Hraničář dokáže ve svém okolí cítit oheň. Mechanismus cítění ohně funguje podobně jako naslouchání - čím větší oheň, tím snadnější je ho ucítit. Pokud se hraničář zastaví a soustředí se na cítění ohně, ucítí ho spíše, než kdyby se na to nesoustředil. Hraničář může oheň cítit i přes překážku (zeď), ale čím tlustší zeď, tím nižší je pravděpodobnost, že ho ucítí. Hraničář může oheň cítit nejvýše v okruhu tolika sáhů, kolik činí desetina z jeho "součinu času a vzdálenosti" dle "tabulky pyrokineze". Pokud oheň ucítí, je schopen zároveň určit jeho rozsah.

  Orientačně:

  Základní pravděpodobnosti (hraničář se jednu směnu soustředil)

  • Svíčka: 5%
  • Pochodeň: 20%
  • Táborák: 60%
  • Vatra: 80%
  • Požár: 100%
 • Pravděpodobnosti pro "Náhodné objevení" (spontánní ucítění ohně - postava se například chystá otevřít dveře, ale najednou ucítí, že za dveřmi hoří) jsou potom o 40% nižší. Dále se tyto pravděpodobnosti snižují o 10% za stejnou tloušťku dřeva/kamene/kovu, za kterou se v případě telepatie na stejném stupni znalosti zkracuje dosah o dva sáhy.

 • Cit hořlavosti

  Tato schopnost funguje podobně jako cit ohně. Hraničář takto po směně soustředění dokáže plošně detekovat hořlavé materiály v okolí. Čím hořlavější materiál, tím vyšší pravděpodobnost je, že ho ucítí, atd. Pravděpodobnost v tomto případě je dána odpovídající hodnotou z "tabulky zápalnosti", sníženou o 80%. V tabulce tak sice nezbude mnoho věcí, které by mohl hraničář takto ucítit, ale věci jako olej, zemní plyn, ohnivá hlína a podobné látky mají zápalnost mnohem vyšší (takže "cit hořlavosti" nebude vyšilovat kvůli dřevěné podlaze, ale upozorní hraničáře v případě, že to co jim čvachtá pod nohama je olej, nebo že to co našli v truhle je ohnivá hlína a měli by s tím tedy zacházet opatrně, apod.).

 • Ovládání plamenů

  Hraničář může po směně soustředění ovládat tvar nemagických plamenů ve svém okolí. Může ovládat kterýkoliv oheň který vidí nebo cítí, je však omezen "součinem času a vzdálenosti" z "tabulky pyrokineze" (čím je oheň blíže, tím déle ho může ovládat a naopak). Minimální vzdálenost je opět 1 sáh, i kdyby skutečná vzdálenost od ohně byla menší. Dále je hraničář limitován "objemem ohně" - nedokáže oheň utlumit či uhasit ani ho nedokáže "vyrobit víc" - může ho jen směrovat a tvarovat. Mezi různé možnosti využití patří vyšlehnutí plamene na skupinku nepřátel sedících kolem ohně, nebo zmanipulování plamene, aby tento něco zapálil, nebo jako prostředek pro trojrozměrné zobrazování hraničářových představ, nebo jako odklonění plamenů, aby hraničář mohl projít nepopálen...

Telepatie

 • Cit myšlenek

  Tímto způsobem může hraničář po směně soustředění detekovat myslící tvory ve svém okolí. Pravidla jsou opět stejná jako pro cit ohně a hořlavosti, pouze pravděpodobnost detekce daného tvora je rovna dvojnásobku jeho stupně inteligence - to se nevztahuje na zvířata s inteligencí 1, které "Citem myšlenek" vycítit nelze. Někteří tvorové jsou ale schopni si své myšlenky hlídat - ať už přirozeně nebo cvikem (Sicco a jeho schopnost "Nečitelnost", například). V tom případě je pravděpodobnost na jejich detekování nižší úměrně jejich schopnostem skrývat své myšlenky (např. u sicca na 16+ úrovni se pravděpodobnost snižuje o jeho úroveň).