Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hřbitov
  
  

Černá Apokalypsa

 
Autor: axel
Hodnocení: Hlasovalo: 10 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.2
  
  
Pane náš, v pekle zrozený,
odpusť mi hříchy spáchané ve jménu Boha,
který vedl mne v letech minulých.

Odpust mi mé zavrhování Tě,
i odpust mou zaslepenost bílou vírou,
která nutila mne konat směšné dobro.

Pane náš, mocný Satane,
přijmi mou moc a mé služby,
které pomohou šířit Tvůj vliv.

Pro vykoupení mé špatné duše,
skloním se ti s krví dívky,
která byla zabita mou rukou.

Pane náš, mocný Satane,
veď mě bojem krvavým,
který rozpoutám ve jménu Tvém.

Dej mi sílu čelit,
i ochraň mě před meči mužů,
ve jménu Boha bojujících.

Dej mi sílu, prostup mou myslí, ovládni mě, pane náš.
Buď uctíván, Satane.

Mohutný hlas pronikal vzduchem, slova Satanova sluhy se nesla krajem, plašila koně a děsila lidi. Nad domy se stáhly bouřkové mraky. Zahřmělo a zablesklo se. Vesničané utíkali do kostela a s nadějí Boží pomoci zabednili vchod. Poledne sotva odbylo, ale venku byla tma jako v pekle. Světlo luceren sahalo pouze k plotu kolem kostela (dřevěný kostel měl okna nízko nad zemí, nabízely výhled na temnou bouři, která zuřila venku). Nechutné ticho děsilo všechny. Byli zmatení, nevěděli, kam obrátit svůj zrak. Ono trýznivé mlčení rozetl výkřik ledovější než sama smrt. Ozval se současně se zablesknutím. To ale nevystrašilo ženu, padající k zemi v bezvědomí. Všichni pohlédli ven z okna, u kterého předtím žena stála. Neviděli nic, krom několika náhrobků nebohých poutníků, kteří zahynuli u bran tohoto kostela. Vyděšeni, v mlčení očekávali další záblesk. Přišel nedlouho po předchozím. Některé pohled přimrazil a jiní padli, stejně jako před chvilkou ona bezmocná žena. U plotu, přímo proti kostelu, stál anděl. Jeden blesk střídal druhý, díky tomu lidé zahlédli anděla v jeho plné kráse. Měl dlouhé světlé vlasy a krásná velká křídla, která roztáhl za svou vysokou postavou a zastínil tak jasné světlo bouře. Ve svých silných rukou držel zkrvavenou mladou dívku. Její mrtvolně bezvládné tělo všichni poznali. Byla to dcera místního hejtmana. Tak mladá a krásná si smrt nezasloužila. Nebylo jí ani patnáct let, přesto svou krásou oslnila mnoho mladíků i mužů. Anděl nechal mrtvolu padnout na zem a odkázal ji červům, kteří začali, jako na povel, ničit její krásu. Přestalo se blýskat, opět nastala tma. Brzy jí však narušila rudá zář andělových očí. Kněz neváhal a promluvil k lidu: "Nebojte se, děti moje! Jsme v Božím chrámu, pod Jeho ochranou! Dílo ďáblovo, kterým byl tento anděl pošpiněn, na svaté místo vstoupit nemůže!" Poklekli hromadně k modlitbě, stihli však pouze první slova Otčenáše, když se vrata kostela s hlasitým prásknutím rozlétly. V nich stál anděl, ruce stále od krve a na tváři ďábelský úsměv. "Povstaň Satane! Povstaň!" zahřměl andělův hlas. Svíce v kostele téměř zhasly. Světlo plamínků jen těžko pronikalo tmou. Vše se začalo klepat, zem se otřásla a ohromná rána nad oltářem ohlásila Jeho příchod. Kříž se rozletěl na mnoho kusů a na jeho místě se zhmotnila tři sáhy vysoká postava. Sama byla temnější než okolí, jen obrys mohutného těla a rohy s ocasem napovídali o přítomnosti nežádaného hosta. V pravé ruce svíral ohromný meč a v druhé dlouhé důtky.

Dnes to začalo, jak jsi žádal.
Dnes to začalo, ve jménu Tvém.
Můj nový pane, na tvou počest
zničím starý svět, ve jménu Tvém.

Nezůstane špatné víry v Boha a jeho bezmoc.
Nastolíme nový řád, řád síly Tvé.

Dej mi sílu, prostup mou myslí, ovládni mě, pane náš.
Buď uctíván, Satane.

Druhého dne vyšel z lesa dobrodruh. Slavný válečník, který pobil tisíce skřetů i nemrtvých. Mířil za starým přítelem do této vesnice. Místo svého cíle však našel jen hluboký kráter. Uprostřed tohoto kráteru zahlédl hromadu čehosi. Přišel blíže, čekajíc mrtvá a ohořelá těla. Jak nepříjemné překvapení ho však čekalo. Těla nebyla ohořelá, dokonce to ani nebyla celá těla. V jezeru krve se tyčila hromada masa a vnitřností. Pach hnijící člověčiny prolezlé červy působil cizinci silné nevolno. Samotný pohled na následek masakru byl přiliš i na žaludek zkušeného válečníka, proto byl vyprázdněn zvracením.

Anděl pak chodil v přestrojení od města k městu. Jeho prvními oběťmi se stala skupina třinácti mladých žen. Mladý muž je po návratu z práce nalezl mrtvé na zakrvácené podlaze svého domu, mezi nimi i svou vlastní ženu. Byly nahé. Všechny byly zavražděny stejně. Řez nože vedl od pochvy až pod hrudní koš. Střeva i žaludky, vytrhané z těl, byly rozházeny po celé místnosti. Jejich skalpy ležely na zemi pod vyteklými mozky každé jedné z nich. Oči byly probodnuty. Na zeď anděl nakreslil krví mrtvých žen pentagram. Byla to pěticípá hvězda v kruhu, dva cípy otočené nahoru. Z jejího středu hleděla kozlí hlava - vyobrazení Satana.
Druhou obětí bylo třináct starých druidů a poutníků. Našel je obchodník na cestě hvozdem. Jejich těla byla oddělena od hlav. Samotná těla ležela v kruhu kolem stejného pentagramu, který zdobil zeď u mrtvých žen. Hlavy vysely na větvích nad pentagramem. Těla prolézali červi, hlavy oklovávali havrani.
Další obětí se staly malé děti. Anděl pověsil třináct malých tělíček za nohy na ostré háky mezi dva stromy a svolal vrány, aby je zaživa oklovaly. Zbytky mrtvých těl, která se hnusila i samotným vránám, nalezli na stejném pentagramu, jako ve dvou předchozích případech.
Čtvrtý masakr se odehrál v jedné zapadlé krčmě v ještě zapadlejší vesničce. Sotva anděl vešel do dveří, všech třináct přítomných vzplálo ďáblovým plamenem. Ohromný žár nedal nikomu šanci na přežití. Lidé v okolí sotva zpozorovali oheň, když se jejich krčma zhroutila. Za pár vteřin po hospůdce a osazenstvu zbyla jen hromádka popela v dobře známém pentagramu.
Každý den se odehrál jeden tento čin. Pátý den nalezli obyvatelé malého městečka mrtvá těla třinácti kleriků. Vypadali, jakoby z nich byl vysát všechen život a veškerá krev. Těla byla velmi scvrklá a seschlá. Jistě není náhoda, že nad oltářem, kolem kterého mrtví leželi, místo kříže rudě zářil pentagram známý ze všech čtyř minulých případů.
Následně vraždění utichlo.
Nikdo neměl tušení, proč anděl konal jak konal. Až po třinácti dnech objevil známý mág a kartograf z nedalekého království spojitost. Propojil-li každé místo vraždy s dvěma protějšíma, vytvořil pěticípou hvězdu, která byla na mapě dvěma cípy k severu. Bylo až neuvěřitelné, jak přesná hvězda byla. A v jejím středu nebylo nic jiného, než kráter, kde se anděl zjevil poprvé. Mág okamžitě vyslal posly všem králům v okolí. Za dalších třináct dní se podařilo shromáždit všechny povolané armády kolem kráteru. Podle slunce nastalo pravé poledne, když se před hromadou rozsekaných a již silně prohnilých částí těl objevil anděl. Promluvil směrem ke shnilotině:

Pane náš, v pekle zrozený,
odpust mi hříchy spáchané ve jménu Boha,
který vedl mne v letech minulých.

Odpust mi mé zavrhování Tě,
i odpust mou zaslepenost bílou vírou,
která nutila mne konat směšné dobro.

Pane náš, mocný Satane,
přijmi mou moc a mé služby,
které pomohou šířit Tvůj vliv.

Pro vykoupení mé špatné duše,
skloníl jsem se s krví dívky,
která byla zabita mou rukou.

Pane náš, mocný Satane,
veď mě bojem krvavým,
který rozpoutal jsem ve jménu Tvém.

Dej mi sílu čelit,
i ochraň mě před meči mužů,
ve jménu Boha bojujících.

Povstaň Satane! Povstaň!
Povstaň, by nepřátelé Tví padli k zemi!
Povstaň, by země zanikla a udělala prostor nové!
Povstaň!

Zaznělo z úst anděla. Nikdo nebyl schopen se hnout. Země se otřásla, hnijící kusy se propadly do země. Na tomto místě vyšlehly plameny. Anděl do nich vkročil. Nechal se pohltit ohněm a stáhnout do hlubin země.

Všechno co bylo, se změní…
Svět, jak ho známe, zmizí…
Bude zničen a nahrazen novým světem…
Satan ovládne vaše duše…
Vy, kdo ho uctíváte, dostanete čestné místo v jeho světě…
Vy, kdo ho zavrhujete, budete zničeni. Spolu se starým světem…

Tato slova se nesla celým světem, následované zemětřesením. Zemská kůra pukla a vylila se láva. Kdo nebyl spálen žárem, byl pohřben kameny, valícími se světem. Zemský povrch se zhroutil. Nastal čas trestu. Čas, kdy byly oplaceny všechny masakry, namířené proti přívržencům Pána Pekel. Temný pán zkrze svého padlého anděla konečně zničil svět, plný jeho odpůrců...