Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Zloděj
  
  

Rubínová srdce

 
Autor: Mgr. Holger
Hodnocení: Hlasovalo: 19 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.84
  
  

Rubínová srdceTento příspěvek není příkladem oslnivého předmětu nabitého vlastnostmi, po kterém touží každý druhý zloděj, ani není využitelným předmětem např. při HaS pojetí hry. Příspěvek vychází z určitého fungování zlodějské profese (konkrétně z prostředí organizovaného zločinu) a jako takový má být spíše inspirací pro hráče ale i PJ, jak oživit, popř. celkově koncipovat hru neprávem opomíjeného povolání sicco.

Mnozí PJ otevřeně přiznají, že si se siccy v družině nevědí rady, jiní je chápou pouze jako otravnou přítěž, kvůli níž se musejí naučit pravidla pro souboje sítí. Tento názor se pak dále umocňuje samotným setkáním PJ a hráče sicca, při kterém znuděný PJ, neznalý pravidel atp. svou mrzutost dále přenáší na zbytek družiny – ano, ty známé chvilky, kdy se družina nudí, zatímco se PJ a sicco dohadují na pravidlech, a musí čekat, než se vyřeší pár statistických údajů, kolik kdo komu co snížil a jestli zamýšlená akce vyšla.

Přestože Rubínová srdce přinášejí další doplnění či rozšíření pravidel, lze je s úspěchem použít i v rámci diceless systému. Snad právě proto celkovou atmosféru hry neboří, nemělní, naopak mohou být jedním ze stavebních kamínků v důmyslné struktuře fungování podsvětí, kterou se mohou jak hráči tak PJ bavit po celé roky. To ovšem bude záležet na PJ, zda a jak uzpůsobí hru sicca pouze tabulkovým výpočtům, nebo mu dodá trochu té pikantní italské omáčky.

Upozornění:
Pro hráče a PJ, kteří k sítím přistupují jen jako k další možné zbrani či pravidlovým / statistickým položkám je tento předmět zbytečný, jeho plné herní uplatnění může být plně doceněno v kontextu hierarchizované struktury podsvětí.


SYMBOLIKA

Rubínová srdce jsou záměrně uváděna v rubrice Zloděj, ačkoli jsou „běžně“ dostupným předmětem – lze je koupit, prodat, nalézt, ukrást, zničit... Avšak pouze pro sicca mají srdce zvláštní, téměř mystický význam, od něhož se odvíjí jejich použití. Pro sicca se stávají relikvií, symbolem, jakým jsou např. korunovační klenoty či ostatky svatých. Protože jde o symbol, lze je v různých světech a různých kulturách nahradit jakýmkoli ekvivalentem, který bude mít pro sicca toho kterého světa, té které kultury podobnou hodnotu. (Namísto Rubínových srdcí je možné například v elfských kulturách hledat podobnou symboliku např. v kaligrafických svitcích, vějířích, peří drahocenných ptáků, v hobitích komunitách mohou být podobným symbolem mistrovsky rukodělně zpracované dýmky apod.)

V tomto příspěvku však vyjdu ze symboliky, která vychází z atmosféry našeho světa a čerpá inspiraci v prostředí sicilské, potažmo americkoitalské mafie.


POPIS:

Jde o klenoty, většinou z rubínu (v chudších částech rubín nahrazují jiné rudě zbarvené drahokamy či polodrahokamy nebo rubínové sklo), stylizované do tvaru srdce (ať již v jeho stylizované podobě – znáte z karet – či anatomické). Případně jde o klenoty kombinované, kdy jsou zmíněné rudé kameny (sklo) kombinovány se vzácnými kovy – nejčastěji se zlatem.

Jejich cena je proměnlivá a závisí na místních podmínkách, použitých materiálech, uměleckém zpracování a často také na požadavku objednatele (bude vysvětleno dále – viz Symbolická hodnota a účel symbolu). Orientační cena Rubínového srdce v našem světě: 50 – 2000 zl (pro milovníky reálných ekonomických prostředí, kdy brnění představuje jmění jednoho léna, by adekvátní cena takové relikvie měla být srovnatelná s výdělkem slušného řemeslníka za 1 rok – za předpokladu, že má mít odpovídající symbolickou hodnotu.) Nicméně sicco není touto cenou vázán – může pořídit levnější či dražší – opět bude dále vysvětleno – účel a hodnota symbolu.

Za nejcennější Rubínová srdce se považují srdce vyrobená z jednoho velikého rubínu, broušená do anatomického tvaru lidského srdce.

Rubínová srdce by měla být kvalitně zpracována, nejlépe dobrými řemeslníky – předpokládám, že málokterý sicco je zároveň nadaný řemeslník s uměleckým cítěním, a proto uvedu, že nejčastěji ho lze získat koupí či krádeží. Vzhledem k tomu, že by takové srdce mělo být i vizitkou daného sicca, je opravdu nejvhodnějším způsobem výroba na zakázku. Nejde o službu, u které by bylo nutné platit diskrétnost klienta – klenot není průkazným předmětem, který by jasně proklamoval, že kupující je sicco (alespoň pro běžného smrtelníka – bude dále rozvedeno v části Hierarchický význam a Použití Rubínových srdcí ). Proto není klenot prodejci předražován.

Běžné užití předmětu kýmkoli jiným než siccem se omezuje na jeho koupi, prodej, krádeže, sběratelství apod.


SYMBOLICKÁ HODNOTA A ÚČEL

Rubínová srdce, jak jsem již uvedl, nemají pouze hodnotu tržní či sběratelskou, ale mají svou hodnotu v rámci hierarchie podsvětí. Jsou symbolem postavení sicca v systému, který v daném prostředí (město / státní celek) funguje.

Rubínové srdce je darem vysoce postaveného sicca nejvýše postavenému siccovi. Ten mu tak prokazuje svou úctu, dává tak najevo, že ho plně respektuje coby nejvyšší autoritu v dané organizaci. Nejvýše postavený sicco přijímá Rubínová srdce od svých loajálních „příbuzných“, chápe je jako symbol závazku a vyjádření „příslušnosti k jeho rodině.“ Sám je chápán jako patriarcha, hlava rodu, který ostatní řídí, ale také chrání.

Z toho plyne symbolická hodnota Rubínových srdcí. Sicco, který srdce daruje, dává mimo jiné najevo svou příslušnost k systému (který například jednotně vystupuje vůči vetřelcům zvenčí), postavení v hierarchii, které ho přibližuje „nejvyššímu“ (a dává mu zároveň prostor pro seberealizaci). Tyto dvě skutečnosti jsou samy o sobě velmi cenné (v některých případech mají nevyčíslitelnou hodnotu) a Rubínová srdce jsou pouze jejich stvrzením. „Nejvyšší“ naopak získává závazek a průkaz respektu níže postavených, který mu může dodat potřebnou jistotu pro realizaci plánů na jiných kolbištích, aniž by si musel „hlídat záda.“

Skutečnou symbolickou hodnotu Rubínových srdcí lze tedy těžko vyčíslit – odvíjí se spíše od mezilidských vztahů, popřípadě od „proklamovaných“ vztahů v organizaci. Respekt může být vynucený – na druhou stranu je nutné si uvědomit, že síla a moc je něco, co se v podobné organizaci cení a i drsný bídák může být ostatními považován za schopného a za „váženého protivníka“. Tento symbol může mít velkou tržní hodnotu, která může odpovídat vztahu k obdarovanému, nebo přemrštěné snaze dárce o zviditelnění se.


HIERARCHICKÝ VÝZNAM

Symbol Rubínových srdcí utužuje hierarchické vazby v systému, je stvrzením závazku, vztahu (analogií mohou být např. snubní prsteny). Uvedu nyní hierarchii systému z našeho herního světa, k níž se Rubínová srdce váží.

Uzavřený celek (systém) je v našem případě hlavní město.
Samozřejmě je v něm kromě řemeslníků i spousta příživníků, což vytváří vhodné prostředí pro organizovaný zločin. Ten je centrálně řízen mozkem organizace – nejvýše postaveným siccem (nazýván Kmotr, Don, Baron, Padre...)
Padre (vyjdu z názvosloví domovského města našeho světa) se obklopuje skupinou do určité míry loajálních sicců (nazývána Rodina), kteří se zavazují, že budou sledovat stejné cíle, třebaže je jim dovoleno realizovat své vlastní plány (nenarušují-li celkové plány).

Příklad: Prioritou systému je zabránit infiltraci elfských struktur do města. Za prohřešek sicca se nepovažuje, pokud spáchá nájemnou vraždu objednanou elfy, pokud nepovede k ohrožení systému či k tomu, že se díky tomuto aktu elfské struktury dostanou do města.)

Padre nezasahuje do činnosti své Rodiny, pokud není v rozporu s jeho cíli. Nezasahuje ani do bojůvek o moc mezi siccy, pokud se jimi necítí ohrožen sám, nebo necítí ohrožení systému. (Boj o moc je obvykle chápán jako vyřazování slabších článků systému.)

Padre dostane od členů Rodiny Rubínová srdce (od každého jedno). Jsou symbolem uznání, odměnou i závazkem.

Rodina může poskytovat prostor dalším siccům, kteří však nemají patřičnou volnost a jejich činnost je přímo podřízena Rodině (do doby, než se jim podaří získat místo v Rodině – ať už násilně, nebo prostým nástupnictvím.) Sicco ve městě je nazýván buď „friend of us“ (může svobodně vykonávat své povolání – samozřejmě v rámci systému zločinu), nebo „friend of mine“ (může být ve městě, může vlastnit sítě do určité úrovně, ale veškerou jejich činnost musí podřídit siccovi, který se ho ujal – tzn. ten, který o něm v Rodině prohlásil „je to friend of mine“, nebo nejvyššímu.)

- terminologie přejata z prostředí mafie prezentované ve filmu Krycí jméno Donnie Brasco

Sicco mimo systém se vystavuje střetu s touto vražednou mašinérií.

Více se o systému fungování organizovaného zločinu nemíním rozepisovat, protože je výsledkem desetiletého herního vývoje a jako takový by vystačil na knihu.


POUŽITÍ

Rubínová srdce mají jedno velké praktické využití pro sicca, který je vlastní. Dávají mu možnost odvést pozornost od své osoby v případě, že je poražen v souboji sítí a je donucen vyklidit pozice (prchnout z města). V případě, že je zcela zničena ochranná síť, sicco je vítěznou stranou odhalen a může být zlikvidován. Podle pravidlového postupu následují pravidla pro prchání z města, při němž může být sicco např. zabit (resp. chycen či jinak eliminován) nebo se mu podaří utéci.

Právě v těchto případech nastupuje hlavní možnost praktického využití Rubínových srdcí.

Je-li padre (nejvyšší sicco) odhalen, může se zřeknout ochrany své Rodiny, nebo její části. To znamená, že před pokusem o útěk vrátí Rubínová srdce zpět dárcům. Tím jim dá najevo, že mu již nejsou vázáni poslušností a že nad nimi již nemůže držet ochrannou ruku. Pokud takto vrátí všechna Rubínová srdce, de facto rozpustí celou Rodinu, zruší systém a připraví se tak o potenciální podporu v budoucnosti při návratu do města.

Jak si lze toto působení vysvětlit? Souboj sítí si můžeme představit jako na informační a dezinformační boj, ve kterém nefigurují pouze konkrétní lidé, ale také „strategické informace“. Vítězící sicco tak například odhalí našeho padre, ale to podstatné, co o něm ví je, že vlastní devět Rubínových srdcí a že takový člověk se nachází na adrese Květná 77. Vypraví se svého soka dorazit, když mu dojde zpráva o pohybu Rubínových srdcí. Bystře usoudí, že se padre snaží opustit pozice a přitom se snaží zachovat svůj status, proto sleduje srdce. Jaké však bude jeho překvapení, když lapený nebude padre ale někdo z Rodiny...

Pokud na to vůbec přijde, odhalí, že padre obětoval jednoho ze svých lidí, ale účel světí prostředky, že?

Padre však i v případě, že se mu podaří svést stopu na někoho jiného, musí vyklidit pozice ve městě a stáhnout se, aby mohl znovu zformovat své síly.

Pravidlová aplikace

Pravidlový popis

Je-li nejvyšší sicco donucen k ústupu z města, může použít Rubínová srdce ke svedení ze své stopy.
Pravděpodobnost toho, že sicco svede pronásledovatele na stopu někoho z Rodiny pomocí Rubínových srdcí se odvozuje od počtu žijících dárců srdcí ve vlastnictví sicca a počtu srdcí následně vrácených těmto dárcům.

Výpočet pravděpodobnosti:

Pravděpodobnost svedení stopy na člena Rodiny = {(počet srdcí vrácených po odhalení) / (počet žijících dárců srdcí v době odhalení + 1)} × 100 %

Příklady:

Padre má podřízeno devět členů Rodiny, od nichž dostal celkem devět srdcí. Je odhalen a donucen k útěku z města. Protože tuší, že po něm jde mocný nepřítel ze sousedního státu, rozhodne se rozpustit celou Rodinu a vrátí všem jejím žijícím členům jejich Rubínová srdce. Poté se pokusí o útěk. Pravděpodobnost toho, že svede stopu na někoho jiného z Rodiny je v tomto případě (9 / 10) × 100 = 90 %. PJ si hodí, padne mu 66 – při útěku nebyl polapen padre, místo něj si nepřítel políčil na sedmého sicca v Rodině.

Padre má podřízeno devět členů Rodiny, od nichž dostal celkem devět srdcí. Je odhalen a donucen k útěku z města. Protože se domnívá, že jeho protivník není příliš zkušený, navíc je možná spřáhnut s opoziční klikou v Rodině, vrátí Rubínová srdce pouze třem členům Rodiny, které tvoří danou kliku. Poté se pokusí o útěk. Pravděpodobnost toho, že svede stopu na někoho z Rodiny (kterému vrátil srdce) je v tomto případě (3 / 10) × 100 = 30 %. PJ si hodí, padne mu 66 – padre stopu nesvedl (zřejmě z důvodu, že je útočník nejspíš s danou klikou opravdu spřáhnut) a nyní nastupují klasická pravidla pro prchání z města.


Zvláštní případy budou uvedeny dále.


DŮSLEDKY

Co se stane se siccem, který zcela rozpustil Rodinu, záleží opět na vztazích uvnitř organizace. Je možné, že se mu nepodaří z města uprchnout již jen z důvodu, že ho chce zlikvidovat celá Rodina, na druhou stranu je možné, že ho Rodina bude při útěku podporovat a i v době jeho vyhnanství mu zůstane věrna. Proto není nutné důsledně uplatňovat pravidla, která jsem zmínil výše, zde skutečně může pouze záviset na úvaze PJ, který by měl mít povědomí o vztazích mezi jednotlivými členy Rodiny.

Samotný fakt, že sicco někoho „vydědil“, může pro něj znamenat konec, zvláště pokud byl v očích Rodiny vždy jako suverénní vítěz, který chrání Rodinu a stará se o své „děti“. Sicco, který si chce své postavení udržet i po vyhnanství, proto často raději riskuje vlastní dopadení, než aby vydal některé ze srdcí. Po opětovném zformování sil se pak může vrátit do města a může se pokusit obnovit Rodinná pouta. PJ však opět musí rozhodnout, zda k němu bude mít Rodina důvěru a nevyžádá si zpět svá srdce (protože známka slabosti, kterou jistě jeho prohra byla, může být považována za diskvalifikující skutečnost).

Jak jsem zde naznačil, Rubínová srdce mohou být i vrácena v okamžiku, kdy se padre již necítí schopen dál stát v čele Rodiny. PJ by však měl mít na paměti, že to je povolání, z něhož se jen tak neodchází...


ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

Zvláštními případy bude jistě situace, kdy se celá Rodina obrátí proti padronovi, aniž by ho otevřeně vyzvala ke složení funkce, napadne jeho sítě a porazí ho. Padre, který zatím nezjistil, kdo vlastně po něm jde, se rozhodne rozpustit Rodinu a svést tak stopu na někoho jiného. V tomto případě se mu to nepodaří, jeho plán je prohlédnut.

Dalším případem je, pokud se člen nebo několik členů Rodiny obrátí proti padronovi a padre se rozhodne rozpustit Rodinu. Zde ponechám řešení na úvaze PJ. Pokud bych měl aplikovat pravidla a neřešit tuto záležitost na základě vztahů v Rodině, aplikoval bych pravidla pro svedení ze stopy beze změny (tedy žádné korekce výpočtu za odpadlé členy).
Zde – a to bych zdůraznil – vycházím z předpokladu, že padre nemusí srdce Rodině vracet osobně, může je poslat po „věrných služebnících Rodiny“ a poté začít prchat. Pronásledující sicco tak nemusí tušit, koho sleduje, třebaže jde o Rubínové srdce, které patří jemu samému. Tento fakt zjistí možná až později a padre tak získá čas k útěku. Hovořím-li tedy o navrácení Rubínových srdcí, není tím míněno „padre osobně vrátí Rubínové srdce dárci“.


UTAJENÍ

Existence tohoto systému svádí k myšlence, že je možné tuto strukturu vypozorovat na základě Rubínových srdcí. Nepopírám, že to je možné, nicméně PJ by měl zvážit, zda např. prosté zadání informačním sítím – Zjistit vše o Rubínových srdcích, má vůbec šanci na úspěch. Vycházíme z předpokladu, že Rodina tají, jaká je podoba jejich symbolu (takže Rubínová srdce mohou být nahrazena Kočičími prackami atp. – viz část Symbolika ). Každý člen Rodiny si je vědom toho, že vyzrazení tohoto symbolu zároveň umožňuje jeho vlastní odhalení – což si jistě sám nepřeje. Tím je zajištěna mlčenlivost členů Rodiny ve vztahu k jejím symbolům.

Zkušený sicco může sice předpokládat, že organizovaný zločin funguje v daném systému s tímto schématem, ale je velmi nepravděpodobné, že by se při odhalování své konkurence soustředil na hledání symbolů moci, které může zabrat mnohem více času, než odhalování činnosti sítí, či jednotlivých členů podsvětí.


ZÁVĚR

Rubínová srdce mohou okořenit vaši hru, zejména v městských částech dobrodružství, protože skutečné kolbiště s opravdovými nepřáteli najdete v městských uličkách. Je možné, že si nakonec prostředí organizovaného zločinu natolik oblíbíte, že z něj už herně nevybřednete.

Rubínová srdce jsou pouze zlomkem toho, co lze v takovém herním systému vytvořit, symbolem doposud neotevřených možností, které skýtají zlodějské profese.Na závěr poděkování:
Děkuji Alcatorovi za pomoc s opravou html kódu.