Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Mystická zbraň

 *nopaev lautirips* 
Počet hvězdiček: 4
Magenergie:3 magy/kolo
Dosah:15 sáhů
Rozsah:1 zbraň
Vyvolání:1 kolo
Trvání:
Skupina:Časoprostorová magie
Autor: Folcwine
Text:

Anotace

V dračím doupěti je jen málo kouzel, pomocí kterých lze na dálku vypomoci družiníkovi v boji jinak než zabitím jeho protivníka. Kouzlo může zhoršit bojeschopnost jednoho nepřítele, zlepšit bojeschopnost družiníka, nebo vytvořit další zbraň bojující na kouzelníkově straně. Použití najde spíše v družinách, ve kterých není theurg, a nedostanou se jen tak ke kvalitním zbraním se zakletými démony. Družina bez kouzelné zbraně je schopna pomocí tohoto kouzla porazit bestie jen se zranitelností „C“. Kouzlo je použitelné spíše pro postavy na nižších úrovních, protože s rostoucí úrovní roste i kvalita magického vybavení, tím pádem využitelnost kouzla klesá.

Popis

Kouzlo obklopí cílenou zbraň slabou nazelenalou září, která ve tmě nic neosvětlí, ale částečně zbraň podrobí kouzelníkově vůli. Kouzlo se chová podle toho, kdo má zbraň v držení v době seslání kouzla. Mohou nastat tři případy popsané ve stejnojmenných kapitolách:

  • Volná zbraň – zbraň nikdo nemá v držení - útočí na nepřítele
  • Nepřítelova zbraň – zbraň v držení nepřítele - chová se částečně jako prokletá
  • Přítelova zbraň – zbraň v držení přítele - zbraň se chová jako se zakletým démonem

Sesílající kouzelník se vždy považuje vůči kouzlu za přítele. Kouzelník může při sesílání označit další jednu osobu v dohledu za přítele. Všichni ostatní se pro fungování kouzla považují za nepřítele. Dělení osob na přítele a nepřítele má vliv pro určování chování očarované zbraně. Za zbraň se považuje jakýkoli předmět, kterým lze útočit na blízko. Některé předměty se mohou při útoku poškodit nebo úplně rozbít (pochodeň, váza). SZ alternativních zbraní na blízko (štít, stojanový svícen, těžká kuše atp.) určuje PJ. Kouzlo neovlivňuje zbraně pro boj na dálku.

Účinky kouzla jsou také závislé na tom, zda je nebo není ve zbrani před sesláním zaklet nějaký démon. Pokud je ve zbrani zakletý démon, kouzelník provádí hod proti pasti:

ROZ ~ 15 ~ démon může kouzlu odolat / démon je po dobu trvání kouzla utišen

Kde ROZ je rozdíl mezi úrovní kouzelníka a pořadovou sférou démona. Pokud kouzelník neuspěl v hodu proti pasti, démon si může vybrat, zda na sebe nechá kouzlo působit, nebo jeho účinkům odolá. Pokud se rozhodne kouzlu odolat, tak ani nezačne působit. Pokud se mu poddá, kouzlo působí normálně, až na to, že démon na konci každého kola může předběžně ukončit jeho trvání. Hloupější démoni (cca 10. sféra a nižší; útoční démoni klidně i z vyšších sfér) však takovéhoto rozhodování nejsou schopni, proto nikdy nenechávají kouzlo působit, pokud mu odolají.

Působí-li kouzlo „mystická zbraň“, démon v dané zbrani je utišen. Démon po dobu trvání kouzla nemůže používat žádné své schopnosti astrálních sfér, ale zničitelnost předmětu je stejná jako by žádného kouzla nebylo.

Kouzlo lze zrušit kouzlem “rozptyl kouzla” nebo přerušit kouzlem “uspi démona” (kouzlo ve zbrani se chová jako útočný démon z 5. sféry). Na mystickou zbraň nepůsobí kouzla, která působí na osoby, nikoli na předměty (např. kouzla rychlost, protoplazma, iluzorní kouzla, útočná kouzla). Při přerušení nebo zrušení kouzla “mystická zbraň“ zakletý démon ihned přebírá své místo.

Volná zbraň

Kouzlo se chová podle schématu volná zbraň, pokud ji nikdo nemá v držení a ani není součástí inventáře žádné postavy. Kouzlo může takto účinkovat například na zbraň válející se na zemi nebo zavěšenou na stojanu. Zbraň ale nesmí být zajištěna proti pohybu (předpokládejme, že zbraň má sílu 11/+0 při pokusech o vyproštění např. ze závěsu stojanu).

Zbraň se sama začne pohybovat a útočit na nejbližšího nepřítele, při shodě vzdáleností útočí na toho z nich, který je blíže sesilateli. Během jednoho kola se zbraň může buď přemístit až o 10 sáhů, nebo se může posunout nejvýše o 2 sáhy a jednou zaútočit (v RSS pro zjednodušení má zbraň k +6 k iniciativě, čili má každé kolo k dispozici 4 akce. Ty mohou být využity pro akce čekání, akce krok a nejvýše jedna akce za kolo může být použita pro akci útok, popřípadě krok a útok). SZ/útočnost zbraně jsou stejné, jaké má nemagický základ zbraně. Do ÚČ se nezapočítává síla kouzelníka ani jeho případné modifikátory ÚČ. Kouzlo na začátku svého tahu znovu vybírá nového nejbližšího nepřítele, pokud je ten původní více než 2 sáhy vzdálen.

Pokud na začátku kola „mystické zbraně“ není žádný nepřítel v dosahu 15 sáhů, zbraň volným pádem padá na zem. Tam zůstává, dokud kouzlo nevyprší, nebo dokud zbraň nezvedne přítel (pak se zbraň chová jako v kapitole přítelova zbraň) nebo dokud se v dosahu 15 sáhů neobjeví nějaký nový nepřítel.

Mystická zbraň neumí taktizovat, vždy se snaží co nejkratší cestou dostihnout nejbližšího nepřítele a nebere ohled na to, zda by při ní mohla ona nebo kouzlo dojít k úhoně. Mystická zbraň ignoruje postihy za špatnou viditelnost, popřípadě za útok na neviditelného protivníka. Zbraň se protáhne otvory, kterými by bez jakýchkoli problémů šla protáhnout neokouzlená zbraň.

Levitující zbraň je fyzicky hmotná. Kdokoli na ni může zaútočit. Pokud hodí na útok 20 nebo více, bude mystická zbraň na jedno kolo vyřazena z boje, ale nebude nijak poškozena. Postava beze zbraně se může pokusit mystickou zbraň uchopit. Pro uchopení jednoruční zbraně stačí jedna volná ruka, pro chytnutí obouruční zbraně je potřeba obou rukou volných. Na chycení je potřeba využít jedno kolo (2 akce v RSS). Při uchopení se hází past: OBR ~ 5 ~ zbraň chycena/chycení se nepovedlo. Pokud se uchycení povede, pokračuje se podle kapitoly přítelova zbraň, kde přítelem je automaticky ten, kdo zbraň uchopil (i když byl předtím označen kouzelníkem jako nepřítel).

Nepřítelova zbraň

Zbraň je v přímém držení nepřítele, nebo je součásti nepřítelova inventáře (například v batohu nebo v pochvě zavěšená u pasu).

Zbraň se po dobu trvání kouzla považuje za zbraň se zakletým škodícím útočným démonem z páté sféry. Za jednu sféru může být snížena útočnost o 2 nebo snížena SZ o 1. Byla-li na počátku útočnost kladná, může klesnout nejníže na nulu, byla-li záporná, může klesnout nejníže na dvojnásobek původní hodnoty. SZ může klesnout do záporných čísel.

Pokud se nepřítel rozhodne přezbrojit, musí si hodit na past: OBR ~ 5 ~ přezbrojení / akce se nezdařila. V období, kdy je zbraň v inventáři, se kouzlo nijak neprojevuje. Nepřítel může místo přezbrojení zbraň upustit. Sice si nehází na žádnou past, ale zbraň pak v tom samém kole jednou zaútočí na svého bývalého nositele, další kola se chová dle kapitoly volná zbraň. Stejně to platí pro hozenou vrhací zbraň, ta se na místě přetočí a jednou zaútočí na svého majitele, další kola se levitující zbraň chová jako volná zbraň.

Přítelova zbraň

Zbraň je v přímém držení přítele, nebo je součástí jeho inventáře (například v batohu nebo v pochvě zavěšená u pasu).

Po dobu trvání se zbraň chová, jako by do ní byl zaklet útočný démon z páté sféry. Platí stejná pravidla jako při zaklínání démona. Za jednu sféru může být zvýšena útočnost o 2, nejvýše na nulu u zbraní se zápornou útočností nebo na dvojnásobek u zbraní s kladnou útočností. SZ může být zvýšena nejvýše na dvojnásobek. Toto rozvržení ovlivňuje kouzelník. Pokud se ve zbraních nevyzná, implicitně se zvyšuje jen SZ. Skrze mystickou zbraň nikdy nelze sesílat kouzla, jako to jde s některými klasickými útočnými démony.

Pokud je daná zbraň jen v inventáři, kouzlo se navenek nijak neprojevuje. Při odhození, upuštění, vrhnutí nebo vyražení zbraně kouzlo zůstává, ale další kola se zbraň chová dle kapitoly volná zbraň.

Přidáno: 22:07:47 22.01.2008