Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Symbolika (rozpoznání významu)

Autor:QuidoYáfet
Počet hvězdiček: 4
Vlastnost: Inteligence
Obtížnost: Střední
Ověřování: Při každém setkání s neznámými úkony či znameními
Totální úspěch:

Postava odhadla velice správně povahu, význam a účel daného úkonu. (Příklad: Postava pochopila, že podivné poskakování domorodců s oštěpy není znakem nepřátelství, ale rituálem k zahnání nemocí.) Postava také dokáže přibližně odhadnout, jak může do úkonu vstoupit a co má dělat, je-li přizvána.

Úspěch:

Postava odhadla, zda je daný úkon projevem nepřátelství, náklonnosti nebo zda postavy nijak neovlivní. (Příklad: Postava odhadla, že divoši mávající oštěpy a poskakující okolo ohně zřejmě nemají za cíl jí ani jejím spoludružiníkům uškodit, že se nejspíše jedná o rituál a pokud ho postavy nějak nenaruší, nijak je neohrožuje) Postava nebude úplně jistá v tom, jak se má chovat a co má dělat, pokud je k úkonu přizvána.

Neúspěch:

Postava nepochopí, jaký smysl má daný úkon. (příklad: Postava naprosto netuší, co má znamenat to podivné křepčení divochů s oštěpy kolem ohně a divné mumlání) Pokud je přizvána k tomuto úkonu, bude nutné jí říkat, co má dělat, jinak má tendenci dělat chyby.

Fatální neúspěch:

Postava pochopí daný úkon naprosto špatně, často až opačně. (Příklad: Postava bude považovat tanec na odehnání nemocí za snahu povolat zlé duchy nebo dokonce za výzvu k boji a přímé ohrožení vlastní osoby) Pokud bude postava přizvána, bude dělat takové chyby a faux pas, že bude vyhnána, může rituál naprosto přerušit a naštvat například kněze nebo i celou komunitu.

Popis:

Dovednost Rozpoznání významu by se dala přirovnat ke čtení a psaní nepsaného. Spočívá v tom, že postava ovládající tuto dovednost dokáže při styku s neznámou a cizí kulturou určit přibližný význam různých rituálů. Pochopí, co je pozdrav, pochopí co je rituál k přivolání deště, co je rituální válečný tanec. Rovněž pochopí, jak se má chovat, je-li přizván k nějakému obřadu.

Dovednost také zahrnuje rozpoznávání „protopísma“, značek na zdi, výstražných znamení a podobně. Dokáže najít a správně interpretovat gesta lidí a pochopit skryté významy v umění (například pochopí, že rozvitý květ je symbolickým zobrazením vytrženého lidského srdce).

Pochopitelně jsou zde určité bonusy a postihy upravující šanci k úspěchu. Souvisejí zvláště s tím, zda postava už podobný rituál/značku viděla, popřípadě se rituálu zúčastnila aktivně, nebo jí byl vysvětlen. Rovněž se změní šance na úspěch v případě že postava pochází z té či oné kultury, nebo z kultury s podobnými zvyky nebo mezi těmito lidmi žila po určitý čas. Rovněž souvisí s tím, jak složitý daný úkon/rituál je. Snáze rozpoznají dobrodruzi způsob pozdravu než složitý rituál prováděný jednou za rok.

Postihy a bonusy (čísla připočtená k pasti):

Naučené znalosti

Vzděláníobecné+0
...vyšší-2
...univerzitní-3
Předchozíspatření-1
...aktivní zažití-3
...vysvětlení-10
...znalosti získané četbou-4

Zkušenosti

Podobnost kultury+5 až -7(+5= naprosto odlišná; -7= totožná)
Pobyt u stejné kultury-1 až -6(-1= týden až jeden měsíc; -6= rok a déle)
Složitost úkonu/značky0 až +10(0= naprosto běžné, naprosto jednoduché; +10, naprosto výjimečný rituál, velmi tajný a konaný jen jednou za celé věky; u znaků a značek se jedná již o hledání skrytých významů v uměleckých dílech a luštění hieroglyfů a obrázkových písem)

Počet smyslů, kterými je daný rituál vnímán

všechny+0
Bez zraku+6 (bez zraku se dají zkoumat pouze značky, které jsou prostorové a to pomocí hmatu nebo ultrasluchu)
Bez sluchu+3
Bez čichu+1 (zlepšený čich dá bonus -1)
Bez hmatu+1 (u značek +3)
Bez chuti0

Vysvětlení pojmů:

 • Předchozí spatření: Postava daný rituál sledovala a nebyla jeho přímým účastníkem
 • Předchozí akt. zažití: Postava již byla k tomu či onomu obřadu pozvána a zúčastnila se ho
 • Předchozí vysvětlení: Postavě byl rituál vysvětlen někým, kdo ho již aktivně prováděl (například šamanem)
 • Znalosti získané četbou: Postava četla popis rituálu v knize (knihách).
 • Postava pochází z podobné kultury: Toto je trochu ošidné, ale dá se to brát tak, že rituály používané společností, ze které pochází postava, jsou v určitém smyslu více či méně podobné.
 • Postava pochází z kultury stejné: Postava pochází (byla vychována) stejnou kulturou jejíž rituál nebo značku momentálně pozoruje.
 • Postava žila u stejné kultury: Zde je důležité to, jak dlouho žila postava mezi lidmi té či oné kultury. Druhou zásadní podmínkou je, že postava žila mezi těmi lidmi svobodně, nikoliv zavřená a hlídaná.
 • Složitost úkonu/značky: vyjadřuje, jak moc je běžný a složitý daný úkon nebo značka.
 • Jednoduchý běžný obřad: například běžná gesta při pozdravu, při běžných modlitbách, při příchodu do domu. (u křesťanů například podání ruky a křižování se, sepjaté ruce, polibek). U značek se jedná o jednoduchou šipku z listí, lebku na stěně značící smrt a nebezpečí, kříž značící křesťanský náhrobek. Postihy asi tak kolem 0 až +1
 • Složitější úkon/značka: Úkon, který není tak běžný, například urážlivý (vztyčený prostředníček, italské „vrhání výkalů“, britské dva vztyčené prsty a bůhvíco ještě) u značek se jedná například o značky pro nepřítele, pro nebezpečí, vytvořené z větví na zemi. Může se jednat o tajná znamení spolků a podobně. Postihy asi kolem +2
 • Složitý úkon: Už víceméně výjimečný úkon nebo obřad. Tanec před bitvou, náboženský obřad konající se jednou za čtvrt roku až za rok. U značek se již jedná o značky s velice širokým a skrytým významem (například erby skrývající erbovní pověst, obrazy) Rovněž například složitá symbolika zednářů. Postihy asi tak kolem +3 až +4
 • Velmi složitý úkon: Obřad konající se jednou za delší časové údobí. Mezi značkami složitější umělecká díla s mnoha odkazy na jiné skutečnosti. Postihy až k +7 nebo +8
 • Výjimečný úkon: Velice složitý obřad konající se maximálně jednou za lidský život, někdy ani to ne. Spojený s mnoha povinnostmi, složitými pravidly a většinou prováděný jen ve velice výjimečných případech. Postihy vysoké, dle úvahy PJ, ovšem pohybující se okolo +10

Příklad: Člověk kouzelník Livingstone se chystá vyrazit s výpravou do pralesů obývaných národem krvelačných Pukuků. Přečte si o jejich zvycích a kultuře a ještě před cestou se sejde s jedním šamanem, který mu o všem ještě povypráví za láhev laciné kořalky.

Livingstone se tedy vypraví na cestu a cestou narazí na jakési pláňové nomády, o kterých nikdy ani neslyšel. Jejich zvyky a obyčeje ho začnou zajímat a proto se rozhodne, že do pralesa dorazí o měsíc později. Nomádi ho nechají měsíc mezi sebou svobodně žít a on se postupně učí jejich zvyklostem a tradicím. Jednoho rána vyleze ze stanu a vidí, že zdejší šaman provádí jakýsi obřad. Pokusí se odhadnout, jakého druhu ten obřad je. Má Rozpoznání významu na stupni dobře, což je past 2 a s komunitou již žije více než měsíc (-2 k pasti). Nepochází ovšem ze stejné, ale spíše z odlišné kultury (například+2 k pasti). Prováděný obřad je obřadem za přivolání stád, konaný jednou za půl roku, klasifikovatelný jako složitý obřad (+3 k pasti). Z toho vyplývá, že Livingstone bude mít postih k pasti +3, musí mu tedy padnout 6 a více, aby pochopil alespoň přibližně o jaký obřad se jedná. Má tedy přibližně padesátiprocentní šanci na úspěch.

Pokračování příkladu: Náš známý cestovatel Livingstone se vydá konečně na cestu do pralesa. Dorazí do vesnice Pukuků, kde se právě koná rituál před bojem. Livingstone, poučený o tom, že Pukukové nejsou příliš nakloněni cizincům sleduje vše potají a snaží se odhadnout, o co se jedná. Jelikož, jak víme, četl mnohé zápisky o rituálech Pukuků a jim podobných národů (+2) a některé rituály mu byly popsány a vysvětleny (+4). Tento rituál je u Pukuků poměrně běžný (přesto složitější úkon, tedy -2) Řekněme, že si Livingstone nezvyšoval stupeň dovednosti a má ji stále na stupni dobře. Jeho hod je tedy k10~2~nepozná/pozná. Jak vidno, nemá u tohoto vcelku jednoduchého rituálu téměř šanci neuspět. PJ může Livingstonovi samozřejmě uložit i nějaké postihy vyplývající ze vzdálenosti, z jaké odhadující úkon či obřad sleduje a zda má čistý výhled.

Poděkování: Hamster, Fafnir, Hulahu Matatul a jakýsi Neznámý, tedy Unknown. Rovněž Fenquel za návrh na zpřehlednění, Corwin za radu a pomoc. A v neposlední řadě taky ty, kdo jsi právě dočetl tohle šíleně dlouhé poděkování a vyjádřil tak symbolicky úctu těm, kdo mi pomohli.

Přidáno: 2009-12-01 21:52:34